Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása / 04-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
03/31/2020
Érvényes:
03/31/2020
Tárgymutató:
hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása / 04-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása
/ 04-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS SZABÁLYZAT (2020)
a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozására

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Az Export Növeléséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Vízdiplomáciáért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Főosztály
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium vagy a pályázat kezelője) a Kormánynak a hazai vízipar külpiaci tevékenységének előmozdítása céljából a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati felhívást tesz közzé.
A felhívás referenciaszáma: 04-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020

Jogszabályváltozás esetén, illetve egyéb indokolt esetben, a pályázati felhívásban és szabályzatban foglaltak módosulhatnak, amit a Minisztérium jelen pályázati felhívással azonos módon közzétesz.
A Minisztérium fenntartja a jogot, hogy a támogatói döntést követően - amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget bármely okból kifolyólag nem állt módjában teljes körűen lekötni -, további beadási határidőt és/vagy feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás és szabályzat keretében.

Amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően megszűnik, vagy ennek veszélye fennáll, a pályázatok benyújtására, illetve a már benyújtott pályázatok elbírálására és további kezelésére vonatkozó lehetőséget a Minisztérium kizárhatja. A Minisztérium a kizárásról a pályázati felhívás és szabályzat közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé.

A támogatás forrása a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 7. címszám Fejezeti kezelésű előirányzatok 1. alcímszám Célelőirányzatok 30. jogcímcsoport szám "Nemzeti Hidrodiplomáciai és Vízipari Export Program támogatása" célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 175 000 000 Ft, azaz százhetvenöt millió forint.

1. A pályázati felhívás és szabályzat tartalma
A pályázati felhívás és szabályzat meghatározza a támogatás mértékét, intenzitását, rendeltetését, a pályázatra jogosultak és az elszámolható költségek körét, a kötelező dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját, a támogatás odaítélésének általános kritériumait és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kérdéseket.

2. A pályázat célja
A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:
- vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,
- tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben,
- bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Egy pályázat keretében - a 2. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az 1. sz. táblázatban az a) - b) pontokban ismertetett tevékenységi kategóriáknál meghatározott minimum és maximum értékek közötti összegek igényelhetők támogatásként.

4. A támogatás mértéke, folyósítása
Az 1. sz. táblázatban ismertetett a) tevékenységi kategória esetén a projekt összes elismerhető költségének maximum 55%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 45%-ának biztosítása szükséges a pályázó részéről.
Az 1. sz. táblázatban ismertetett b) tevékenységi kategória esetén a projekt összes elismerhető költségének maximum 65%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 35%-ának biztosítása szükséges a pályázó részéről.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás.
A benyújtott pályázat mellékletét képezi - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv, amely a pályázati adatlappal és a megvalósítási ütemtervvel egybeszerkesztett, közös 'Excel' munkafüzet formájában kerül közzétételre.
A pályázati felhívás és szabályzat keretében kizárólag a támogatható időszak folyamán (2020. április 1. és 2021. április 30. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a pályázat mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatás felhasználási határidejéig (2021. április 30.) kiállított bizonylatokkal alátámasztott és ezen időszakban pénzügyileg is teljesített kiadások számolhatók el.
A Minisztérium a megítélt támogatás 100%-át támogatási előleg formájában folyósítja az Ávr. 87. § (1) bekezdésének megfelelően. A Minisztérium a támogatási előleget egy összegben, a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően benyújtott hiánytalan írásbeli lehívás beérkezése után, az annak elfogadásáról szóló teljesítésigazolás aláírását követő 30 napon belül a pályázatban megjelölt számlaszámra utalja.
A tartalmi jelentés beadási határideje 2021. május 31., melynek részét képezi minden szükséges dokumentum mellett a 3. fél által kiállított befogadó nyilatkozat. A pénzügyi elszámolás beadási határideje 2021. május 31., melynek részét képezi a 2020. április 1. és 2021. április 30. között felmerült, ezen időszakban pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására vonatkozó összes bizonylat az alátámasztó dokumentumokkal együtt.
A tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás benyújtási határideje 2021. május 31.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges. A kedvezményezett köteles a Minisztérium számára bármikor betekintést biztosítani vonatkozó könyveibe. A kedvezményezett köteles továbbá az arra jogosult szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért, illetve az előírt adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes lefolytatását.
Kedvezményezett köteles hozzájárulni a támogatási jogviszonnyal összefüggésben keletkezett, támogatással kapcsolatos releváns adatoknak a közfeladatot ellátó szerv honlapján és a Magyar Államkincstár monitoring rendszerében történő közzétételéhez.

5. A pályázat ütemterve
Pályázatok benyújtásának határideje 2020. március 31. 23:59 óra
Pályázók kiértesítése a támogatói döntésről legkésőbb 2020. május 11.
Támogatási szerződés megkötése legkésőbb 2020. május 29.
A támogatott tevékenység elszámolhatóságának időszaka 2020. április 1. és 2021. április 30.
A beszámoló (tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás) beadási határideje legkésőbb 2021. május 31
A pályázó által a pályázati adatlapon a "Projekt kezdete" és "Projekt vége" elnevezésű adat mezőkben kizárólag 2020. április 1. és 2021. április 30. közé eső időszak jelölhető meg, és kizárólag ezen időszak alatt, a támogatott tevékenységgel kapcsolatban felmerült és pénzügyileg teljesített költségek számolhatók el. A pályázók 2020. április 1-től saját felelősségre megkezdhetik a projekt végrehajtását. A pályázat tevékenységeit és költségeit a fentiek figyelembevételével szükséges megtervezni.

6. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek jogosultak.
Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

7. Elszámolható költségek
Költségnemek szerinti elszámolhatóság
A projekt keretében kizárólag a pályázat céljával összefüggésben keletkező alábbi költségek számolhatók el:
Dologi költségek:
- Szakmai anyagok beszerzése (szakkönyvek, szakfolyóiratok)
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő készletbeszerzések
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói díjak)
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások
- Utazási költség
- Szállásköltség
- Reklám, marketing, média kiadások
- Úthasználati díj

Felhalmozási kiadások:
- Immateriális javak beszerzése, létesítése
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

A fentieken túl személyi jellegű költségek kizárólag a jelen pályázati felhívás és szabályzat 1. sz. táblázatában foglalt tevékenység-kategóriákra benyújtott pályázatok esetében számolhatók el az alábbi felsorolás szerint:
Személyi költségek:
- Bérköltség
- Egyéb, a pályázat céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések
- Szakképzési hozzájárulás
- Szociális hozzájárulási adó

A személyi költségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett tevékenységi kategóriák esetében nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át. Személyi költségek elszámolására központi költségvetési szerv pályázók számára nincs lehetőség.
Az utazási és szállási költségek teljes elszámolható összege az 1. sz. táblázatban ismertetett tevékenységi kategóriák esetében nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át.
A projekt keretében a fentiekben részletezett költségeken kívül egyéb működési költségfajták (dologi költségek és személyi költségek), illetve egyéb felhalmozási kiadások nem számolhatók el.
Időbeni elszámolhatóság
Kizárólag az igazoltan 2020. április 1. és 2021. április 30. között felmerült, ezen időszakban pénzügyileg is teljesített költségtételek elszámolására van lehetőség.

8. A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó további feltételek
A visszaigényelhető általános forgalmi adó nem támogatható, ezért a nyertes pályázónak szerződéskötéskor nyilatkoznia kell az áfa-levonási jogával kapcsolatban. Amennyiben a pályázó általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a pályázó adóalany és általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.
A nyertes pályázó a projekt keretében köteles a jelen pályázati felhívás és szabályzat 1. számú táblázatában foglalt kategóriák közül kiválasztott projektcélhoz illeszkedő és arányos mértékű nyilvánossági (PR) tevékenység ellátására, melynek során tájékoztatást nyújt a támogatás összegéről és a támogató forrásról a meghatározott arculati elemek használata mellett, összhangban a támogatási szerződés ezirányú előírásaival.
A nyertes pályázó a projekt pénzügyi és szakmai lezárását követő 5 évben köteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére bocsátani minden, a Minisztérium által bekért, megvalósult pályázatra vonatkozó dokumentációt.
A kedvezményezett a projekt megkezdését megelőzően, valamint annak végrehajtása során, köteles folyamatos - rendkívüli esemény esetén azonnali - írásbeli tájékoztatást adni a támogatott tevékenység megvalósítási helyszínén működő, vagy területileg illetékes magyar külképviseleten dolgozó külgazdasági attasé részére.

11. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot és mellékleteit papír alapon 1 darab eredeti példányban, továbbá a dokumentációhoz csatolt elektronikus USB adathordozón (szerkeszthető "Word" és "Excel" formátumban, valamint az aláírt dokumentumokat szkennelt "PDF" formátumban egyaránt), zárt csomagolásban, postai küldeményként kell benyújtani az alábbi címre.
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vízdiplomáciáért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Főosztály
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
A borítékon kérjük feltüntetni:
"Vízipari Pályázat - 04-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020".
A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának határideje 2020. március 31. 23:59
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig postára adásra kerül, és ezt a pályázó eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A papír alapon benyújtott eredeti, aláírt pályázati anyag az irányadó, ennek határidőn túli postára adása jogvesztő; a határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Amennyiben az elektronikus úton benyújtott anyagok és a papír alapú pályázat között eltérés észlelhető, úgy az értékelés során a papíralapú dokumentáció kerül elbírálásra.
A pályázati dokumentáció általános kötelező elemei (eredeti, aláírt pályázati adatlap és mellékletei):
a) pályázati adatlap (amely tartalmazza a költségtervet és a megvalósítási ütemtervet),
b) nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról (1. számú melléklet),
c) nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (2. számú melléklet),
d) a pályázó szervezet saját forrás rendelkezésre állását igazoló, 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonata (3. számú melléklet),
e) a pályázó hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintája. A felsorolt lehetőségek közül a dokumentum kiállításának dátuma egyik esetben sem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi. (4. számú melléklet),
f) kizáró okok tekintetében benyújtandó nyilatkozat (5. számú melléklet),
g) együttműködési szándéknyilatkozat (6. számú melléklet),
h) a pályázó hatályos létesítő okiratának, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya (7. számú melléklet).

12. A pályázat kezelője
A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vízdiplomáciáért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Főosztály
E-mail: palyazat.vizdiplomacia@mfa.gov.hu
A fenti e-mail címre beérkezett kérdések 3 munkanaponként, a pályázati felhívás meghirdetésének napjától legkésőbb 2020. március 25-ig a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján összesített formában, mindenki számára elérhető módon (https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vizipari-palyazat2020) írásban kerülnek megválaszolásra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 2020. március 25-ét követően feltett kérdésekre nem áll módunkban válaszolni.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum