Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Aquaparkok fejlesztése / TFC-2.1.1-2017-B
Kiíró:
Magyar Turisztikai Ügynökség
Határidő:
12/28/2017
Érvényes:
12/28/2017
Tárgymutató:
aquaparkok fejlesztése / TFC-2.1.1-2017-B
Pályázhat:
- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások
- Költségvetési szervek és intézményeik, valamint az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
- Önkormányzatok és intézményeik
- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a Magyar Turisztikai Ügynökség mint az NFM Kezelőszerve által meghirdetett Kisfaludy Tematikus élményparkfejlesztési konstrukcióhoz -
"B" komponens: Aquaparkok fejlesztése a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben.

Kódszám: TFC-2.1.1-2017-B
KONSTRUKCIÓ NEVE
Kisfaludy tematikus élményparkfejlesztési konstrukció - Aquaparkok fejlesztése

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A.1. Alapvető cél
A konstrukció célja a "Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról" szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében "a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról" szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. 1. sz. mellékletében nevesített településeken aquaparkként is működő élményparkok fejlesztése a látogatói igényeknek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítás érdekében.
Alapvető cél, hogy a fejlesztés eredményeként az élményparkok látogatottsága és jövedelemtermelő képessége növekedjen, valamint a térség szezonalitása mérséklődjön. A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését. A konstrukció keretében támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.
A konstrukció operatív célja a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található élményparkok mint turisztikai vonzerők fenntartható fejlesztése. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott vagy fejlesztett attrakcióelemek száma, az újonnan létrehozott vagy fejlesztett szolgáltatások száma.
A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások:
- a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása,
- a fenntartható működés biztosítása,
- a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz való illeszkedés.
A.2. Támogatás maximális mértéke, összege
A benyújtott támogatási igények esetében az alábbi maximális támogatási mértékeket alkalmazzuk:
Maximum támogatási összeg 100 millió Ft
Támogatási jogcím Helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatás
Támogatás intenzitás maximum 50%
Amennyiben a pénzügyi elemzésben bemutatott számítások alapján az igényelhető támogatási összeg, azaz az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbség nem éri el a projekt összköltségének 50%-át, úgy az adható támogatás megegyezik az elszámolható költségek és a működési eredmény különbségével.
A támogatást igénylőnek minden esetben vállalnia kell, hogy az esetlegesen felmerült többletköltségeket saját erőből finanszírozza.
A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adó (továbbiakban áfa) nélküli költsége, vagy le nem vonható áfa estén a projekt bruttó költsége.
Kezelőszerv a 2016. évi CX. törvény Magyaroszág 2017. évi központi költségvetésről, 1. sz. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok, 33. alcím Hazai fejlesztési programok, 25. jogcímcsoport "Turisztikai fejlesztési célelőirányzat" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére (ÁHT-azonosító: 360239) nyújt támogatást.

B. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások
- Költségvetési szervek és intézményeik, valamint az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
- Önkormányzatok és intézményeik
- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

C. TÁMOGATHATÓ AQUAPARKOK
A támogatási konstrukció keretében a 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat szerint, a 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. 1. sz. mellékletében szereplő településeken található olyan aquaparkokhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás, amelyek élményelemei "a mutatványos berendezések biztonságosságáról" szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet alapján üzemelnek, illetve amelyek a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelnek, ez alapján üzemelnek, továbbá megfelelnek az alábbi kritérimoknak:
- legalább 5 db, különböző élményt nyújtó, medencébe érkező csúszdával rendelkeznek,
- a parkban található össz csúszdahossz eléri a 400 métert,
- legalább 3 kültéri medence is található a helyszínen.
Támogatási igényt olyan meglévő aquapark fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel, fürdők esetében érvényes üzemeltetési szabályzattal rendelkezik. Kezelőszerv fenntartja magának a jogot, hogy az aquapark tényleges üzemelését más módon, akár a támogatói döntést megelőzően is ellenőrizze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ez alapján is meghatározhatja.
A pályázóval szembeni további elvárás, hogy:
- rendelkezzen a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább három lezárt üzleti évvel.
A benyújtást megelőző üzemeltetés időszakára vonatkozóan egyéb feltételt a pályázati felhívás nem határoz meg.

D. A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA
D.1. Támogatható tevékenységek köre
Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be.
Önállóan támogatható tevékenységek
- a támogatott célokhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések: o új szolgáltatások és meglévő szolgáltatások színvonalának emelését szolgáló fejlesztések támogatása
o a vendégfogadás, vendéglátás feltételeinek javítása
o higiénés és vizesblokk, öltöző, zuhanyzó építése, felújítása
o gyerekbarát, családbarát szolgáltatások fejlesztése, javítása, bővítése
o biztonságos és korszerű értékmegőrzők létesítése, elsősegélynyújtó helyek technikai- és eszközfejlesztése.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
- akadálymentesítés, akadálymentes szolgáltatások bővítése (pl. info-kommunikációs akadálymentesítés, Braille-feliratú táblák).
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az akadálymentesítés során biztosítani kell a parkolótól való akadálymentes eljutást, a bejárat, járdák, vizesblokk akadálymentes használatát is.
Egy támogatási igénylés keretén belül több tevékenységre is lehet támogatási igényt benyújtani.

E. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK
E.1. Támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
E.2. Az önerő mértéke
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. A támogatás igénylőnek a támogatás összegét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amelyet legkésőbb a támogatási előleg folyósítását megelőzően igazolnia kell.
E.3. Előleg mértéke
Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a.
Az előleg igényléshez a támogatást igénylőnek a projektre elkülönített bankszámlával kell rendelkeznie.
G. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő támogatási igények projektfejlesztési eljárás keretében kerülnek támogatásra. A támogatás igénylési eljárás menete a következő:
1. Előzetes szakmai egyeztetés alapján pontosításra és véglegesítésre kerülnek a fejlesztendő és támogatható tevékenységek.
2. Az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyv kerül kiállításra, amelyet a Kezelőszerv és pályázó is aláír.
3. A jegyzőkönyv aláírását követően, a Kezelőszerv által meghatározott sablon dokumentum alkalmazásával kell a pályázónak a támogatási igényt postai úton és elektronikusan (elmenypark@mtu.gov.hu) megküldeni.
4. Az értékelés az F. pontban szereplő szakmai értékelési kritériumok alapján történik.
5. Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.
6. A támogatási javaslatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egyedi döntés keretében hagyja jóvá.
7. A támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül sor kerül a támogatási szerződés megkötésére, amely határidő indokolt esetben a Kezelőszerv egyedi döntése alapján meghosszabbítható.
8. A támogatási szerződés hatályba lépésének feltétele az NFM és az MTÜ Zrt. között, a pályázat forrásai felhasználásának részleteit rögzítő kezelői megállapodás hatályba lépése.
9. Kezelőszerv a pályázati felhívást indoklásával ellátott közleményével visszahívhatja, vagy felfüggesztheti a közlemény kiadásának napjával.
G.1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje
A támogatási igény 2 példányban magyar nyelven, postai úton az MTÜ alábbi postacímére és e-mailben az elmenypark@mtu.gov.hu e-mail címre nyújtható be.
Magyar Turisztikai Ügynökség
Támogatáskezelésért és Projektfinanszírozásért felelős Igazgatóság
1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
1525 Budapest Pf. 97.
Projektfinanszírozásért Felelős Igazgatóság
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!
Támogatási igények benyújtására 2017. november 28. és 2017. december 28. közötti időszakban van lehetőség.
http://kisfaludyprogram.hu/news-small-9.html
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum