Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
HESP Higher Education Support Program (Felsőoktatást támogató program)

45 585 000 Ft

Az 1996/97-es tanévre az Alapítvány újra pályázatot hirdetett, melyre legfeljebb hároméves oktatási programokkal lehetett pályázni. Az Alapítvány prioritásként továbbra is az újdonságnak számító oktatási tevékenységek, korszerűbb oktatási módszerek meghonosításának támogatását jelölte meg.

263 pályázat érkezett, melyből 116 nyert támogatást.

Támogatott pályázatok

Államigazgatási Főiskola Idegennyelvi Lektorátus, Budapest
American Government and Public Administration fór English Language Classes c. kurzusra külföldi vendégelőadó meghívása
200 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely
A Nemzeti Alaptantervvel kompatibilis pedagógusképzés megvalósítása
250 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Közművelődési Tanszék, Szombathely
A Mozgóképkultúra és Médiapedagógia minor szakká fejlesztése
200 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szombathely
Areális szociolingvisztika - Nyelvi-kulturális kapcsolatok az Alpok-Adria pannon régiójában
200 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szociológia és Politikatudományi Tanszék, Szombathely
A társadalomtudományi képzés új hazai szükségleteknek és nemzetközi normáknak megfelelő korszerűsítése és bővítése
300 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelemtudományi Tanszék, Szombathely
Életmódtörténeti speciálkollégium beindítása és bővítése
400 000 Ft
Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Történelemtudományi Tanszék, Szombathely
Judaisztika specializáció 4 szemeszteres képzés elindítása
800 000 Ft
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Általános Gyógypedagógiai Tanszék, Budapest
Zeneterapeuta szakirányú szakképzés alapítása és indítása
600 000 Ft
Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Beszédjavító Intézete, Budapest
Logopédiai diagnosztika és terápia
350 000 Ft
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, Budapest
Gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai és terápiás tantervfejlesztés
800 000 Ft
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Szomatopedagógiai Tanszék, Budapest
A gyógypedagógusok reformképzésében a különböző szakterületek terapeutaképzésének megsegítése
400 000 Ft
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza
Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék és Nemzetközi Kapcsolatok Szak létrehozásának pénzügyi támogatása
250 000 Ft
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Filozófia Tanszék, Budapest
Kultúra, Identitás, Történelem és Megértés – társadalomfilozófiai oktatási program
400 000 Ft
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közép- és Kelet-Európai Akadémiai Kutatási Központ, Budapest
A modernizáció kezdetei Közép- és Kelet-Európában
150 000 Ft
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Elméletek Tört. Tanszék, Budapest
Közgazdasági elméletek története tárgyak oktatásának továbbfejlesztése Keynesizmus, Monetarizmus, Elmélettörténet
500 000 Ft
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Operációkut. Tanszék Aktuárius Csoport, Budapest
Aktuárius biztosítás-matematika egyetemi főszakirány program
220 000 Ft
Budapesti Műszaki Egyetem Jogtudományi Osztály, Budapest
Műszaki fejlődés, tudományos eredmények - jogi reflexió: tansegédletek kidolgozása, külső óraadók foglalkoztatása
300 000 Ft
Budapesti Műszaki Egyetem Társadalmi Informatika Osztály, Budapest
„Információs társadalom - Az információs korszak társadalomelméleti kérdé sei" - a tudományterület bevezetése az oktatásba
450 000 Ft
Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Kar Filozófia Tanszék, Budapest
Alkalmazott filozófia-oktatás mérnök hallgatóknak
500 000 Ft
Budapesti Tanítóképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék, Budapest
Pedagógusjelöltek felkészítése iskolai konfliktusok feldolgozására
200 000 Ft
ELTE ÁJTK, Budapest
A közcélú és a szociális vállalatok interdiszciplináris oktatási programja
570 000 Ft
ELTE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék, Budapest
A nemzetközi jog oktatásának megújítása
310 000 Ft
ELTE ÁJTK Politológia Tanszék, Budapest
Főszakos, nappali tagozatos politológusképzés indítása
250 000 Ft
ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest
Afrikanisztikai Oktatási Program
700 000 Ft
ELTE BTK Általános Pszichológiai Tanszék, Budapest
Kognitív pszichológiai és megismeréstudományi program
1 900 000 Ft
ELTE BTK Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszék, Budapest
Hebraisztika és asszíriológia szak oktatásának bővítése, tudományos kutatások folytatása a hallgatók részvételével
1 500 000 Ft
ELTE BTK Belső-ázsiai Tanszék, Budapest
Mongolisztikai doktori program
300 000 Ft
ELTE BTK Elm. Nyelvészet Szak Számítógépes Nyelvészeti Csoport, Budapest
Az Elméleti Nyelvészet Szak curriculumának kibővítése a lexikon elméletének és számítógépes modelljeinek oktatásával
1 000 000 Ft
ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest
Az észt szakos képzés megindítása
170 000 Ft
ELTE BTK Folklór Tanszék, Budapest
PhD képzés „Nemzetközi összehasonlító folklorisztika"
200 000 Ft
ELTE BTK Görög nyelvi és Irodalmi Tanszék, Budapest
Görög metrika oktatása
60 000 Ft
ELTE BTK Humánökológiai Program, Budapest
Humánökológiai Program
300 000 Ft
ELTE BTK Kelet-Európa Történeti Tanszék, Budapest
A hagyományos társadalom Közép- és Kelet-Európában a kora újkorban
150 000 Ft
ELTE BTK Kísérleti Pszichológia Tanszék, Budapest
Magatartástudományi program
420 000 Ft
ELTE BTK Könyvtár és Informatika Tanszék, Budapest
Új oktatási módszer az Internet könyvtári, szakirodalmi, informatikai alkalmazására az elektronizáció és a multimédia komplex vizsgálatánál
870 000 Ft
ELTE BTK Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest
Középkori Magyar Történeti kutatóképzési Önálló Program
500 000 Ft
ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest
„Lengyelország Európa térképén" c. egyetemi tankönyv megjelentetése
600 000 Ft
ELTE BTK Magyar Irodalomtört. Int. Doktoriskola Reneszánszkut. Posztgrad. Központ, Budapest
Az Egyetem Magyar Irodalomtört. Intézetében folyó doktorképzés - reneszánsz korszak
400 000 Ft
ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, Budapest
A XIX. és XX. századi egyetemes képzőművészet oktatása, különös tekintettel a két korszak közötti folytonosságra
175 000 Ft
ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, Budapest
A művészettörténeti oktatás technikai feltételeinek biztosítása és fejlesztése
700 000 Ft
ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, Budapest
Az itáliai reneszánsz művészet legújabb kutatási módszereinek és eredményeinek megismertetése a művészettörténész hallgatókkal előadásod és gyakorlatok révén
272 000 Ft
ELTE BTK Olasz Tanszék, Budapest
A XX. századi olasz irodalom tanítása
300 000 Ft
ELTE BTK Olasz Tanszék Romanisztikai Doktori Program, Budapest
A romanisztikai doktori iskola fejlesztési programja
450 000 Ft
ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék és Filozófiatört. Tanszék, Budapest
Eszmetörténeti és Kultúraelméleti Program
360 000 Ft
ELTE BTK Politikaelméleti Tanszék, Budapest
Az európai politikai rendszerek komparatív elemzése különös tekintettel az európai integráció kihívásaira
500 000 Ft
ELTE BTK Román Filológia Tanszék, Budapest
A tanszék könyvellátásának biztosítása, valamint műfordítási és interkulturális kapcsolatok szakszemináriumok tartása
253 000 Ft
ELTE BTK Szimbolikus Logika és Tudománymetodológiai Tanszék, Budapest
Analitikus Filozófiatörténeti Program
310 000 Ft
ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék, Budapest
A néprajzi szakképzés modernizálása és a néprajz-európai etnológia posztgraduális képzés megindítása
500 000 Ft
ELTE BTK Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék, Budapest
A nemi különbségek szociálpszichológiája - Gender Studies
400 000 Ft
ELTE BTK Társadalom és Neveléspszichológiai Tanszék, Budapest
Történeti és politikai pszichológiai program feltételeinek megteremtése és indítása
800 000 Ft
ELTE BTK Új- és Legújabbkori Egy. Történeti Tanszék, Budapest
Információtörténelem - Történeti Informatika
260 000 Ft
ELTE Eötvös J. Collegium Angol-Amerikai Műhely, Budapest
Az 1990 óta sikeresen működő kollégiumi-egyetemi elitképző nemzetközi szakműhely fenntartása és fejlesztése
900 000 Ft
ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest
Közép-európai irodalmi szeminárium
400 000 Ft
ELTE Germanisztikai Intézet, Jiddis Önálló Program, Budapest
Jiddis Program
300 000 Ft
ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport, Budapest
Két vendégoktató díjazása 4 hónapon keresztül
320 000 Ft
ELTE Néderlandisztikai Központ, Budapest A holland-flamand nyelv és irodalom oktatása - zöveggyűjtemények szerkesztése
150 000 Ft
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet, Budapest
Középiskolai szociológia szakos tanári szakképzés
635 000 Ft
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézete Elmélettörténeti Tanszék, Budapest
Tananyagsegédletek a magyarországi társadalomtanok és társadalomkutatás történetének oktatásához
250 000 Ft
ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Int. Történet-Szoc. Tanszék, Budapest
Történetszociológia-Magyar társadalomtörténet c. programhoz segédkönyvek készítése; Történeti Szociológiai Könyvtár
200 000 Ft
ELTE Szociológiai Int. Elmélettörténet Tanszék, Budapest
A szocializáció elmélete (speciális kollégium)
200 000 Ft
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Francia Tanszék, Budapest Francia szakos tanárképzés megújítása – nyelvi felzárkóztató program
350 000 Ft
ELTE TFK Olasz Tanszékcsoport, Budapest
Rituálé, rutin és hitelesség a mindennapi érintkezésben olasz civilizációs oktatási program
270 000 Ft
ELTE TTK Társadalomtudományi Kabinet, Budapest
Társadalomtudomány oktatásának új szemléletű fejlesztése
200 000 Ft
Eötvös J. Tanítóképző Főiskola Nemzetiségi és Idegennyelvi Tanszék, Baja
Módszertani kabinet a német nyelvi nemzetiségi képzésben és továbbképzésben
200 000 Ft
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Angol Tanszék, Eger
Az angol szakos hallgatók nyelvtan, fonetika-fonológia és módszertan programjának korszerűsítése
180 000 Ft
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Közgazdasági Tanszék, Gödöllő
Közgazdasági, pénzügyi ismeretek oktatása - felkészülés a közgazdászképzésre
310 000 Ft
Hermeneutika! Kutatóközpont, Budapest
Hermeneutikai kutatások integrálása a felsőoktatásban
450 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszék, Pécs
A polgári jog és a nemzetközi magánjog oktatásának korszerűsítése
400 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Esztétikai Tanszék, Pécs
Művészet-Tudomány Program
300 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Filozófiatörténet Tanszék, Pécs
Antik és középkori filozófiatörténet két paradigma fényében
400 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Irodalomelméleti Tanszék, Pécs
Az irodalomelmélet új útjai - specializációs program
200 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Irodalomelméleti Tanszék, Pécs
Színház specializáció „C" szakos program
200 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Klasszika-Filológiai Szeminárium Latin Tanszék, Pécs
A klasszika-filológiai tanulmányok elősegítése, a személyi és tárgyi feltételek fejlesztése, bővítése
500 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Kommunikáció Tanszék Kulturális Antropológia Program, Pécs
Kulturális Antropológia Program
400 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Közép-és Koraújkori, Újkortört, és Modernkori Történelem Tanszékei, Pécs
Közép-, Kelet-Európa és a Balkán története a középkortól napjainkig
1 000 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem Olasz Tanszék, Pécs
Modern módszerek és tudomány az európai italianisztika tükrében (irodalom, nyelvészet, történelem és művészettörténet)
500 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Pszichológiai Tanszék, Pécs
Emberi problémák felismerésével, konfliktusok megoldásával kapcsolatos hatékonyság fejlesztése kiscsoportos keretek között pszichológus hallgatóknál
400 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem BTK Szociálpolitikai Tanszék, Pécs
Közösségfejlesztő szakirányú képzés negyed- és ötödéves hallgatók részére
400 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalatgazd. Tanszék, Pécs
A modern piacgazdasági követelményeknek megfelelő vállalati tőkefinanszírozási tantárgyak fejlesztése
300 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Kar Szépművészeti Tanszék, Pécs
Felsőoktatási tankönyv megírása - Ábrázoló geometria festő, szobrász, építőművész hallgatók számára
250 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem Politikai Tanulmányok Tanszéke, Pécs
Politológia specializáció
266 000 Ft
Janus Pannonius Tudományegyetem TTK Ált. Társ.-földrajzi és Urbanisztikai Tanszék, Pécs
Európa Tanulmányok
200 000 Ft
Jászberényi Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék, Jászberény
Ember és társadalom műveltségterület gondozása
300 000 Ft
JÁTÉ ÁJTK Politológiai Tanszék, Szeged
A választáspolitológiai oktatás bevezetése
250 000 Ft
JÁTÉ BTK Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Szeged
A kis finnugor nyelvek oktatásának megújítása
400 000 Ft
JÁTÉ BTK Irodalomelméleti Csoport, Szeged
Irodalomelmélet- és Interpretáció Tanszék és Szak létrehozása
600 000 Ft
JÁTÉ BTK Klasszikus Magyar Irodalomtört. és Médiatud. Tanszék, Szeged
Kommunikáció szakos hallgatók képzési programjának bővítése
374 000 Ft
JÁTÉ BTK Néprajzi Tanszék, Szeged
A néprajzi (európai etnológiai, kulturális antropológiai) oktatás korszerűsítése
500 000 Ft
JÁTÉ BTK Pszichológia Tanszék, Szeged
Pszichológia „A" szak indítása
250 000 Ft
JÁTÉ BTK Szláv Filológiai Tanszék, Szeged
Vendégoktatók részvétele a bolgár, a szerb és az ukrán nyelv és irodalom szakos képzésben
400 000 Ft
JÁTÉ BTK Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged
„Magyarország története a XVIII-XX. században" speciális képzés támogatása
100 000 Ft
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Társadalomelméleti Tanszék, Szeged
Vallástudományi Szakkollégium
250 000 Ft
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Ószövetségi Tanszék, Budapest
Számítógépes szövegelemzés. A Quest ECA program alkalmazása a héber nyelv oktatásában és kutatásában
400 000 Ft
Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézet, Debrecen
Új amerikanisztikai és irlandisztikai kurzusok bevezetése egyetemi és posztgraduális szinten
300 000 Ft
Kossuth Lajos Tudományegyetem BTK Történelmi Int. Új és Legújabbkori Magyar Tört. Tanszék, Debrecen
A magyar társadalom XIX-XX. századi rétegződésének, az elitképződés folyamatainak és a társadalom politikai viselkedésének összefüggéseikben való vizsgálata és oktatása
1 000 000 Ft
Kossuth Lajos Tudományegyetem Francia Tanszék, Debrecen
Új oktatási programok
200 000 Ft
Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen
Kulturális antropológiai tárgyak bevezetése
340 000 Ft
Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomelméleti Intézet Filozófia Tanszék, Debrecen
Korszerű filozófiaoktatás
1 000 000 Ft
Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomelméleti Intézet Közgazdaságtani Tanszék, Debrecen
Külföldi vendégoktató meghívására
465 000 Ft
Magyar Képzőművészeti Főiskola, Művészettörténeti Tanszék, Budapest
Róbert Rosenblum művészettörténész meghívása előadás-sorozat tartására
175 000 Ft
Miskolci Egyetem ÁJTK Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék, Miskolc
A magyar jogbölcseleti gondolkodás műveinek könyvtára c. oktatási segédanyag
150 000 Ft
Miskolci Egyetem ÁJTK Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék, Miskolc
A magyar jogbölcseleti gondolkodás története 1848-1948 c. egyetemi jegyzet megírása és kiadása
150 000 Ft
Miskolci Egyetem ÁJTK Római Jogi Tanszék, Miskolc
Európai közös jog történeti gyökerei c. oktatási program
200 000 Ft
Miskolci Egyetem BTI Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék, Miskolc-Egyetemváros
Hallgatói terepmunka díjazása
300 000 Ft
Miskolci Egyetem BTK, Miskolc
A közép-európai kultúra komplex oktatása
200 000 Ft
Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék, Miskolc
„Bevezetés a jogszociológiába" c. egyetemi jegyzet megírása és kiadása
360 000 Ft
Miskolci Egyetem Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszék, Miskolc-Egyetemváros
A muzeológiai oktatás fejlesztése és oktatási segédkönyv összeállítása
200 000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba
Történész hallgatók által készített kötet kiadása
90 000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Intézet, Piliscsaba
Irodalomértés - Modern Irodalomelmélet specializáció
400 000 Ft
Református Teológiai Akadémia Gyak. Teológiai Tanszék Katechetikai Központ, Debrecen
Pásztorálpszichológiai képzéskiegészítés
150 000 Ft
Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék, Budapest
Integrált társadalomtudományi oktatás
250 000 Ft
Szabad Iskolákért Alapítvány, Budapest
Az Alapítvány által működtetett Nyitott Pedagógiai Műhely keretében Pedagógiai Szabadegyetem interaktív kurzussorozat
250 000 Ft
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom
4 féléves filmterjesztő speciális képzés a 4 éves művelődésszervező szak keretében
400 000 Ft
Wesley János Lelkészképző Főiskola, Szoc.munka Tanszék, Kih. Szoc. Munkás Képző Tanszék, Budapest
Szociális munkás képzés
350 000 Ft
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Civil-Katonai Kapcs. Intézet, Budapest
A fegyveres erők civil kontrollja a demokratikus társadalomban
500 000 Ft
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, Zsámbék
Karitász szociális munkás szakosító továbbképzés
350 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>