Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
2012-2013. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása / NTP-MV-12
Kiíró:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/21/2013
Érvényes:
01/21/2013
Tárgymutató:
művészeti versenyek rendezése / NTP-MV-12
Pályázhat:
Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):
óvoda,
általános iskola,
gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola,
alapfokú művészeti iskola,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
kollégium,
pedagógiai szakszolgálati intézmény,
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,
továbbá, valamennyi Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány amelynek alapító okiratában az oktatás támogatása vagy a tehetséggondozás mint tevékenység szerepel, vagy melynek célja a diákok művészetek terén megmutatkozó tehetségének fejlesztése
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2012-2013. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatására
(A pályázat kódja: NTP-MV-12)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011-2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat II. 10. pontja alapján, illetve a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17) EMMI rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet a 2012-2013. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatására. A pályázat szakmai indoklása
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 10. pontja értelmében "támogatni kell mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, (...) művészeti (...) versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken". Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben megrendezésre kerülő művészeti versenyek illetve a művészeti versenyeken való részvétel támogatása. A köznevelésben tanuló, a művészetek területén tehetséges diákok számára kiemelkedően fontos, hogy megmutathassák művészetük eredményét, illetve művészeti teljesítményüket. A versenyek erre valamint a tehetségazonosításra egyaránt lehetőséget biztosítanak. A versenyek során történő megmérettetések alkalmat teremtenek arra is, hogy a résztvevők eredményei összehasonlíthatóak legyenek, motiválva ezzel a diákokat. Mindemellett a tehetséges fiatalok a versenyek során a művészeti ágak szakértőitől kaphatnak visszajelzést és tanácsot munkájuk további folytatására.

1. A pályázat célja, a támogatandó tevékenységek köre
1.1. A pályázat célja
A tehetséges fiatalok számára szervezett alkotóművészeti, illetve előadó-művészeti versenyek szervezésének támogatása
A tehetséges diákok illetve diákcsoportok művészeti versenyeken való részvételének támogatása
1.2. A támogatandó tevékenységek köre
Helyi, területi, regionális és országos, illetve nemzetközi művészeti versenyek megrendezése a köznevelésben tanulók számára
A köznevelésben tanuló tehetséges diákok, diákcsoportok részvételének támogatása nemzetközi művészeti versenyeken
Jelen pályázat köre nem terjed ki:
az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre (OKTV),
a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyeire (SZÉTV),
az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV),
az általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyekre,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben már meghirdetett alapfokú művészetoktatási intézményekben tanulók versenyeire,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben már meghirdetett művészeti szakközépiskolákban és szakiskolákban tanulók versenyeire,
az Oktatási és Kulturális Közlönyben már meghirdetett sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyeire,
valamint a Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka emlékére című alapítvány által meghirdetett versenyekre.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/34 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton legalább 200 000 Ft, illetve legfeljebb 1500 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke és az elszámolható költségek köre
4.1. A támogatás mértéke, intenzitása A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%. 4.2. Elszámolható költségek köre A pályázat keretében nagy értékű (100 000 Ft feletti) tárgyi eszközök vásárlását a kiíró nem támogatja. A pályázat keretében támogatás nyújtható személyi és dologi költségekre az alábbiak szerint:
1. Személyi kiadások.
programhoz kapcsolódó Személyi kiadások költsége (pl. szakemberek/előadók megbízási díja, járulékok költsége, stb..)
2. Dologi kiadások:
A verseny lebonyolításához szükséges eszköz és anyagköltségek.
A verseny lebonyolításához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg áfával együtt a 100 ezer forintot.
Szolgáltatások költsége (pl. szakemberek/előadók/versenyzők utazása, díjazása, rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások nevezési díjak, jutalmak stb. költsége.)
A verseny lebonyolításának egyéb dologi költségei.
Egyéb kikötés: Személyi kiadásoknál figyelembe kell venni a Kormány 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdését: "A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. (...)" Eszerint, amennyiben a pályázó szerv költségvetési szerv, a nála alkalmazásban álló személy részére ezt figyelembe véve lehet megbízási díjat tervezni. A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie! A pályázati költségterv kialakítása során kérem vegyék figyelembe, hogy a bér és járulékköltségek kifizetésének is a támogatási időszakon belül meg kell történnie!

5. A támogatás folyósítása
A Támogatáskezelő a támogatási összeget - az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek kivételével - a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át. Az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó szervek esetében az EMMI folyósítja a támogatást. A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.

6. Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június 30. közé eső időszak.

7. Beadható pályázatok száma
Jelen Pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be. A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 30-100 db

8. A Pályázók köre
8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):
óvoda,
általános iskola,
gimnázium,
szakközépiskola,
szakiskola,
alapfokú művészeti iskola,
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
kollégium,
pedagógiai szakszolgálati intézmény,
pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,
továbbá, valamennyi Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány amelynek alapító okiratában az oktatás támogatása vagy a tehetséggondozás mint tevékenység szerepel, vagy melynek célja a diákok művészetek terén megmutatkozó tehetségének fejlesztése, amelyek a Támogatáskezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak.
(A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)
A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Felhívásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény
Egyéb fenntartású intézmény
Egyházi fenntartású intézmény
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Kistérségi fenntartású intézmény
Közalapítvány
Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
Önkormányzati fenntartású intézmény
Egyesület.
8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;
c) jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
d) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük szemben;
e) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
f) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
g) a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik az Ávr. 72. § (3) a) pontja szerint;
h) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
i) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 50. § (1) bekezdésben, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglalt követelményeknek;
j) jogszabályban, az Ávr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) az Ávr. 76.§ (3) bekezdése alapján az előző évben vagy években azonos vagy jogelőd fejezethez tartozó azonos vagy jogelőd fejezeti kezelésű előirányzatból nyújtott támogatásról a szakmai beszámolót vagy a pénzügyi elszámolást nem nyújtotta be, vagy a támogató által ennek következtében vagy egyébként a beszámoló, elszámolás alapján a részére előírt visszafizetési kötelezettséget a megállapított határidőben, illetve a részletfizetési megállapodásban meghatározott határidőben, illetve jogszabálysértő módon nem teljesítette.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

8.4. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

9. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje 2013. január 21. 24.00 óra
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került. (A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.)

10. EPER használati díj
A regisztrált Pályázó köteles a Támogatáskezelőnek befizetni a 3 000 Ft, azaz háromezer forint EPER használati díjat pályázati kiírásonként. Az EPER használati díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell a Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 számú számlájára befizetni. Az EPER használati díj befizetésével kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5.2.3. pontja tartalmazza. 6
Az EPER használati díj átutalása esetén - a pályázat pontos azonosítása érdekében - kérjük a következő adatok feltüntetését a "Közlemény" vagy "Megjegyzés" rovatban: - az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónév vagy partnerazonosító (szám); továbbá - a szervezet adószáma (a használati díjról készülő számlához szükséges adat); továbbá - a kiírás kódja (NTP-MV-12). Amennyiben a befizető nem egyezik meg a pályázatot benyújtó regisztrált partnerrel, kérjük fenti adatok közleményben történő feltüntetésére fokozottan ügyeljen! Az EPER használati díjat pályázati kiírásonként köteles a Pályázó megfizetni.
11. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Támogatáskezelő internetes Pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint. Amennyiben a Támogatáskezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 15 munkanapon belül. Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen: - nem a 8. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot; - teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében; - pályázó papíros úton nyújtotta be pályázatát. Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Támogatáskezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.
12. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázat elbírálásának szempontjai:
a pályázó szervezet tehetséggondozó tevékenységének rövid bemutatása;
a pályázati program szakszerűsége, kidolgozottsága;
a pályázati program és a pályázat céljainak illeszkedése;
a pályázati program céljainak, szervezeti formáinak és munkatervének kidolgozottsága;
a tervezett tevékenységek kidolgozottsága;
az alkalmazott módszerek bemutatása;
a program eredményességének a pályázó által meghatározott kritériumai,
a költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott;
a pénzügyi tervezés arányossága, ill. illeszkedése a tervezett programelemekkel;a program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.

A pályázatok támogatásáról a Nemzeti Tehetség Program Szakmai Tanács1 javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 munkanapon belül dönt. A Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa benyújtott program költségvetésének részbeni támogatásáról is dönthet a döntéshozó.
1 A Nemzeti Tehetség Program Szakmai Tanácsát az 1119/2009.(VII. 23.) Korm. határozat 6. szakaszában foglaltak szerint a Fórum titkársági feladatait ellátó Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár jóváhagyása alapján hozta létre.

13. A Pályázók döntést követő kiértesítése
Az oktatásért felelős miniszter döntését követően a Támogatáskezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu, a http://www.ofi.hu és a http://www.emet.gov.hu honlapokon kerülnek közzétételre. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2013. március 21.

14. Szerződéskötés
A Kedvezményezettel - az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek kivételével - a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Támogatáskezelő köti meg. Az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó szervek esetében az EMMI köti meg a szerződést. A támogatási szerződés megkötéséhez a Pályázónak/Kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 72. §; 2011. évi CXCV. törvény 50. §), illetve a Támogató által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés megkötésének napja, kivéve amiről jogszabály eltérően rendelkezik. Az Áht. 50. § (5) alapján a Támogató biztosítékot köteles előírni, melyet a Kedvezményezett a támogatás első folyósítását megelőzően köteles Támogató rendelkezésére bocsátani. Biztosíték a Kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a Pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató 9. pontja tartalmazza.

15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A szakmai és pénzügyi beszámoló beérkezésének végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 15. nap, de legkésőbb 2013. július 15. 8
A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza. A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre - kifogás benyújtásával- a hatályos jogszabályoknak (Ávr. 90. §) megfelelően van lehetőség.

16. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető az alábbi honlapokról: http://www.ofi.hu
http://www.emet.gov.hu
A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda, 1363 Budapest, Pf. 49. Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247,
e-mail: ntp@ofi.hu
Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412. Faragó Tamás, Szűcs Judit Telefon: (06-1) 882-6814
e-mail: ntp@emet.gov.hu

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató
Támogatás tételes szöveges indoklása, várható költségek ütemezése (1. számú melléklet)
Lehatárolási nyilatkozat (2. számú melléklet)
Nyilatkozat érintettségről és összeférhetetlenségről (3. számú melléklet)
Pályázói Nyilatkozatok (4. számú melléklet)
Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettségérőlIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum