Pályázatfigyelő - pályázat űrlap

Cím:
Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés 2007-2008
Kiíró:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2008
Tárgymutató:
kutatócsere, nemzetközi együttműködés
Pályázhat:
Támogatást kaphatnak (10. § (1); 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról)
- Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.),
- piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző nonprofit szervezetek,
- azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, akik belföldi székhelyű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és amelyek vagy akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést


Pályázatok benyújtásának határideje:
Folyamatos
Pályázatok beadása:
A pályázatokat postán szíveskedjenek eljuttatni, az alábbi címre:
A KPI megbízásából:
TÉT ALAPÍTVÁNY
1255 BUDAPEST, Pf. 38
A borítékra kérjük ráírni:
Kétoldalú TéT együttműködés
A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.
A pályázati felhívás, a pályázati űrlap, valamint a pályamű beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk az NKTH, a KPI és a TéT Alapítvány internetes honlapjairól érhetők el:
http://www.nkth.gov.hu
http://www.kpi.gov.hu
http://www.tetalap.hu
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (2) c) alapján ((2) Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint különösen: ... c) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokra;) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések keretében olyan kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének kiegészítő támogatására, ahol a partner országgal jelenleg ilyen közös pályázati felhívást nem tettek közzé. Ezért a pályázónak kérelme benyújtásakor mellékelni kell a partner intézmény által kiállított írásos dokumentumot, melyben garantálják a magyar kutatók kinn tartózkodása alatti ellátmány biztosítását. Ennek mértékéről a külföldi partnerrel, saját felelősségére, a magyar projektvezető állapodik meg.
Pályázni lehet továbbá a kétoldalú TéT együttműködések prioritásaiként megjelölt témákkal kapcsolatos rendezvények támogatására is.
A pályázás nyílt pályázati rendszerben történik.
A pályázat célja és prioritásai
- A világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és technológiai innovációs központok, tudásközpontok létrehozása a nemzetközi kétoldalú TéT kapcsolatok eszközeivel.
- Ezen központok nemzetközi együttműködéseinek támogatása annak érdekében, hogy azok alapjául szolgálhassanak későbbi nemzetközi nagyprojekt együttműködéseknek.
- A kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttműködésekbe való bekapcsolódásának, szakmai fejlődésének elősegítése.
- A közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalkozások szerves kapcsolódásának elősegítése, a kis- és közepes vállalkozások nagyobb arányú részvétele a kétoldalú TéT együttműködésekben.
A kutatócseréknek elő kell segítenie:
- rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható, két- vagy többoldalú nemzetközi K+F együttműködés keretében megvalósuló nagyprojektek előkészítését,
- rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható K+F projektek indításának
előkészítését,
- a fiatal kutatók (pl. egyetemi és PhD. hallgatók, pre- és posztdoktorok) nemzetközi tapasztalatszerzésének előmozdítását, és ezen keresztül hozzájárulás a kutatói életpályamodell megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez,
- a külföldön dolgozó magyar származású kutatók hazatérésének és szakmai beilleszkedésének elősegítését, hazai szakmai kapcsolataik erősítésén keresztül.
- a kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttműködésekbe való bekapcsolódásának elősegítését, a hazai kutatás-fejlesztés nemzetközi versenyképességének növelését,
- a közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalkozások szerves kapcsolódásának elősegítését, a kis- és közepes vállalkozások nagyobb arányú részvételét a kétoldalú TéT együttműködésekben.
A pályázók köre
Támogatást kaphatnak (10. § (1); 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról)
- Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.),
- piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző nonprofit szervezetek,
- azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, akik belföldi székhelyű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és amelyek vagy akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést.
Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban (11. §; 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról) az a szervezet, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki vagy amely
a) csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
b) adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - neki felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette;
c) a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
d) az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.
A teljes támogatás keretösszege: 80 millió Ft/év
A támogatás formája (12. § (1) a); 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról): vissza nem térítendő támogatás
A támogatás időtartama: Max. 24 hónap
A támogatás maximális mértéke: 5 millió Ft/projekt
Az elszámolható költségek köre:
- külföldi beutazó kutatónak járó napi, illetve havi ellátmány a viszonosság alapján
- magyar kiutazó kutatónak járó utazási költségek, beteg és balesetbiztosítási költségek
- Magyarországon, illetve külföldön megrendezendő kiemelt TéT rendezvények költségei
Előleg, a támogatás folyósítása
A pályázók indokolt esetben előleget kaphatnak a támogatásból. A támogatási összeg utolsó 10%-a csak a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után folyósítható.
Amennyiben a pályázó a projektet/rendezvényt 6 hónapon belül megvalósítja, és költségvetési finanszírozású intézményről van szó, úgy a megítélt támogatás 100%-t előlegként felveheti.
Az előleg, illetve az elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolók után járó támogatás kifizetése az ún. "Támogatásigénylő lap" benyújtásával történik.
A pályaművek formai ellenőrzése
A KPI megbízásából a TéT Alapítvány a pályaműveket formai szempontból ellenőrzi. A pályamű formai okokból elutasításra kerül, ha a pályázó:
1. nem csatolta a kötelezően kitöltendő nyilatkozatokat, a pályázati űrlapot, a projekt leírását, a mellékleteket és az adatlapot;
2. nem cégszerűen írta alá a pályázati űrlapot, a nyilatkozatokat;
3. a pályázó nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz vagy vele szemben valamely jogszabályban vagy jelen pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn);
4. természetes személy, és nem csatolta munkáltatójának írásbeli belegyezését a pályamunkához.
Az értékelés szempontjai
- A projektjavaslat tudományos és műszaki értéke.
- Alkalmasság és kivitelezhetőség.
- A projektjavaslat jelentősége a nemzetközi együttműködés szempontjából.
- Reális-e tervezett kutatócserék száma és időtartama a kitőzött célok eléréshez.
- A projektjavaslat gazdasági hasznosíthatósága, jelentősége a vállalkozás, a vállalkozói kör, a szakterület vagy a nemzetgazdaság szempontjából.
- A megjelölt TéT rendezvény szerepel-e a szóban forgó kétoldalú TéT együttműködés prioritásai között
Az értékelés folyamata
A pályaművek támogatásról vagy elutasításáról szakértői vélemények, illetve a nemzetközi Vegyes Bizottság állásfoglalása alapján az NKTH elnöke döntési javaslatot terjeszt a gazdasági és közlekedési miniszterhez. A pályázatokról a döntést a miniszter hozza meg. A döntést az NKTH, a KPI és a GKM saját honlapján http://www.nkth.gov.hu, http://www.kpi.gov.hu, http://www.gkm.gov.hu közzéteszi. A döntésről a TéT Alapítvány írásban értesíti a pályázókat. A jóváhagyott pályaművek megvalósításáról és a támogatás nyújtásának feltételeiről a KPI a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt.
Szerződéskötés, finanszírozás, nyomon követés
A pályamű elfogadása esetén a KPI az értesítés kézhezvételétől számított 60 napig érvényes szerződéskötési ajánlatot tesz a pályázónak. Ha a támogatási szerződés a megjelölt idő alatt a támogatott hibájából nem jön létre, akkor a támogatásról szóló döntés érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17.§ (2) pontja szerint. A megvalósítás során a támogatási szerződés esetleges módosítását a pályázónak írásban kell kezdeményeznie.
A támogatási szerződés megszegésének lehetséges szankcióiról szóló részletes szabályozást a 217/1998 (XII.30.) Korm. rend. 87.-88. §, valamint a 133/2004. (IV.29.) Korm. rend. 18. § tartalmazza.
A támogatott a támogatás felhasználását elkülönítetten köteles nyilvántartani. A támogatottaknak a feladat befejezésekor szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie.
A megkötendő szerződés mintaszövege, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolók készítéséhez útmutatók a TéT Alapítvány honlapján megtekinthetők: http://www.tetalap.hu
(kétoldalú TéT pályázatok/formanyomtatványok).
A pályamű összeállítása
A pályázat az alábbi részekből álljon:
1. Pályázati űrlap
2. A projekt leírása (max. 2 oldal)
3. Mellékletek
4. Nyilatkozatok
5. Adatlap a támogatási döntésről
A projekt leírása:
- Előzmények, korábbi együttműködés a témával kapcsolatban
- Az együttműködés indoklása (különös tekintettel a két kutatócsoport egymást kiegészítő jellegére)
- A közös munka célja. Várható eredmények. Az eredmények hasznosítási módja
- Az együttműködés társadalmi-gazdasági várható haszna mind magyar, mind külföldi viszonylatban
- Feladatmegosztás a magyar és a külföldi intézmények, résztvevők között
- A megvalósítás ütemezése (ellenőrzési pontok) és munkamódszere
Mellékletek:
- A magyar és a külföldi projektvezetőnek, továbbá a projektben résztvevő magyar és külföldi kutatóknak a témával kapcsolatos szakmai tevékenysége (max. 1-1 oldal személyenként) és publikációs jegyzéke (max. 5-5 publikáció címe személyenként)
- Az utolsó 5 évben támogatott kétoldalú kormányközi TéT projekt(ek) szakmai záró beszámolója
Nyilatkozatok:
- Nyilatkozatok (letölthető nyomtatvány köztartozásról, adatok kezeléséről stb.)
- Ha a pályázó természetes személy, munkáltatójának írásbeli belegyezése a pályamunkához
A pályamű beadása
A pályázatot magyar nyelven 3 példányban kell beküldeni. Angol nyelven 1 példányban mellékelje a pályázati űrlapot és a projekt leírását.
Kérjük a pályázati anyagokat oldalszámokkal ellátni, és az egyes példányokat összetűzni. A projektvezető az összeállított pályamű minden oldalát lássa el kézjegyével. A pályázónak a külföldi projektvezető és munkahelyi vezető által aláírt projektjavaslatot kell benyújtania
(lásd pályázati űrlap 3. o.). Az aláírások hiánya esetén a pályázatot nem tudjuk elfogadni!
A pályaműveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen fájlba szerkesztve) az alábbi címekre kérjük beküldeni:
bilat@tetalap.hu
peter.judak@nkth.gov.hu
A pályázatot a külföldi félnek is be kell nyújtania a saját illetékes kormányhivatalához abban a formában, amilyen formában a külföldi hivatal azt előírja.
A pályázati felhívásról és a pályamű kidolgozásáról a KPI ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
- Kérdéseit felteheti az info@kpi.gov.hu címre küldött elektronikus levélben. Kérjük, hogy a levél tárgyaként adja meg a pályázat jelét: BILAT. A választ 3 munkanapon belül megküldjük Önnek.
- A telefonos ügyfélszolgálat a 06 (1) 484-2800 és a 06 (1) 484-2922 számon hívható. Az ügyfélszolgálat munkatársai hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, pénteken 9-13 óra között állnak rendelkezésre. A hivatali órákon túl üzenetrögzítő működik. A feltett kérdésekre 3 munkanapon belül választ kap.
A kormányközi TéT együttműködés keretében a magyar és a külföldi kapcsolattartók a következő személyek:
Magyar kapcsolattartó
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Judák Péter
Tel.: 06 1 484-2573
Fax: 06 1 266-0801
E-mail: peter.judak@nkth.gov.hu
Honlap: http://www.nkth.gov.hu
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal kiírása.
A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos.
Pályázatok beadása:
A pályázatokat postán szíveskedjenek eljuttatni, az alábbi címre:
A KPI megbízásából: TÉT ALAPÍTVÁNY, 1255 BUDAPEST, Pf. 38.
A borítékra kérjük ráírni:
Kétoldalú TéT együttműködés
A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.
A pályázati felhívás, a pályázati űrlap, valamint a pályamű beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk az NKTH, a KPI és a TéT Alapítvány internetes honlapjairól érhetők el: http://www.nkth.gov.hu, http://www.kpi.gov.hu, http://www.tetalap.hu.
Támogatást kaphatnak (10. § (1); 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról)
- Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.),
- piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző nonprofit szervezetek,
- azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, akik belföldi székhelyű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és amelyek vagy akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést.
A teljes támogatás keretösszege: 80 millió Ft/év
A támogatás formája (12. § (1) a); 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról): vissza nem térítendő támogatás
A támogatás időtartama: Max. 24 hónap
A támogatás maximális mértéke: 5 millió Ft/projekt
- Kérdéseit felteheti az info@kpi.gov.hu címre küldött elektronikus levélben. Kérjük, hogy a levél tárgyaként adja meg a pályázat jelét: BILAT. A választ 3 munkanapon belül megküldjük Önnek.
- A telefonos ügyfélszolgálat a 06 (1) 484-2800 és a 06 (1) 484-2922 számon hívható. Az ügyfélszolgálat munkatársai hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, pénteken 9-13 óra között állnak rendelkezésre. A hivatali órákon túl üzenetrögzítő működik. A feltett kérdésekre 3 munkanapon belül választ kap.
A kormányközi TéT együttműködés keretében a magyar és a külföldi kapcsolattartók a következő személyek:
Magyar kapcsolattartó Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Judák Péter
Tel.: 06 1 484 2573, fax: 06 1 266 0801, e-mail: peter.judak@nkth.gov.hu, honlap: http://www.nkth.gov.hu.
Pályázati felhívás
Kétoldalú
Tudományos és Technológiai Együttműködés
2007 - 2008

Pályázatok benyújtásának határideje:
Folyamatos

Pályázatok beadása:
A pályázatokat postán szíveskedjenek eljuttatni, az alábbi címre:

A KPI megbízásából:
TÉT ALAPÍTVÁNY
1255 BUDAPEST, Pf. 38

A borítékra kérjük ráírni:
Kétoldalú TéT együttműködés
A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.
A pályázati felhívás, a pályázati űrlap, valamint a pályamű beadásához szükséges egyéb dokumentumok és hasznos információk az NKTH, a KPI és a TéT Alapítvány internetes honlapjairól érhetők el:
http://www.nkth.gov.hu.
http://www.kpi.gov.hu.
http://www.tetalap.hu.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (2) c) alapján ((2) Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön jogszabályban, nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint különösen: … c) a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatokra;) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések keretében olyan kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének kiegészítő támogatására, ahol a partner országgal jelenleg ilyen közös pályázati felhívást nem tettek közzé. Ezért a pályázónak kérelme benyújtásakor mellékelni kell a partner intézmény által kiállított írásos dokumentumot, melyben garantálják a magyar kutatók kinn tartózkodása alatti ellátmány biztosítását. Ennek mértékéről a külföldi partnerrel, saját felelősségére, a magyar projektvezető állapodik meg.
Pályázni lehet továbbá a kétoldalú TéT együttműködések prioritásaiként megjelölt témákkal kapcsolatos rendezvények támogatására is.

A pályázás nyílt pályázati rendszerben történik.

A pályázat célja és prioritásai
- A világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és technológiai innovációs központok, tudásközpontok létrehozása a nemzetközi kétoldalú TéT kapcsolatok eszközeivel.
- Ezen központok nemzetközi együttműködéseinek támogatása annak érdekében, hogy azok alapjául szolgálhassanak későbbi nemzetközi nagyprojekt együttműködéseknek.
- A kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttműködésekbe való bekapcsolódásának, szakmai fejlődésének elősegítése.
- A közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalkozások szerves kapcsolódásának elősegítése, a kis- és közepes vállalkozások nagyobb arányú részvétele a kétoldalú TéT együttműködésekben.
A kutatócseréknek elő kell segítenie:
- rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható, két- vagy többoldalú nemzetközi K+F együttműködés keretében megvalósuló nagyprojektek előkészítését,
- rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosítható K+F projektek indításának
előkészítését,
- a fiatal kutatók (pl. egyetemi és Ph.D. hallgatók, pre- és posztdoktorok) nemzetközi tapasztalatszerzésének előmozdítását, és ezen keresztül hozzájárulás a kutatói életpályamodell megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez,
- a külföldön dolgozó magyar származású kutatók hazatérésének és szakmai beilleszkedésének elősegítését, hazai szakmai kapcsolataik erősítésén keresztül.
- a kutatók nemzetközi TéT hálózatokba és együttműködésekbe való bekapcsolódásának elősegítését, a hazai kutatás-fejlesztés nemzetközi versenyképességének növelését,
- a közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalkozások szerves kapcsolódásának elősegítését, a kis- és közepes vállalkozások nagyobb arányú részvételét a kétoldalú TéT együttműködésekben.

A pályázók köre
Támogatást kaphatnak (10. § (1); 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról)
- Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.),
- piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző nonprofit szervezetek,
- azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, akik belföldi székhelyű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és amelyek vagy akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést.

Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban (11. §; 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról) az a szervezet, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki vagy amely
a) csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
b) adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést - neki felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette;
c) a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
d) az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.

A teljes támogatás keretösszege: 80 millió Ft/év
A támogatás formája (12. § (1) a); 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról): vissza nem térítendő támogatás
A támogatás időtartama: Max. 24 hónap
A támogatás maximális mértéke: 5 millió Ft/projekt
Az elszámolható költségek köre:
- külföldi beutazó kutatónak járó napi, illetve havi ellátmány a viszonosság alapján
- magyar kiutazó kutatónak járó utazási költségek, beteg és balesetbiztosítási költségek
- Magyarországon, illetve külföldön megrendezendő kiemelt TéT rendezvények költségei

Előleg, a támogatás folyósítása
A pályázók indokolt esetben előleget kaphatnak a támogatásból. A támogatási összeg utolsó 10%-a csak a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása után folyósítható.
Amennyiben a pályázó a projektet/rendezvényt 6 hónapon belül megvalósítja, és költségvetési finanszírozású intézményről van szó, úgy a megítélt támogatás 100%-t előlegként felveheti.
Az előleg, illetve az elfogadott szakmai és pénzügyi beszámolók után járó támogatás kifizetése az ún. „Támogatásigénylő lap” benyújtásával történik.

A pályaművek formai ellenőrzése
A KPI megbízásából a TéT Alapítvány a pályaműveket formai szempontból ellenőrzi. A pályamű formai okokból elutasításra kerül, ha a pályázó:
1. nem csatolta a kötelezően kitöltendő nyilatkozatokat, a pályázati űrlapot, a projekt leírását, a mellékleteket és az adatlapot;
2. nem cégszerűen írta alá a pályázati űrlapot, a nyilatkozatokat;
3. a pályázó nem jogosult támogatásra (nem illeszkedik a pályázói körhöz vagy vele szemben valamely jogszabályban vagy jelen pályázati felhívásban meghatározott kizáró ok áll fenn);
4. természetes személy, és nem csatolta munkáltatójának írásbeli belegyezését a pályamunkához.

Az értékelés szempontjai
- A projektjavaslat tudományos és műszaki értéke.
- Alkalmasság és kivitelezhetőség.
- A projektjavaslat jelentősége a nemzetközi együttműködés szempontjából.
- Reális-e tervezett kutatócserék száma és időtartama a kitőzött célok eléréshez.
- A projektjavaslat gazdasági hasznosíthatósága, jelentősége a vállalkozás, a vállalkozói kör, a szakterület vagy a nemzetgazdaság szempontjából.
- A megjelölt TéT rendezvény szerepel-e a szóban forgó kétoldalú TéT együttműködés prioritásai között

Az értékelés folyamata
A pályaművek támogatásról vagy elutasításáról szakértői vélemények, illetve a nemzetközi Vegyes Bizottság állásfoglalása alapján az NKTH elnöke döntési javaslatot terjeszt a gazdasági és közlekedési miniszterhez. A pályázatokról a döntést a miniszter hozza meg. A döntést az NKTH, a KPI és a GKM saját honlapján http://www.nkth.gov.hu, http://www.kpi.gov.hu http://www.gkm.gov.hu közzéteszi. A döntésről a TéT Alapítvány írásban értesíti a pályázókat. A jóváhagyott pályaművek megvalósításáról és a támogatás nyújtásának feltételeiről a KPI a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt.

Szerződéskötés, finanszírozás, nyomon követés
A pályamű elfogadása esetén a KPI az értesítés kézhezvételétől számított 60 napig érvényes szerződéskötési ajánlatot tesz a pályázónak. Ha a támogatási szerződés a megjelölt idő alatt a támogatott hibájából nem jön létre, akkor a támogatásról szóló döntés érvényét veszti a 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 17.§ (2) pontja szerint. A megvalósítás során a támogatási szerződés esetleges módosítását a pályázónak írásban kell kezdeményeznie.
A támogatási szerződés megszegésének lehetséges szankcióiról szóló részletes szabályozást a 217/1998 (XII.30.) Korm. rend. 87.-88. §, valamint a 133/2004. (IV.29.) Korm. rend. 18. § tartalmazza.
A támogatott a támogatás felhasználását elkülönítetten köteles nyilvántartani. A támogatottaknak a feladat befejezésekor szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie.
A megkötendő szerződés mintaszövege, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolók készítéséhez útmutatók a TéT Alapítvány honlapján megtekinthetők: http://www.tetalap.hu
(kétoldalú TéT pályázatok/formanyomtatványok).

A pályamű összeállítása
A pályázat az alábbi részekből álljon:
1. Pályázati űrlap
2. A projekt leírása (max. 2 oldal)
3. Mellékletek
4. Nyilatkozatok
5. Adatlap a támogatási döntésről

A projekt leírása:
- Előzmények, korábbi együttműködés a témával kapcsolatban
- Az együttműködés indoklása (különös tekintettel a két kutatócsoport egymást kiegészítő jellegére)
- A közös munka célja. Várható eredmények. Az eredmények hasznosítási módja
- Az együttműködés társadalmi-gazdasági várható haszna mind magyar, mind külföldi viszonylatban
- Feladatmegosztás a magyar és a külföldi intézmények, résztvevők között
- A megvalósítás ütemezése (ellenőrzési pontok) és munkamódszere
Mellékletek:
- A magyar és a külföldi projektvezetőnek, továbbá a projektben résztvevő magyar és külföldi kutatóknak a témával kapcsolatos szakmai tevékenysége (max. 1-1 oldal személyenként) és publikációs jegyzéke (max. 5-5 publikáció címe személyenként)
- Az utolsó 5 évben támogatott kétoldalú kormányközi TéT projekt(ek) szakmai záró beszámolója
Nyilatkozatok:
- Nyilatkozatok (letölthető nyomtatvány köztartozásról, adatok kezeléséről stb.)
- Ha a pályázó természetes személy, munkáltatójának írásbeli belegyezése a pályamunkához

A pályamű beadása
A pályázatot magyar nyelven 3 példányban kell beküldeni. Angol nyelven 1 példányban mellékelje a pályázati űrlapot és a projekt leírását.
Kérjük a pályázati anyagokat oldalszámokkal ellátni, és az egyes példányokat összetűzni. A projektvezető az összeállított pályamű minden oldalát lássa el kézjegyével. A pályázónak a külföldi projektvezető és munkahelyi vezető által aláírt projektjavaslatot kell benyújtania
(ld. pályázati űrlap 3. o.). Az aláírások hiánya esetén a pályázatot nem tudjuk elfogadni!
A pályaműveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen fájlba szerkesztve) az alábbi címekre kérjük beküldeni:
bilat@tetalap.hu
peter.judak@nkth.gov.hu
A pályázatot a külföldi félnek is be kell nyújtania a saját illetékes kormányhivatalához abban a formában, amilyen formában a külföldi hivatal azt előírja.
A pályázati felhívásról és a pályamű kidolgozásáról a KPI ügyfélszolgálata ad tájékoztatást:
- Kérdéseit felteheti az info@kpi.gov.hu címre küldött elektronikus levélben. Kérjük, hogy a levél tárgyaként adja meg a pályázat jelét: BILAT. A választ 3 munkanapon belül megküldjük Önnek.
- A telefonos ügyfélszolgálat a 06 (1) 484-2800 és a 06 (1) 484-2922 számon hívható. Az ügyfélszolgálat munkatársai hétfőtől csütörtökig 9-16 óra között, pénteken 9-13 óra között állnak rendelkezésre. A hivatali órákon túl üzenetrögzítő működik. A feltett kérdésekre 3 munkanapon belül választ kap.
A kormányközi TéT együttműködés keretében a magyar és a külföldi kapcsolattartók a következő személyek:

Magyar kapcsolattartó
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Judák Péter
Tel: 06 1 484 2573
Fax: 06 1 266 0801
E-mail: peter.judak@nkth.gov.hu
Honlap: http://www.nkth.gov.hu