Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/10/2016
Érvényes:
02/10/2016
Tárgymutató:
ösztöndíj, Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi
Pályázhat:
1976. január 1. után születettek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2016. évi Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal művészettörténészek és műkritikusok részére a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kortárs képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építőművészet illetve határterületeik kutatását, feldolgozását és publikálását.

Pályázhatnak
Az 1976. január 1. után születettek.
Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves ösztöndíjas intervallumot.
Nem pályázhat, aki 2016-ban központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, NKA alkotói támogatás, MMA Művészetelméleti Tagozat és az MTKK pályázati támogatás) részesül.
Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 7 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig)
Az ösztöndíj összege
Bruttó 100 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Az ösztöndíj kutatói programmal vagy műkritikusi programmal pályázható meg. A pályázó aláírásával hitelesített kutatói munkatervnek tartalmaznia kell a téma és a kutatói koncepció leírását, az intézmény(ek) megnevezését, ahol a pályázó kutatni kíván, valamint a kutatás tervezett publikációs hozadékát. PhD-ösztöndíjas témával és fordítói munkával nem lehet pályázni.
Műkritikusi tevékenység esetén szisztematikus publikációs program támogatására van csak lehetőség.
Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott pályázati kiírás szerint. Amennyiben a pályázó több ösztöndíjas időszakra szóló munkatervvel pályázik, programjának az egyes intervallumokra eső részeit a pályázatában egyértelműen kell ütemeznie. Az ösztöndíj visszavonható.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 3-3 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a http://www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó szakmai önéletrajza aláírva 6 példányban,
3. Az ösztöndíj idejére tervezett szakmai koncepció leírása (részletes, aláírással hitelesített munkaterv), amelynek megvalósításához a pályázó a támogatást kéri, 6 példányban,
4. A pályázó eddigi publikációinak jegyzéke és három jelentősebb publikációjának a másolata, 6 példányban.

Az írásbeli pályázatokat két módon szükséges benyújtani:
1.) Személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2016. február 10., szerda 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz.
Személyes és postai benyújtás címe:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
2.) Elektronikus úton, csatolt fájlként pdf vagy doc formátumban a kallai2016@alkotomuveszet.hu e-mail címre (az ebben a formában benyújtott pályázatokat nem szükséges aláírni). Az elektronikusan érkező pályázatokat 2016. február 10., szerda 16 óráig, a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan csatolásával kell benyújtani. (nem pedig óriás file-ként, más weboldalról letöltendő módon). Kérjük, hogy kérdéseiket a lent megadott e-mail címeken szíveskedjenek feltenni, itt csak a dokumentumokat várjuk.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.
Hiánypótlás
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg
- hiányos a mellékelt dokumentáció
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
- határidőn túl történik a benyújtása

A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.
A kuratórium tagjai: dr. Pataki Gábor művészettörténész, Sturcz János művészettörténész, dr. Seregi Tamás esztéta és dr. Tatai Erzsébet művészettörténész.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete (eddigi kutatási/publikációs tevékenysége), munkatervének kvalitása, illetve az előző intervallumban is ösztöndíjas pályázóknál a beszámoló kvalitása

Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjasnak 2016 szeptemberében egy kötelező szakmai konzultáción kell részt vennie, ahol beszámol a folyamatban lévő kutatások aktuális fázisáról, a már megjelent és tervezett publikációkról és a tudományos munka további menetéről.
Az ösztöndíjasnak 2016 december elejéig, az elfogadott munkatervének megfelelő írásos beszámolót – az ahhoz kapcsolódóan általa publikált vagy még megjelenés előtt álló tanulmányok és interjúk teljes szövegével együtt – kell benyújtania. Az írásos beszámolón kívül minimum három darab, az ösztöndíjas időszak alatt keletkezett, az ösztöndíjas által publikált vagy kéziratban lévő tanulmányt, kritikát vagy valamely előadásának szövegét kell az ösztöndíjasnak benyújtania. A másod és harmadéves ösztöndíjasok által beadott publikációk témájának a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj során kutatott témáját fednie kell. Az ösztöndíjat első alkalommal elnyert kutatók publikációi közül legalább egy kell, hogy a Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj során kutatott témájával egyezzen.
Köteles továbbá mellékelni egy a beszámoló alapján elkészített rezümét digitális formában, amelyet a MANK - az ösztöndíjasok által végzett munka szakmai és társadalmi nyilvánosságát biztosítandó - a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzétesz. A rezümé benyújtása a beszámoló-kötelezettség szerves része, elmulasztása az ösztöndíj megvonását vonja maga után.
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kállai Ernő ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ
Név: Ványa Zsófia
tel.: +36 26 500 195/205 mellék
e-mail: osztondíjak@alkotomuveszet.hu; zsofia.vanya@alkotomuveszet.hu
http://www.alkotomuveszet.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati felhívás 2016
Pályázati dokumentumok
A kuratórium tagjai
2014-es nyertesek
2015-ös nyertesek
Archívum (korábbi évek ösztöndíjasai)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum