Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
10/10/2018
Érvényes:
10/10/2018
Tárgymutató:
ösztöndíj, Dr. Szász Pál tanulmányi
Pályázhat:
A támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: támogatott) lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a világ más országában (diaszpórában) élő, magát magyarnak valló pályázó természetes személy, aki a 2018/2019-es tanulmányi időszakban (tanévben) magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény és a végrehajtását szabályozó 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzat, valamint a 2019. évi költségvetése terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott Magyar Nemzetpolitika - A nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint "a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni."
Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

2. A pályázati felhívás tárgya
Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2018/2019-es tanévben, nappali tagozaton, külhoni felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) - együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával - meghirdeti Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.
A támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok a következők:
2.1. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek:
- Erdély: 11 fő,
- Felvidék: 7 fő,
- Vajdaság: 4 fő,
- Kárpátalja: 3 fő,
- Horvátország: 1 fő,
- Szlovénia: 1 fő.
2.2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi. LXII. törvény hatálya alá nem tartozó, külföldi országban lakóhellyel rendelkező ("diaszpórában" élő) személyek:
- 3 fő.
Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

3. A pályázók köre:
A támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: támogatott) lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a világ más országában (diaszpórában) élő, magát magyarnak valló pályázó természetes személy, aki a 2018/2019-es tanulmányi időszakban (tanévben) magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

4. Nem nyújthatnak be pályázatot:
- a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyek;
- a Magyarországon lakóhellyel (állandó lakcímmel) rendelkező személyek;
- a magyarországi doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben részt vevő hallgatók;
- más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgatók;
- elsőéves külhoni jogászképzésben részt vevő hallgatók;

5. Igényelhető támogatás:
5.1. Az Alapkezelő évente 30 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.
5.2. A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2018/2019. évi tanév (tanulmányi időszak) 12 hónapjára szól.
5.3. A nyertes pályázók támogatását az Alapkezelő átutalással teljesíti a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlára. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
5.4. A támogatás összegének átutalása három ütemben történik az alábbiak szerint:
- első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200 000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2018. november 30-ig.
- második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300 000 Ft-os támogatást legkésőbb 2019. március 15-ig. Az utalás feltétele: az 1. szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.
- harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100 000 Ft-os támogatását legkésőbb 2019. július 31-ig folyósítja az Alapkezelő a támogatott részére. Az utalás feltétele: a 1-2. szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése, az 5.7. pont szerinti szakmai gyakorlatról (a továbbiakban: külhoni szakmai gyakorlat) kiállított teljesítésigazolás és beszámoló beérkezése, valamint ezek elfogadása.
- A nyertes pályázóknak a támogatás felhasználását három szakmai beszámoló (1. szakmai beszámoló: 2019. január 31.; 2. szakmai beszámoló és Külhoni szakmai gyakorlatról szóló beszámoló: 2019. június 30.; 3. szakmai beszámoló: 2019. szeptember 30.) benyújtásával kell igazolni.
5.5. A nyertes pályázóknak a tanulmányi támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a támogatott benyújtja az Alapkezelő részére a 2018/2019-es tanév őszi, majd a későbbiek során a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére vonatkozó aktív hallgatói jogviszonyának fennállásáról szóló intézményi igazolást.
5.6. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
5.7. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy annak kedvező elbírálása esetén részt vesz nyári 4 hetes szakmai gyakorlaton Budapesten, kizárólag az Alapkezelő által kijelölt időpontban, valamint az ösztöndíjas időszak alatt összesen 4 hetes külhoni szakmai gyakorlaton olyan gazdasági jogi ügyekkel is érintett jogi személynél (így például: pénzügyi intézménynél), gazdasági jogi ügyekkel is foglalkozó ügyvédi irodánál, amelynek székhelye szerinti honossága megegyezik azon felsőoktatási intézmény székhelye szerinti országgal, amellyel a pályázó aktív hallgatói jogviszonyban áll.

6. A pályázat megvalósítási paraméterei:
6.1. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 18 millió Ft
6.2. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. augusztus 24., benyújtási határidő: 2018. október 10., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.
6.3. A Budapesti Ügyvédi Kamara az idei évben is vállalja, hogy részt vesz a program szakmai részének megvalósításában, továbbá elvégzi a szakmai feladatok értékelését.
6.4. A támogatásban részesülő hallgató munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.
6.5. A pályázók az ösztöndíjas időszak alatt kötelező 8 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely - az 5.7 ponttal összhangban - két részteljesítésből áll: 4 hetes nyári gyakorlat az Alapkezelő által megjelölt időpontban - szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató budapesti ügyvédi irodáknál, valamint 4 hetes külhoni szakmai gyakorlat a pályázó lakóhelyének megfelelő országban működő gazdálkodó szervezetnél, banknál, gazdasági ügyekkel is foglakozó ügyvédi irodánál.
6.6. A budapesti szakmai gyakorlat teljesítésére csak az Alapkezelő által megjelölt, a Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett időpontban van lehetőség. A képzési köröket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.
6.7. A külhoni szakmai gyakorlat helyét és idejét az ösztöndíjas hallgatónak kell megszerveznie, a gyakorlat teljesítéséről egy beszámolót és teljesítésigazolást kell benyújtania. A külhoni szakmai gyakorlat teljesítésének határideje 2019. június 30.

7. A pályázat benyújtásának formája:
7.1. A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Információs Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével. Elérhető: nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról.
7.2. A pályázat személyes benyújtására nincs lehetőség.

8. A pályázati csomag elemei:
8.1. Pályázati felhívás
8.2. Pályázati elektronikus adatlap és mellékletei
8.3. 2018. Pályázati útmutató

9. A pályázat formai követelményei:
9.1. Pályázati adatlap
NIR rendszerben kitöltött és beadott pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlban van lehetőség, oldalanként nincs rá mód.
Feltöltendő mellékletek
9.2. Strukturált szakmai önéletrajz - a szakmai önéletrajzot pdf formában, aláírva szükséges csatolni.
9.3. Aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás és ennek magyar nyelvű fordítása (2017/2018-as tanév tavaszi félév). A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-be.
9.4. Szándéknyilatkozat a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan (A pályázó 1 db nyilatkozata arról, hogy a 2018/2019-es tanévben folytatja tanulmányait a felsőoktatási intézmény jogi karán, továbbá arról, hogy az aktív hallgatói jogviszonyának igazolását mikor nyújtja be az Alapkezelőhöz.) A sablon letölthető a NIR-ből.
9.5. Az utolsó két lezárt tanulmányi félévének indexmásolata és ezek magyar nyelvű fordítása. A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-be.
9.6. A lakóhelyet (állandó lakcímet) igazoló okmány másolata.
9.7. Ajánlólevél (1 db, Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy a felsőoktatási intézmény oktatója által kiadott ajánlás, amely igazolja a pályázó eddigi kiemelkedő tevékenységét, illetve alkalmasságát az ösztöndíj elnyerésére. Ha szükséges a dokumentumhoz csatolni kell a pályázó által készített magyar nyelvű fordítást, amelyet külön dokumentumként kérünk csatolni a NIR-be.)
9.8. Két oldalas szakmai munka, melynek témája: Készítsen egy kettő oldalas összefoglalót a tanulmányai szerinti jogrendszerben létező gazdasági társaságokról, ismertetve azok különböző jellegzetességeit. Térjen ki arra is, hogy a gyakorlatban melyik forma a legelterjedtebb és miért.
9.9. Befogadó nyilatkozat a külhoni szakmai gyakorlatra lehetőséget biztosító szervezettől/intézménytől/ügyvédi irodától.
9.10. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető illetve a bgazrt.hu oldaláról letölthető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz és egy eredeti példányt a pályázat benyújtásának napján, de legkésőbb 2018. október 10-ig postázni szükséges az Alapkezelőhöz az alábbi címre:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 1253 Budapest, Pf. 70.
Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van (hiánypótlás), melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.
További csatolható mellékletek:
- Elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent szakkönyv, publikáció, monográfia első oldalának valamint a tartalomjegyzékének fénymásolata,
- Hazai és külföldi szakfolyóiratban vagy szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok első oldalának, valamint a folyóirat tartalomjegyzékének fénymásolata,
- Elismert szakfolyóiratban megjelent fordítások, recenziók: az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzékének a fénymásolata, és a publikált anyag első oldalának fénymásolata,
- Szakmai konferencián, versenyen, találkozón bemutatott poszterek, animációk, tervek, a rendezvényről szóló igazolás meghívó, emléklap stb.,
- Tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozat egy oldalas kivonata, a megszerzett oklevélről készített fénymásolat,
- Tudományos kutatóprojektekben, workshopokon való részvétel hitelt érdemlő igazolásai,
- Magyar diákszervezeti tagság igazolása, tevékenységi beszámoló a betöltött tisztségekről,
- Nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata.
Minden csatolandó dokumentumot pdf formátumban kell feltölteni. Több oldalas melléklet feltöltésére egy fájlba foglalva van lehetőség, oldalanként nincs rá mód!
A nyertes pályázók esetében a későbbiek során a dokumentumokra eredeti formában is szükség lesz. Ezért szíveskedjenek megőrizni azokat, és szerződéskötéskor egy példányt minden dokumentumból eljuttatni az Alapkezelőhöz.

10. A pályázat érvényessége:
10.1. A pályázat érvénytelen, ha:
10.1.1. a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
10.1.2. a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be, e-pályázat esetében 2018. október 10., közép európai idő szerint 12:00 után.
10.2. A pályázat érvényes, ha:
10.2.1. a pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.
10.2.2. a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
10.2.3. a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;
10.2.4. a pályázóval szemben nem áll fenn a pályázati szabályzatban szereplő kizáró okok egyike sem;
10.2.5. a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel;
10.2.6. az elektronikus pályázati rendszerben megadott információk hitelességéről szóló nyilatkozatot a pályázó megfelelő módon aláírta és eljuttatta az Alapkezelőhöz.

11. A pályázatok elbírálása:
11.1. Tartalmi értékelés szempontjai
11.1.1. A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek.
11.1.2. A pályázati kérelmében alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a gazdasági jog területén a külhoni magyar közösség gyarapodása érdekében. A tutoriális képzés során megszerzett információkat a pályázati cél elérése érdekében alkalmazni kívánja.
11.1.3. A pályázó előzetes értékelését a félévek eredményei/átlagai és más szakmai/tudományos szempontok figyelembevételével végzi az Alapkezelő.
11.2. Döntés a pályázatokról
11.2.1. A pályázatokra vonatkozóan javaslatot a Bethlen Gábor Alap Kollégiuma tesz, melyről a döntést a Bethlen Gábor Alap Bizottsága a pályázat beadási határidejét követően legkésőbb 90 napon belül meghozza.
11.2.2. A döntésről minden pályázót a döntést követő 30 napon belül az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk.

12. A pályázat utánkövetése:
12.1. A pályázattal kapcsolatos döntés nem kerül indokolásra, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs.
12.2. A sikeres pályázót kizárólag a beadott pályázatában szereplő felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok időtartama alatt illeti meg az ösztöndíj, az nem vihető át más felsőoktatási intézményben, tagozaton, szakon végzendő tanulmányok időtartamára.
12.3. A támogatott tudomásul veszi, hogy külföldi illetékességű adóalanynak minősül, és az ösztöndíj összegét a helyi adójogszabályoknak megfelelően - szükség szerint- bejelenti, és az azt terhelő adót befizetni köteles.

13. Szerződéskötés
13.1 A nyertes pályázókkal az Alapkezelő támogatási szerződést köt. Ennek feltételeit, illetve dokumentumait (szerződés és mellékletei) jelen pályázati felhívást kiegészítő Pályázati útmutató a 2018. "Dr. Szász Pál ösztöndíj" programhoz tartalmazza.
13.2 A megkötött szerződés keretében rögzítésre kerül a tutoriális képzésben való feltételrendszer is.

14. A támogatási szerződés tartalma
A támogatási szerződés a következőket tartalmazza:
14.1. támogatás célját
14.2. a támogatás összegét
14.3. a támogatás folyósításának feltételeit és ütemezését
14.4. a támogatott pénzügyi számlaszámát és a hozzá tartozó SWIFT kódot
14.5. a támogatás felhasználásának és elszámolásának módját, határidejét
14.6. jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetés rendjét, a szerződésszegés eseteit, szankcióit;
14.7. a szerződés felmondásának, szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezéseket;
14.8. a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget
14.9. a támogatott tudomásulvételét a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről;
14.10.a nyújtott támogatás támogatástartalmát, a támogatás intenzitását és a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriát;
14.11.a nyilvános közzétételhez való hozzájárulást;
14.12.támogatással kapcsolatos iratok megőrzésének határidejét;
14.13.az adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának következményeit.

15. Szerződéskötéshez beküldendő mellékletek
15.1 Pályázati elektronikus adatlap mellékletei (eredeti)
15.2 Bankszámla igazolás (eredeti)
15.3 Aktív hallgatói jogviszony igazolása (eredeti)

16. Szerződésszegés következményei:
16.1. Amennyiben a támogatott a támogatási szerződésben meghatározottakat nem teljesíti, a támogató jogosult a szerződéstől elállni, azt azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
16.2. A támogatott szerződésszegése esetén köteles a támogatási összeget részben vagy egészben visszautalni. A jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a támogatott az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, valamint a határon túli költségvetési támogatásokról szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet szerinti ügyleti - késedelem esetén késedelmi - kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.

17. A támogatás folyósítása
17.1. A folyósítás általános elvei:
17.1.1. a támogatási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása
17.1.2. a támogatott a Bethlen Gábor Alapból nyújtott korábbi támogatásaira vonatkozóan határidőre eleget tett elszámolási és esetleges visszafizetési kötelezettségeinek;
17.1.3. a folyósításhoz szükséges dokumentumok beküldése a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló teljesítés igazolások beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása;
17.1.4. amennyiben a támogatott korábbi szakmai elszámolása nem került még elfogadásra, a támogatás csak annak elfogadását követően kerül folyósításra.
17.2. A támogatás finanszírozási formája:
A támogatás a támogatási szerződésben meghatározott pénzügyi és időbeni ütemezésben vehető igénybe
A megítélt támogatási összeget az Alapkezelő a pályázati cél megvalósításához a szerződésben meghatározottak szerint több részletben utalja át a támogatottnak a pályázati felhívás 5.4 pontja szerinti ütemezésben.

18. Szakmai gyakorlat
A pályázók az ösztöndíjas időszak alatt kötelező 8 hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely két részteljesítésből áll:
18.1. 4 hetes nyári gyakorlat az Alapkezelő által megjelölt időpontban, szakmai szempontból a tárgyban elismert tevékenységet folytató, Budapesti Ügyvédi Kamara által kijelölt budapesti ügyvédi irodáknál.
18.2. 4 hetes külhoni szakmai gyakorlat az 5.7. pontban meghatározottak szerint. A külhoni szakmai gyakorlat helyét és idejét a támogatottnak kell megszerveznie, a gyakorlat teljesítéséről egy beszámolót és teljesítésigazolást kell benyújtania. A külhoni szakmai gyakorlat teljesítésének határideje 2019. június 30.

19. Szakmai beszámoló
A beszámoló elvárási szempontjai:
19.1. A beszámoló az ösztöndíj-támogatás céljának és eredményeinek, a támogatás hasznosulásának ismertetését kell, hogy tartalmazza.
19.2. A szakmai beszámolóban a támogatott számot ad a cél megvalósításáról. Az ebben felsorolt megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pályázati felhívásban megfogalmazottakhoz. A szakmai beszámolóban kell szövegesen bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen tágabb célkitűzés részeként hasznosítja fel a pályázó a tutoriális képzésen megszerzett ismereteket, milyen konkrét célokat kívánt elérni vele, milyen eredménnyel valósítja meg ezeket.
19.3. A szakmai beszámoló főbb elemei:
a) Hogyan valósultak meg a pályázatban kitűzött célkitűzések? (Az elért eredmények alátámasztása)
b) Milyen nehézségek merültek fel a megszerzett ismeretek alkalmazása során?
c) Milyen problémák merültek fel a feladat(ok) megoldása közben, hogyan sikerült ezeket orvosolni?
d) Hogyan látja a támogatás hasznosulását tanulmányi előmenetelére vonatkozóan?
e) Hogyan valósultak meg a pályázatban kitűzött célkitűzések? (Gazdasági szakterület kiemelése, a támogatás hozzájárulása a külhoni jogászképzéshez)
f) Egyéb tapasztalatok
19.4. Szakmai gyakorlatról (külhoni és magyarországi) szóló beszámoló esetében érvényes irányelvek:
a) a szakmai gyakorlat pontos helyszíne,
b) feladatok részletezése,
c) szakmai elvárások részletezése,
d) megszerzett szakmai tapasztalatok,
e) nehézségek a szakmai gyakorlat teljesítése során (szakmai, nyelvi, beilleszkedési nehézségek),
f) hogy sikerült a nehézségek, problémák orvoslása,
g) mennyire valósultak meg a szakmai gyakorlattal kapcsolatos célkitűzések és elvárások.
19.5. A pályázat megvalósult célját igazoló fényképek, video anyagok, kiadványok, stb. beküldése elvárt.

20. A pályázati csomag elemei
20.1. Pályázati felhívás
20.2. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek (a NIR-ből és az Alapkezelő honlapjáról letölthető a Nyilatkozat sablon)
20.3. Pályázati útmutató

21. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázók hozzájárulnak a személyes adataik Alapkezelő által történő kezeléséhez az Alapkezelőhöz benyújtásra kerülő pályázat rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási jogviszony alapján meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének az Alapkezelő által történő nyomon követése/ellenőrzése, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, az Alapkezelőt jogszabály alapján terhelő közzétételi, tájékoztatási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése, valamint a kapcsolattartás céljából.
A pályázók hozzájárulnak továbbá, hogy az Alapkezelő által kezelt személyes adataikhoz az Alapkezelő bgazrt.hu honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy az Alapkezelő a személyes adatokat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adatokat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek megismerjék.

22. Elérhetőség
A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Nagy Beáta
e-mail: beata.nagy@bgazrt.hu
Tel: +36-1-79-53 218
http://bgazrt.hu/tamogatasok/palyazatok_tamogatasok_2018/dr_szasz_pal_tanulmanyi_osztondij_palyazati_felhivas_2018/dr_szasz_pal_tanulmanyi_osztondij_palyazati_felhivas_2018/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum