Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2017. évben, illetve a 2017/2018-as tanévben az anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása / 38404/2017/FOKT
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
09/08/2017
Érvényes:
09/08/2017
Tárgymutató:
anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatása / 38404/2017/FOKT
Pályázhat:
- Az "A" pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.
- A "B" pont esetében Magyarország területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé
A kiíró(k) adatai


38404/2017/FOKT
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével

nyílt pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2017. évben, illetve a 2017/2018-as tanévben az anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására az alábbi területi és tárgyi hatállyal:
A. "Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny, szemle" támogatása
B. "Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó, nemzetközi köznevelési tanulmányi versenyek, szemlék" fenti törvény hatálya alá tartozó résztvevői költségeinek támogatása

1. A pályázat célja: a kiírás tárgykörébe tartozó rendezvények támogatása.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:
- Az "A" pont esetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy az Eötvös Loránd Tudományegyetem által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogatók felé.
- A "B" pont esetében Magyarország területén bejegyzett és működő, oktatási profilú civil szervezetek (pedagógus szövetségek, egyesületek, társulatok stb.), oktatási intézmények, egyházak, akik új pályázók. Továbbá olyan, az előzőekben felsorolt szervezetek, amelyek e pályázatot megelőző két évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem által e tárgyban folyósított támogatásaival, a megadott határidőket figyelembe véve mind szakmai, mind pénzügyi szempontból kifogástalanul elszámoltak a Támogató felé.

3. Általános tudnivalók:
A támogatás forrása: a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/5/18/4 "Határon túli köznevelési feladatok támogatása” megnevezésű részfeladata (Áht azonosító: 348 662).
- A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 19 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 60 ezer forint, felső határa 900 ezer forint vissza nem térítendő támogatás, a támogatási intenzitás 1-100% közötti.*
- A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem megküldi a Magyar Államkincstár részére.
- A támogatásból elszámolható költségek köre: határon túli résztvevők étkezési költségei, szállásköltségei, útiköltség-hozzájárulás, program- és kirándulásköltségek, anyagköltségek, valamint előadói- és tiszteletdíjak (személyi kifizetések) az elnyert támogatási összeg legfeljebb 30%-ának mértékéig.
*Tervezett keret, a minisztérium fenntartja a támogatások megítélésénél azt a jogot, hogy a keretösszeg mértékét az államháztartás egyensúlyi helyzetének alakulása függvényében megváltoztassa

- A pályázatokról az EMMI oktatásért felelős államtitkára dönt az Értékelő Bizottság (elnök: Cseszregi Tamás igazgató, tagok: Jakabné dr. Szalai Krisztina főosztályvezető, Vass-Budai Gabriella köznevelési referens, Cseszregi Tamás igazgató, Gaál Nóra irodavezető) javaslata alapján 2017. október 6. napjáig. A pályázati eredmény érvényességéhez a kedvezményezett részéről összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell benyújtani a szerződéskötés megelőzően a kötelezettségvállaló személyével és az Értékelő Bizottság tagjaival kapcsolatban.
- Egy szervezet több tanulmányi versenyre is kérhet támogatást, de kettő vagy annál több pályázat beadásánál csatolnia kell egy, a pályázó által saját programjai közt kialakított sorrendiséget tartalmazó kísérőlevelet. E sorrend a pályáztatót nem kötelezi.
- A 2018. évre átnyúló programot csak 2017. évi kezdési időponttal lehet megpályázni.
- A nyertes pályázókkal az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2017. december 30. napjáig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a megítélt támogatások egy összegben történő, a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előlegként történő átutalásáról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, illetve a támogatás mértékétől függően a támogatási előleg két részletben történő átutalásáról.
- A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
- A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
- A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2017. március 1, véghatárideje 2018. június 30.
- A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
- A pályázati online adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.

4. A pályázatok benyújtása, határidő
Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A pályázatot elektronikus formában - az előírt mellékletek csatolásával - az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján a
https://martonaron.elte.hu/→pályázatok→Jogi személyeknek, szervezeteknek menüpont alatt lehet kitölteni.
A kitöltött adatlap mellé kötelező csatolni a mellékleteket.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. szeptember 8.
A pályázó a pályázat benyújtásakor az alábbiakat köteles csatolni:
- a Pályázó létesítő okiratának egyszerű másolata, illetve annak magyar nyelvű fordítása;
- a Pályázó létezését igazoló (végzés, nyilvántartásba vételről szóló határozat, kivonat a bírósági nyilvántartásból), a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál nem régebbi hiteles okirat és annak magyar nyelvű fordítása;
- a Pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya és annak magyar nyelvű fordítása;
- amennyiben a támogatást magyarországi bankszámlával rendelkező szervezet fogadja be, annak az erről szóló nyilatkozata;
- igazolás a támogatást fogadó bankszámláról.
A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés során az EMMI, mint Támogató a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm rendelet 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50/A. §- szerinti biztosíték kikötésétől eltekint.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:
- a leadott program szükségszerűsége, minősége, megvalósíthatósága,
- várható szakmai hasznosulás,
- a költségvetés megalapozottsága,
- az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat.

Nem jogosultak a támogatásra:
- azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Emberi Erőforrások Minisztériumával, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött szerződésben foglaltakat.

Hiánypótlásra tekintet nélkül érvénytelen a pályázat, ha
- a pályázatát nem a felhívásban szereplő felületen nyújtotta be a jelölt;
- az online adatlapot a meghirdetett beérkezési határidőn túl nyújtotta be.
A pályázat befogadásáról legkésőbb 2017. szeptember 15. napjáig küldünk befogadó nyilatkozatot.
Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra az arról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 4. naptári napig van lehetőség egy alkalommal. A hiánypótoltatott dokumentumokat a 4. pontban meghatározottak szerint szükséges benyújtani.

A pályázat elbírálásáról az online adatlapon megadott e-mail címre 2017. október 13. napjáig küldünk értesítést.
A nyertes pályázók listáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma, http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, http://martonaron.elte.hu honlapján tesszük közzé.
A pályázó a pályázati eljárással és döntéssel szemben írásban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D.§-ában meghatározott módon kifogást nyújthat be az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterének címezve ha a pályázati eljárásra, vagy a támogatói döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, vagy a támogatói szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a támogatási szerződésbe ütközik.a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó a pályázattal kapcsolatban az alábbi személytől kérhet felvilágosítást:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pályázati Iroda Solymos Tamás kozoktatasi.palyazatok@kancellaria.elte.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum