Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Útravaló ösztöndíjprogram - Út a tudományhoz alprogram / UT-2018
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
10/24/2018
Érvényes:
10/24/2018
Tárgymutató:
ösztöndíjőrogram, Útravaló
Pályázhat:
- Magyarország területén működő köznevelési intézmények, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. - (1) bekezdésének c)-e) és k) pontokban meghatározott
- gimnázium,
- szakgimnázium;
- szakközépiskola,
- kollégium
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


ÚTRAVALÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM
ÚT A TUDOMÁNYHOZ ALPROGRAM 2018/2019. TANÉV
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja:
UT-2018
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő), mint az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram (a továbbiakban: alprogram) lebonyolítója nyílt pályázatot hirdet a 2018/2019. tanévre az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramban való részvételre, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.);
- az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Útravaló Ösztöndíjrendelet),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet)
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
1.1. A 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással.
1.2. Az alprogram a köznevelési intézmények számára - a kutatási program megvalósításában - kötelezővé tette az együttműködést kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatást végző országos szakmai intézetekkel, amelynek célja, hogy a kutatócsoport a kutatási program megvalósítása során lépjen ki az intézmény keretei közül, a tanulók természettudományos és komplex kutatási szemlélete és ilyen irányú jártasságai tovább bővüljenek, melynek eredményeképpen kapcsolatrendszerük is szélesebbé válhat.
2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
2.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
2.3. A pályázaton legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 750 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

3. Pályázat benyújtására jogosultak
3.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények nyújthatnak be pályázatot:
- Magyarország területén működő köznevelési intézmények, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. - (1) bekezdésének c)-e) és k) pontokban meghatározott
- gimnázium,
- szakgimnázium;
- szakközépiskola,
- kollégium,
amelyek a kutatási program megvalósításában együttműködnek kutatással foglalkozó szervezetekkel, így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, kutatást végző országos szakmai intézetekkel, és az együttműködés feltételeit rögzítő megállapodás aláírt példányát - de legalább az aláírt szándéknyilatkozatot - a pályázathoz benyújtják, továbbá
amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.)

FIGYELEM! Aláírt szándéknyilatkozat esetén, legkésőbb a hiánypótlási határidő végéig szükséges az együttműködés feltételeit rögzítő megállapodás aláírt példányát benyújtani.
Tagintézmény önálló regisztrációval nyújthat be pályázatot. Amennyiben egy intézménynek több tagintézménye kíván pályázatot benyújtani, úgy a regisztrációt mind a székhelyintézménynek, mind a tagintézmény(ek)nek szükséges elvégeznie.
A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
- Alapítványi fenntartású intézmény
- Egyéb fenntartású intézmény
(pl. tagintézmények, Tankerületi Központok fenntartásába tartozó köznevelési intézmények, Felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények, Szakképzési Centrumokhoz tartozó köznevelési intézmények, Kollégiumok)
- Egyházi fenntartású intézmény
- Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
- Kistérségi fenntartású intézmény
- Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
- Önkormányzati fenntartású intézmény
3.2. A köznevelési intézmény - tagintézménnyel rendelkező köznevelési intézmény esetén székhelyintézményként, illetve tagintézményenként - legfeljebb két kutatócsoport által megvalósítandó kutatási programmal pályázhat egyidejűleg.

FIGYELEM! Amennyiben a pályázó köznevelési intézmény több kutatási programmal pályázik, a pályázat szakmai indoklása mellett alátámasztott módon köteles bemutatni az egyes kutatási témák feldolgozásának lehatárolását.
3.3. A köznevelési intézmény - amennyiben több intézményegységből áll - a pályázatot kutatási programonként külön nyújtja be. A köznevelési intézmény a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy vállalja a pályázati kiírásban meghatározott intézményi feladatok ellátását.
3.4. Tagintézmény a székhelyintézmény/intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be - kutatási programonként külön - pályázatot.
3.5. A pályázó köznevelési intézménynek nyilatkoznia kell arról, hogy igénybe vesz-e a programhoz egyéb (állami vagy nem állami) támogatást, s ha igen, milyen összegben.
3.6. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
- nem felel meg az Áht. 50. - (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
- a támogatási szerződés megkötésének feltételeként jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
3.7. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

4. A pályázatból támogathatóak köre
4.1. A kutatócsoportot egy mentor és a mentorral együttműködő legalább kettő, de legfeljebb öt - a pályázó köznevelési intézménnyel tanulói, illetve kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban álló - tanuló alkotja.
4.2. A kutatócsoport tagjai csak egy kutatási program megvalósításában vehetnek részt, továbbá egy kutatási programot az alprogram keretei között - a 2018/2019. tanév során - csak egy kutatócsoport valósíthat meg.
4.3. A mentor a pályázatot benyújtó köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, aki az Út a tudományhoz alprogram keretében meghatározott feladatait az Nkt.-ben meghatározott munkaköri feladatain felül látja el.

FIGYELEM! Az a személy, aki az Út a tudományhoz alprogramban mentorként vesz részt, az esélyegyenlőségi alprogramokban mentori tevékenységet nem láthat el.
4.4. Egyazon tanévben egy személy mentorként egy kutatócsoportban vehet részt.
4.5. Amennyiben a mentorként pályázó személy a benyújtott kutatási programok alapján egynél több kutatócsoportban kíván részt venni, a Támogatáskezelő felhívja arra, hogy az általa megadott határidőn belül nevezze meg azon pályázatokat, amelyeket érvénytelennek kell tekinteni.
4.6. Az Út a tudományhoz alprogramban a mentor feladata a tehetséggondozás. A mentor a pályázati űrlap aláírásával vállalja, hogy a kutatási program támogatása esetén összehangolja és irányítja a kutatócsoport munkáját. Ennek keretében szükség esetén kapcsolatot tart a kutatócsoportban részt vevő tanulók osztályfőnökével, illetve az iskolai szaktanárokkal, rendszeresen elemzi a kutatócsoportban részt vevő tanulókkal együtt a kutatási program teljesülését.
4.7. Tanulóként a kutatócsoport tagjaként az a magyar vagy külföldi állampolgár1 vehet részt, aki:
- a Magyarország területén működő valamely köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban, VAGY
- amennyiben a pályázó köznevelési intézmény diákotthon vagy kollégium, a pályázó köznevelési intézménnyel kollégiumi tagsági vagy externátusi jogviszonyban és emellett valamely, a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, ÉS
- a pályázati időszakban - a 2018/2019-es tanévben, amikor a kutatási program megvalósítására sor kerül - gimnázium, szakgimnázium vagy szakközépiskola legalább 10. évfolyamán tanul.

5. A rendelkezésre álló keretösszeg
5.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/4 Köznevelés speciális feladatainak támogatása fejezeti előirányzat terhére.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2018. október 1. és 2019. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A pályázatban csak a pályázó által megjelölt támogatási időszakban felmerült, a támogatott program, illetve projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) legkésőbb a támogatási időszak záró dátuma és jelen Pályázati Kiírás 19.4. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) meg kell történnie.
6.2. Amennyiben a köznevelési intézmény a program megvalósításához szükséges eszközök beszerzése, illetve a kapcsolódó programok költségeinek fedezete mellett az egyes projektekben részt vevő tanulók és a mentor részére ösztöndíjat is igényel, akkor azt a teljes megítélt projekttámogatás maximum 40 %-ának erejéig teheti meg. A kutatásban részt vevő tanulók minimum havi 3 000 Ft, maximum havi 5 000 Ft összegű; a kutatásvezető mentor pedig maximum havi 7 000 Ft összegű ösztöndíjban részesülhet.
A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevő valamennyi tanuló ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíjakat a köznevelési intézmény (kötelezettségvállaló), illetve a tankerületi központ folyósítja a tanulók és a mentor számára.
6.3. A köznevelési intézmény (kötelezettségvállaló), illetve a tankerületi központ ösztöndíjat csak adóazonosító jellel rendelkező tanulónak és mentornak folyósíthat.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
7.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2018. október 24. 23:59 óra.
7.2. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 9.3. pontja tartalmazza.)

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó maximum két pályázatot nyújthat be.
8.2. Tagintézmény kizárólag a székhelyintézmény/intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.

9. A pályázatok benyújtásának módja
9.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (EPER) keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
9.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.eper.hu (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx) portálon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 9.2. pontja tartalmazza.
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen pályázati kiírás tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mail címre is, a regisztráció során Ön által megadott e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2018/2019. tanév UT-2018 Pályázati kiírás 8. oldal
a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan” fülre kerülnek.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_tudomanyhoz6/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum