Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Szülőföldön magyarul Felvidéken - ösztöndíj-program "nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás", illetve "hallgatói támogatás"
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
03/14/2014
Érvényes:
03/14/2014
Tárgymutató:
ösztöndíj, szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása
Pályázhat:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. § (1) és (2) pontjai alapján az "óvodai, alap - és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak".
A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 14. § (1) és (2) értelmezésében:
az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL
FELHÍVÁS
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2014. január 31-től meghirdeti a "Szülőföldön magyarul" című ösztöndíj-program felhívását a "nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás", illetve "hallgatói támogatás" igénylésére a 2013/2014-es tanévre.

Célja: a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés ösztöndíj-támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Támogatásra jogosultak:
Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14. §. (1) és (2) pontjai alapján az "óvodai, alap - és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak".
Ennek értelmezésében:
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2013/2014-es tanév kezdetétől Szlovákiában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt
b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1995. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják
c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
azok a tanulók, akik az 1995. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,
vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,
az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben,
az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.
Hallgatói támogatásban részesülhet
A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény a 14. §. (1) és (2) értelmezésében:
az a nappali tagozatos hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Kizárandók köre:
az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2013/2014. tanév első félévében több mint 50 igazolatlan órát hiányzott,
az a speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2013/2014. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
az az igénylő, aki igénylését (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1. §. (3): "aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett".)
az a sajátos nevelési igényeinek megfelelő oktatásban résztvevő kiskorú, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki nem magyar nyelven folytatja tanulmányait,
az a hallgató, aki nem az adott államban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
III. Támogatás összege és jogcíme:
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS - 22 400 Ft-nak megfelelő euró
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS - 2800 Ft-nak megfelelő euró
A támogatás a 2013/2014-es tanévre egy alkalommal igényelhető.
A "Szülőföldön magyarul" program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetésének "Oktatás-nevelési támogatás" előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Feltételek:
Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden adatának kitöltése kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
kötelezően csatolandó mellékletek:
a törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata (18 évet betöltött igénylő esetében a saját személyazonosító okiratának fénymásolata);
Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot.
a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a tanuló(k)/óvodás(ok) intézménylátogatási igazolásának eredeti példánya (űrlap része) a 2013/2014 iskolai év első félévében felhalmozott igazolatlan órák számának megjelölésével, az igazgató és az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. A speciális magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2013/2014-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:
megfelelően kitöltött adatlap;
kötelezően csatolandó mellékletek:
az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.
Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Benyújtásának módja:
Jelen felhívás alapján a 2013/2014-es tanévre igényelhető támogatásokra 2014. január 31.-2014. március 14. közötti időszakban lehet igényelni. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2014. március 14.
Az igényléseket kétféleképpen lehet benyújtani:
Az igénylést postai úton, ajánlott levél formájában 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani a megadott címre. Minden jogosult kérelmét külön borítékban küldjék, a feladási szelvényen az igénylő gyermek/tanuló nevét tüntessék fel. Egy borítékban csak 1 jogosult adatlapját fogadjuk el. A borítékra írják rá: Pályázat 2014. Az iskolák, óvodák által postai úton feladott igénylésekhez kérjük az igénylés leadásáért felelős személy aláírásával ellátott, elérhetőségével feltüntetett névjegyzéket mellékelni.
Az adatlapot a megadott gyűjtőhelyen adja le az óvoda vagy az iskola által megbízott felelős személy, Kérjük, hogy a leadott adatlapokhoz készítsenek az osztályfőnök (igénylésekért felelős személy) által aláírt, dátummal és elérhetőséggel ellátott névjegyzéket, melynek másolatát csatolják az összeszedett adatlapokhoz. Ezek nélkül a gyűjtőhelyeken nem veszik át az igényléseket, illetve reklamáció nem fogadható el.

VI. Adatlapok beszerezhetők:
letölthetők a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapjáról: a http://www.szmpsz.sk címről beszerezhetők az iskolákban, gyűjtőhelyeken
továbbá beszerezhetők:
a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában(945 01 Komárno/Komárom,Kúpel'ná 6.),
az SZMPSZ Galántai RPK irodában (924 00 Galanta/Galánta, Kodály Zoltán utca 2367/49.),
az SZMPSZ Rimaszombati RPK irodában (979 01 Rimavská Sobota/Rimaszombat, Daxner utca 35-37), az SZMPSZ Kassai RPK irodában (040 01 Košice/Kassa, Hlavná 72)

VII. Az igénylések elbírálása
A beérkezett igénylésekről a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.
Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott euró összegben.
Azok a támogatottak, akik az előző igénylési időszakokban az OTP banknál nyitottak bankszámlát, pozitív elbírálás esetén a 2014. évi időszakban is erre kapják a támogatást.
A 2014. évben először igénylőknek a pozitív elbírálásról szóló értesítés kézhezvételét követően szükséges lesz bankszámla nyitása az OTP banknál. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.

VIII.
Az igényléssel kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségeken kérhető tájékoztatás:
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége -
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
Elektrárenská 2.
P.O. BOX 49.
945 01 Komárno
Tel: 035 777 82 73, 035 777 82 74 (munkanapokon 9,00-15,00 között)
E-mail: bga@szmpsz.sk
http://bgazrt.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Felhívás Felvidék (pdf)
Nevelési, oktatási támogatás - Pályázati adatlap (pdf)
Hallgatói támogatás - Pályázati adatlap (pdf)
Kitöltési útmutató - Nevelési, oktatási támogatás (pdf)
Kitöltési útmutató - Hallgatói támogatás (pdf)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum