Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram / ZBR-NY/14
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Határidő:
01/05/2015
Érvényes:
01/05/2015
Tárgymutató:
Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram / ZBR-NY/14
Pályázhat:
azon magánszemélyek kaphatnak, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Elhárultak az Otthon Melege Program keretében kiírt lakossági energiahatékonysági pályázatok informatikai rendszereinek technikai problémái. Módosult határidőkkel megkezdődhet a pályázatok beadása 2014. november 14-étől.
Ahogy azt a fejlesztési tárca korábban is jelezte, a technikai hiba miatt senki nem eshet el a pályázati lehetőségtől. Az eddig beérkezett hűtőgépcsere- és fűtéskorszerűsítési pályázatok érvényesnek minősülnek, ismételt benyújtásukra nincs szükség.
A minisztérium ezúton is felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a beruházások a tényleges pályázati benyújtás előtt nem kezdhetőek meg. Megkezdett beruházáshoz a hatályos jogszabályok alapján nem adható vissza nem térítendő támogatás. 
A pályázatok zavartalan, problémamentes benyújtása érdekében, a tárca a beadási határidőket az alábbiak szerint határozza meg.
A Homlokzati Nyílászárócsere alprogram pályázatait 2014. november 26–a és 2015. január 5-e között vagy a forrás kimerüléséig lehet benyújtani.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram
Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14

1. Előzmények - a pályázat célja
Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti. A lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge minőségű külső nyílászárói jelentős energiaveszteséget - ezáltal többlet széndioxid-kibocsátást - okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló nyílászárócserék megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen.
A "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy a nyílászárócserékkel hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

2. A pályázat tárgya
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) a meglévő ingatlanokban lévő lakások széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági nyílászárócserék támogatására vonatkozó Pályázati Felhívást tesz közzé.
Az NFM a pályázatkezelés feladataira az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Pályázatkezelő) jelöli ki, aki a Pályázati Útmutatóban szabályozott kérdésekben az NFM felhatalmazása alapján jár el.

3. A pályázat forrása
A Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (ÁHT: 300657) fejezeti kezelésű előirányzatból történik a vissza nem térítendő állami támogatás folyósítása. A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás formájában történik.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
1 100 000 000 Ft, azaz egymilliárd-egyszázmillió forint. A forrás kimerülése esetén a pályázat lezárásra vagy felfüggesztésre kerül.

4. Támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást azon magánszemélyek kaphatnak, akik a pályázattal érintett életvitelszerűen lakott lakóépület tulajdonosai. A pályázatban nem vehet részt, nem jogosult pályázni az a magánszemély, aki nem rendelkezik bejelentett magyarországi tartózkodási hellyel (állandó lakcímmel, ideiglenes tartózkodási hellyel).
Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képező lakás korszerűsítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez (a továbbiakban: TNM rendelet) igazítva azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályázatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkeztek.
A pályázattal érintett lakást magában foglaló lakóépületnek nem lehet állékonysági problémája (melyet a Pályázó a "Pályázói űrlap Homlokzati nyílászárócsere alprogramra" űrlapon tett nyilatkozatával igazol), valamint a lakásnak életvitelszerűen lakottnak kell lennie, melyet a benyújtást megelőző 3 hónapra vonatkozó bármelyik (azonos típusú) - közüzemi számlával alátámasztottan szükséges igazolni (víz-, villany-, gázszámla).

5. Támogatható tevékenységek köre
a.) Lakások külső nyílászáróinak szükségszerű (pályázói igény szerinti) cseréje abban az esetben támogatható, ha a fejlesztés során beépített nyílászárók megfelelnek a TNM rendelet szerinti költségoptimalizált követelmény szint előírásoknak. A lakások külső nyílászáróinak cseréje esetében a megfelelő légcsere biztosítására a nyílászárókba épített önszabályozó szellőző elemek beépítése kötelező, támogatott költség. Csak fűtött terek (lakóhelységek) nyílászáró cseréjére adható állami támogatás.
Támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat beadását megelőzően kicserélt vagy felújított nyílászárók esetében állami támogatás nem igényelhető.
b.) A támogatható épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével, melyet az adott homlokzati oldalon, egységes módon fel kell szerelni. Támogatható minden olyan beavatkozás, mely az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható).
Figyelem: Csak az a) ponttal együttesen végezhető ez a beruházási elem, de nem kötelező jelleggel.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy
- ugyanazon megvalósítási helyre (lakásra) csak egy pályázat részesíthető támogatásban,
- használt eszköz/berendezés beépítése nem támogatható.
Amennyiben egy telken vagy megvalósítási címen - helyrajzi számon - két vagy több különálló épület és/vagy lakóegység található, abban az esetben lakóegységenként, épületenként külön-külön pályázat benyújtása szükséges.
Jelen pályázati kiírás alapján nem nyújtható be pályázat meglévő lakás bővítésével, átalakításával, átépítésével megvalósuló beruházásokra.

6. A támogatható költségek meghatározásának szabályai
Az elszámolható és a nem elszámolható költségek körének részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

7. A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás formája: vissza nem térítendő, elszámolás elfogadását követő finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy lakásra igényelhető.
Az állami támogatás aránya:
A pályázattal elnyerhető támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség (elismerhető kivitelezési költségek + szakértői díjak) 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy
- nyílászárócsere (5.a.) esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 450 000 forint;
- az épületek nyári hővédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárócsere (5.a. és 5.b.) esetén a pályázatonként/lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 520 000 forint.

8. Jogosultsági feltételek
A jogosultsági feltételek részletezését a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

9. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon (http://www.zbrnyilaszarocsere.hu) keresztül nyújthatja be a Kormányzati Portálon ügyfélkapus és pályázati portál regisztrációval rendelkező természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló lakás - tulajdoni lapon szereplő - valamelyik tulajdonosa.
A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetésétől, pályázatot benyújtani a meghirdetéstől számított 30. naptári napot követően a pályázat lezárásáig vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM és a Pályázatkezelő hivatalos honlapján hirdetményt tesz közzé, azt követően további pályázat nem nyújtható be, a pályázat nem véglegesíthető.
A pályázat határidő előtti lezárása esetén a lezárásról szóló közlemény megjelenését követő 24 órán belül benyújtott pályázatok még feldolgozásra kerülnek, ami nem jelenti, hogy ezen pályázatok támogatásban részesülnek.

10. A döntés folyamata
A pályázatok a benyújtás sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, majd a befogadás sorrendjében kerülnek felterjesztésre.
A befogadott pályázatok az értékelői javaslatok alapján, az energia megtakarítási szempontokat - széndioxid-kibocsátás csökkentés - figyelembe véve rangsorolásra kerülnek.
A Szakértői Bizottság javaslata alapján a miniszteri döntést követő 15 napon belül Pályázatkezelő megküldi Pályázó részére az értesítést a támogatási döntésről és a Támogatói Okiratot a pályázati portálon keresztül, elektronikus formában.

11. Pénzügyi elszámolás és a pályázat lezárása
A támogatásban részesített Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) az értesítés/Támogatói Okirat elektronikus átvételétől, illetve bármilyen változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a pályázati portálon keresztül a Pályázatkezelőnek, ha a Támogatói Okirat adataiban változás történt. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Pályázatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket.
Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatás folyósítására vonatkozó elszámolást a beruházás befejezését - amennyiben addig az időpontig a Támogatói Okirat nem került megküldésre, úgy a Támogatói Okirat elektronikus átvételét - követően maximum 14 napon belül köteles benyújtani a pályázati portálon keresztül. A benyújtás menete: a Pályázati Útmutatóban részletezettek szerint.
Figyelem, csak a kivitelező által kiállított, a Kedvezményezett nevére és címére vagy a Kedvezményezett nevére és a beruházás címére szóló számlák fogadhatók el!
A beruházásnak a megvalósítás befejezését követően 3 évig fenn kell maradnia.
Az előirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a Támogatói Okiratban foglalt fenntartási kötelezettségek lejártáig csak a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el.

12. Pályázati díj
A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

13. További információk
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes információ a Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képező Pályázati Útmutató tartalmaz, felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein található.
Az értesítések kézbesítési időpontjának a pályázati portálon küldött üzenethez kapcsolódó dokumentum megnyitásáról automatikusan generált visszaigazolását kell tekinteni. Ha az értesítés elektronikus portálon keresztül történő átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 15 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további részletes felvilágosítás az ÉMI Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségein kérhető:
Hétfőtől csütörtökig: 8:00-16:15
Pénteken: 8:00-13:45
telefon: (+36) 1 372 6516; (+36) 1 372 6590; e-mail: pki@emi.hu
Módosult határidőkkel megkezdődhet a pályázatok beadása 2014. november 14-étől. A Homlokzati Nyílászárócsere alprogram pályázatait 2014. november 26–a és 2015. január 5-e között vagy a forrás kimerüléséig lehet benyújtani. Forrás kimerülése esetén a pályázat felfüggesztéséről vagy lezárásáról a felfüggesztést/lezárást megelőző 24 órán belül az NFM és a Pályázatkezelő hivatalos honlapján közleményt tesz közzé. Felfüggesztés esetén amennyiben újabb forrás áll rendelkezésre a pályázat újranyitható.

14. A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató között eltérés mutatkozik, a Pályázati Útmutatóban foglaltak mérvadók.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei a Zöld Beruházási Rendszer hivatalos kormányzati internetes honlapjáról (http://www.zbr.gov.hu), valamint az ÉMI Nonprofit Kft. Pályázatkezelő szerv internetes honlapjáról (http://www.emi.hu) érhetőek el.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Nyilatkozati űrlap (ZBR-NY-14)
Pályázati Felhivas (ZBR-NY-14)
Pályázati Útmutató (ZBR-NY-14)
Pályázói költségvetési űrlap (ZBR-NY-14)
Pályázói műszaki energetikai űrlap (ZBR-NY-14)
Pályázói űrlap (ZBR-NY-14)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum