Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Anonymus projekt - Ligeti 150
Kiíró:
Nemzeti Örökség Intézete
Határidő:
03/30/2021
Érvényes:
03/30/2021
Tárgymutató:
Anonymus téma újszerű feldolgozása
Pályázhat:
14. életév és 25. életév közötti természetes személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

ANONYMUS PROJEKT - LIGETI 150

PLAKÁT PÁLYÁZAT
KIÍRÁS

1. A PÁLYÁZAT ADATAI
1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:
Nemzeti Örökség Intézete
1086 Budapest, Fiumei út 16-18.
Kapcsolattartó: Prutkay János szolgáltatási igazgató-helyettes
E-mail: Iigetil50@nori.gov.hu

1.2. A PÁLYÁZAT CÉUA:
Ligeti Miklós szobrász-művész 26 évesen, egy lehetetlennek tűnő szobrászi feladatnak köszönhetően hozta létre élete főművét, a korabeli szobrászati hagyományokkal szakító emlékművet, az Anonymust, amely 1903 óta a Városliget dísze. Az alkotói folyamat legnagyobb kihívása az volt, hogy emlékművet alkosson egy ismeretlen nevű és külsejű történelmi személynek, akire fő műve, a Gesta Hungarorum okán emlékezik az utókor.
A Nemzeti Örökség Intézete (a továbbiakban: NÖRI/Kiíró) pályázatot hirdet Ligeti Miklós születésének 150. évfordulójára "ANONYMUS PROJEKT - LIGETI 150" címmel.
A pályázat célja olyan Anonymus parafrázis (a továbbiakban: Pályamű) létrehozása, amely tartalmi és/vagy formai szempontból újszerű, kreatív és asszociatív módon gondolja újra az Anonymus témát, emléket állítva ezzel alkotójának, Ligeti Miklósnak.

1.3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A pályázaton részt vehet az a 14. életév és 25. életév közötti természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) aki:
a) a jelen kiírásban meghirdetett Pályamű elkészítésére vállalkozik,
b) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
c) a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltötte, de 25. életévét még nem,
d) a Pályamű önálló alkotója és annak szerzői jogaival kizárólagosan rendelkezik,
e) hozzájárul a Pályamű nyilvánosságra hozatalához.
A pályázaton egy Pályázó maximum 3 (három) Pályaművel vehet részt.
A pályázaton való részvétel díjmentes.

1.4. PÁLYAMŰVEL KAPCSOLATOS FORMAI, TECHNIKAI FELTÉTELEK:
A Pályamű lehet:
- grafika,
- fotó,
- montázs,
- képregény, valamint
- a fenti kategóriák kombinációja, ún. vegyes technikával készült szerzői alkotás.

1.5. ETIKAI ELVÁRÁSOK:
A beküldött Pályaművekkel szemben elvárás, hogy hiteles mondanivalót közvetítsenek.
A Pályázó kizárólag saját maga által készített olyan szerzői alkotásával pályázhat, amely korábbi, más pályázaton díjazásban még nem részesült. Ezen feltétel megsértése a pályázatból történő kizárást - az esetleges díjazást követő tudomásszerzés esetén a díj visszavonását - vonja maga után.
A pályázatban nem vehetnek részt a Kiíró munkatársai, valamint ezen munkatársaknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. E követelmény megsértése a pályázatból való kizárást vonja maga után.
A Kiíró reklamációt nem fogad el a döntéssel kapcsolatban.

1.6. A PÁLYAMŰVEK FELHASZNÁLÁSA, FELHASZNÁLÁSI JOG:
A pályázat lezárása után - a díjazásban részesített Pályaművek alkotói részére történő díj kifizetését, és az elismerésben részesült Pályázók részére az elismerés átadását követően - a Kiírót a Pályázóval szemben további szolgáltatásra, megvalósításra irányuló megrendelési kötelezettség nem terheli, vele szemben nem áll fenn egyéb vállalási kötelezettsége. A kiállításra kiválasztott Pályamű tekintetében Pályázó tudomásul veszi, hogy Kiíró részére átadott, a Szakmai zsűri, illetve a közönség által kiállításra kiválasztott Pályamű vonatkozásában a Kiírót a 4.4. pontban részletezettek szerinti felhasználói jog illeti meg.

1.7. PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTÁSA:
A Kiíró fenntartja jogát a jelen pályázat lebonyolítására a 2.1. pontban megjelölt határidő meghosszabbítása, a jelen pályázat egy későbbi időpontra történő elhalasztása vagy a Pályaművek beadásának határideje előtt a pályázat törlése vonatkozásában. Ezen módosításokat Kiíró a NÖRI honlapján, illetve a NÖRI Facebook oldalán teszi közzé.

1.8. PÁLYÁZAT NYELVE:
A pályázat hivatalos nyelve a magyar

2. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA
2.1 PÁLYÁZATI NAPTÁR
a) Pályaművek beadásának határideje: 2021. március 30.
b) Közönség szavazás időtartama: 2021. március 31-től 2021. április 7-ig
c) Kiállítandó Pályaművekről értesítés: 2021. április 15.
d) Díjak átadása: 2021. május 8. (Emlékhelyek Napja)

2.2 JELENTKEZÉS:
A Pályázó a Pályaművet, a Pályázati Adatlapot, a Pályamű nyilvánosságával kapcsolatos nyilatkozatot, GDPR-nyilatkozatot neve és e-mail címe megadásával regisztrálva, a Iigetil50@nori.gov.hu e-mail címre küldheti meg.
A pályázat érvénytelen jelen pályázati kiírás mellékletét képező' Pályázati Adatlap, Pályamű nyilvánosságával kapcsolatos nyilatkozat, GDPR-Nyilatkozat kitöltése, aláírása és megküldése hiányában.

2.3. PÁLYAMŰ BENYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
2.3.1. A Pályázat érvényesen a jelen kiírásban feltüntetett alábbi mellékletek kitöltésével és aláírásával nyújtható be:
a) 1. sz. melléklet szerinti Pályázati adatlap,
b) 2. sz. melléklet szerinti, a Pályamű nyilvánosságával kapcsolatos nyilatkozat,
c) 3. sz. melléklet szerinti GDPR-nyilatkozat.
A pályázat benyújtásakor a 18. életévét még be nem töltött Pályázó esetében a mellékleteket a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.
2.3.2. Pályamű benyújtása:
A Pályaműveket az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni:
a) Pályázatra történő jelentkezés során:
Fájl típus: PDF, TIFF
Felbontás: min. 300 dpi. Túltöltés: körben 3-3 mm. Színmód: CMYK.
Tervezési méret, minimum 3508 (magasság) X 1292 (szélesség)
A fájl neve: az alkotó neve _kép címe.
b) A kiállításra beválasztott Pályamű esetében:
Kivitelezési méret CMYK, 190cm x 70 cm-ben.
A pályázatból kizárhatók a fenti formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos Pályaművek.

3. A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
3.1. A PÁLYAMŰVEK ÉRTÉKELÉSE:
A Pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, és e mellett a legtöbb elektronikus szavazatot kapott közönségdíjas alkotás is jutalomban részesül.
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 11 (tizenegy) alkotásból és az egy közönség-díjas Pályaműből az Emlékhelyek Napján, 2021. május 8-án szabadtéri, időszaki kiállítás nyílik a Nemzeti Örökség Intézete rendezésében.
A beérkező Pályaművek közül a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 11, valamint a közönség díjas alkotást nagyítva (M:190xSZ:70cm), kültéri kiállításra alkalmas hordozófelületre, 190 X 70 cm nagyságú táblára (kreatív mérete 188cmX68cm) nyomtatva, a Nemzeti Örökség Intézetének Nemzeti Emlékezet Múzeuma előtti szabadtéri kiállításon mutatja be a Kiíró.
3.1.1. Szakmai zsűri, a bírálatra vonatkozó eljárási szabályok:
A szakmai zsűri a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
A zsűri munkáját titkár segíti. A titkári feladatokat a NÖRI erre kijelölt munkatársa látja el.
A szakmai zsűri üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a zsűri elnöke ír alá, és egy zsűri tag hitelesít. A jegyzőkönyvet a titkár vezeti.
A szakmai zsűri a 11 kiállítandó Pályaművet, valamint ezek közül a díjazottakat többségi szavazással választja ki a formai és tartalmi előírásoknak megfelelő Pályaművek közül.
3.1.2. Közönség szavazása:
A Pályaművekre a NÖRI Facebook oldalán 2021. március 31-től 2021. április 7-ig lehet szavazni.
Közönség díjban az a tartalmi és formai követelményeknek megfelelő Pályamű részesül, amely a szakmai zsűri bírálata alapján díjazásban nem részesült, és amely a díjazásban nem részesült Pályaművek közül a legtöbb elektronikus szavazatot kapta.

3.2. PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELENSÉGE:
A szakmai zsűri eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen Pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak.
Amennyiben a szakmai zsűri eredménytelennek minősítette a pályázatot, úgy közönség-díj kiadására sem kerül sor.

4. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA, AZ EREDMÉNYHIRDETÉS
4.1. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA, ELISMERÉSE:
A szakmai zsűri I., II. és III. díját, valamint a Közönség-díjat (a továbbiakban együttesen: díjazás) elnyerő Pályázók díjazásban részesülnek. A díjak adóköteles bevételek.
A kiállításra kiválasztott, díjazásban nem részesült többi Pályamű alkotója elismerésként díszoklevelet (a továbbiakban: elismerés) kap.
4.1.1. Szakmai zsűri díjai:
A szakmai zsűri által kiválasztott Pályaművek közül az első három helyezett alkotója az alábbi mértékű díjazásban részesül:
I. díj: bruttó 150 000 Ft, azaz Egyszázötvenezer forint
II. díj: bruttó 100 000 Ft, azaz Egyszázezer forint
III. díj: bruttó 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint
4.1.2. Közönség-díj:
A szakmai zsűri bírálata alapján díjazásban nem részesült Pályaművek közül a legtöbb elektronikus szavazatot kapott Pályamű alkotóját közönség díjként az alábbi mértékű díjazás illeti meg:
Közönségdíj: bruttó 50 000 Ft, azaz Ötvenezer forint

4.2 A KIÁLLÍTANDÓ PÁLYAMŰVEKRŐL ÉRTESÍTÉS:
A szakmai zsűri döntése és a közönség szavazatok alapján a Kiíró a kiállítandó Pályaművek alkotóit értesíti. Az értesítést a Kiíró a Pályázó által megadott e-mailcímre elektronikus levél formájában küldi meg, és a NÖRI Facebook oldalán is közzé teszi.

4.3. DÍJAK, ELISMERÉSEK ÁTADÁSA, DÍJAZÁS KIFIZETÉSE:
A szakmai zsűri díjainak, a Közönség-díjnak és az elismeréseknek az átadására az Emlékhelyek Napján, 2021. május 8-án, a szabadtéri, időszaki kiállítás megnyitásával egyidejűleg kerül sor.
A díjazott Pályaművek alkotói részére a Kiíró a pályázati díjakat készpénzben, az elismerésben részesülők számára a díszoklevelet a NÖRI székhelyén, a kiállítás megnyitójával egyidejűleg adja át.
A díjak kifizetésének feltétele, hogy a díjazott Pályaművek alkotói a Kiíró részére megadják a következő adataikat: adóazonosító jel, társadalombiztosítási azonosító jel.

4.4. A PÁLYAMŰVEK FELHASZNÁLÁSA:
A Pályaművek vonatkozásában a Kiírót az alábbiak szerint illeti meg a felhasználói jog:
a) A díjazásban részesített Pályaművek vonatkozásában:
A Pályamű kizárólagos, illetve az átdolgozásra is kiterjedő és korlátlan, azaz minden - területi, illetve időbeli és valamennyi ismert felhasználási módra vonatkozó - korlátozástól mentes felhasználási joga - megilleti a Kiírót a díjazás ellenében.
b) Az elismerésben részesített, kiállított Pályaművek vonatkozásában:
A Pályamű korlátozott - a felhasználási mód tekintetében az átdolgozást feldolgozási jogot nem tartalmazó, a kiállítás időpontjától számított egy éves időtartamra terjedő - felhasználási joga az elismerés átadásával illeti meg a Kiírót.
c) A díjazásban és elismerésben nem részesített Pályaművek vonatkozásában:
Azon Pályaművek vonatkozásában, amelyeket kiállításra a zsűri nem javasolt, díjazásban, elismerésben nem részesültek, a Kiírót felhasználói jog nem illeti meg.
http://intezet.nori.gov.hu/hirek/ligeti-150-cimmel-plakatpalyazatot-hirdet-a-nori/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum