Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén / PM KKVESZKOZ 2018
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
03/20/2019
Érvényes:
03/20/2019
Tárgymutató:
mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén / PM KKVESZKOZ 2018
Pályázhat:
szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:
- mikro-, kis-, és középvállalkozások.
Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság;
- 114 Részvénytársaság
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén

című pályázathoz
Pályázati Kiírás kódja: PM KKVESZKOZ 2018
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait, köztük a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztéseket.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat) alapján a Pénzügyminisztérium (továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet mikro-, kis- és középvállalkozások termelőeszköz-beruházásainak támogatására Pest megyében (a továbbiakban: Pályázati Kiírás).
A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.
A Kiírás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.);
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
- 9/2018. (X. 19.) PM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban: 9/2018. (X. 19.) PM rendelet;
- 4/2013. (1. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről;
- 2011. évi CXlí. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK);
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról (a továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet);
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról (a továbbiakban: TNM rendelet)

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉUA
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Kiírás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Jelen pályázat keretében lehetővé válik a Pest megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszköz- beruházásának támogatása. A megvalósított beruházások által csökkenni fog az alacsony versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal rendelkező KKV-k száma.
Jelen Kiírás hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás- hatékonyságot.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
4,5 Mrd forint, melyen belül:
kisléptékű (10-60 millió Ft támogatási igényű) fejlesztésekre 2 Mrd Ft, nagyléptékű (60-300 millió Ft támogatási igényű) fejlesztésekre 2,5 Mrd Ft fordítható.
A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzata.
A forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázatok esetén a PM automatikusan felfüggeszti a pályázatot. A pályázat benyújtásának határidejét követően a rendelkezésre álló idő letelte esetén a PM lezárja a Pályázati Kiírást.
A felfüggesztésről vagy a lezárásról a PM hirdetményt tesz közzé a PM (http://www.kormany.hu/hu) és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) {http://www.allamkincstar.gov.hu/} hivatalos honlapján.

4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Pályázati Kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig. Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.
Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:
- mikro-, kis-, és középvállalkozások.
Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság;
- 114 Részvénytársaság.
mely vállalkozások főtevékenysége, és emellett - amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége is a jelen Kiírás X. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik, és a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenysége legkésőbb 2018. november 30-ától cégkivonattal igazolhatóan a vállalkozás bejegyzett tevékenysége.
Jelen Pályázati Kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 21 (gyógyszeripar), TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), TEÁOR 26 (elektronika), TEÁOR 29-30 (járműgyártás), továbbá a TEÁOR 16 (fafeldolgozás), 28 (gép, gépi berendezés gyártása), 31 (bútorgyártás), 41 (épületek építése), 42 (egyéb építmény építése), 43 (speciális szaképítés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.
A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok:
- Pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
- Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
- A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.
- Amennyiben a beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait.
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó,
a) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
b) ha az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
c) ha a támogatást olyan feltétellel nyújtják, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
d) ha a Pályázó vagy annak a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU rendelet) 1. számú melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a jelen Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be,
e) ha a jelen Kiírás keretében benyújtott pályázatában rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,;
f) ha olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
g) ha a projekt értékelése során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelent például:
- ha a Pályázó, illetve az árajánlatot adó szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, illetve a beszerzett eszközök üzemeltetésére,
- ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított.

5. TÁMOGATHATÓ TEVEKENYSEGEK
5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Legalább 1, kisléptékű fejlesztés esetén legfeljebb 10 db, nagyléptékű fejlesztés estén legfeljebb 5 új eszköz beszerzése, mely a vállalkozás 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységet végző vállalkozás ettől eltérő 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a vállalkozás főtevékenysége, vagy a támogatási igény alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges, és amely besorolható a 2. számú mellékletben szereplő tételes VTSZ kódok valamelyike alá.
5.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
*Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
- Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a 3. mellékletben szereplő tételes TESZOR lista valamelyik kódja alá tartozó szoftverek beszerzése a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-a erejéig.
Jelen Kiírás vonatkozásában új eszköznek minősül minden olyan, korábban még használatba nem vett tárgyi eszköz, mely a Pályázó főtevékenységét, vagy támogatási igénye alapját képező melléktevékenységét jelentő termék-előállítását vagy szolgáltatásnyújtását közvetlenül szolgálja (különösen a gyártósor, gépsor, informatikai eszköz, a termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszköz).
5.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) nyilvánosság biztosítása - a Pályázati Kiírás 5.2.2, pontjában a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján - költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók;
b) közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések vonatkozásában a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása - költségei kizárólag de minimis jogcímen elszámolhatók.
5.1.4. Nem támogatható tevékenységek
Jelen Pályázati Kiírás keretében az 5.1.1.-5.1.3. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenységek (különös tekintettel szállítójárművek beszerzésére) nem támogathatók.
5.2. A beruházás műszaki-szakmai tatalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 5.2.1 Általános műszaki-szakmai elvárások
a) A fejlesztés során legalább az önállóan támogatható tevékenységet mindenképpen meg keli megvalósítani.
b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus- változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
c) A pályázati adatlap pontjait a Pályázónak a kiírásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A Pályázó által a pályázat kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntéselőkészítés során a Támogató számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség.
d) A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt megvalósítása során kell alkalmassá válnia a pályázatban jelzett tevékenység végzésére.
e) A projektnek a Pályázó által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.
f) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
g) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő vállalkozástól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Külföldről történő beszerzés megengedhető, ebben az esetben a vonatkozó árajánlat hiteles fordítását szükséges csatolni. Amennyiben a beszerzendő eszköznek kizárólagos magyar forgalmazója van, ennek tényét a kizárólagos forgalmazó erre vonatkozó igazolásával szükséges alátámasztani,
h) A projektnek meg kell felelnie a Kiírásban foglalt egyéb feltételeknek.
5.2.2. Nyilvánosság biztosítása
A beruházás kommunikációja során kötelező a nyilvánosságot biztosítani. A nyilvánosság költségeinek elszámolására csak a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően megkezdett tevékenység esetén, és csak de minimis jogcímen igényelt támogatás vonatkozásában jogosult a Kedvezményezett.
A nyilvánosság biztosítása az alábbiak szerint kötelező:
- a Kedvezményezett honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység lezárásáig;
- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése;
- a beruházás helyszínén tájékoztató tábla elhelyezése, melyet a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig szükséges a helyén tartani.
A nyilvánosság biztosítására szolgáló keretből a támogatott vállalkozás online megjelenésének támogatása céljából domain név regisztráció és ehhez tartozó webtárhely-, vagy honlapkészítés költségeinek elszámolására is lehetőség van, kizárólag de minimis jogcímen igényelt támogatás esetén. Más jogcímen igényelt támogatás esetén ezek a tevékenységek elvégezhetők, de nem képezik az elszámolható költségek részét.
A fejlesztéshez kapcsolódó, kötelezően előírt kommunikációs csomag nem, vagy hiányos teljesítése a megítélt támogatás 10%-a kamattal növelt összegének visszavonását vonja maga után.
A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos követelményeket a
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/tajekoztato-a-nyilvanossag-biztositasarol oldalon elérhető információk tartalmazzák.
5.3. A támogatott tevékenység időtartama
5.3.1. A beruházás műszaki-szakmai tatalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja a következő:
a) az első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
b) az a) pont szerinti megrendelés hiányában - az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
c) az a) pont szerinti megrendelés és a b) pont szerinti szerződés hiányában - a kedvezményezett által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék szállítását igazoló okmányon,
d) az a) és c) pontok együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont.
e) A tényleges kezdés időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtásának időpontja és nem lehet későbbi, mint a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számított hat hónap. A Támogatási Szerződés a szerződő felek általi - eltérő időpont esetén a későbbi - aláírása napján lép hatályba.
A projekt-megvalósítás a Pályázó saját kockázatára a pályázat benyújtását követő napon megkezdhető. Ugyanakkor a Támogató a pályázatra vonatkozó elutasító döntésből eredő károkért felelősséget nem vállal.
5.3.2. A támogatott tevékenység befejezése
A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha
a) a beruházás utolsó eleme is megvalósult,
b) a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint teljesült,
c) a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént,
d) a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök) aktiválásra került(ek),
e) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a Kincstár számára benyújtotta,
f) a Kedvezményezett támogatott tevékenységének befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolója jóváhagyásra került a Támogató részéről.
Az a)-e) pontoknak kisléptékű (10-60 millió Ft) támogatás esetén a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő tizenkét hónapon belül, nagyléptékű (60-300 millió Ft) támogatás esetén a Támogatási Szerződés hatálybalépését követő tizennyolc hónapon belül meg kell valósulnia.
A támogatott tevékenység befejezésére vonatkozó beszámoló követelményeit a Támogatási Szerződés tartalmazza.
5.3.3 A támogatott tevékenység lezárása
A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a vállalt kötelezettségek teljesültek, a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló, a Támogatási Szerződés melléklete szerinti záró beszámolóját benyújtotta, a Kincstár elvégezte a záró ellenőrzést, és a záró jegyzőkönyvben a beszámolót jóváhagyta.
Amennyiben a Kincstár a záró jegyzőkönyvben megállapítja, hogy a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesültek maradéktalanul, a támogatott tevékenység abban az esetben tekinthető lezártnak, ha a Támogató által hozott a 9.3. pont szerint megszabott szankciót a Kedvezményezett teljesítette.
A projekt lezárásához szükséges beszámoló követelményeit a Támogatási Szerződés tartalmazza.

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
7.1 A pályázat benyújtásának módja
A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/). a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.
A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak az elektronikus felület megnyílását követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a Kiírás megjelenését követő 30. nap elteltével) lehet. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket.
Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a Pályázó által aláírni és azt beszkenneíve, PDF-formátumban az elektronikus felületre feltölteni, az aláírt nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Áliampénztári Irodája {1139 Budapest, Váci út 71.) részére.
Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges azt véglegesítenie. (A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.)
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
- nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24.00 óra;
- nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24.00 óra;
- vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől csütörtökig 8:00-15.30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig.

A "Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2019. február 20-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a http://www.allamkincstar.gov.huoldalon. (Forrás: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok )

http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakoss%C3%A1gi%20%C3%9Cgyfelek/%20Pest%20megye%20c%C3%A9lzott%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20t%C3%A1m/PM_KKVESZKOZ_2018_alairt_181227.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum