Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Egyiptomba szóló államközi ösztöndíj
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
12/08/2020
Érvényes:
12/08/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj/tanulmányút, államközi Egyiptomba
Pályázhat:
legalább mester szintű diplomás, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Egyiptomba szóló államközi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
EGYIPTOMBA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJRA
TANULMÁNYÚT
2021-2022

Pályázati felhívás célja
A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervben biztosított, a 2021-2022-es tanévben megvalósítható egyiptomi tanulmányútra.

Pályázásra jogosultak köre
Legalább mester szintű diplomás, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárok pályázhatnak a mellékletben megadott feltételek szerint. A pályázók felelőssége külön tájékozódni azilletékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél a hozzájuk történő pályázás részletes feltételeiről és azok esetleges változásairól.

Nem pályázhatnak illetve nem jogosultak ösztöndíjra:
- a megpályázott célországban letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy letelepedést/bevándorlást kérelmezők, vagy kettős állampolgárok (Magyarország és a célország állampolgára);
- akiknek lakcímük van a célországban;
- akiknek munkaviszonyuk van a célországban;
- akik az ösztöndíj időtartama alatt a célországban egyéb tanulmányokat folytatnak;
- akik az ösztöndíj időtartama alatt a célországban életvitel-szerűen tartózkodnak.

További fontos tudnivalók
Egy pályázati körben egyszerre legfeljebb két pályázat adható be Államközi Ösztöndíjra. Így például egy tanulmányutas pályázat mellett beadható még egy pályázat részképzésre vagy nyári egyetemre. Legfeljebb két ösztöndíjat lehet elnyerni, ha nincs időbeni átfedés az ösztöndíjas időszakok között és a támogatási költségvetés lehetővé teszi.

Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos időszakra szóló, a TKA által adományozott magyar állami vagy EU-s ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető.

A pályázás módja
A pályázatot a Tempus Közalapítvány on-line pályázati felületén (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az on-line pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önéletrajz fület és csatolni a lenti, Benyújtandó dokumentumok pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az on-line pályázáshoz szükséges technikai útmutató honlapunkon található (https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590).
Pályázati határidő: 2020. december 8., kedd, 23.00 óra
Hiányos vagy formailag hibás pályázatokat nem áll módunkban elfogadni,
azokat automatikusan elutasítjuk.
Két vagy több tanulmányútra benyújtott pályázat esetén
a legutoljára benyújtott pályázatot tekintjük érvényesnek.
Határidőn túl hiánypótlásra nincs mód!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatok szakmai értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük minden, alább és a mellékletben megadott szükséges pályázati dokumentum, valamint egyéb adat hiánytalan összegyűjtését.

Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

Figyelem, vannak dokumentumok, amelyeket idegen nyelven is be kell nyújtani (lásd felhívás végén az Ellenőrző listát)! Az idegen nyelv a fogadó ország nyelve, ill. a fogadó ország által jelzett nyelvek egyike lehet.
- szakmai önéletrajz (lehetőleg Europass formátumban: https://europass.cedefop.europa.eu/hu);
- a pályázás idejekor meglévő legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata;
- részletes munkaterv (tervezett szakmai program), legalább 1, legfeljebb 5 oldal (sablon: https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590);
- tudományos publikációk jegyzéke (ha vannak);
- a kutatómunkához szükséges nyelvtudás igazolása (legalább B2-es állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke is igazolhatja);
- két ajánlás, tudományosan/szakmailag elismert hazai vagy külföldi szakemberektől, eredeti aláírással, elérhetőséggel ellátva, lehetőleg pecsétes-fejléces papíron. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a munkahelyi vezetővel, témavezetővel (6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk elfogadni);
- a külföldi fogadó intézmény hivatalosnak tekinthető (előzetes) fogadólevele;
- munkahelyi vezető támogató levele (hallgatók esetében a témavezető támogató levele). Munkahelyi vezető alatt az adott intézmény belső szabályzata szerinti vezetőt értjük. Nem alkalmazotti státuszban lévőknek, pl. egyéni vállalkozóknak ezt a dokumentumot nem szükséges benyújtaniuk;
- a pályázat eredetiségét igazoló adatlap (a pályázati rendszeren belül letölthető az űrlap). Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH) ellátva töltsék fel a adatlapot;
- lsd. a mellékletben megjelölt további dokumentumok (ezeket a pályázati felület Egyéb dokumentumok mezőjébe kell feltölteni). A pályázók felelőssége külön tájékozódni a célország illetékes ösztöndíj-adományozó szervezeténél a hozzájuk történő pályázás részletes feltételeiről és azok esetleges változásairól.
Előnyben részesülnek az intézményi együttműködéseket, további projekteket generáló pályázatok; ennek bemutatására a munkatervben van lehetőség.

Pályázati eljárás
A beérkező pályázatokat a Tempus Közalapítvány formailag ellenőrzi. A formailag megfelelt pályázatokat szakmailag két külső, független szakértő értékeli. Az értékelés során a pályázatokat pontozással és szövegesen is értékelik; mérlegelik a pályázó szakmai hátterét, felkészültségét és előmenetelét, a munkaterv minőségét és megalapozottságát, a szakmai ajánlásokat, a nyelvismeretét, és a pályázat összhatását. Az értékelés eredménye alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt a pályázatokról. A pályázati eredményeket a Tempus Közalapítvány honlapján közzéteszi, és a pályázókat elektronikus úton hivatalosan is értesíti. A Kuratórium döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
A Tempus Közalapítvány a célország illetékes szerve részére jelöli az általa sikeresnek ítélt pályázatokat. Az ösztöndíjas utak megvalósítására azt követően kerülhet sor, hogy a célország illetékes szerve visszaigazolja a pályázó fogadását. Ez a visszaigazolás nem azonos a pályázó által beküldött, szakmai fogadókészséget kinyilvánító dokumentummal ("külföldi intézmény fogadólevele").
A mobilitással kapcsolatos külföldi részvétel esetleges vízumügyeit, tartózkodási engedély kérelmeket, valamint a külföldi tartózkodás idejére érvényes biztosítási ügyeket, illetve munkajogi vonatkozású ügyeit az ösztöndíjas maga intézi.
A szakmai értékelés vagy a pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó kizárását vonja maga után.
Az ösztöndíjakat Magyarország felsőoktatásért felelős minisztere nevében a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma adományozza.

Ösztöndíjas juttatások
A Tempus Közalapítvány 110 000 Ft egyszeri utazási átalány-támogatást és havi 300 000 Ft ösztöndíj-kiegészítést folyósít az ösztöndíjasoknak.

Az ösztöndíj mint jövedelem
Az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 4.7.c pont értelmében a két- és többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, vagy nyújtott kedvezmény adómentes jövedelemnek minősül.

Az ösztöndíjas kötelezettségei
A pályázó a személyes adataiban (különösen állandó lakcím, e-mailcím, telefonszám) bekövetkezett változásokról haladéktalanul köteles a Tempus Közalapítványt értesíteni.

Felhasználás
Az ösztöndíjat a 2021-2022-es tanév során kell megvalósítani, és 2022. augusztus 31. előtt kell befejezni.

Halasztás
Az elnyert ösztöndíj a felhívásban megjelölt felhasználási időszakon belül használható fel, tehát nem halasztható a következő tanévre.
A felhasználási időszakon belül kezdési időpont módosításra a fogadó intézménnyel való egyeztetés és egyetértés alapján sor kerülhet, feltéve, hogy az ösztöndíjas tájékoztatja a Tempus Közalapítványt.
A kezdési időpont módosítását az ösztöndíjas maga intézi a fogadó intézménnyel.

Lemondás
Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, csak új pályázat benyújtásával nyerheti el azt a következő tanévre. Amennyiben már történt ösztöndíjas támogatás-kifizetés, az ösztöndíjas köteles azt visszafizetni.

Beszámoló
Az ösztöndíjasoknak az ösztöndíjas időszak letelte után 30 napon belül záróbeszámolót kell benyújtaniuk. A beszámoló benyújtására felkérő e-mail üzenetet küld a Tempus Közalapítvány az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjas megadott e-mailcímére. A beszámoló egy, az ösztöndíjas időszakot összefoglaló a munkatervre reflektáló 1-2 oldalas esszéből, egy online kérdőív kitöltéséből, valamint a fogadó intézmény által az ösztöndíjas időszak végeztekor kiadott hivatalos időtartam-igazolás feltöltéséből áll.
A beszámoló elfogadásáról a Tempus Közalapítvány dönt. Nem megfelelő dokumentumok feltöltése, illetve a benyújtás elmulasztása esetén az ösztöndíjas automatikusan kizárja magát a Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati lehetőségekből és a támogatás visszafizetésére kötelezhető.
Ha a záróbeszámolóban leadott időtartam-igazolás hónapjainak/napjainak száma nem fedi az ösztöndíjra elnyert időszakot, vissza kell fizetni a két időszak különbségéből adódó juttatáskülönbséget a Tempus Közalapítvány számára.

Publikációk
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az Magyarország kormánya támogatásával készült.

Elérhetőségeink
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiók 508.
Web: https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak
e-mailcím: felsooktatas@tpf.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum