Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának elő- és utófinanszírozás keretében történő vissza nem térítendő támogatása
Kiíró:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Határidő:
11/09/2017
Érvényes:
11/09/2017
Tárgymutató:
hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártása
Pályázhat:
a) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, valamint egyéni vállalkozó, vagy
b) a Szátv. 1.§ (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (a továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács, illetve kiíró) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap, illetve lebonyolító) az Mttv. 137. §-ának (1) bekezdése, illetve az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 1407/2013/EU bizottsági rendelet, továbbá a Médiatanács által jóváhagyott ÁPF-ben rögzítettek alapján a Magyar Média Mecenatúra Program keretében
háromszakaszos pályázati eljárást hirdet hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások gyártásának elő- és utófinanszírozás keretében történő vissza nem térítendő támogatására.
1. A pályázati eljárás
1.1. Az eljárás célja
1.1.1. A jelen pályázati eljárás (a továbbiakban: eljárás) célja az Mttv.-ben, illetve a Közszolgálati Kódexben rögzített közszolgálati elvek és normák alapján maradandó kulturális értéket képviselő, hangjátéksorozatok, hangklipek és hangképes dokumentum-összeállítások mint közszolgálati célú műsorszámok (a továbbiakban: műsorszám(ok)) gyártásának támogatása. A támogatás nyújtásával összefüggésben a Médiatanács, az Alap, illetve más harmadik személy a támogatott alkotás tekintetében semmilyen jogot nem szerez.
1.1.2. A kiíró célja, hogy a támogatás révén megszülető, a megváltozott rádióhallgatási szokásokhoz igazodó dramaturgiai megoldásokat és korszerű hangzásképet igénylő, értékes és magas színvonalú műsorszámok minél szélesebb körben kerüljenek adásba szerkesztésre valamely 1.5.5. pont szerinti médiaszolgáltató (a továbbiakban médiaszolgáltató)műsorában, legkésőbb az 1.4. pontban rögzített határidőig (a továbbiakban: adásba kerülési határidő).
1.1.3. A jelen eljárásban a kiíró az Mttv.-ben rögzítetteken túl a felhívás 6. pontjában ajánlásokat fogalmaz meg a műsorszám műfajára és tartalmára vonatkozóan.
1.1.4. A jelen eljárásban olyan
a) eredetileg rádióra írt vagy magyar irodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 22–24 perces, 2–10 részes hangjátéksorozat, vagy
b) eredetileg, a gyermekkorosztály számára, rádióra írt vagy gyermekirodalmi művek felhasználásával, feldolgozásával készülő részenként 10–13 perces, 14–30 részes hangjátéksorozat vagy dramatizált felolvasás,
c) eredetileg rádióra írt sokféle egyedi elemből álló 3–5 perces, 10–40 részes epizodikus szerkezetű, nem lineáris dramaturgiájú hangjáték, hangklip, feature, melyekben az akusztikus effektek (zörej, zaj, zene, hangköltészeti elemek) jelentős dramaturgiai szervezőszerepet kapnak;
d) tematikus jellegű 3–5 perces, 10–40 részes hangképes dokumentum-összeállítás kaphat támogatást, amelyet legkésőbb az 1.4. pont szerinti befejezési és átadási határidőig kell elkészíteni és a médiaszolgáltató részére – felhasználási szerződés keretében – átadni.
1.1.5. Az adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató(k) az elkészült műsorszám adásba szerkesztését legkésőbb a pályázati felhívás 1.4. pontjában rögzített adásba kerülési határidőig hétköznapon az 05:00 – 23:00 óra közötti, hétvégén a 08:00 – 22:00 óra közötti műsorsávban, valamint
a) az 1.1.4. a) és b) pontokban megjelölt sorozatok esetén valamennyi adásba szerkesztendő epizódot azonos kezdési időponttal vállalja,
b) az 1.1.4. c) és d) pontban megjelölt rövid hangjáték és hangképes összeállítás esetén az epizodikus jellegre tekintettel az adásba szerkesztés időpontja egyedi is lehet a fent jelzett idősávokban.
1.1.6. A támogatott műsorszámokat olyan technikával felszerelt stúdióban kell elkészíteni, hogy azok az adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató műszaki követelményeinek megfeleljenek. Az elkészült műsorszám technikai megfelelőségét a médiaszolgáltató a műsorszám átvételével igazolja.

1.2. Az eljárás menete
1.2.1. A jelen eljárás három egymásra épülő szakaszból áll. Az első szakaszban a pályázó a pályázati dokumentáció részét képező szinopszis űrlap és szinopszis (a továbbiakban együtt: szinopszis) beküldésével jelentkezhet a pályázati eljárásra az ÁPF II. fejezetének 12. pontjában és a jelen felhívásban rögzítettek szerint. A második szakaszban a konzultáció zajlik, a harmadik szakaszban pedig a pályázatot kell benyújtani a pályázati felhívásban felsorolt mellékletekkel együtt, a jelen felhívás 2.1. pontjában rögzítettek szerint.
1.2.2. A pályázati kérelem űrlapon csak a szinopszis űrlapon ’tervezett’ megjelöléssel ellátott adatok módosíthatóak.
1.2.3. Az Alap a bírálóbizottság (a továbbiakban: bizottság) szinopszisokra vonatkozó értékelését követően, az 1.4. pontban rögzített határidőig e-mailben értesíti azokat a pályázókat, akik szinopszisuk alapján részt vehetnek az eljárás második szakaszában konzultáción, illetve a harmadik szakaszban pályázatot nyújthatnak be.
1.2.4. Amennyiben a bizottság a pályázó által benyújtott szinopszis alapján konzultációt és pályázat benyújtását javasolta, úgy ez a bizottsági javaslat kizárólag a jelen eljárásban jogosít pályázat benyújtására.
1.2.5. A bírálóbizottság szinopszisokra vonatkozó értékelését követően az 1.4. pontban rögzített határidőig értesítést kap minden olyan pályázó, akinek szinopszisa érdemi vizsgálatra nem volt alkalmas vagy akinek benyújtott szinopszisa alapján, a 3.2.4. pont szerinti szempontokra tekintettel a bizottság nem javasolta a konzultációt és a pályázat benyújtását.
1.2.6. A bizottság az 1.2.3. pont szerinti pályázókat legfeljebb 20 perces konzultációra hívja be. A konzultáció pontos időpontjáról a pályázó e-mailben kap értesítést. A konzultáció napja és időpontja nem módosítható.
1.2.7. A konzultáció során kizárólag a szerkesztőnek, a rendezőnek és a rádiós szövegkönyv (hangjáték)/forgatókönyv (feature, hangképes dokumentum összeállítás) írójának áll módjában a szinopszist és annak megvalósíthatóságát a bizottság előtt szóbeli meggyőzés útján védeni, erősíteni. Lehetőségük van továbbá a műsorszám költségvetésének realitásáról, annak esetleges módosításáról konzultálni.
A konzultációról konzultációs jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a bizottság esetleges módosítási javaslatait. A konzultációs jegyzőkönyvet a pályázó képviseletében részt vevő személyek és a bizottság jelen lévő tagjai aláírásukkal látják el.
1.2.8. A bizottság a konzultációkon elhangzottak, valamint a pályázatok értékelése alapján tartalmi értékelést magában foglaló írásos ajánlást készít a Médiatanács részére az 1.4. pontban rögzített határidőig a pályázatok támogathatóságára vonatkozóan.
1.2.9. A Médiatanács a bizottság ajánlása alapján hozza meg döntését a pályázatok támogathatóságáról legkésőbb az 1.4. pontban rögzített határidőig.
1.2.10. A Médiatanács döntéséről az Alap 5 napon belül – az ajánlás csatolásával – elektronikus levélben értesíti a pályázókat.

1.3. Az eljárás keretösszege és további támogatási adatok
1.3.1. A Médiatanács a jelen eljárásban a nyertes műsorszámok támogatására összesen 50.000.000 Ft-ot különít el.
1.3.2. A műsorszámok gyártására egy pályázó által elnyerhető támogatás maximális összege a műsorszám gyártására 20.000 Ft/perc.
1.3.3. A gyártási költségeken túl - az 1.1.4. a) és b) pontokban megjelölt sorozatok esetén - a rádiós szövegkönyv írására további 1.000.000 Ft számolható el a támogatás terhére, melynek igazolása érdekében a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg a 2.2.2. C) 2. pont alapján köteles a szövegkönyv benyújtására, és a költségek felmerülésének és kifizetésének igazolására a 2.2.2. C) 4. pont alapján.
1.4. Az eljárás időbeli ütemezése
a szinopszis beadási határideje
2017. november 9. 12:00:00
a szinopszis értékelésének határideje
2017. december 14.
értesítés a konzultáció időpontjáról és a harmadik szakaszban való indulás lehetőségéről
2017. december 20.
a konzultáció időszaka
2018. január 8. – január 19.
a pályázat beadási időszaka/határideje
2018. március 26. – április 12. 12:00:00
a bizottsági ajánlás elkészítésének határideje
2018. május 18.
a Médiatanács döntésének határideje
2018. május 29.
a műsorszám befejezési és átadási határideje
2019. január 31.
a beszámoló benyújtásának határideje
2019. március 18.
a műsorszám adásba kerülésének határideje
2019. július 31.
1.5. A pályázók köre és az adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltatók
1.5.1. A jelen eljárásban szinopszist, illetve pályázatot kizárólag olyan
a) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, valamint egyéni vállalkozó, vagy
b) a Szátv. 1.§ (1) bekezdésében felsorolt országok (Horvát Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna) területén bejegyzett és működő (a továbbiakban: határon túli) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyesület vagy alapítvány

(a továbbiakban: pályázó) nyújthat be, aki/amely a pályázat benyújtásakor igazoltan rendelkezik a műsorszám létrehozásához szükséges felhasználási jogokkal.
1.5.2. A határon túli pályázó önállóan (a továbbiakban: önálló határon túli pályázó) vagy egy általa megnevezett magyarországi székhelyű gazdasági társasággal, valamint alapítvánnyal, egyesülettel mint pénzügyi lebonyolítóval (a továbbiakban: együttes határon túli pályázó) együttműködve nyújthat be pályázatot. Választásáról legkésőbb a pályázati kérelem űrlap adatlapján kell nyilatkoznia.
1.5.3. Az eljárásban szinopszist és pályázatot médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, illetve személy nem nyújthat be.
1.5.4. A jelen eljárásban egy pályázó legfeljebb 10 szinopszist nyújthat be.
1.5.5. Jelen eljárásban adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató lehet
a) valamely magyarországi országos vagy körzeti vételkörzetű analóg műsorszórással terjesztett rádiós médiaszolgáltató, vagy
b) olyan magyarországi analóg műsorszórással terjesztett rádiós médiaszolgáltatók együttesen, amelyek a hatósági szerződéseikben rögzítettek szerint együttesen legalább 500.000 fős vételkörzettel rendelkeznek.
1.5.6. Az adásba szerkesztést vállaló lineáris rádiós médiaszolgáltató médiaszolgáltatási jogosultsága a pályázó által – a pályázati kérelem űrlap részét képező gyártási tervben – vállalt adásba szerkesztés időpontjáig nem szűnhet meg.
1.5.7. Az ÁPF I. fejezet 5.5. pontja szerinti vállalkozás támogatásban nem részesülhet.

2. A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók
2.1. A szinopszis/pályázat beadása
2.1.1. Szinopszist, illetve pályázatot kizárólag elektronikus úton – Ügyfélkapun keresztül, a pályázati dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon – lehet benyújtani, az ÁPF II. fejezet 9. és 10. pontjában rögzített, illetve a jelen felhívásban meghatározott feltételekkel és felsorolt mellékletekkel együtt.
2.1.2. A szinopszist a pályázati felhívás megjelenésétől az 1.4. pontban megjelölt szinopszis beadási határnapon 12 óráig, míg a pályázatot az 1.4. pontban megjelölt pályázat beadási időszakban, a beadási határnapon 12 óráig lehet benyújtani. Az ezt követően beküldött szinopszisokat/pályázatokat az Alap nem fogadja be. A beküldés időpontjának az Ügyfélkapu visszaigazolásának időpecsétjén szereplő időpont minősül.
2.1.3. A pályázat Ügyfélkapun történő beküldéséről az Ügyfélkapu küld visszaigazolást, majd ezt követően az elektronikus pályázati rendszerbe való beérkezéséről az EPR befogadó szolgáltatás küld automatikus válaszüzenetet. A pályázat tényleges befogadásáról a pályázó Ügyfélkapu tárhelyére kapott üzenet tartalmaz információt.
2.1.4. A jelen eljárásban a pályázat érvényes benyújtásához pályázati díjat kell fizetni. A pályázónak a pályázati díjat az ÁPF II. fejezetének 14.1. pontjában rögzítettek szerint, pályázatonként kell megfizetnie. A pályázati díj esetleges visszatérítése az ÁPF II. fejezet 14.2. pontja szerint történik.
2.2. A pályázat kötelező tartalma
2.2.1. A pályázat tartalma vonatkozásában a jelen felhívásban rögzítetteken túl az ÁPF II. fejezet 13. pontjában foglaltakat is figyelembe kell vennie a pályázónak.
2.2.2. A beadandó pályázat kötelezően az alábbiakat tartalmazza:

A) pályázati kérelem űrlap, amely a következő részekből áll:
1. pályázati kérelem adatlap, amely egyben a pályázó csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó nyilatkozatát is tartalmazza,
2. pénzügyi adatok,
3. gyártási terv,
4. szerkesztői nyilatkozat,
5. nyilatkozat a kötelezettségekről és tartozásmentességekről,
6. az adásba szerkesztést vállaló első médiaszolgáltató nyilatkozata

B) kötelezően csatolandó dokumentumok:
1. részletes költségkalkulációval rendelkező produkciós költségvetés az Alap által kiadott formanyomtatványon (1 db xlsx),
2. az első adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató nyilatkozata (a pályázati kérelem űrlapon kitöltött és a médiaszolgáltató képviselőjével aláírt, dátummal ellátott 1 db pdf/jpeg),
3. a pályázati kérelem űrlap részét képező kötelezettségekről és tartozásmentességekről szóló nyilatkozatban tételesen felsorolt kötelezettségekről és tartozásmentességekről kiállított igazolások (együttes határon túli pályázó esetén a pénzügyi lebonyolító nevére kiállítva, önálló határon túli pályázó esetén a pályázó nyilatkozatai):
a) NAV adóigazolás (1 db pdf/jpeg),
b) helyi önkormányzat igazolása (1 db pdf/jpeg),
c) a közös jogkezelő szervezetek igazolásai (annyi pdf/jpeg fájl, amennyit a pályázó a nyilatkozaton bejelölt, de legfeljebb 4 db),
4. részletes, a műsorszám dramaturgiai megvalósítására is vonatkozó rendezői koncepció (1 db pdf/jpeg)
5. a szerkesztői nyilatkozathoz tartozó mellékletek:

a) szerkesztői koncepció (1 db pdf/jpeg),
b) a műsorszám tartalmi, szerkezeti, gyártási leírása, a szerkesztő nyilatkozata arról, hogy milyen eszközökkel, mely stúdióban kívánja elkészíteni a hangjátékot (1 db pdf/jpeg), valamint
c) a műsorszám készítésében részt vevő alkotótársak, szereplők tevékenységének és szakmai hátterének bemutatása (1 db pdf/jpeg),
6. a műsorszám elkészítésében szerepet vállaló alkotók és szereplők nevének felsorolását tartalmazó stáblista (1 db pdf/jpeg),
7. a szerzői és szomszédos jogi jogosult hozzájárulása a műsorszám elkészítéséhez, gyártásához (1 db pdf/jpeg),
8. referenciák: a rádiós szövegkönyvíró, a rendező és a szerkesztő szakmai életrajza, szakmai előéletének leírása, az elismerések, díjak, fesztiválrészvételek felsorolásával, valamint a műsorszám elkészítését vállaló stúdió bemutatása (1 db pdf/jpeg),
9. pályázati díj átutalási megbízásának másolata vagy elektronikus kivonata annak érdekében, hogy a befizető személye azonosítható legyen (1 db pdf/jpeg),

C) további csatolandó/csatolható dokumentumok:
1. határon túli pályázó esetében 30 napnál nem régebbi – a saját országának joga szerinti bejegyzés vagy nyilvántartásba vétel megtörténtéről szóló – igazoló okirat magyar nyelvű fordítása, melyet a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6/A. §-a alapján erre feljogosított személy vagy a pályázó saját országának szabályai szerinti fordításra feljogosított közjegyző készíthet el (1 db pdf/jpeg),
2. amennyiben a pályázó a felhívás 1.1.4. a) és b) pontjaiban megjelölt sorozat elkészítését vállalja, úgy a helyszínmegjelölésekkel, helyszínváltásokkal, zenékkel, zörejekkel ellátott, szabályos rádiós dialógokat tartalmazó rádiós szövegkönyv (1 db pdf/jpeg),
3. amennyiben a pályázó a felhívás 1.1.4. c) és d) pontjaiban megjelölt sorozat elkészítését vállalja, úgy részletes forgatókönyv (1 db pdf/jpeg),
4. amennyiben a pályázó a felhívás 1.3.3. pontja szerinti költséget állapotértékként kíván elszámolni, úgy annak alátámasztására a költség felmerülését és kifizetését igazoló bizonylatok, dokumentumok (1 db pdf/jpeg),
5. a 3.2.7. pontban rögzített kötelezettség vállalása esetén a második adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató vásárlási szándéknyilatkozata (a pályázati dokumentáció részét képező formanyomtatványon kitöltött és a médiaszolgáltató képviselője által aláírt 1 db pdf/jpeg),
6. egyéb, a pályázat értékeléséhez kapcsolódó dokumentum(ok) – a pályázó választása szerint (1 db pdf/jpeg).
2.2.3. A pályázati kérelem kötelező mellékleteit úgy kell csatolni, hogy a megadott fájlnév egyértelműen és azonosítható módon utaljon a dokumentum tartalmára, jellegére. Az elnevezésben az ábécé kis- és nagybetűi ékezet nélkül, az arab számok és az alulvonás jel alkalmazhatóak.

2.3. A költségvetés elkészítése
2.3.1. A műsorszám tervezett összköltsége az Alap által kiadott részletes költségvetés táblázatba egyértelműen besorolható közvetlen kifizetések, állapotérték és tételes költségek összege. Ezen költségkategóriák meghatározását az ÁPF VIII. fejezete tartalmazza.
2.3.2. Állapotértékként kizárólag – az 1.1.4. a) és b) pontokban megjelölt sorozat vállalása esetén – a rádiós szövegkönyvre fordítható 1.000.000 Ft számolható el.
2.3.3. A költségvetésben a rezsiköltség összege nem lehet több az igényelni kívánt támogatás 15%-ánál. Ez a korlát az elszámolás során is érvényes.
2.3.4. A műsorszám megvalósításának költségei között elszámolható a könyvvizsgáló megbízási díja, ugyanakkor nem számolhatóak el a pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos költségek, valamint a pályázati díj.
2.3.5. A műsorszám részletes költségeinek keretére, azaz a közvetlen kifizetésekre, az állapotértékre és a tételes költségekre vonatkozóan a pályázónak a pályázati kérelem űrlap mellékletét képező költségvetésben kell rögzítenie az értékeket.
2.3.6. A Médiatanács az eljárás keretében a pályázó költségeit az azokat terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó szempontjából a mindenkor hatályos adójogszabályokban foglaltak alapján veszi figyelembe. A kedvezményezett számára visszatérítésre kerülő átmeneti kiadások (biztosíték, levonható áfa) az összköltség részeként nem számolhatók el.
2.3.7. A jelen támogatás elszámolásába más támogatásokból finanszírozott kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei nem vonhatók be, a jelen támogatásból fedezett kifizetések számláinak, dokumentumainak, illetve bizonylatainak záradékolt összegei más támogatások felhasználásának igazolásához nem használhatók fel.
2.3.8. A pályázónak a pályázat benyújtásakor az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – a pályázati kérelem űrlapon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozatban a támogatás forintban kifejezett összegét kell feltüntetni. Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, és a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig a kedvezményezett korábbi nyilatkozatának tartalmát érintő változás következik be, köteles ismét nyilatkozatot tenni.
2.3.9. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazandó szabályait az ÁPF VI. fejezetének 25. pontja tartalmazza részletesen.

3. A szinopszisok/pályázatok ellenőrzése és értékelése
3.1. Ellenőrzés
3.1.1. A szinopszis/pályázat teljességi feltételeknek való megfelelését (rovatok kitöltése és mellékletek csatolása) az ÁNYK program, valamint az Alap elektronikus pályáztatási rendszere automatikusan ellenőrzi. A pályázóra, illetve a pályázatra vonatkozó érvényességi ellenőrzést az Alap a pályázat beküldésének napjára vonatkozóan az ÁPF III. fejezetének 15. pontjában foglaltaknak megfelelően végzi el.
3.1.2. Amennyiben a pályázó a szinopszist/pályázatot az 1.4. pontban rögzített határidőig több alkalommal küldi el, úgy az Alap az elsőként befogadott szinopszist/pályázatot vizsgálja, a további változatok, szinopszis esetén érdemi vizsgálatra alkalmatlannak, pályázat esetén érvénytelennek minősülnek.
3.1.3. A szinopszis érdemi vizsgálatra alkalmas, amennyiben
a) annak benyújtója az 1.5.1. és az 1.5.3. pontokban rögzítetteknek megfelel, valamint
b) a csatolt szinopszis megfelelő terjedelmű (legfeljebb egy oldal, szóközökkel együtt hozzávetőleg 2500 karakter),
c) a csatolt szinopszist a szerkesztő, a rendező és a pályázó aláírta,
d) a felhívás 1.5.4. pontjában rögzítetteteknek megfelel, és
e) az 1.4. pont szerinti határidőben érkezett be.
3.1.4. A benyújtott pályázat tekintetében az ÁPF szerinti érvényességi ellenőrzésen túl az Alap vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e a felhívás 1.5.1., 1.5.2. és 1.5.3. pontjaiban rögzített követelményeknek, valamint hogy az első adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltató megfelel-e a pályázati felhívás 1.5.5. és 1.5.6. pontjaiban foglalt rendelkezésnek, és nyilatkozata a médiaszolgáltató képviselője által aláírásra került-e.
3.1.5. A pályázat érvényességének Alap általi ellenőrzése kiterjed a pályázó de minimis támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelésének ellenőrzésére is. Amennyiben a pályázó de minimis nyilatkozata vagy az Alap de minimis nyilvántartása alapján a pályázó nem felel meg az ÁPF VI. fejezetének 25. pontja szerinti feltételeknek, úgy a pályázata(i) érvénytelenség miatt nem kerül(nek) bizottsági értékelésre.
3.1.6. Az érvényességi feltételeknek nem megfelelő pályázatok kizárásáról az ÁPF III. fejezetének 15.3. pontjában rögzítetteknek megfelelően a Médiatanács dönt.

3.2. A szinopszisok/pályázatok értékelése
3.2.1. A Médiatanács a szinopszisok és a pályázatok értékelésére, bírálatára rádiós és irodalmi szakemberekből, színházi és rádiós dramaturgokból álló bizottságot kér fel.
3.2.2. A bizottság összetétele a Mecenatúra Igazgatóság honlapján (http://mecenatura.mtva.hu) kerül közzétételre.
3.2.3. A bizottság tagjai, a Ptk. Záró rendelkezések 8:1 § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóik, valamint a tulajdonukban, illetve közeli hozzátartozójuk tulajdonában álló gazdasági társaságok a jelen eljárásban pályázóként nem indulhatnak, támogatásban nem részesülhetnek.
3.2.4. A bizottság az eljárás első szakaszában kizárólag az érdemi vizsgálatra alkalmas szinopszisokat értékeli, és kiválasztja azokat, amelyeket
a) a közszolgálati elvek és normák szerint tartalmasnak, értékesnek, valamint újító jellegűnek,
b) színvonalasnak, megvalósíthatónak és közérdeklődésre számot tartónak,
c) rádiós bemutatásra alkalmasnak

tart.
3.2.5. A tartalmi értékelés mind az alkotói, mind a költségvetéssel összefüggő dokumentumok egyidejű és egymáshoz is viszonyított vizsgálatát, értékelését jelenti.
3.2.6. A bizottság az értékelés során vizsgálja, hogy
a) a tervezett műsorszám megfelel-e a hangjáték műfaji sajátosságainak, valamint a felhívás 1.1.4., és 1.1.6. pontjaiban rögzítetteknek,
b) mennyire tekinthető az ötlet eredetinek, újszerűnek, mennyire időszerű a választott téma, illetve a régi/történelmi téma feldolgozásának újszerűsége mennyire garantálható,
c) mennyire követhető, érdeklődésre számot tartó a történet folyása/menete, kiderülnek-e a cselekmény indítékai és következményei, a szereplők egymáshoz való viszonya,
d) sorozat esetén megállapítható-e a részről részre való követhetőség,
e) milyen a nyelvi és stilisztikai színvonal, a nyelvi eszközök gazdagsága, érzékelhetőek-e/kifejeződnek-e a szereplők beszédmódjának eredeti, egyéni stílusjegyei,
f) a szöveg ritmusa, tempója lehetőséget ad-e a dinamizmusra, pörgős megoldásokra,
g) hogyan érvényesül a rádiószerűség, a hangzás és a tartalom egységének magas színvonala, és a drámai/vígjátéki helyzet kimunkált megjelenítése,
h) lehetőséget ad-e a rádiós szövegkönyv eredeti akusztikai/hangképi megoldásokra,
i) milyen a zenei/zaj/zörej alkalmazásának színvonala,
j) felhasznál-e a műsorszám elkészítéséhez kortárs zenei alkotásokat is,
k) mennyire tekinthetők egyedinek, eredetinek, újszerűnek az alkalmazni kívánt technikai megoldások, a megközelítésmód, valamint a kifejezésmód és a kivitelezés,
l) milyen a rádiós szövegkönyv felépítése, arányossága,
m) a műsorszám megfelel-e a közszolgálati célú műsorszámokkal szemben elvárható magas minőségi és szakmai követelményeknek,
n) a pályázó szakmai felkészültsége, gyakorlata, eddigi tevékenysége alapján alkalmas-e a műsorszám színvonalas megvalósítására,
o) a költségvetés adatai, annak összeállítása, tervezése konzisztens-e, reális-e és pénzügyileg megalapozott-e, valamint
p) összességében a csatolt dokumentumok alapján szakmailag és minőségileg is értékes, kulturális értéket hordozó műsorszám jön-e létre,
q) az eljárás harmadik szakaszában benyújtott pályázat összhangban van-e az első szakaszban benyújtott szinopszissal és a konzultáción elhangzottakkal.
3.2.7. Előnyben részesül az értékelés során az a pályázó, aki valamely országos vagy körzeti analóg műsorszórással terjesztett rádiós médiaszolgáltatótól mint második adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltatótól is benyújt vásárlási szándéknyilatkozatot.
3.2.8. A bizottság a támogatással megvalósított műsorszámokat meghallgatja és véleményezi a tekintetben, hogy valóban megfelelnek-e az Mttv. 83. §-ában meghatározott közszolgálati céloknak, továbbá a Közszolgálati Kódexben rögzített minőségi elvárásoknak, elveknek és színvonalnak, valamint a pályázatban vállalt és a támogatási szerződésben rögzített követelményeknek.

4. A támogatási szerződés és a teljesítés ellenőrzése
4.1. A támogatási szerződés és a támogatás folyósítása
4.1.1. A kedvezményezettekkel az Alap a Médiatanács felhatalmazásával, az általa elfogadott és a Mecenatúra Igazgatóság honlapján nyilvánosságra hozott formaszerződést köti meg.
4.1.2. A támogatási szerződés megkötéséhez teljesítendő feltételeket az ÁPF IV. fejezet 18. pontja, a szerződésre vonatkozó szabályokat az ÁPF IV. fejezet 19. pontja tartalmazza.
4.1.3. Együttes határon túli pályázó esetében az ÁPF IV. fejezet 18. pontjának f) alpontjának rendelkezései a pénzügyi lebonyolítóra is vonatkozik.
4.1.4. A jelen eljárásban a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által bejegyzett könyvvizsgáló alkalmazása kötelező, és a felkért könyvvizsgáló nem lehet azonos a pályázó könyvvizsgálatát végző személlyel, illetve társasággal.
4.1.5. A kedvezményezett a támogatási szerződés aláírását megelőzően köteles átadni az Alapnak a szerződés részét és mellékletét képező könyvvizsgálói nyilatkozatot, amely szerint a filmalkotás pénzügyi elszámolásának ellenőrzését a könyvvizsgáló erre vonatkozó szerződés alapján látja el.
4.1.6. A támogatási szerződés megkötésére a Médiatanács kedvezményezettekről szóló döntését követő 30. napig van lehetőség. Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból e határidőig a támogatási szerződést nem köti meg, úgy őt a Médiatanács a szerződés megkötésének szándékától elállónak tekinti, és szerződési ajánlatát visszavonja.
4.1.7. A kedvezményezett köteles a támogatás tényének feltüntetésére a támogatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően.
4.1.8. A támogatott műsorszám elkészítésébe koprodukciós partner bevonható. A közszolgálati médiaszolgáltatók, valamint az MTVA koprodukciós partnerek nem lehetnek. A koprodukciós partner bevonására vonatkozó eljárási rendet a támogatási szerződés tartalmazza.
4.1.9. A támogatási szerződés a „Kedvezményezett jogai és kötelezettségei” cím alatt rögzíti és részletezi a kedvezményezettet, illetve a pénzügyi lebonyolítót terhelő valamennyi, a támogatással és a műsorszám elkészítésével kapcsolatos kötelezettséget.
4.1.10. Az Alap a támogatást annak legfeljebb 80%-áig előfinanszírozásként, a fennmaradó összeget – a beszámoló függvényében – utófinanszírozásként folyósítja, a pályázati kérelem űrlapon rögzített támogatást fogadó bankszámlaszámra. Gazdasági társaság esetében kizárólag a cégkivonatban rögzített valamely bankszámlaszám jelölhető meg támogatást fogadó számlaszámként.
4.1.11. Az önálló határon túli pályázónak a támogatást fogadó számláját egy Magyarországon működő banknál kell vezetnie, és a Médiatanács által megítélt támogatás a gyártási tervhez igazítottan három részletben ütemezett elő- és utófinanszírozás formájában kerül folyósításra, melynek részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.
4.1.12. A támogatás folyósításának feltételeit, határidejét a támogatási szerződés III. pontja rögzíti.

4.2. A támogatás felhasználásának ellenőrzése
4.1.1. A kedvezményezett köteles a támogatási cél megvalósulásáról beszámolót benyújtani a támogatási szerződésben rögzítettek szerint. A műsorszám megvalósulásáról szóló beszámoló űrlapot és annak mellékleteit – .pdf, .jpeg, .xlsx vagy .doc formátumban – Ügyfélkapun keresztül, a megvalósítási dokumentáció részét képező ÁNYK űrlapon kell beadni. A beszámoló részét képező adathordozókat postai úton vagy személyesen kell a beszámolási határidőig az Alaphoz eljuttatni.
4.1.2. A beszámolási határidőt követően teljesített kifizetések a pályázati eljárás keretében nem számolhatók el.
4.1.3. A támogatási cél a jelen pályázati eljárás szempontjából megvalósult, ha a kedvezményezett a műsorszámot a pályázati felhívásban előírt, a szinopszisban, a szerkesztői koncepcióban, a benyújtott rádiós szövegkönyv alapján vagy annak megfelelően, valamint a pályázati kérelemben vállalt, és a Médiatanács által elismert adatoknak, a mellékletként benyújtott dokumentumokban, illetve a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette, és bemutatásra alkalmas formában az első adásba szerkesztést vállaló médiaszolgáltatónak átadta, a Pályázati Tükör elnevezésű online felületre a támogatási szerződésben rögzített feltöltési kötelezettségét teljesítette, valamint a támogatási szerződésben meghatározottak szerintibeszámolóját az Alaphoz benyújtotta, melyet az Alap elfogadott.

5. További tudnivalók
5.1. Az Alap a jelen pályázati eljárással összefüggő valamennyi közzétételi feladatát honlapján (http://mecenatura.mtva.hu) teljesíti.
5.2. Az Alap a szinopszisok, illetve pályázatok beküldésének határidejétől számított 8 napon belül tájékoztatást nyújt a határidőre beérkezett szinopszisok/pályázatok számáról és az igényelt támogatásról. A kedvezményezettekről és az eljárás lezárásáról a Médiatanács döntését követő 5 napon belül nyújt tájékoztatást.
5.3. A kapcsolattartás részletes szabályait az ÁPF I. fejezetének 7.1. pontja tartalmazza.
5.4. A pályázó a pályázati eljárással, illetve a beadással kapcsolatos kérdéseket az eljárás harmadik szakaszának utolsó beadási napjáig kizárólag a kerdesek@mecenatura.mtva.hu címre küldött levélben teheti fel. Az Alap legkésőbb 8 napon belül elektronikus levélben ad választ.
5.5. A szerződésmódosítási, felülvizsgálati, illetve méltányossági kérelmek vonatkozásában az ÁPF V. fejezetében foglaltak az irányadóak. A kérelmeket cégszerűen aláírt példányban az info@mecenatura.mtva.hu címre kell megküldeni.
5.6. A pályázó tudomásul veszi az ÁPF I. fejezet 6. pontjában rögzített, adatkezelésre vonatkozó szabályokat.
5.7. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a vonatkozó jogszabályok, valamint az ÁPF-ben foglaltak az irányadóak.
5.8. A jelen felhívás és mellékletei az ÁPF-fel együtt értelmezendők.
http://mecenatura.mtva.hu/index.php?p=downloads&parent=4891&m1=34

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum