Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mezőgazdasági kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken / VP-4-13.2.1.-16
Kiíró:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Határidő:
06/09/2016
Érvényes:
06/09/2016
Tárgymutató:
mezőgazdasági kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken / VP-4-13.2.1.-16
Pályázhat:
jogszerű földhasználattal rendelkező mezőgazdasági termelők (természetes vagy jogi személy), akik legalább 1 hektár, az 1257/1999/ EU rendelet 19. cikke szerinti területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>


FELHÍVÁS
egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek
tekintetében biztosított kifizetések megvalósítására
A Felhívás címe:
Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
A Felhívás kódszáma:
VP4-13.2.1.-16

Magyarország Kormányának felhívása a vállalkozások (mezőgazdasági termelők) részére, az egyéb, jelentős természeti hátrányokkal rendelkező területek tekintetében biztosított kifizetések megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat-megelőzés és -kezelés előmozdítását, a biológiai sokféleség állapotának javítását. A cél elérését a Kormány a vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a keresztellenőrzés lezárását követő 30 napon belül dönt.
- A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenység fenntartása, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulása céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A támogatás fő céljai a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakítása, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat erősítése.
- A támogatás hozzájárul a gyepterületek és takarmánytermő területek megőrzéséhez, jövedelem-kiegészítést biztosít a hátrányos természeti adottságokkal rendelkező területeken a mezőgazdasági tevékenységet fenntartó gazdálkodók részére.
- Közvetve ösztönzi a hátrányos természeti adottságokhoz alkalmazkodó, piaci jelentőséggel bíró és a különleges jellegű (gyakran veszélyeztetett állatfajokhoz tartozó) élőállatok tartását.
- A kompenzációs kifizetések az érintett területeken hozzájárulnak a gazdálkodási tevékenység fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához.
- A támogatás hozzájárul a Víz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósulásához is.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 23,62 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2.000 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a továbbiakban: IH) hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás értelmében normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke szerint, a MePAR-ban lehatárolt területekre.
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.
3.3 Nem támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.
3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
I. Jogosultsági kritériumok
1. A támogatást igénylő az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke alapján meghatározott területen mezőgazdasági tevékenységet folytat.
2. A támogatást igénylőnek a támogatásba bevonni kívánt földterület vonatkozásában a támogatás teljes időtartama alatt jogszerű földhasználónak kell minősülnie.
3. A minimális támogatható terület mérete 1,0 hektár, amely lehet állandó vagy ideiglenes gyep, takarmánytermő szántóföld, fásított rét, legelő.
4. A támogatható tábla minimális mérete 0,25 ha.
5. Az alábbi növények termesztése esetén nem nyújtható támogatás: őszi és tavaszi búza, rizs, napraforgó, kukorica, cukorrépa, burgonya, ipari növények és zöldségnövények.
6. A támogatás igénybevételére nem jogosult az a gazdálkodó szervezet, amelyben a magyar állam tulajdoni hányada 50% felett van.
II. Kötelezettségvállalások
1. A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell tartania az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra (HMKÁ) vonatkozó előírásokat és az 1306/2013/EU rendelet II. melléklete alapján meghatározott jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket (JFGK).
2. A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága támogatással érintett területén elvégzett tevékenységekről a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú melléklete szerinti gazdálkodási napló főlap, GN-01, GN-02, GN-03, GN-07, GN-08, GN-10, GN-11, GN-13, GN-14, GN-15, GN-18 adatlapjait papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni.
3. A gazdálkodási naplót adott év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra a külön közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint a támogatási időszakra vonatkozóan folyamatosan kell vezetni.
4. A gazdálkodási napló eredeti példányát - amely lehet papír formátumú vagy elektronikus alapú - a támogatói okirat hatálybalépését követő 5. év végéig, de legalább 2027. december 31-ig meg kell őrizni.
III. Általános követelmények
1. A támogatási célok megvalósulásának nyomon követése érdekében a támogatást igénylőnek a támogatási időszakot követő évben a monitoring adatszolgáltatási időszakban eleget kell tennie a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének.
2. A támogatást igénylő köteles a támogatási időszakra vonatkozó gazdálkodási naplónak a 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmát a támogatási időszakot követő év január 1. és március 1. között az adott évre vonatkozóan az aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH). A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a jogszerű földhasználattal rendelkező mezőgazdasági termelők (természetes vagy jogi személy), akik legalább 1 hektár, az 1257/1999/ EU rendelet 19. cikke szerinti területen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
A támogatás igénybevételére nem jogosult az a gazdálkodó szervezet, amelyben a magyar állam tulajdoni hányada 50% felett van.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Lásd az ÁÚF -ban található 2. Kizáró okok listája c. részben.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.
1. A támogatási kérelem magában foglalja a kifizetési igénylést is.
2. A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására az egységes kérelem keretében van lehetőség az egységes kérelemre vonatkozó szabályok szerint.
3. A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú. A támogatási kérelem az egységes kérelem mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
4. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
5. Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás adattartalma szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
6. A támogatási kérelem módosítására és pontosítására az egységes kérelemre vonatkozó szabályok szerint van lehetőség.
7. A támogatási kérelemben fizikai blokkonként, mezőgazdasági táblánként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát.
8. A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
9. A támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához az MVH adategyeztetésre szólítja fel a támogatást igénylőket.
10. A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben a támogatást igénylő tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenes tárhelyére kapott automatikus értesítés igazolja.
11. A nem támogatható területekre és a blokkhatárra változásvezetési kérelem benyújtására is van lehetőség, amennyiben a támogatást igénylők annak MePAR kialakításával nem értenek egyet, de az 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikk szerinti területi lehatárolásra MePAR változásvezetési kérelem nem indítható.
12. A támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés - alapján hozott támogatói okirat kiadása csak a hatályba lépését követően jelent kifizetésre való jogosultságot.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatást igénylőnek kompenzációs támogatás kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.
I. Kifizetési kérelem benyújtása
1. A támogatási kérelem egyúttal kifizetési igénylés is.
2. A támogatási kérelem benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 809/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
II. A támogatás folyósítása
1. A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
2. A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 85,9 euró/ha.
A támogatási összeg hektár alapra van vetítve.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57629
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum