Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Richter Témapályázat 2020
Kiíró:
Richter Gedeon Nyrt.
Határidő:
03/18/2020
Érvényes:
03/18/2020
Tárgymutató:
Richter témapályázat 2020
Pályázhat:
Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és nonprofit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a Társasággal
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Richter Témapályázat 2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság vagy kiíró) kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenységek támogatására. A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott.

1. A pályázat célja
A Richter Gedeon Nyrt. Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, a Társaságnál folyó kutatási tevékenységekhez kapcsolható, gyógyszeripari tárgyú és nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

2. A pályázattal kapcsolatos elvárások
A pályázatban a Társaság a saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja, elsősorban, de nem kizárólagosan a kognitív zavarok, az autizmus és egyéb pszichiátriai betegségek, valamint nőgyógyászati betegségek folyamatainak vizsgálatával és lehetséges terápiájával foglalkozó területekről.
A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom.

Az innováció irányulhat:
- a gyógyszerkutatási folyamat bármely elemére (korai/felfedező kutatás, preklinikai, vagy klinikai kutatás), illetve a biológiai, a kémiai vagy egyéb, a gyógyszerkutatásban alkalmazott tudományterületre;
- a pályázat témája lehet továbbá új utakat nyitó metodikai/biomarker megközelítés kidolgozása - elsősorban a transzlációs kutatások területén. Például: nehezen vizsgálható szubcelluláris targetekhez esszé kidolgozása, az adott indikációk mentén új megközelítéseket nyújtó állatmodell, vagy más, összetett kísérletes rendszer kidolgozása stb.

A pályázatra benyújtott kutatási témának saját, önálló témának kell lennie, amellyel a pályázó korábban még nem nyert támogatást olyan pályázaton, ami a jelen pályázatban elérhető eredménye hasznosítását esetlegesen korlátozná. A 3. sz. mellékletnek megfelelően a témának újszerűnek is kell lennie, azaz a pályázón kívüli más személy korábban ezzel, vagy ehhez nagyon hasonló kutatási témával még nem indult, és nem nyert kutatási pályázaton.
A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, amelyekben a vázolt kutatási javaslat megvalósításához szükséges technikai, személyi és infrastrukturális feltételek már a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó rendelkezésére állnak. Ennek értelmében eszköz vásárlása nem számolható el a pályázati támogatással szemben. A javasolt projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát és eszközöket a pályázónak kell biztosítania, a jelen pályázaton kívüli forrásból.
Elvárás, hogy a pályázat megvalósítására létrejövő, a pályázó által vezetett kutatási csoport létszáma ne haladja meg a 4 főt.
A pályázat szempontjából a kutatás társfinanszírozása megengedett, azzal a feltétellel, hogy ez nem korlátozhatja semmilyen formában a Társaságnak a projekt esetleges eredménye, a létrejövő szellemi tulajdon feletti jogszerzését és a nyertes pályázóval megkötésre kerülő kutatási szerződés szerinti hasznosítási és egyéb jogosultságait (ld. bővebben a 6.2.b) pontban).

3. A lehetséges pályázók köre
Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és nonprofit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a Társasággal.

A pályázat benyújtására (ld. 4.2. pont) abban az esetben van lehetőség, amennyiben a pályázók a pályázattal egyidejűleg csatolják a kutatásban részt vevő valamennyi természetes személy személyes adatai kezelésének alapjául szolgáló hozzájáruló nyilatkozat 1-1 aláírt példányát (ld. 1. sz. melléklet).
Amennyiben a pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve társaság munkavállalója vagy azzal egy tekintet alá eső (közszolgálati, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatója - a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz, vagy belső szabályzat) szerint érvényes módon aláírt - írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát (ld. 3. sz. melléklet) csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szervezet/intézmény (a továbbiakban: munkáltató) kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén - amennyiben a szerződéskötésre irányuló tárgyalások eredményre vezetnek - a kutatásra és a hasznosításra vonatkozóan szerződést köt a kiíróval.

Amennyiben a pályázó egyidejűleg több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles
- ezt a tényt, valamint az őt foglalkoztató valamennyi munkáltatót - a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon és e-mail elérhetősége) megadásával - a pályázatában megjelölni, továbbá
- a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történő kihirdetése esetén a Társaságnak a pályázó mely foglalkoztatóját szükséges a szerződéskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresnie.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik más témájú pályázatukkal már indultak a Lendület vagy az OTKA pályázati kiíráson, de támogatásban nem részesültek, annak ellenére, hogy ezeken a pályázatokon a pályázatukkal magas pontszámot értek el. A fentiek igazolására a jelen pályázatukhoz mellékelniük kell a korábbi bírálati visszaigazolásukat.

4. A pályázati folyamat ütemezése, a pályázatok értékelése
A támogatásra kerülő projektek két, egymásra épülő fordulóban kerülnek kiválasztásra, a következő tervezett ütemezés szerint: 4
Első forduló - előpályázat
határidő
előpályázat benyújtása 2020. március 18.
második fordulóra meghívottak értesítése (max. 15 db pályázat) 2020. március 31-től
Második forduló - pályázat határidő
megbízási szerződés kötése a pályázat részletes kidolgozására 2020. április 17-ig
részletes pályázati anyag benyújtása 2020. május 05.
értesítés bírálatról 2020. június 25 - 30.
szóbeli meghallgatások 2020. július 13-17.
eredményhirdetés, értesítés döntésről 2020. július 24.
kutatási szerződés kötési időszak 2020. augusztus 24.-október 30.
4.1 Első forduló - Előpályázat
Az első forduló - előpályázat - során a Társaság olyan, már folyamatban lévő gyógyszerkutatási projektek benyújtását kéri, amelyek megalapozott, új tudományos felismerést tartalmaznak.
Az előpályázatokat postai úton kell benyújtani, melyhez természetes személy pályázó esetében csatolni szükséges jelen pályázati felhívás 1. és 2. számú mellékletének 1-1 aláírt példányát; míg jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaság/szervezet/intézmény pályázó esetében a 2. számú mellékletnek a pályázó hivatalos képviseletére jogosult személy által aláírt példányát. A pályázati felhívás további mellékleteinek csatolására (3-6. számú mellékletek) az előpályázati szakaszban nincs szükség, azok kizárólag a második fordulóba továbbjutó projektek kötelező mellékletét képezik.
A Társaság az első fordulóba kizárólag olyan pályaműveket vár, amelyek témái kezdeti - azonban már elvégzett kutatásokkal is alátámasztott - eredményekkel rendelkeznek, és megfelelnek a 2. pontban meghatározottaknak.
A pályázatra benyújtott pályamű terjedelme maximum négy A4-es oldal lehet (beleértve az adatlapot és a kutatás szakmai részét is), amelyben bemutatásra kerül a projekt tudományos háttere (munka menete, alkalmazott módszerek, hivatkozás forrásmunkákra), a személyi és tárgyi feltételek, valamint a megvalósulás helyszínei.
Az első fordulóban, az előpályázatra érkezett témajavaslatok közül a Társaság szakmai zsűrije választja ki a második fordulóba továbbjutó projekteket.
Az első forduló elbírálásakor a Társaság szakmai zsűrijének fő szempontja az innovatív tartalom, valamint az, hogy a projekt milyen mértékben illeszthető a Társaság folyamatban lévő kutatásaihoz.
Amennyiben az előpályázatra érkező témajavaslat nem kerül kiválasztásra, abban az esetben a Társaság az elbírálást követően haladéktalanul megsemmisíti a pályaművet és az ahhoz kapcsolódóan a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat egyaránt.
4.2 Második forduló - Pályázat
A pályázónak az első fordulóba benyújtott és ott továbbjutott, eredményes pályaműve alapján kell elkészítenie a kutatási témajavaslata második fordulóban benyújtásra kerülő részletes megvalósítási tervét, az alábbi szempontok figyelembevételével:
- A részletes megvalósítási terv - mellékletek nélkül - maximum 15 oldal (A4) terjedelmű lehet.
- A részletes megvalósítási tervben kerüljön bemutatásra a javasolt kutatási tevékenység, az elvégzendő feladatok, részfeladatok és azok várható eredményei.
- A részletes megvalósítási tervhez a pályázó köteles csatolni a pályázati felhívás 3-6. számú mellékleteit.
- A pályázat tartalmazza a javasolt kutatási tevékenységek szakmai részleteit. Például: térjen ki a hatásmechanizmusból következő potenciális mellékhatásokra és az elérendő szelektivitásra.
- A pályamű ismertesse a kutatási munka időtervét, a döntési pontokat és az egyes kutatási fázisok költségeit (személyi, dologi kiadásokra lebontva, éves szakaszolással, valamint amennyiben költségvetési kutatóhely szolgál a megvalósítás helyszínéül, abban az esetben szükséges feltüntetni az "overhead" mértékét).
- A részletes megvalósítási terv tartalmazzon szakmai összehasonlítást a hasonló területen folyó kutatási tevékenységekkel, továbbá elvárás, hogy a pályázó pozícionálja a kutatását a jelenleg is folyamatban lévő nemzetközi kutatási aktivitásokhoz és trendekhez képest.
- A pályázat mutassa be a kutatási témajavaslat megvalósításában résztvevő szervezeteket és szakembereket (megjelölve a pályázó kutató(k), valamint a közreműködő szakemberek munkavégzésre irányuló jogviszonyának típusát*, továbbá több szervezet bevonása esetén annak megjelölését, hogy mely szervezet, ill. munkacsoport milyen részfeladatot lát el). A pályázónak a részletes megvalósítási terv mellékletében fel kell tüntetnie a pályázót foglalkoztató, szerződéskötésre megjelölt munkáltató /ld. 3. pont (2) bek./ gazdasági és jogi kérdésekben kapcsolattartásra illetékes képviselőjének nevét és elérhetőségeit.
- A részletes témajavaslat kidolgozása költségeinek megtérítése céljából a Társaság 150 000 Ft + áfa - magánszemélyek esetében bruttó 150 000 Ft - díjazású megbízási szerződést köt a második fordulóba bejutott minden pályázóval. A díj magában foglalja a témajavaslat részletes kidolgozásának és további kiválasztás esetén a pályázat szóbeli bemutatásának ellenértékét, valamint az azzal kapcsolatban felmerülő költségeket is.

*munkaviszony, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszony, egyetemi hallgatói, PhD hallgatói státusz, megbízási jogviszony stb.

A második forduló pályázatainak bírálati szempontjai
Az értékelés során a Társaság szakmai zsűrije választja ki - független szakértők véleményének figyelembevételével - a szóbeli bemutatásra kerülő részletes témajavaslatokat, a következő bírálati szempontok szerint:
- A javasolt téma újszerűsége, innovatív jellege.
- A témajavaslat tudományos tartalma.
- A témajavaslat kidolgozottsága.
- A témajavaslat kivitelezhetősége.
- A részt vevő személyek és szervezetek szakmai felkészültsége.
- A tervezett kutatási tevékenység ütemezettsége, ellenőrizhetősége.
- A témajavaslat piaci lehetőségei a Társaság számára.
- A kutatási téma megvalósítási költségeinek megalapozottsága, becsült volumene.
- A javasolt téma illeszkedése a Társaság kutatási portfóliójához.
- A kutatási témajavaslatban foglaltak (kutatási eredmény, innovatív ötlet, találmány stb.) tulajdon- és hasznosítási jogával, a szellemi tulajdonjogok (IP) megoszlásával összefüggésben tett előzetes nyilatkozat tartalma (ld. 6. pont).

4.3 Szóbeli meghallgatás
A második fordulóban benyújtott részletes témajavaslatok közül kiválasztott pályaművek pályázóinak a Richter Gedeon Nyrt. székhelyén, a Társaság szakmai zsűrije előtt szóban kell bemutatni és megvitatni a kutatási témajavaslataikat és a részletes megvalósítási terveiket. Ezen az eseményen a pályázat megvalósításába bevonni kívánt közreműködők (alvállalkozók, megbízottak stb.) bemutatása és a kutatásban végzendő munkájuk ismertetése is megtörténik. A Társaság jóváhagyása szükséges a közreműködők és a nevükben személyesen eljáró kutatók kiválasztásához és esetleges későbbi megváltoztatásához.
A Társaság Innovációs és Pályázati Irodája egyenként és közvetlenül veszi fel a kapcsolatot a második fordulóban kiválasztott pályázókkal, hogy tájékoztassa őket a bemutatandó anyag részletes követelményeiről, az előadás feltételeiről és körülményeiről.
Az Innovációs és Pályázati Iroda javasolhatja az egyes pályázók együttműködését, az egyes témák összevonását, a megvalósításban pedig új szempontokat és feladatokat is megadhat.

5. A Támogatás mértéke, időtartama, az elszámolható költségek köre
A nyertes pályaművek várható száma: 1-4. Az egy projektre eső támogatás mértéke a második fordulóba jutó pályázókkal történő megbeszélések és a rendelkezésre álló keret ismeretében kerül meghatározásra.
A támogatás időtartama, a projekt megvalósítás támogatott futamideje maximum 2 év. Futamidőn belül a támogatás mértéke évenként eltérő is lehet.
Az elszámolható költségek köre:
- személyi kiadások
- dologi kiadások (kivéve eszközbeszerzés)
- amennyiben költségvetési kutatóhely szolgál a megvalósítás helyszínéül, abban az esetben a Társaság a támogatás mértékének maximum 20%-áig teljesít kifizetést a kutatóhely számára "overhead” jogcímén.

6. Szellemi tulajdonra vonatkozó kikötések
Amennyiben a pályázót foglalkoztató és szerződéskötésre megjelölt munkáltató rendelkezik szellemitulajdon-kezelési szabályzattal, a szabályzatot a második fordulóban előterjesztett pályázathoz mellékelni szükséges. Amennyiben a személyes közreműködőként megjelölt munkatárs a szerződéskötésre megjelölt munkáltató szellemitulajdon-kezelési szabályzatát a szabályzat előírása értelmében külön írásbeli nyilatkozattal magára nézve kötelező jelleggel elfogadta, az erre vonatkozó nyilatkozat másolatát is csatolni kell a pályázati anyaghoz.
A fentieken felül a második fordulóban (pályázat) az alábbi okiratokat szükséges benyújtani:
(1) A kutatási csoport természetes személy tagjainak a Társaság által megvalósított adatkezeléssel kapcsolatban aláírt hozzájáruló nyilatkozata (1. sz. melléklet).
(2) A pályázó által megjelölt munkáltató azon nyilatkozata (3. sz. melléklet), amelyben a foglalkoztató - egyebek mellett - vállalja, hogy
(a) a kutatási témajavaslattal kapcsolatban a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett és nem vesz igénybe, amely jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybevételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak a Társaság részére történő felajánlását kizárja vagy korlátozza; illetve
harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak a Társaság részére történő felajánlását kizárja vagy korlátozza; továbbá
(b) a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén - amennyiben a kiíróval folytatott tárgyalások eredményre vezetnek - a kiíróval a kutatási témajavaslat - teljes vagy részleges - megvalósítására kutatási szerződés köt, melyben az elért eredmények későbbi kutatás-fejlesztésére és kizárólagos hasznosításra a Társaságnak biztosít elsőbbségi jogot.
(3) A pályázó nyilatkozata (4. sz. melléklet), amelyben felelőssége tudatában kijelenti, hogy
(a) a pályázat tartalmát képező kutatási témajavaslat, valamint megvalósítási terv a saját szellemi terméke, azon nem áll fenn harmadik személynek semmilyen olyan joga, amely a későbbi jogszerzést korlátozná vagy kizárná;
(b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll harmadik személlyel olyan jogviszonyban, mely a Társasággal történő szerződéskötést, illetve a hasznosítási jog Társaság részére történő felajánlását korlátozza, vagy kizárja;
(c) a pályázat elbírálásáig más, harmadik személy által kiírt olyan támogatást nem vett és a jövőben sem vesz igénybe, amely a jelen pályázati kiíráson elnyerhető támogatás igénybe vételét kizárja, és/vagy a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, továbbá a kizárólagos hasznosítási jognak Társaság részére történő felajánlását kizárja vagy korlátozza;
(d) harmadik személy javára nem alapít, illetve harmadik személyre nem ruház át olyan jogot, amely a benyújtott témajavaslat megvalósítása során elért eredmény (szellemi tulajdon) kutatás-fejlesztése tárgyában a kiíróval való szerződéskötést, és/vagy a kizárólagos hasznosítási jognak Társaság részére történő felajánlását kizárja vagy korlátozza.
Amennyiben a pályázat több kutató közös kutatási témajavaslata, úgy valamennyi érintett kutató vonatkozásában csatolni szükséges 4. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot.

7. A támogatás formája, szerződéskötés
A Társaság a pályázóval, illetve a foglalkoztatójával tárgyalást kezdeményez és folytat a nyertes kutatási témajavaslatok munkatervének és a támogatás feltételeinek részleteiről.
A Társaság a nyertes pályázókkal külön-külön tárgyalja meg a támogatás feltételeit - az 5. pontban foglaltakra figyelemmel - és megegyezés esetén főszabály szerint egyedileg állapodik meg - a titoktartásra és a szellemi alkotásokra is kiterjedő - a Társaság által kidolgozott szerződésminta alapján a szerződéskötésre kijelölt foglalkoztatóval; kivéve, amennyiben a Társaság javaslata alapján a szóbeli meghallgatást követően a pályázók között ténylegesen megvalósul az együttműködés, mivel ebben az esetben a nyertes pályázók foglalkoztatóival együttesen kerül sor a szerződéskötésre.
A tárgyalások során a Társaság minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a pályázó személyek és szervezetek egyedi igényeit saját céljaival összehangolja.
A szerződéskötés feltételei:
A pályázó párhuzamos foglalkoztatottsága esetén a szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a pályázó becsatolja az őt foglalkoztató, de a szerződéskötésre általa ki nem jelölt munkáltató(k) nyilatkozatát (ld. 5. sz. melléklet) a pályázó által, a kutatási témajavaslattal összefüggésben végzett tevékenységére, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozóan.
Ha a kutatási témajavaslat megvalósításában személyes közreműködőként megjelölt valamely munkatárs egyidejűleg szintén több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles ezt a tényt, valamint a közreműködő munkatársat foglalkoztató valamennyi munkáltatót - a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon, e-mail elérhetősége) megadásával - a pályázatában megjelölni.
A szerződéskötésre vonatkozó tárgyalások megkezdésének előfeltétele, hogy a pályázó becsatolja a közreműködő munkatársat foglalkoztató, de a szerződéskötésre a pályázó által ki nem jelölt munkáltató(k)nak a közreműködő munkatárs által a kutatási témajavaslattal összefüggésben végzett tevékenységére, illetve az annak során keletkező eredményekre, szellemi alkotásokra vonatkozó nyilatkozatát (ld. 6. sz. melléklet).
A szerződésben a pályázó, illetve foglalkoztatója hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés keretében született eredményt a pályázatot kiíró Társaság a későbbiekben önállóan - kizárólagos jellegű felhasználási szerződés útján - hasznosítsa, illetve hogy az elért kutatási/tudományos eredmények (szellemi alkotások) további kutatás-fejlesztésére és hasznosítására a kiírónak biztosít kizárólagos elsőbbségi jogot.
Kölcsönös megegyezés esetén a kutatási szerződés megkötésének határideje 2020. október 30. Amennyiben 2020. október 30-ig nem történik meg a szerződéskötés, a Társaság eláll a támogatási szándékától és a pályázó a következő évi Témapályázatra nyújthatja be ismételten a pályázatát, az akkori kiírási feltételeknek megfelelően átdolgozva azt.
A már megkötött kutatási szerződések az innovatív céljuk elérése érdekében, a felek közös megegyezésével módosíthatóak.

8. Adatvédelem
A pályázati folyamat szükségszerűen igényli a pályázók, a kutatási csoport tagjai, valamint a foglalkoztatójuk képviseletében eljárók személyes adatainak kezelését a pályázatok fogadásában és elbírálásában közreműködő személyek (Társaság szakmai zsűrijének tagjai, a Társaság egyes munkatársai) részéről.
Természetes személy pályázó, valamint a kutatási csoport természetes tagjai esetében a személyes adatok kezelésének alapja az e célra rendszeresített nyilatkozat keretében adott hozzájárulásuk. Amennyiben valamely természetes személy nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, úgy a pályázaton nem tud részt venni.
Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non profit társaság, szervezet, vagy intézmény pályázó esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke arra, hogy a benyújtott pályázatot el tudja bírálni. Ilyen esetekben a pályázó köteles biztosítani azt, hogy a pályázatában megadott személyes adatok vonatkozásában az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűen történik, az adatok Társaság felé továbbítása jogszerű. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non profit társaság, szervezet, vagy intézmény részéről a pályázat benyújtása egyben a nyilatkozatának is minősül arról, hogy az adatkezelés jogszerűségének feltételei fennállnak, és az érintetteket megfelelő előzetes adatkezelési tájékoztatásban részesítette.
Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása. A személyes adatok adatkezelője a Richter Gedeon Nyrt. (1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.). Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi a személyes adatokat.
A kezelt adatok köre a pályázati adatlapon megadott személyes adatok, illetve az adatlaphoz csatolt egyéb dokumentációban foglalt személyes adatok (így különösen a név, cím, elérhetőségi adatok).
Az adatok kezelésének időtartama: sikertelen pályázat esetén az elbírálást követően haladéktalanul megsemmisítésre kerülnek az adatok; a nyertes pályázatok esetén a pályázattal kapcsolatos esetleges igényérvényesítésre a jogszabály alapján rendelkezésre álló határidő okán a kötelem teljesítését követő 5 (öt) év.
Az érintetteknek joga van arra, hogy tájékoztatást kérjenek a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Bizonyos körben az érintettek a személyes adataiknak törlését is kérhetik. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel, kérésekkel a Társaságot a dataprotection@richter.hu e-mailcímre küldött elektronikus levél, illetve a Richter Gedeon Nyrt. Jogi és nemzetközi hálózatmenedzsment főosztálya részére címzett (1475 Budapest 10. Pf. 27.) postai levél útján kereshetik meg.
Amennyiben az érintettek úgy ítélik meg, hogy a személyes adataik kezelésével kapcsolatban visszaélés vagy jogellenes eljárás történt, úgy észrevételüket a fent megjelölt elérhetőségi adatokon terjeszthetik elő, továbbá jogorvoslatért fordulhatnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), vagy bírósághoz keresetet nyújthatnak be.

9. A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
Mind az előpályázatot, mind a részletesen kidolgozott pályázatot és annak jelen pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékleteit egy eredeti példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként továbbítani a Társaság Innovációs és Pályázati Irodájának Titkársága számára:
Richter Gedeon Nyrt.
Innovációs és Pályázati Iroda
1475 Budapest 10. Pf. 27.
A pályázó a pályázat eredeti példányának minden lapját köteles szignálni! A pályázatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, beleértve az adatlapot és mellékleteket is.
A benyújtandó csomagon kérjük feltüntetni:
Richter Témapályázat 2020.
Beérkezési határidők:
Első forduló - Előpályázat: 2020. március 18.
Második forduló - Pályázat: 2020. május 05.
A határidő utolsó napján elsőbbségi, ajánlott küldeményként postára adott pályázatok határidőben beadottnak minősülnek.
A második forduló szóbeli részére továbbjutó összes pályamű esetében a Társaság szakmai zsűrije előtti bemutatásra egy napon, előreláthatólag a 2020. július 13-i héten kerül sor.

A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:
email: innovacio@richter.hu
tel:+36 1 432-6464
http://www.richter.hu

Richter Témapályázat_2020_adatlap és mellékletek_előpályázat.docxRichter_ Témapályázat_2020_Felhívás_és_Mellékletek.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum