Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2021. évi költségvetési támogatása / ROMA-NEMZ-TAB-21
Kiíró:
Belügyminisztérium
Határidő:
11/20/2020
Érvényes:
11/20/2020
Tárgymutató:
roma olvasó táborok megvalósításának 2021. évi költségvetési támogatása / ROMA-NEMZ-TAB-21
Pályázhat:
- roma nemzetiségi önkormányzatok;
- az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott oktatási és kulturális intézmények;
- roma nemzetiségi köznevelési intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint alapján (nyelvoktató, roma nemzetiségi népismereti oktatást szervező általános iskolák, középiskolák);
- a 2018. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, létesítő okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó roma nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek,
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett - roma nemzetiségi feladatot ellátó - egyházak, illetve ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző
és olvasó táborok megvalósításának 2021. évi költségvetési támogatása / ROMA-NEMZ-TAB-21

ROMA NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2021. évi költségvetési támogatására
Pályázati kategória kódja: ROMA-NEMZ-TAB-21
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "Támogató") megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázati kiírást (a továbbiakban: "Pályázati kiírás") hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2021. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: "nemzetiségi törvény");
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet
- a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás
- a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Statútum rendelet")
vonatkozó rendelkezéseivel, a Statútum rendelet felhatalmazása alapján.

1. A Pályázati kiírás célja
A Pályázati kiírás célja a hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók (6-18 éves korosztály) anyanyelvi, romani/beás nyelvismereteinek bővítése, a roma nemzetiségi népismeret részét képező, nyelvnemzettel kapcsolatos, történelmi, földrajzi, néprajzi zenei ismereteik fejlesztése, támogatása a roma nemzetiségi tartalmú kidolgozott tábori programmal rendelkező - anyanyelvi, nyelvoktató, hagyományőrző kulturális és hitéleti - nyári táborok, erdei iskolák (a továbbiakban együttesen: táborok) megvalósítása révén.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak azon
- roma nemzetiségi önkormányzatok;
- az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott oktatási és kulturális intézmények;
- roma nemzetiségi köznevelési intézmények a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint alapján (nyelvoktató, roma nemzetiségi népismereti oktatást szervező általános iskolák, középiskolák);
- a 2018. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, létesítő okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt roma nemzetiséghez kapcsolódó roma nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek,
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett - roma nemzetiségi feladatot ellátó - egyházak, illetve ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55)
amelyek, az alábbiak szerint:
- megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- eleget tettek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek;
- átlátható szervezetnek minősülnek;
- nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása vagy köztartozása;
- nem rendelkeznek korábban elnyert támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.

FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. Helyi roma nemzetiségi önkormányzat saját forrásként felhasznált működési és feladatalapú támogatása kivételt képez.

3. A pályázat benyújtásának határideje és megvalósítási időszaka
A pályázatot (a továbbiakban: "pályázat") az alábbi időszakban lehet benyújtani: 2020. október 20.-2020. november 20.
A pályázat benyújtásának (elektronikus felületen történő véglegesítésének) végső határideje: 2020. november 20. 23:59
A pályázat benyújtás módját a Pályázati kiírás 8. pontja tartalmazza.

FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek a fenti határidőig nem kerülnek véglegesítésre, a Lebonyolító nem tekinti benyújtott pályázatnak és befogadási ellenőrzésnek sem veti alá, érdemben nem vizsgálja.
A Pályázati kiírás keretében támogatott pályázatok megvalósítási időszaka: 2021. január 1.-2021. december 31.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg:
A Pályázati kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 250 000 000 Ft, azaz kettőszázötvenmillió forint, amelyet a Támogató, a költségvetési törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 1. Roma nemzetiségi szakmai és beruházási támogatások jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT-T: 386328] terhére biztosítja.

5. A támogatás formája és mértéke:
5.1. A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "támogatás").
Amennyiben a nyertes pályázó (a továbbiakban: "nyertes pályázó" vagy "kedvezményezett") általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) levonási joggal rendelkezik, a támogatás terhére jogszabály alapján levonható áfa összegét nem számolhatja el. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az áfa jogszabály alapján levonható, annak összege akkor sem számolható el, ha a nyertes pályázó nem él a levonás, illetve visszaigénylés lehetőségével.
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.
5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett történik.
5.5. Támogatás intenzitása 100%.
5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
5.7. A támogatás folyósítása egy összegben, előleg formájában történik.
5.8. A Támogató a támogatást az igényeltnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Amennyiben a megítélt támogatás összege a pályázó által igényelt összegtől kevesebb, a kedvezményezett új költségterv benyújtására köteles.
A táborban résztvevő tanulók száma ez esetben sem csökkenhet 10 (tíz) fő alá, illetve a tábor napjainak száma 5 (öt) egymást követő nap alá.
A Pályázati kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

6. Támogatható tevékenységek
6.1. Jelen Pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
- romani/beás anyanyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi táborok megvalósítása hazai roma nemzetiségi oktatásban részt vevő nappali tagozatos általános és középiskolai tanulók (6-18 éves korosztály) részére.
- táborok típusa:
o roma nemzetiségi (romani/beás) nyelvoktató
o roma nemzetiségi hagyományőrző
o roma nemzetiségi kulturális
o roma nemzetiségi hitéleti
o roma nemzetiségi népismereti - nyelvnemzettel kapcsolatos néprajzi, földrajzi, történelmi, zenei tábor stb.
o a roma nemzetiségi irodalmi olvasótábor
A táborok egyaránt lehetnek napközis és bentlakásos táborok is.
6.2. Eredménymutató:
A pályázó vállalja, hogy pályázati célok megvalósítása érdekében legalább 5 (öt) egymást követő napon, vagy azt meghaladó időtartamban - kísérők nélkül minimum 15 (tizenöt) fő tanuló részére - tábort szervez (a résztvevők tanulói jogviszonyát a támogatás felhasználásának elszámolása során, a Pályázati Útmutató 11. pont c) alpontjában meghatározott módon igazolni kell).

7. Elszámolható és el nem számolható költségek
7.1. A Pályázati kiírás keretében kizárólag a kedvezményezett nevére kiállított, a támogatói okiratban meghatározott támogatási időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el. Ennek értelmében csak olyan költséget igazoló bizonylatok fogadhatóak el, amelyeken a teljesítés időpontja és amennyiben feltüntetésre kerül teljesítési időszak, illetve számlázott időszak a támogatott program megvalósítási időszakába esik és a támogatott program megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.
7.2. A Pályázati kiírás keretében az alábbi költségek számolhatók el:
- a programot megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a program cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült költségek - így különösen: az utazás, a szállás, az étkezés, a programok megvalósításához kapcsolódó vásárolt szolgáltatások köre,
- megbízási díj (tervezésénél az Ávr. 51. § (2) bekezdése figyelembevételével kell eljárni). Adminisztrációs tevékenységre megbízási díj, mint kiadás nem számolható el.
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) szerinti kereset kiegészítés, azzal a megkötéssel, hogy a többletfeladat csak és kizárólag a pályázatban meghatározott tevékenység előzetes írásbeli szerződés alapján a konkrét feladat elvégzésére irányulhat. Adminisztrációs tevékenységre ilyen kiadás nem számolható el.
- a szervezet működésétől el nem választható költségek (papír, írószer, nyomtató festékpatron, telefonköltség) legfeljebb a megítélt támogatás 10%-ig. Ezek a költségek is csak abban az esetben számolhatók el, amennyiben a pályázat megvalósításához szorosan kapcsolódnak, valamint a pályázati célkitűzés megvalósítása érdekében merülnek fel.
- Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a pályázatban megadott résztvevő diákok és kísérőik (minden megkezdett 10 (tíz) fő tanulóra 1 (egy) fő kísérő) költsége számolható el.
7.3. A Pályázati kiírás keretében az alábbi költségek nem számolhatók el:
- párhuzamosan meghirdetett nemzetiségi pályázati kategóriák (ROMA-NEMZ-KUL-21, ROMA-NEMZ-CISZ-21 vagy ROMA-NEMZ-PED-21) nevesített céljának megvalósítási költsége,
- munkabér és a munkabér járulékai, valamint ösztöndíj;
- természetbeni juttatások és járulékainak költségei;
- szeszesital, dohányáru;
- adók módjára behajtható fizetési kötelezettségek (például: bírságok), késedelmi kamatok;
- beruházás, tárgyi eszköz beszerzés;
- építési és felújítási költségek;
- közüzemi díj típusú kiadások, karbantartások, javítások;
- a pályázat előkészítésének költségei (pályázatírás költsége);
- regisztrációs díj;
- hiteltörlesztés és hitelkamat;
- számviteli szolgáltatások és pénzforgalmi szolgáltatások költségei (például könyvelési díj, bankköltség);
- munkába járás költségtérítése;
- a pályázat költségvetésében nem tervezett kiadások.
7.4. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, (mely nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg 20%-át) bérleti díjak és a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás megrendelése csak a vonatkozó írásbeli szerződések alapján támogathatóak.
7.5. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, illetve a támogatott program megvalósításába közreműködőként bevont, a hivatalos képviselő által képviselt más civil vagy gazdasági szervezet részére, - jogcímtől függetlenül -a támogatás terhére nyújtott kifizetések összesen nem haladhatják meg a támogatás teljes összegének 20%-át.

FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázók részére kiállításra kerülő támogatói okirat (a továbbiakban: "támogatói okirat"), az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") és a Pályázati Útmutató (a továbbiakban: "Pályázati Útmutató") tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER rendszer) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó kizárólag 1 (egy) pályázatot nyújthat be jelen Pályázati kiírás keretében. Több pályázó ugyanazon program részfeladatának megvalósítására nem nyújthat be pályázatot jelen Pályázati kiírás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.tef.gov.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mailcímmel.
A regisztrált pályázó köteles a Lebonyolítónak befizetni 3000 Ft, azaz háromezer forint EPER regisztrációs díjat (a továbbiakban: regisztrációs díj). A regisztrációs díj befizetése csak banki átutalással történhet.
A regisztrációs díjat, pályázati évenként, egy szervezetnek több ROMA-NEMZ-21 pályázati kategóriában beadott pályázata esetén is csak egyszer kell megfizetnie!
A regisztrációs díjat a Lebonyolító 10032000-00359191-00000000 számú számlájára kell átutalni. A regisztrációs díj átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a Pályázati kiírások kódját (azaz "ROMA-NEMZ21") szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. (Tankerületi fenntartású intézmények esetében a megegyező adószám miatt, minden esetben a felhasználónév feltüntetése szükséges!) A regisztrációs díj átutalást csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető megegyezik a regisztrált partnerrel. A regisztrációs díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell a Lebonyolító számlájára átutalni.
8.2. Az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a pályázat benyújtása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Támogatásirányítási Főosztály
Budapest
Szegedi út 35-37.
1135

FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított
Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján kell megküldeni a fenti postacímre. Ha regisztrált adataiban nem történt változás úgy Regisztrációs nyilatkozat beküldése nem szükséges.
https://tef.gov.hu/palyazati-felhivas-roma-nemzetisegi-tamogatasok-tab/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum