Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tudományos könyvek kiadásának támogatása / REB-16-1-KÖNYVKIADÁS
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
04/01/2016
Érvényes:
04/01/2016
Tárgymutató:
tudományos könyvek kiadásának támogatása / REB-16-1-KÖNYVKIADÁS
Pályázhat:
Magyarországon vagy szomszédos országok területén bejegyzett és működő jogi személy, amelynek tevékenységi körében szerepel a könyvkiadás és tudományos könyv- vagy folyóirat-kiadásban igazolható gyakorlattal rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS

Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról.
A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció kezdetének 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a vallási megújulás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele.
A jelen kiírás keretében, valamint a 2016 második félévében és 2017-ben meghirdetendő pályázatok útján a Bizottság olyan programok megvalósulását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a reformáció örökségét kifejező értékteremtő, értékőrző, értékmentő munkához kívánnak hozzájárulni.
Mindezekkel és az alábbi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) tudományos könyvek (és szakfolyóiratok tematikus számai) kiadásának támogatására pályázatot hirdet:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII.30) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet).

1. A kiírás célja
A Reformáció Emlékbizottság - célkitűzései teljesülése érdekében - támogatja tudományos kutatások végzését és a tudományok művelését, illetve ehhez kapcsolódóan a tudományos könyvkiadást. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban tudományos jellegű és igényű projektek támogatására a reformációhoz kapcsolódó témákban (a reformáció történelmi, egyháztörténeti, társadalmi, politikai, kulturális, irodalmi, művelődéstörténeti, teológiai, jogi, antropológiai stb. vonatkozásai, illetve hatástörténete a 16. századtól napjainkig).

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be Magyarországon vagy szomszédos országok területén bejegyzett és működő jogi személy, amelynek tevékenységi körében szerepel a könyvkiadás és tudományos könyv- vagy folyóirat-kiadásban igazolható gyakorlattal rendelkezik.

3. Támogatható tevékenységek
A reformációhoz kapcsolódó tudományos könyv- és folyóirat-kiadás. Monográfiák és tanulmánykötetek mellett támogatható kritikai kiadás, forráskiadás (beleértve idegen nyelvű források magyar fordítását), valamint lektorált szakfolyóiratok reformációhoz kapcsolódó tematikus számainak megjelentetése. Tematikus folyóiratszámok esetén csak a Magyar Tudományos Művek Tárában (http://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso) nem predátor lektorált tudományos folyóiratnak minősített kiadvány támogatható.

4. Támogatási időszak
A támogatott projektnek a 2016. január 1.-2016. december 31. közötti időszakban kell megvalósulnia.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 200 000 forint.
5.4. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

6. Elszámolható és el nem számolható költségek
6.1. Elszámolható költségek:
- közreműködők (szerző, fordító, szerkesztő, lektor stb.) tiszteletdíja;
- kiadvány-előkészítés dologi költségei (tipográfiai és műszaki tervezés, tördelés, nyomda stb.);
- a beszállítói költségek mellett a kiadó belső erőforrásból elvégzett munkáinak költsége (tételes felsorolás alapján);
- marketing, beleértve a könyvbemutató költségeit (legfeljebb 15%);
- kiadói rezsi (legfeljebb 15%).
6.2. A támogatás terhére nem számolható el:
- alkohol- és dohányáru;
- jutalom (természetbeni, pénzbeli), prémium;
- a munkavállaló részére biztosított természetbeni hozzájárulások (pl. munkába járás költségtérítése);
- késedelmi pótlék, kötbér;
- bírságok, büntetések, pótdíjak költségei;
- felhalmozási kiadás;
- gépjármű-vásárlás;
- használteszköz vásárlás;
- beruházási kiadások (ingatlan-, bútor-, gépjármű-beszerzés);
- felújítási kiadások (ingatlan-, gépjármű-felújítás);
- valutaátváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak;
- egyéb pénzforgalmi költségek;
- projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető személyi jellegű költségei.

7. A pályázat forrása
A pályázathoz szükséges forrást, összesen 3 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú "Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani a kiíráshoz mellékelt adatlap kitöltésével és a 8.5. pontban meghatározott mellékletekkel. A pályázatnak tartalmaznia kell a 8.4. pontban előírt információkat.
8.2. Egy pályázó legfeljebb 3 db pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. Amennyiben egynél több pályázatot nyújt be, abban az esetben a 8.5. pontban előírt dokumentumok közül a pályázó létezését igazoló okiratot, valamint az aláírási címpéldányt csak az egyik pályázathoz kell csatolni, a további pályázatoknál pedig hivatkozni kell a csatolásra.
8.3. Ehhez a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati díjat nem kell fizetni.
8.4. A pályázatnak tartalmaznia kell (az adatlapon a projektleírás részeként) a tudományos kiadvány:
- címét (tematikus folyóiratszámok esetén a folyóirat címét és a tematikus szám címét is);
- tudományági besorolását (ha multidiszciplináris, a releváns területek felsorolását);
- témájának korszak szerinti besorolását (legalább évszázad pontossággal, vagy "nem értelmezhető”);
- témájának felekezeti relevanciáját (ha van, vagy "nem értelmezhető”);
- szinopszisát;
- terjedelmét (karakterszámban és várható tördelt oldalszámban a nyomdai formátum megjelölésével);
- tervezett példányszámát;
- megjelenésének tervezett idejét;
- megjelenése érdekében elvégzendő kiadói munkálatok részletes ütem- és költségtervét (az utóbbinál ügyelve a megfelelő áfatartalomra);
- terjesztésének módját és csatornáit, marketing- és recenziós tervét (idegen nyelvű kiadvány esetén különös tekintettel a célnyelvi közönség elérésére).
8.5. Benyújtandó dokumentumok Dokumentum megnevezése
Benyújtás módja
Pályázati adatlap
papír alapon
Dokumentum megnevezése
Benyújtás módja
Pályázó létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló 30 napnál nem régebbi okiratnak másolata a kiállító hatóság vagy közjegyző által hitelesítve (a hiteles másolat esetében is szükséges a 30 napnál nem régebbi okirat).
papír alapon
Pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya
- vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája
- vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya
- és a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló 30 napnál nem régebbi - közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő - okirat.
papír alapon
Ha a pályázó három éven belül több alkalommal nyújt be pályázatot és az e pontban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, az okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolni, a további pályázatokban pedig nyilatkozni arról, hogy az okiratokban foglalt adatok nem változtak.
papír alapon
Az elmúlt öt évben a pályázó által kiadott tudományos művek bibliográfiája
papír alapon
A publikálásra előkészített kézirat
elektronikus formában
Írásos lektori vélemény a kéziratról (tudományos minősítéssel rendelkező bírálótól)
papír alapon
Nyomdai árajánlat
papír alapon
Nyilatkozat arról, hogy a beszámoló elkészítéséig a szerző(k) rögzítik a publikáció adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT), valamint a kiadvány digitális változatát feltöltik a nyilvános hozzáférést biztosító MTA REAL repozitóriumba.
papír alapon
8.6. Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 nap áll rendelkezésre. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

9. A pályázat postára adásának határideje: 2016. április 1.
A pályázatot a következő postacímre kell benyújtani:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467

10. A pályázat formai értékelése és tartalmi bírálata
10.1. A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Támogatáskezelő végzi. A benyújtott pályázat formailag megfelelő, ha:
- a pályázó a pályázat benyújtására jogosult;
- tartalma a pályázati kiírásnak megfelel;
- valamennyi melléklet megküldésre került és a dokumentum olvasható;
- a pályázat, valamint a mellékelt dokumentumok adatai között nincs ellentmondás.
10.2. A pályázatok támogatására a Reformáció Emlékbizottság Tudományos Munkacsoportjának tagjai többségi szavazással döntési javaslatot tesznek.
10.3. A tartalmi értékelés szempontjai:
- a kiadvány tudományos jelentősége és kapcsolódása a reformációhoz;
- a kiadói munkálatok könyvszakmai tartalma, beleértve a terjesztést is (fordítási költségek esetén kiemelt figyelemmel a célnyelvi közönség elérésére);
- a kiadás megvalósíthatósága;
- a költségterv megalapozottsága.
10.4. Az elbírálás határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 45. nap.
A döntéshozatal időpontjának változtatási jogát a Támogató fenntartja.

11. Döntéshozatal és kiértesítés
A nyertes pályázatok kiválasztásáról a Támogató dönt. A nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatás összegét a döntést követően a Támogató a http://www.kormany.hu, a Támogatáskezelő a http://www.emet.gov.hu internetes honlapján teszi közzé, ezt követően a Támogatáskezelő elektronikusan tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről, a döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül.

12. Szerződéskötés, a támogatás folyósítása
12.1. A Támogatáskezelő a támogatott pályázóval (a továbbiakban: Kedvezményezett) a támogatói döntés közzétételétől számított 60 napon belül a támogatás felhasználásáról írásbeli támogatási szerződésben állapodik meg. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
12.2. A támogatási szerződés megkötéséhez a Pályázónak/Kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok, továbbá a Támogató, illetve a Támogatáskezelő által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani.
12.3. Amennyiben az Áht. 50/A. § alapján - és figyelembe véve az Ávr. 84. §-ának (1) bekezdésében felsorolt, a biztosíték kikötésének mellőzésére lehetőséget adó eseteket - a támogatási szerződésben előírásra kerül, a Kedvezményezett a támogatás folyósítását megelőzően köteles a Támogatáskezelő rendelkezésére bocsátani az előírt biztosítékot. Biztosíték a Kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogatáskezelő javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Több fizetési számla esetén a Kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok érvényesítésének sorrendjét is.
12.4. A Támogatáskezelő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet elektronikus üzenetben 8 napos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Támogatáskezelő erről tájékoztatja a Támogatót, és indítványozza a támogatói döntéstől való elállást. A Támogatáskezelő a Támogató döntéséről értesíti a Kedvezményezettet.
12.5. A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Támogatáskezelő köti meg.
12.6. A támogatás folyósítására a Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül kerül sor. A támogatás kifizetésének feltételeit, a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét és tartalmi követelményeit a támogatási szerződés tartalmazza. A támogatás folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a pályázó által megadott, pénzintézetnél nyitott bankszámlaszámára.

13. Elszámolás
13.1. A támogatást a szerződésben meghatározott célra és időszakban lehet felhasználni. A támogatás jogszerű felhasználásáról a támogatási szerződés alapján kell szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (egységesen Beszámoló) keretében elszámolni.
13.2. Amennyiben a Beszámoló a szerződésben rögzített határidőig nem kerül benyújtásra, vagy a benyújtott beszámoló hiányos, a Támogatáskezelő a kedvezményezettet elektronikus üzenetben, 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesíti a beszámolási vagy hiánypótlási kötelezettségét, illetve a fennmaradó hiányosságokra további hiánypótlási felszólítás kiküldése válik szükségessé, a Támogatáskezelő tértivevényes levélben, 8 napos határidővel második felszólítást küld a kedvezményezett részére.
A program végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény előírásait.

14. Kifogás
14.1. A támogatási döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. Az államháztartáson kívüli kedvezményezettnek pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője vagy kedvezményezettje a Támogatáskezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásban vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
14.2. Az Ávr. 102/D. §-a alapján a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzőstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül írásban kifogást nyújthat be a Támogatáskezelőnél (1387 Budapest Pf. 1467.), ha véleménye szerint az eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
14.3. A kifogásnak tartalmaznia kell:
- a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét;
- a kifogással érintett pályázat, a támogatási szerződés azonosítását szolgáló adatokat, így különösen a pályázat címét, a támogatás célját, a támogatási szerződés számát;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel, döntéssel megsértett jogszabályhely pontos megjelölését;
- a kifogást tevő vagy a nem természetes személy kifogást tevő képviselőjének saját kezű aláírását.
14.4. Érdemi vizsgálat nélkül el kell a kifogást utasítani, ha:
- azt határidőn túl terjesztették elő,
- azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
- az a korábbival azonos tartalmú,
- a kifogás nem tartalmazza a jogszabályban meghatározott adatokat, azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be, a kifogás benyújtásának nincs helye,
- a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
14.5. A lebonyolító szerv - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériumának.
A kifogást az Emberi Erőforrások Minisztériuma annak kézhezvételétől számított harminc napon belül érdemben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás benyújtóját. A kifogás elbírálásában - a fejezetet irányító szerv vezetője kivételével - nem vehet részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett.
Ha a kifogás alapos, az Emberi Erőforrások Minisztériuma elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről - elutasítás esetén az elutasítás indokainak megjelölésével - a kifogást benyújtóját írásban értesíti.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogorvoslat igénybevételének nincs helye.
14.6. Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon Pályázó vagy Kedvezményezett részéről csak egy alkalommal nyújtható be.

15. További információ
15.1. Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki:
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- az Áht 48/B, § alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban; a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
15.2. A Támogató fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
15.3. A Támogató, a Támogatáskezelő, illetve a jogszabály által az ellenőrzésükre feljogosított szervek (különösen az ÁSZ, KEHI) jogosultak a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére. A Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követően köteles biztosítani, hogy a pályázatban a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Támogatáskezelőt. E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybe vételére vonatkozó szankciók alkalmazására. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költségvetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor.
15.4. A pályázattal kapcsolatos kérdésekben a Lebonyolító ügyfélszolgálata áll rendelkezésre a +36-1-795-5300 telefonszámon, valamint a reformacio@emet.gov.hu e-mail címen.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/reformacio_emlekbizottsag7/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Felhívás (pdf)
Pályázati adatlap (doc)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum