Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása 2018. / HM TKKF HAGY-2018
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
05/15/2018
Érvényes:
05/15/2018
Tárgymutató:
katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása 2018. / HM TKKF HAGY-2018
Pályázhat:
- alapítványok,
- egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
TÁRSADALMI KAPCSOLATOKAT KOORDINÁLÓ FŐOSZTÁLY
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Honvédelem érdekében tevékenykedő
katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása 2018.

Pályázati kategória kódja: HM TKKF HAGY-2018
Meghirdetés dátuma: 2018. március 31.
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály (a továbbiakban: HM TKKF) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Kitöltési Útmutató”, valamint a Pályázati Adatlap, amely letölthető a http://www.kormany.hu/ hivatkozás alatt elérhető Magyarország Kormányának honlapjáról.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a honvédelem ügyét - a 170 éves Magyar Honvédség 1848-as felállításától napjainkig tartó időszak magyar (osztrák-magyar) katonáinak hiteles megjelenítése által - népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység támogatása.

2. A támogatható tevékenységek
A katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a 170 éves Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem 1. pontban meghatározott korszakaira, kizárólag a reguláris haderőkre jellemző, azt hitelesen megjelenítő egyenruházat, szerelvények, tábori eszközök, fegyverek és fegyvermásolatok, zászlók illetve a korhű katonai táborozás eszközeinek (a továbbiakban együtt: cikkek) beszerzése, készíttetése, javíttatása.
Nem minősül támogatható tevékenységnek az alábbi cikkek beszerzése, készíttetése, vagy javíttatása:
a) szükségmegoldásokat bemutató cikkek,
b) (múzeumi) kiállítási tárgyak,
c) gyermek méretű cikkek,
d) a korszaknak megfelelő polgári ruhák és kiegészítői,
e) idegen hadseregek (porosz, német, szovjet stb.) cikkei és
f) olyan egyenruhák, melyeket a képviselt korban csak ellenkező nemű egyén viselhetett (pl.: női szabású sorgyalogsági egyenruha).

FIGYELEM! A Magyar Vöröskereszt cikkeinek beszerzése, készíttetése, vagy javíttatása a támogatható tevékenységek közé tartozik. A különböző ruházatai közül (pl.: műtős) csak a rendszeresített egyenruházat támogatható.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrás 55 000 000 Ft, (azaz ötvenötmillió forint) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 8/2/3/6 "Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása” jogcím szerinti fejezeti kezelésű előirányzat 929 hagyományőrző pályázatok CRK terhére 20 000 000 Ft (azaz húszmillió forint) áll rendelkezésre (továbbiakban: pályázati keretösszeg).

4. A pályázat benyújtásának határideje
Benyújtási határidő: 2018. május 15. 23:59

5. Pályázók köre
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
- alapítványok,
- egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),
amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek és
- alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység.
5.2. Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, amelyek:
- nem minősülnek átlátható szervezetnek;
- az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
- nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba (jogerős döntés) a bíróság;
- 2018-ban a HM TKKF által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
- a támogatótól jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezettek, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.

FIGYELEM! Egy szervezet egyszer nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra. A pályázat visszavonása esetén, jelen kiírásban további pályázat benyújtására nincs lehetőség.
A pályázat befogadásáról a HM TKKF legfeljebb a pályázat benyújtási határidejét követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során a HM TKKF vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket vagy alacsonyabb a minimális igényelhető összegnél és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, valamint
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.

A pályázat befogadásáról a HM TKKF elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó által megadott e-mail címre. A pályázat elutasítása esetén HM TKKF a döntést hivatalos postai levél formájában küldi meg a pályázó részére.
FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
A HM TKKF a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő húsz napon belül az Országos Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja és elutasítja:
- ha a támogatási igény hiányosan vagy elektronikus és postai úton nem került benyújtásra,
- ha a támogatási igény a pályázati kiírás 12. pontjában előírt mellékletei hiányoznak,
- ha a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között ellentmondás van, vagy az adatok hiányosan kerültek benyújtásra,
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre,
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére1,
- ha a HM TKKF főosztályvezetőjének, kijelölt ügyintézőinek, a szakértőként közreműködő ügyintézőknek vagy ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázott,
- ha az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll,
- ha a pályázatot benyújtó a támogatótól jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezett, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.

1 Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott és hitelesített jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben, az új képviselő is elfogadható benyújtóként. Meghatalmazott benyújtóként abban az esetben fogadható el, amennyiben a meghatalmazott az aláírásokat tartalmazó két tanúval hitelesített eredeti meghatalmazás (a meghatalmazó aláírásának / aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző által készített okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájával együtt) a támogatóhoz beküldésre került a pályázat benyújtásakor. Meghatalmazott benyújtó közreműködése abban az esetben fogadható el, amennyiben rendelkezik joghatályos meghatalmazással és a meghatalmazott aláírási mintájával. A meghatalmazásnak teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban foglaltnak kell lennie. Aláírás mintaként elfogadni kizárólag a közjegyző által kiállított aláírás képet igazoló eredeti okiratot, vagy nevezett okirat közjegyző által hitelesített eredeti másolatát lehet.

6. Támogatási időszak
Támogatási időszak kezdő időpontja: 2018. március 31. (pályázat kiírásának időpontja)
Támogatási időszak záró időpontja: 2018. október 31.
A HM TKKF a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

7. A támogatás formája és mértéke
7.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában történik. A támogatás folyósítása egy összegben történik, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként (azaz utólagos elszámolással valósul meg a támogatási összeg felhasználása).
7.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 500 000 Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint.

FIGYELEM! A HM TKKF a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Ebben az esetben a nyertes pályázót az alacsonyabb összegnek megfelelő új költségvetés benyújtására kéri fel.
7.3. Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10%-ának megfelelő saját forrást szükséges biztosítani.
Önrész: minden, a HM TKKF-től folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 83. §-ában foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.

FIGYELEM! A szükséges saját forrás biztosítása csak pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben történhet. A pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban a 13. pontban foglaltaknak megfelelő formában nyilatkozni kell. Kérjük, a költségvetés készítésekor fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a költségek a megfelelő sorban kerüljenek feltüntetésre! A kitöltetlen költségvetési tábla a pályázat formai érvénytelenségét eredményezi.
7.4. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90%

8. Támogatásból elszámolható költségek köre
A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében, a támogatási időszakban felmerült költségek finanszírozására használható fel. A pályázatban a tényleges bekerülési költséget kell figyelembe venni, azaz azt az összeget, melyet átvételkor ki kell fizetni az egyesületnek a megrendelt termékért. Az ÁFA visszaigénylést nem kell figyelembe venni a pályázat során.

9. Támogatásból el nem számolható egyéb költségek köre:
- A pályázó fenntartásában működő intézmények költségei,
- a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik),
- beruházási kiadások: ingatlan vásárlás, új építmény építése; gépjármű beszerzés,
- felújítási kiadások: meglévő ingatlanon (építményen) végzett építési tevékenység (pl.: bővítés, átalakítás, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés, jókarbantartás, állagmegóvás, rendeltetésmódosítás, stb.), gépjármű karbantartás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása),
- adók és illetékek: vagyonszerzéshez kapcsolódó adók; ingatlanszerzés, gépjárműszerzés, vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó),
- jogkövetkezmények: bírságok, büntetések; késedelmi pótlék/kamat; kötbér,
- személyi jellegű kifizetések: tiszteletdíjak; szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak; jutalmak (természetbeni, pénzbeli),
- adósságszolgálat teljesítése: hitel-, kölcsön tőketörlesztése; pénzügyi lízing tőketörlesztése,
- dohányáru és szeszesital beszerzés.

10. Kapcsolattartási rend
A pályázatok benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését az e-mailben történő kapcsolattartás szolgálja. Jelen pályázati eljárás keretében e-mailen, a pályázó által megadott e-mail címen keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal. A HM TKKF elektronikus kapcsolattartásra alkalmazott e-mail címe: hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu, amelyen a pályázóval a levelezést folytatja.

FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy a pályázókkal történő kapcsolattartás elektronikusan történik, a pályázónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az általa megadott elektronikus elérhetőséget. A kapcsolattartás ezen módjából eredő problémákért, határidő-mulasztásért a HM TKKF felelősséget nem vállal, azok következményeit a pályázó viseli.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
11.1. A pályázatot papíralapon és elektronikusan, azaz e-mailben kell benyújtani.
A pályázat papíralapú változatát 1 példányban kell benyújtani. A pályázatnak a teljes pályázati dokumentációt (pályázati adatlap és mellékletek) tartalmaznia kell, egy dossziéban összefűzve (összetűzve, vagy spirálozva). A pályázatban minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult, illetve - ahol azt a felhívás lehetővé teszi - a pályázó képviseletére jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie. A pályázó képviseletére jogosult személynek a pályázati adatlapot hitelesítenie kell. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy a pályázat hány lapot (nem oldalt, hanem ívet!) tartalmaz. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázati kódot: HM TKKF HAGY-2018.
A pályázat papíralapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály
1885 Budapest Pf.: 25.
A támogató a pályázat papíralapú példányát kizárólag postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Személyes benyújtásra nincsen lehetőség!
11.2. A pályázat elektronikus változatának csak a pályázati adatlapot kell tartalmaznia Microsoft Word formátumban (.doc, .docx kiterjesztés). A pályázat elektronikus változatát is a benyújtási határidőn belül kell megküldeni. A határidőn túl megküldött elektronikus példány nem minősül benyújtott pályázatnak, a HM TKKF azt formai ellenőrzésnek sem veti alá.
FIGYELEM! A 11.2 pontban meghatározottól eltérő formátumban (pl.: .pdf) megküldött elektronikus változat nem minősül benyújtott példánynak.
A papíralapú, illetve az elektronikus példány tartalma közti eltérés esetén a támogató a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
11.3. A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni:
hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu
11.4. A pályázatok benyújtása során pályázati díjat nem kell fizetni.

FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek akár papíralapon, akár elektronikus úton határidőben nem kerülnek benyújtásra, nem minősülnek érvényesen benyújtott pályázatnak és a HM TKKF formai ellenőrzésnek sem veti alá.

12. Benyújtandó dokumentumok
Legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetőképességéről, illetve saját forrásának rendelkezésre állásáról, azaz a pályázó számlavezető pénzintézetének a pályázó által az adatlapon megjelölt bankszámlaszámra vonatkozó igazolása a számlanyitás keltéről, illetve a megpályázott összeg 10%-ának megfelelő összegű önerő rendelkezésre állásáról. Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie (kérjük a rendelkezésre álló önerő összegét betűvel is feltüntetni),
- együttműködést igazoló dokumentum(ok) (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó a pályázati adatlapon együttműködő szervezeteket jelöl meg),
- szakmai referencia (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó kíván csatolni szakmai referenciát).

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum