Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás / NEA-17-N
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
08/21/2017
Érvényes:
08/21/2017
Tárgymutató:
adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás / NEA-17-N
Pályázhat:
Magyarországon nyilvántartásba vett - civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P
P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S A
A d o m á n y o k u t á n j á r ó n o r m a t í v k i e g é s z í t é s e n
a l a p u l ó t á m o g a t á s r a c i v i l s z e r v e z e t e k r é s z é r e
2 0 1 7 .

Pályázat kategória kódja: NEA-17-N
A pályázat benyújtásnak határideje: 2017. augusztus 21.
Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Alapkezelő):
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet.
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet).
alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.
továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a http://www.emet.gov.hu linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött, a számviteli beszámolóban a bevételek között összevontan szereplő és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 20. § d) pontjában meghatározottaknak megfelelően elkülönítve kimutatott adományok értéke után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.
Civil tv. 20. § d) pont, 55. §, 56. § (1) bek. a) pont
Támogatási igény: az Ávr. szerinti támogatási kérelem, valamint pályázat, amely a Civil tv. 56. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra irányul.
Áht. 48. § (3) bek., NEAr. 2. § (24.) bek.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatást a civil szervezet a működési költségeinek fedezésére fordíthatja.
Civil tv. 56. § (1) bek. a)

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Civil tv. 56. §, NEAr. 29. §
A rendelkezésre álló forrás 185 442 960 Ft (továbbiakban: pályázati keretösszeg), amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató biztosít a Nemzeti Együttműködési Alap elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére, az alábbi bontásnak megfelelően:
- szövetségek részére 4%.
- egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96%.
9/2017. (07.03.) sz. Tanácsi döntés
Amennyiben a szövetségek részére szétosztható keretösszeg (a 4 %) nem kerül felhasználásra, akkor a nem szövetségként működő egyesületek, és alapítványok támogatására használhatja azt fel.

5. Pályázók köre
Civil tv. 59. § (1)-(2) bek.
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
Nem nyújthatnak be pályázatot:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- kölcsönös biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
- bevett egyház, egyházi jogi személy
- civil társaság
- valamint azon szervezetek:
- amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek;
Áht. 50. § (1) bek. c) pont
- amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
Áht. 48/B. § bek. Civil tv. 67.§ (1)-(2) bek.
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
Ávr. 75. § (2) bek. b) pont
- amelyeket a pályázat benyújtásának évében vett nyilvántartásba a bíróság (jogerős döntés);
NEAr. 4. § (2) bek. c) pont
- amelyek a pályázat kiírásának évében a 2017. évi költségvetési törvényben nevesítve részesülnek támogatásban;
Civil tv. 59. § (3) bek.
- amelyek a megelőző lezárt üzleti évben a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (továbbiakban: Tao. tv,)..2 alapján 3.000.000 Ft feletti látványcsapatsport támogatásban részesültek;
49/2016. (09.22.) sz. Tanácsi döntés
- amelyeknek a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben számviteli beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;
Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bek.
- amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
Áht. 50. § (1) bek. a) pont, Ávr. 82. § (1)
- amelyek az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. §-a alapján. (Az Alapból történő kizárás a Near. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, a NEAr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig áll fenn).
NEAr. 9. § (1)-(2). bek.
FIGYELEM! Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be NEA-17-N kiírás keretében. A benyújtott pályázat nem vonható vissza. Támogatói okirat kibocsátásáig, támogatási szerződés megkötéséig módosítás nem kezdeményezhető a pályázó részéről.
A pályázat befogadásáról az Alapkezelő legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A pályázat befogadása során az Alapkezelő vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, és
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbetartozik.
Ávr. 70. § (1)-(2) bek.
A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról az Alapkezelő az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (továbbiakban: EPER) elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére. Minden EPER üzenet a pályázó által megadott e-mail címre is megküldésre kerül.
NEAr 30. § (7) bek.
FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
Az Alapkezelő a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő húsz napon belül az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja, és elutasítja:
Áht. 48/B. § bek., Civil tv. 62. § (2) bek.; NEAr. 3. § (2.) bek. 4. § (2) bek.
- ha a pályázat hiányosan vagy nem az internetes támogatáskezelő rendszer útján került benyújtásra vagy határidőn túl benyújtott pályázat;
- ha a pályázat benyújtója a Civil tv. alapján nem jogosult az Alap támogatására;
- ha a pályázónak nincs érvényes Regisztrációs Nyilatkozata vagy korábbi regisztrációs adatainak módosítását követően, illetve új regisztráció esetén nem érkezett meg határidőre az Alapkezelőhöz a módosított vagy új Regisztrációs Nyilatkozat;
FIGYELEM! Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
- ha a pályázatot benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre;
- ha a pályázó szervezet a 2017. évi költségvetési törvényben nevesítve támogatásban részesül(t);
- ha a pályázó szervezet nem felel meg Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- ha a pályázó szervezet végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt áll, illetve ellene felszámolási eljárás van folyamatban;
- ha a pályázó szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3 000 000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesült;
- ha a pályázat benyújtója 2017-es költségvetési év vonatkozásában már rendelkezik benyújtott pályázattal és az újabb pályázatot a korábbitól eltérő kollégiumhoz nyújtotta be;
FIGYELEM! A pályázó jelen kiírás keretében pályázatot ugyanahhoz a kollégiumhoz nyújthat be, ahova az időben első pályázatát nyújtotta be NEA-17-M (működési) vagy NEA-17-SZ (szakmai) kiírások keretében.
- ha a pályázó szervezet jelen pályázattal egyidejűleg más kollégiumhoz is nyújtott be normatív célú pályázatot;
- ha a pályázati díj fizetésére kötelezett pályázó a pályázati díj határidőben történő átutalását elmulasztotta;
Azon szervezetek, amelyek a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." (NEA-17-M) vagy a "Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2017" (NEA-17-SZ) pályázat keretében befizették a pályázati díjat, jelen pályázati eljárásban mentesülnek a pályázati díj megfizetése alól!
- ha a pályázat NEAr.-ben, valamint a pályázati kiírás 12. pontjában előírt mellékletei hiányoznak;
- ha nincs (a http://www.birosag.hu oldalon vagy EPER-ben) elérhető, teljes (mérleget és eredmény-levezetést / eredmény-kimutatást hiánytalanul magában foglaló), a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolója;
- ha az EPER-ben nem elérhető az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló letétbe helyezését igazoló dokumentum (amennyiben nincs a http://www.birosag.hu oldalon elérhető, teljes, a pályázó adatait olvashatóan tartalmazó, aláírtan és keltezve szkennelt vagy OBH által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló);
- ha a pályázat, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között ellentmondás van;
- ha a civil szervezetnek a pályázati kiírás megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot;
- ha az adomány összegéről a Civil tv. 20. § d) pontja alapján vezetett elkülönített nyilvántartás és a számviteli beszámoló alapján a szervezet képviselője nem nyilatkozik,
- ha a nyilatkozat nem a pályázati adatlap „Támogatás adatai” menüpont felületére kerül csatolásra;
- ha a felcsatolt nyilatkozat kitöltése nem teljes körű;
- ha az adomány összegéről nem a szervezet hivatalos képviselője nyilatkozik, vagy a szervezet nyilatkozata nem az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat;
- ha az adomány összege a kedvezményezett nyilatkozatában nem szerepel forint pontosan és ezer forintra kerekítve is;
- ha a nyilatkozatban forint pontosan bevallott adomány összegének kerekítése nem felel meg a 2. számú mellékletben leírt kerekítés szabályainak (azaz a forint pontosan bevallott adomány összegének helytelen az ezer forintban megadott kerekítése);
- ha a pályázati adatlapon ezer Ft-ban bevallott adomány összege nem egyezik meg a szervezet hivatalos képviselője által aláírt és a pályázói felületre felcsatolt nyilatkozatban szereplő adomány ezer Ft-ban megadott összegével;
- ha a pályázati adatlapon bevallott adomány összege után járó normatív kiegészítés összege nem éri el a pályázaton igényelhető minimális 10 000 Ft-os összeghatárt;
- ha az igényelt támogatás összege több, mint a szervezet képviselője által nyilatkozatban bevallott adomány után járó 5%-os normatív kiegészítés összege;
- ha a pályázatot benyújtó és az 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatot aláíró személyt az EPER-ben aláíróként nem regisztrálták, vagy egyébként nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére. Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott és hitelesített jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy 10 időben (és az EPER regisztrációs nyilatkozattal összhangban), az új képviselő is elfogadható benyújtóként. 3;
- ha az EPER regisztrációs nyilatkozat adatai, pályázati adatlap és a hatályos bírósági kivonat hivatalos képviselő személyére vonatkozó adatai nem egyeznek meg vagy az EPER-ben nem elérhetőek a képviseleti változásokat, jogosultságot igazoló dokumentumok;
- ha a NEA Tanács elnökének, tagjainak, a Kollégium elnökének, tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázott;
- ha az Áht. 48/B. § bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll;
- ha az EPER-ben a költségvetés „Tétel részletezése” oszlopot nem vagy nem szövegesen töltötte ki;
az Alap támogatásaiból kizárásra kerültek a NEAr. 9. §-a alapján. (Az Alapból történő kizárás a Near. 9. § (1) bekezdés a) pontja esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetésétől számított második év utolsó napjáig, a NEAr. 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kizárási feltétel fennállását megállapító döntés napjával kezdődően, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig áll fenn.)

FIGYELEM! Egy szervezet jelen pályázati kiírásra egy pályázatot nyújthat be, továbbá költségvetési éven belül az újabb pályázatot csak a korábbi elsőként benyújtott pályázatával megegyező kollégiumhoz lehet benyújtani.
Amennyiben a pályázó szervezet egynél több pályázatot nyújt be NEA-17-N pályázati kiírás keretében, abban az esetben, az időben elsőként benyújtott pályázat kerül formai szempontból megvizsgálásra, a többi pályázat automatikusan érvénytelen lesz.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
10.1. A pályázatot kizárólag elektronikusan, a megjelölt internetes támogatáskezelő rendszerben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben4 leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER-t a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon vagy az www.emet.gov.hu honlapon (EPER belépési pontra, majd a „pályázói belépési pont (kattintson ide)” gombra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
10.2. A pályázatok benyújtása során, a jelen pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben "Dokumentum beküldő”-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000
IBAN HU17100320000145146100000000
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER megfelelő oldalára feltöltötte.

FIGYELEM! A pályázónak nem kell befizetnie a pályázati díjat, ha a NEA-17-M vagy a NEA-17-SZ kiíráshoz kapcsolódóan egyszer már megfizette azt.

Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés rovatban a pályázó szervezet - internetes pályázatkezelő rendszerben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
10.3. Regisztrációs Nyilatkozat
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie.
FIGYELEM! Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a "Reg. nyilatkozat" menüpontban ellenőrizheti az EPERben.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Amennyiben újonnan regisztrált a szervezet vagy változás történt, esetleg módosítást lát szükségesnek, úgy a regisztrációs nyilatkozatot az Alapkezelő részére postai úton meg kell küldeni. A módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát (és az azt alátámasztó
dokumentumok hiteles másolatait5) ajánlott küldeményként postai úton az alábbi postacímre kell küldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407

FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

11. A pályázat benyújtási határideje
A pályázat EPER-ben való véglegesítésének határideje:
Kollégium elnevezése Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2017. 08. 21. 23:59
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2017. 08. 21. 23:59
Nemzeti összetartozás kollégium 2017.08. 21. 23:59
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2017. 08. 21. 23:59
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2017. 08. 21. 23:59

FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.
A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapjáról http://www.emet.gov.hu valamint a http://www.civil.info.hu/web/nea honlapról.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum