Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása / TÁMOP 5.2.8-12-1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2013
Tárgymutató:
kisközösségi ifjúság nevelés támogatása / TÁMOP 5.2.8-12-1
Pályázhat:
- nonprofit részvénytársaság (GFO 573), mint főpályázó
- egyéb egyesület (GFO 529) mint konzorciumi partner
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása
c.
Kiemelt Pályázati Felhívásához
Kódszám:
TÁMOP 5.2.8-12-1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A1. Alapvető cél és háttér információ
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitika azzal járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország - Egészségipar
2. Megújuló Magyarország - Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés - Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés - Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány - Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés - Tranzitgazdaság
Helyzetleírás:
A TÁMOP 5. prioritáshoz illeszkedve, melynek egyik fontos feladata, hogy "támogassa az önszerveződést, a civil társadalmat a bizalom, az együttműködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erősödése, az önkéntesség elterjesztése érdekében, (...) azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felelősséget vállaljanak a közösség fejlesztésében", jelen konstrukció az ifjúság társadalmi részvételét kívánja erősíteni egymással országos méretben összekapcsolódni képes ifjúsági közösségek hálózatának létrehozásán keresztül. A konstrukció választ ad gyerekek és fiatalok számára helyben, egész évben elérhető közösségi aktivitások hiányára. A programban olyan kisközösségi ifjúságnevelési módszertan kialakítása és elterjesztése valósul meg, mely helyi, regionális és országos programkínálattal, egész ember fejlődését támogató korszerű pedagógiai rendszer rendelkezik.
A nukleáris családmodell általánossá válásával a gyermekek számára elsődleges közösségi élményt az általános iskola jelenti, ahol már kiskamasz korban számos devianciával találkoznak (alkohol és drogfogyasztás, dohányzás, erőszak.) A lányok 6, a fiúk 12%-a 1-2 havonta erősen ittas állapotba kerül, marihuánát az ifjúság 12%-a próbált ki az Ifjúság 2008 Gyorsjelentés1 szerint. Ezen élmények feldolgozásában többnyire sem a szülők, sem a pedagógusok nem nyújtanak szakképzett támogatást. A nagyvárosi életforma terjedésének felgyorsulása és ennek következtében a kisvárosi és falusi települések kiürülése a helyi közösségek széthullásához vezet, így mind a közösség, ahová csatlakozni lehet, mind a csatlakozást támogató biztos háttér hiányzik a fiatalok mögül. A fiatalok 1,5%-a tölti közösségi helyeken szabadidejét, a községekben élők 40%-ának nincs baráti társasága. Az önkéntes munkát fontosnak tartó fiatalok aránya mindössze 51%, habár az önkéntesség segíti a fiatalok aktív állampolgárra válását, szolidaritásuk fejlesztését, annak érdekében, hogy helyi szinten erősödjön a társadalmi összetartás. A család és az intézmények szerepe a fiatalok integrációja tekintetében egyre csökken, miközben a 1 Ifjúság 2008 gyorsjelentés, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Bp., 2009 harmadlagos szocializációs terepek, mint az ifjúsági közösségek, nem tudják minden esetben megfelelően betölteni szerepüket annak ellenére, hogy a települési ifjúsági közösségi munka nagy támogatást igényelne országos szinten. Egy országos hálózati együttműködésben a fiatalokkal foglalkozó kortárs vezetők a hálózat adta szakmai támogatáson kívül részei egy országos közösségnek. A támogató környezet léte és a szakmai közösséghez tartozás alapvetően tudja befolyásolni a helyi munka sikerét és tartósságát, ugyanakkor a településen élő fiatalok számára motiválóbb programkínálatot nyújt.
Ha gyermek- vagy fiatal korban az érintett korosztálynak nincsenek saját élményen alapuló tapasztalatai a közösségi létformáról, az önszerveződésről, akkor a közösségi mentalitás a legtöbb esetben nem fog megszületni felnőtt korukban sem. A közösségi létforma az önmagukért és másért vállalt felelősség kialakulása, közösségi teljesítmény egyéni sikerek elé helyezésének képessége, tapasztalati tanulás képességének fejlődése, társadalmi problémák iránti érzékenység. Mindezek hiányában azonban a gyermekek felnőve nem tudnak hozzájárulni a civil társadalomban való aktív részvételhez Az Ifjúság 2008 Gyorsjelentés1 kimutatása értelmében a fiatalok 71%-a semmilyen szervezethez sem kapcsolódik, azonban a társadalmi megújuláshoz elengedhetetlen a közösségi és társadalmi kapcsolatok pozitív irányú változása, egymás és a közösség iránti felelősségvállalás kialakulása.
A kisközösség, mint megtartó és nevelő erő, több más (oktatási, kulturális) kezdeményezés mellett egy lehetséges választ ad a fent vázolt problémára. A jól működő helyi gyermek és ifjúsági kisközösségek képesek hozzájárulni a lokális identitás kialakulásához, a településhez való mélyebb kötödés megalapozásához. Így amennyiben a településen van elérhető munkahely az itt élő fiataloknak; nagyobb valószínűséggel maradnak helyben. Így a kisközösségek létrejöttének támogatása hozzájárul a települések népességmegtartó képességének megerősödéséhez. A projektben elsősorban olyan tevékenységek kapnak támogatást, melyek a fiatalok elérését és kisközösségbe történő bekapcsolódását segítik elő, ezáltal erősítik bennük az önszerveződés képességét, az önkéntes munka értékként való elismerését, a közösségért való felelősségvállalás szándékát. Az önkéntesség elterjesztésének fontossága is megjelenik a projektben, ugyanis a felkészítettek önkéntesen végzik közösségvezetői tevékenységüket, tehát a projekt mintegy katalizálja az önkéntesség elterjesztését célzó folyamatot - amelynek eredményeként jelentős humán erőforrás fog hasznosulni. A projekt célja ezen túlmenően országos médiakampányban népszerűsíteni a gyermekek és fiatalok aktív társadalmi szerepvállalását, ezáltal növelve az ifjúsági kisközösségek láthatóságát, tevékenységüket országosan megismertetve a családokkal, oktatási-nevelési intézményekkel, egyházakkal.
A projekttevékenységek támogatják a kisközösség-szervezés építő gyermek és ifjúságnevelés megerősödését a hazai pedagógiai kultúrában. Ennek nyomán a projekt különféle közösségfejlesztést megalapozó és követő kutatások, módszertani anyagok, kézikönyvek, közösségképzésre vonatkozó felkészítési segédletek elkészítését célozza, melyek a jövőben a közösségfejlesztés minden korábbinál hatékonyabb alapját képzik. A kiemelt projekt lehetővé teszi a fejlesztés eredményeinek hatékony gyakorlatba ültetését és a megfelelő visszacsatolások feldolgozása után az egységes módszertanok optimalizálását. A későbbiekben a módszertani, gyakorlati szervezési elemek, leírások, standardok szabadon felhasználhatók és elérhetők lesznek a közösséget alapítani/működtetni szándékozók számára.
Mivel ezek a kérdések hosszú távon az egész társadalomszerkezetet érintik, továbbá a projekt tevékenységei országos hatáskörűek, indokolt kiemelt projekt keretében foglalkozni a közösségi ifjúságnevelés támogatásával. Fontos továbbá az is, hogy a meglévő tapasztalatokra és hálózatokra épülve, és ne újrakezdve, szórványosan erősödjön meg a közösségre nevelés hazánkban. A hálózat egyes elemeitől érkező tapasztalatok 1 Ifjúság 2008 gyorsjelentés, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Bp., 2009 egymást erősítik és egészítik ki, valamint kihasználható az országos hálózatok működéséből adódó, rendszerszemléletű, egységes fejleszthetőségben rejlő potenciál. A fejlesztés hiánypótló módon, országos hálózatban járul hozzá az ifjúság társadalmi
részvételének erősítéséhez, ezáltal a fejlesztés hatékonysága is magas.
A prioritás keretében eddig meghirdetett hasonló célú konstrukciók (pl.: TÁMOP- 5.2.5) "Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációja" fő célja a civil, önkormányzati és egyházi szervezetek helyi megerősítése, fejlesztése volt, amelynek nem volt célja kihasználni az országos szervezetek, hálózatok működéséből adódó, rendszerszemléletű, egységes fejleszthetőségében rejlő potenciált, valamint az ilyen fejlesztések hatékonyságát nagy volumenű támogatások esetén.
A konstrukció - összhangban ezekkel a célokkal, valamint a Kormány által elfogadott Új Nemzedék Jövőjéért Program és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia céljaival és a kisközösségi ifjúságnevelés támogatása kiemelt projekt nevesítéséről szóló Korm. határozatban foglaltakkal - a fenti célokat egy kiemelt jelentőségű országos ifjúsági szervezet fejlesztése által kívánja támogatni.
Alapvető cél:
A kisközösségi rendszerben megvalósuló; önkéntes (kortárs) vezetőkre épülő ifjúsági munka pedagógiai és módszertani fejlesztése. Önkéntes alapú és társadalmi felelősségvállalást erősítő kisközösségek megerősítése, továbbiak létrehozása. Az ifjúság negatív társadalmi folyamatokkal szembeni védekezőképességének, öngondoskodásának fejlesztése. A kisközösségi rendszerben megvalósuló gyermek és ifjúságnevelési módszerek szakmai és társadalmi elismertségének növelése.
A2. Részcélok
- Gyermekek és a fiatalok minél szélesebb körben történő elérése.
- Az elért fiatalok kisközösségekbe való bekapcsolódása: Gyerekek és fiatalok tömegei számára élményközpontú közösségi nevelés biztosítása kisközösségek megerősítésén, új közösségek létrehozásán keresztül.
- Az ifjúsági munka megújulásához nélkülözhetetlen módszertani fejlesztés kutatómunka által, a fejlesztés eredményeinek gyakorlatba ültetése és a megfelelő visszacsatolások feldolgozása után az egységes módszertanok optimalizálása.
- Helyi kisközösségi, önkéntes kortárs vezetőkre épülő nem-formális pedagógia minél szélesebb körben történő elterjesztése.
- Szakmai együttműködések kialakítása, fejlesztése az ifjúságfejlesztés területén dolgozó szervezetek, intézmények és fenntartóik között.
A3. Rendelkezésre álló forrás
A kiemelt projekt felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 1 071 800 000 forint.
A Közép-Magyarországi Régióban felhasználható forrás aránya 10,2%, azaz 109 323 600 Ft.
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 5%-a, azaz 53 590 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A4. Támogatható projektjavaslatok várható száma
A támogatott projektek várható száma: 1 db.

B. PROJEKTGAZDAK KÖRE
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében csak az a szervezet nyújthat be projektjavaslatot, amely rendelkezik az érintett miniszter írásos támogatásával. Az írásos támogatás tartalmi elemeit jelen Útmutató E. pontja tartalmazza.
B1. Jogi forma
Jelen kiemelt projekt felhívás keretében az alábbi szervezetek nyújthatják be projektjavaslatukat (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelt alapján):
- nonprofit részvénytársaság (GFO 573), mint főpályázó
- egyéb egyesület (GFO 529) mint konzorciumi partner
A projekt megvalósításához együttműködő partner bevonása szükséges a TÁMOP-7.2.1 (Komplex, integrált szemléletű ifjúságpolitikai fejlesztések szakmai módszertani megalapozása) TA projekt, valamint a TÁMOP-3.3.12. (Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében) kedvezményezettjeinek személyében.
Az együttműködő partnerek támogatásban nem részesülnek, a Támogatási Szerződést nem írják alá.
A jelen felhívás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciuma nyújthat be projektjavaslatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni a jelen Útmutató 7/A. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a kiemelt projekt felhívásban és a jelen Útmutatóban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesül. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a projektjavaslatot tartalmazó elektronikus adathordozón szerepeltetni).
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
- Konzorciumi tagok száma 2 lehet (egy konzorciumvezető és egy konzorciumi tag),
- Konzorciumvezetőre vonatkozó feltételek,
o A konzorciumvezető olyan szervezet lehet, amelynek:
- közhasznú tevékenységi körei között szerepel tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások;
- 100%-os állami tulajdonban van (mely elősegíti a szakpolitikai stratégiák érvényesítését).
- amelynek Alapító Okirata tartalmaz az ifjúsági közösségekkel kapcsolatos kutatási és módszertani fejlesztési feladatokat, illetve annak hiányában az arra irányuló módosítás folyamatban van.
- Kötelező konzorciumi tagok megjelölése:
o A konzorciumi partner olyan országos ifjúsági szervezet lehet:
- amelynek a pályázati kiírás megjelenésének napján hatályos alapszabályában közhasznú tevékenységi körei között szerepel a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; és a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- amely a pályázati kiírás megjelenésének napján legalább 1000 fő rendes taggal, ezen felül legalább 5000 fős regisztrált működő (a szervezet életében, céljainak megvalósításában aktívan részt vevő) tagsággal rendelkezik, továbbá,
- amely a pályázati kiírás megjelenésének napján nemzetközi ifjúsági szervezetben legalább 15 éve tagsággal rendelkezik, és
- amely a pályázati kiírás megjelenésének napján legalább 20 éve országos lefedettséggel rendelkező ifjúsági nevelőmunkát végez.
- Egy szervezet kizárólag egy konzorciumban vehet részt és egy projektjavaslatban lehet csak konzorciumvezető vagy tag,
- A konzorcium köteles egy közös projekt irányító testület és egy szakmapolitikai egyeztető tanács létrehozására és Projekt Irányítási Kézikönyv megalkotására. A Testület és a Tanács eljárásrendjét a Kézikönyvnek kell tartalmaznia; Finanszírozás módja: partnerenkénti finanszírozás.
B2. Méret
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns.
B3. Székhely
Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet pályázhat. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie ennek a kritériumnak.

C. A PROJEKTJAVASLAT TARTALMA
A projekt célcsoportjai: a kisközösségi ifjúságnevelésben érintett szakemberek, pedagógusok, a kedvezményezett konzorciumi partner leendő önkéntesei, 6 -25 éves gyermekek, fiatalok, kiemelten azok, akik működő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségének szempontjából hátrányos helyzetűek.
C1. Támogatható tevékenységek köre
I. Projekt előkészítés
1. megvalósíthatósági tanulmány elkészítése;
2. előtanulmányok a támogatott tevékenységek (helyzetfeltárás) megvalósítására vonatkozóan;
3. közbeszerzés előkészítése, feltételes közbeszerzés.
II. Projekt megvalósítás
1. A kisközösségi nevelés módszertani elméleti keret kidolgozására irányuló kutatások, módszertani kutatások, (nemzetközi) jó gyakorlatok felmérése és adaptálása;
2. kisközösségi nevelés társadalmi ismertségének és elismertségének vizsgálata;
3. a közösségi nevelés stratégiai-szakmai pozícionálását elősegítő tanulmány elkészítése;
4. nem-formális nevelési programok megújítása, az ifjúsági kisközösségek szervezésének szakmai támogatásához szükséges szakmai, módszertani fejlesztések kidolgozása, módszertani anyagok, kézikönyvek, szakmai dokumentumok elkészítése;
5. a megújult nem formális nevelési programok kisközösségi megvalósítása, gyermekek és az ifjúsági korosztály bevonásával
6. a létrejött tudás disszeminációja:
a. szakmai rendezvények: szakmai programok, műhelyek, szemináriumok, konferenciák;
b. hazai és nemzetközi szakmai együttműködések kialakítása és működtetése;
c. kiadványok készítése;
d. informatikai fejlesztések a tudásmegosztás érdekében
7. szervezetfejlesztés: a szükséges szervezeti háttér kialakítása, tanácsadások igénybevétele, tréningek, kapacitásbővítés
8. vezetők felkészítése: a kedvezményezett konzorciumi partner hálózatába tartozó, meglévő és újonnan létrejövő helyi ifjúsági kisközösségek szervezését és vezetését vállaló majdani önkéntes közösségvezetők7 és munkát támogató önkéntesek bevonása, felkészítők megvalósítása, felkészítés rendszerének tartalmi megújítása, módszertani fejlesztése, felkészítő kapacitások növelése.
9. a kisközösségek vezetőit segítő, valamint az új közösségek megalakulását elősegítő hálózat kialakítása, működtetése; új ifjúsági közösségek létrehozása és szakmai támogatása működő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségének szempontjából hátrányos helyzetű fiatalok számára is elérhetően;
10. tagnyilvántartó rendszer továbbfejlesztése és fenntartása;
11. célcsoportok számára elérhető adatbázisok fejlesztése és fenntartása;
12. kapcsolódási lehetőségek feltárása, szakmai know-how megjelenítése a pedagógusképzésben-, továbbképzésben;
13. hálózati együttműködés szervezeti és szakmai kereteinek kialakítása, civil szervezeti együttműködés kialakítása országos és helyi szinten;
14. kommunikációs tevékenységek:
a. kommunikációs stratégia kialakítása;
b. országos és helyi médiakampányok megvalósítása a gyermekek és fiatalok aktív társadalmi szerepvállalása népszerűsítése és az ifjúsági kisközösségek láthatósága növelése érdekében, tevékenységük országosan megismertetése a családokkal, oktatási-nevelési intézményekkel;
c. a szervezeti vezetők kommunikációs képzése;
d. a célcsoport elérését szolgáló, a projekt tevékenységeivel kapcsolatos kommunikáció
15. gyerekek és fiatalok elérése, a meglévő közösségek megerősítése élményközpontú programok, rendezvények segítségével;
16. a módszertani fejlesztések szakmai kísérése és gyakorlati kipróbálása által a gyakorlati tapasztalatok visszacsatolásának elvégzése, és ez alapján a módszertani anyagok nyomon követése, értékelése, megújítása;
17. kedvezményezettek részére eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések, felújítások.
A megvalósításhoz kapcsolódó további tevékenységek:
18. projektmenedzsment és adminisztráció;
19. közbeszerzési eljárások lefolytatása;
20. kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása;
21. rendszeres belső szakmai és pénzügyi monitoring;
22. könyvvizsgálat.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
D1. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
D2. Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.
D3. Támogatás összege
A jelen projektjavaslat keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb 1 071 800 000 Ft lehet.
D4. Az önrész összetétele
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns.
D5. Egyéb pénzügyi eszközök
Jelen kiemelt projekt felhívás esetében nem releváns.
D6. Biztosítékok köre
Biztosítéknyújtás tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint
a) bankgarancia,
b) ingatlan jelzálog kikötése,
c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének, vagy többségi tulajdonosának kezességvállalása
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy
e) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény lehet.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. - (5) bekezdése alapján a támogatási összeg - ideértve az előleget is - első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a biztosítékok a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.
Nem köteles biztosítékot nyújtani az a Projektgazda, aki, vagy akinek a projektje a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. - (8) bekezdésében meghatározott kitételek valamelyikének megfelel.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az EMK szabályozza.
E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése
Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik.
E2. A projektjavaslatok benyújtásának módja, helye és határideje
A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a Kiemelt Projekt Adatlapon, a Kiemelt Projekt Felhívásban, valamint jelen Útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.
Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a Kiemelt Projekt Adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, Excel, illetve Pdf, Tif formátumban történő elektronikus adathordozóra másolását jelenti. A Kiemelt Projekt Adatlap és egyes mellékleteinek formátumára vonatkozó elvárásait jelen útmutató F8. pontja tartalmazza. A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni.
Felhívjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen Útmutató 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A projektjavaslatot (kitöltött Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az jelen Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai9 /futárposta10 (garantált Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP 5.2.8-12-1 (Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása)
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy az elektronikus adathordozón jól láthatóan tüntesse fel a Kiemelt Projekt Felhívás kódszámát (TÁMOP 5.2.8-12-1), a Projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel.: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: http://www.nfu.hu/eugyfelszolgalat
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. - (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a projektjavaslatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés Közreműködő Szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.

A projektjavaslatok benyújtása a felhívás megjelenésétől számított 30. napig lehetséges. A projektjavaslatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 408 kB)
Kiemelt projekt adatlap (docx, 834 kB)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum