Soros Alapítvány Évkönyv 1996
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Roma gyerekek iskolai, óvodai felzárkóztatása

23 258 000 Ft

A pályázat célja az volt, hogy a roma gyerekek minél sikeresebben végezhessék tanulmányaikat a különböző oktatási intézményekben.

151 pályázat érkezett, 76 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

1. sz. Általános Iskola, Mezőberény
Az óvodaiskola lehetővé teszi az erősebb kötődést a felnőttek és a gyerekek között, ez hatással van személyiségfejlődésük minden területére
400 000 Ft
I. sz. Óvoda, Bátonyterenye
Olyan speciális fejlesztési formák, módszerek és eszközök keresése a cigány gyermekek számára, hogy képességeik lehetséges szintjén tudjanak teljesíteni
300 000 Ft
1. sz. Óvoda Igazgatóság, Balmazújváros
A retardált, halmozottan hátrányos helyzetű cigány gyerekek felzárkóztatása differenciált egyéni képességfejlesztéssel
500 000 Ft
2. sz. Napköziotthonos Óvoda, Hajduhadház
A környezettanulmányok és egyéni felmérések alapján a kidolgozott keretprogram bővítésével a roma gyerekek képességeinek fejlesztése, fölzárkóztatásuk
700 000 Ft
6 sz. Óvodai Intézmény, Szolnok
Az óvodába járó cigány gyerekek beilleszkedési problémáinak megelőzése a magyar nyelv tudatos fejlesztésével
250 000 Ft
9. sz. Összevont Óvoda, Budapest
A cigány gyermekek felzárkóztatása, képességeiknek, készségeiknek fejlesztése
500 000 Ft
Általános Iskola, Becsehely
A roma gyerekek iskolai felzárkóztatását, iskolai és társadalmi beilleszkedését segítő nevelési-oktatási program
60 000 Ft
Általános Iskola, Csány
Személyiségfejlesztés, önművelésre késztetés, tehetséggondozás a cigány tanulók körében, képességek szerinti pályairányítás
450 000 Ft
Általános Iskola, Csenyéte
Egyéni fejlettségnek megfelelő fejlesztés a hátrányos helyzetű cigány kisiskolások számára, különös tekintettel a művészeti nevelésre
280 000 Ft
Általános Iskola, Kemecse
Roma gyerekek iskolai fölzárkóztatását segítő pedagógiai program, „kétéves első osztály" indítására
600 000 Ft
Általános Iskola, Kerecsend
Az iskolába kerülő halmozottan hátrányos és tanulási problémás gyermekek preventív felzárkóztatása 0. évfolyamon
1 000 000 Ft
Általános Iskola, Tiszadada
Halmozottan hátrányos helyzetű cigány tanulók integrációjának segítése, megoldása
300 000 Ft
Általános Iskola, Újszentmargita
A cigány tanulók tanítási órákra való felkészüléséhez nevelői segítség biztosítása, illetve a továbbhaladásukhoz szükséges alapkészségek megerősítése
200 000 Ft
Általános Művelődési Központ, Nagydobsza
A roma gyerekek iskolai eredménytelenségének kompenzálása, a tehetségek fejlesztése
251 000 Ft
Angyalkert Óvoda, Esztergom
Roma gyermekek differenciált személyiségfejlesztése játékos tevékenységek által
300 000 Ft
Arany János Általános Iskola, Ináncs
A roma tanulók hátrányos helyzetének csökkentése kidolgozott tantárgyi minimum követelményrendszerrel
100 000 Ft
Arany János Általános Iskola, Kisújszállás
Roma gyerekek iskolai, óvodai fölzárkóztatását segítő pedagógiai módszerek és programok elkészítése
70 000 Ft
Bankó Márta, Gyöngyös
Komplex szabadidős programok megvalósítása az iskolai munka eredményessé tétele érdekében
100 000 Ft
Barackvirág Óvoda, Tapolca
Speciális kisgyermekkori fejlesztési program segítése
100 000 Ft
Barcs Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Barcs
Iskola keretén kívüli felzárkóztató és tehetséggondozó program
500 000 Ft
Bogdán István, Pécs
Hittan, egészségnevelés, bibliai történetek, szemelvények a Bibliából
100 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Arló
7-12 éves cigány iskolás gyermekek speciális segítése: tanulási képességek fejlesztése, tanulási technikák megtanítása
130 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Pázmándfalu
A cigány kisebbséghez tartozó gyerekek magatartásbeli, tanulmányi és életmódbeli felzárkóztatása az átlag magyar gyerekek szintjére
300 000 Ft
Csete Balázs Középiskola Speciális Általános Iskola, Budapest
A hátrányos helyzetű roma gyerekek felzárkóztatása, szocializálódása
500 000 Ft
Dr. Szakácsné Foki Katalin, Győr
Felső tagozatos tanulók felzárkóztatása tanulás, kommunikáció, ének-zenei, kulturális téren
600 000 Ft
Eötvös utcai Általános Iskola, Debrecen
Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek részére művészeti terápia jelleggel működő, organikus alapú rajztanítás programjának megvalósítása
470 000 Ft
Fejér Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Székesfehérvár
Fejlődési elmaradás megelőzése, korrekciója
180 000 Ft
Fogarasi János Általános Iskola, Kázsmárk
Iskolaotthonos tevékenységrendszer bevezetése az 1-2. osztályban a cigány gyermekek esélyegyenlőségének megteremtésére
570 000 Ft
Gálné Menkó Ilona, Szolnok
A tantervi minimum követelményrendszer elsajátíttatása 2-8. osztályokban, sikeres beiskolázás, ezek folyamatában sikerélmény biztosítása a roma gyerekeknek
360 000 Ft
Garuda Reformstúdió Művészeti és Egészségnevelési Kft., Aranyosapáti
Középszintű cigány értelmiség képzése két oktatási forma összevonásával
300 000 Ft
Hajnal utcai Óvoda, Békéscsaba
AYRES terápia, SINDELAR program
240 000 Ft
Izsó Miklós Általános Iskola, Izsófalva
A tanulók társadalmi szocializációja, a minimum tantervi követelmények lemorzsolódás nélküli elsajátíttatása
300 000 Ft
Jovánovics Ágnes, Alsószentmárton
Kétnyelvű iskola előkészítő programja
280 000 Ft
Kálvin utcai Óvoda, Mezőberény
A roma gyermekek óvodai fölzárkóztatása, hogy minél zökkenőmentesebben, „kudarc nélkül" illeszkedjenek be az iskolai életbe, esélyegyenlőség biztosítása
80 000 Ft
Kenderföldi Általános Iskola, Komló
A cigány etnikai kisebbség történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagának beépítése egyes tantárgyak körébe
310 000 Ft
Kinizsi úti Óvoda, Mezőberény
Egyénre szabott differenciált fejlesztés és felzárkóztatás, gyermek- és tevékenységközpontú pedagógiával
600 000 Ft
Kovács Zoltán Alapítvány, Budapest
Óvodáskorú gyerekek hátrányainak csökkentése, iskolai előkészítése
1 500 000 Ft
Kökönyösi Általános Iskola, Komló
A roma gyerekek beilleszkedésének segítése és iskolai felzárkóztatásuk
120 000 Ft
Körzeti Általános Iskola, Borsod bóta
A roma gyerekek felzárkóztatása, hátrányos helyzetük csökkentése, esélyegyenlőség megteremtése
500 000 Ft
Körzeti Általános Iskola, Magyarmecske
Annak segítése, hogy a cigány tanulók fejezzék be az általános iskolát, legyenek felkészültek a továbbtanulásra
400 000 Ft
Körzeti Napköziotthonos Óvoda, Mohács
A már folyamatban lévő nyelvi-kommunikációs fejlesztő program technikai hátterének biztosítása
315 000 Ft
Krisztina Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, Felsőzsolca
A roma gyermekek beilleszkedésének elősegítése, a hátrányos helyzetből adódó feszültségek csökkentése
200 000 Ft
Légrádi Richárdné, Nyíregyháza
Roma gyerekek felzárkóztatása, bábjátékkal való nevelés keretében
80 000 Ft
Maroshegyi Óvoda, Székesfehérvár
Differenciált óvodai foglalkoztatás a roma fölzárkóztatásra
400 000 Ft
Mátyás Napközi Otthonos Óvoda, Edelény
Differenciált, személyre szóló anyanyelvi fejlesztés az egyéni eltérések figyelembevételével
500 000 Ft
Miskolc-Gyermekváros 41. sz. Általános Iskola, Miskolc
Hátrányos helyzetű, érzelmi-akarati sérült, tanulási gondokkal küzdő gyerekek fejlesztése
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Arló
Az arlói óvodáskorú roma gyerekek felzárkóztatását szolgáló nevelési program
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Bakonysárkány
A hagyományok, játékok, a zenék megismertetése a roma gyerekekkel az identitástudat erősítése céljából
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Bátonyterenye
Roma gyermekek fejzárkóztatása az óvodában
800 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Budapest
Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása
500 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Csenyéte
Hátrányos helyzetű gyermekek egyéni fejlesztésén alapuló óvodai foglalkozás, fölzárkóztatás
800 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Domaháza
Nyelvi hátránnyal küzdő roma gyerekek felzárkóztatása, iskolaalkalmasságra való felkészítésük 6 éves korra
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Hatvan
Óvodai munka segítése
350 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Járdánháza
A cigány gyermekek beóvodáztatása 3 éves kortól, differenciált fejlesztésük az egyéni teljesítőképesség figyelembevételével
50 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kázsmárk
Személyiségfejlődésükben retardált cigány származású gyermekek többéves preventív foglalkoztatása, permanens fejlesztése 3 éves kortól
180 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Lakócsa
A cigány gyerekek felzárkóztatása az átalakuló társadalomban (gondozással, közösségi neveléssel, oktatással)
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
A körzetben élő valamennyi roma gyermek óvodába kerülése, ahol személyiségüknek megfelelő differenciált bánásmódban részesülnek
120 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Somogysárd
Konzultációk, Óvodavezetők Klubja keretében előadás-sorozat, tapasztalatcsere az Óvodavezetők Munkaközösségén belül
80 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Sonkád
Tervezet a cigány gyermekekkel való differenciált foglalkozás módjára
120 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Taktaharkány
Óvodáskorú roma gyerekek felzárkóztatása, fejlesztése az iskolaérettség eléréséhez
300 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Tiszakarád
Annak segítése, hogy a roma gyermekek is társaikhoz hasonló eséllyel induljanak az iskolába
200 000 Ft
Óbuda-Békásmegyer Cigány Kisebbségi Önkormányzat Oktatási Bizottsága, Budapest
A III. kerületben tanuló cigány gyermekeket nevelő pedagógusok szakmai továbbképzése
90 000 Ft
Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola, Kapuvár
Képességfejlesztés, felzárkóztatás, a tanulás tanulásának segítése, órai munka motiválásának erősítése
200 000 Ft
Pro Prudentia Alapítvány, Debrecen
Cigány etnikumú tanulók zenei hangszeres képzése általános iskolán belül
200 000 Ft
Siklósi úti Óvoda, Pécs
Roma gyerekek integrációja, felzárkóztatása és tehetséggondozása óvodai nevelés keretében
175 000 Ft
Somogysámson Iskoláért Alapítvány, Somogysámson
A roma gyerekek iskolai, óvodai fölzárkóztatását segítő pedagógiai rnódszerek és programok elkészítésének támogatása
800 000 Ft
Speciális Általános és Szakiskola, Kalocsa
A hátrányos helyzetű fogyatékos cigány és nem cigány, óvodába nem járt gyerekek együttes iskola-előkészítése, fölzárkóztatása
460 000 Ft
Szilágyiné Nagy Katalin, Tiszacsege
Játékos, könnyed nyelvtanítás a közvetlen környezetből vett szavak segítségével
50 000 Ft
Szűts József Altalános Iskola, Kiskunhalas
A roma gyerekek iskolai beilleszkedésének segítése, tanulási zavaraik korrekciója
40 000 Ft
Tompa Mihály Általános Iskola, Igrici
Felzárkóztató oktatás a cigány tanulók számára, a tantervi követelményekben szereplő, a tanulók korcsoportjának megfelelő követelmények teljesítésének elősegítése
107 000 Ft
Vagyócki Mária, Barcs
Értelmi és pszichés korrekció halmozottan sérült roma gyermekeknél
200 000 Ft
Varga Aranka, Pogány
Roma gyerekek iskolai és óvodai fölzárkóztatása a nyelvi hátrány enyhítésére
240 000 Ft
Városi Beszédjavító, Tatabánya
Roma gyerekek logopédiai ellátása integrált óvodai csoportban
120 000 Ft
Városi Diákotthon, Kiskunmajsa
A roma gyerekek beszokását, a diákotthon otthonnak tekintését elősegítő program
70 000 Ft
Városi Óvodai Intézmény, Jászberény
Az óvodába járó cigány gyermekek óvodai felzárkóztatása
120 000 Ft
Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Polgár
Tanulási nehézségek kompenzálására szervezett tanórán kívüli kiscsoportos fejlesztés beindítása
200 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>