Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Petőfi Sándor Program ösztöndíj
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
03/15/2016
Érvényes:
03/15/2016
Tárgymutató:
ösztöndíj, Petőfi Sándor Program
Pályázhat:
az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vett
A kiíró(k) adatai

Pályázati kiírás Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

1. A pályázat célja
A Magyar Állandó Értekezlet 2015. évi zárónyilatkozata szellemében célunk: hogy kiépüljön és megerősödjön a Kárpát-medencei magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez. Jelen programot annak érdekében hoztuk létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassuk és az anyaországgal a kapcsolattartást ösztönözzük.
Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas magánszemélyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Petőfi Sándor Program (a továbbiakban: Program) célja:
- a magyarság összetartozás tudatának erősítése ;
- az ösztöndíj keretében szeretnénk elérni, hogy ösztöndíjasok látogassanak el a külhoni magyarság szórványközösségeihez, segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő, támogató tevékenységükkel erősítsék a nemzethez való kötődésüket;
- erősítsék a szórványközösségek magyar azonosság tudatát.
Értelmező rendelkezések:
- pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, amelynek során a benyújtott pályázatok alapján a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;
- magyarországi programszakasz: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: ösztöndíjas) Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó képzési és beszámolási kötelezettségeit;
- oktatási szakasz: a magyarországi programszakasz azon - a külhoni programszakaszt megelőző - időszaka, amikor az ösztöndíjas a külhoni programszakasz előtt előzetesen meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt; a felkészítő célja a szórvánnyal kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása;
- külhoni programszakasz: a Program azon időszaka, amelyben az ösztöndíjas a célországban, a fogadó szervezettel és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;
- záró szakasz: a magyarországi programszakasz azon időszaka melyben az ösztöndíjas a külhoni programszakasz alatt végzett tevékenységéről előadás formájában beszámol;
- mentor: az erre a feladatra kijelölt természetes személy, aki a külhoni programszakasz időtartama alatt az ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli;

2. A pályázat tárgya
A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat legfeljebb 50 fő részére a 2016. augusztus hónap és 2017. június hónap között megvalósuló programszakasz időtartama alatt. A Program kezdetének naptári nap szerinti meghatározására nincs lehetőség. A pályázati szakasz lezártát - azaz a nyertes pályázók kiválasztását - követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra a nyertes pályázókkal kötendő szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, ami a szerződésben kerül rögzítésre, személyre szabottan.
A Program 2016 augusztusától 2017 júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt a nyertes pályázó legfeljebb 9 hónapig a külhoni magyar közösségekben, 1 hónapig pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer két hétből áll, amelynek részét képzi: a külföldi programszakaszt megelőző, egy hétből álló oktatási szakasz, és a külföldi programszakaszt követő záró szakasz.

3. A pályázók köre
A pályázat kedvezményezettje lehet az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vett. Elvárt az angol nyelvtudás, illetve a célország nyelvének ismerete előny jelent.
A pályázó, amennyiben a korábbi Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg.

4. A pályázat megvalósítási paraméterei
A pályázat benyújtása: 2016. február 15.-2016. március 15.
Interjú a pályázókkal: 2016. március 16.-március 31.
Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2016. szeptember 1-2017. június 9. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg, azzal hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2016. szeptember 10. napja A nyertes pályázó ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.)
Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete a külhoni programszakasz kezdőnapjához képest kerül meghatározásra, és legfeljebb 2017. június 30. napjáig tart.
A nyertes pályázók kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás - és így a szerződés fennállásának - feltétele, hogy a nyertes pályázó a szükséges beutazási/tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában a nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződésében kikötött egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, oktatási felkészítő ismeretanyagának elsajátítása, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.
A Program tervezett megvalósítási területei:
- Bosznia-Hercegovina
- Csehország
- Horvátország
- Lengyelország
- Macedónia
- Románia
- Szerbia
- Szlovákia
- Szlovénia
- Ukrajna

5. A pályázat benyújtásának formája
A pályázat benyújtása postai úton történik. A pályázati dokumentációt egy példányban kell benyújtani. A pályázatot a Nemzeti Regiszter honlapon található pályázati adatlap pontos kitöltésével, a honlapon is megjelölt mellékletek hiánytalan csatolásával lehet benyújtani az alábbi címre:
Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság, Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja. Csak a 2016. március 15. napjáig postára adott pályázatokat áll módunkban befogadni. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon jól láthatóan tüntessék fel a következő kifejezést: ”Petőfi Sándor Program 2016”
A tengerentúlról postára adott pályázatok esetében kérjük a pályázókat a postára adással egyidejűleg elektronikus úton szíveskedjenek a pályázati dokumentációt és postára adás igazolására szolgáló dokumentumot a 10. pontban meghatározott elektronikus levélcímre elküldeni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elektronikusan benyújtott pályázati dokumentáció kizárólag az eredetben postára adott, és a Miniszterelnökséghez megérkezett pályázati dokumentációval együtt érvényes.
A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati anyag ismételt benyújtására nincs szükség - elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése.

6. Az ösztöndíj összege
Az ösztöndíjra magánszemélyek pályázhatnak, melynek összege az alábbiak szerint alakul:
Külhoni programszakasz: 500 000 Ft/hó
A nyertes pályázók ösztöndíját a Miniszterelnökség átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség, a kifizetéseket kizárólag forintban teljesíti a Miniszterelnökség.
Az ösztöndíj a Program teljes időszaka alatt az ösztöndíjas célországba történő ki- és visszautazásához, az ott tartózkodásához és a feladatellátáshoz szükséges egyéb kiadásokra is fedezetet nyújt. Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjas részére.
A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

7. A pályázat formai követelményei
A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai:
- Hiánytalanul kitöltött eredeti, aláírással ellátott pályázati adatlap. Az adatlapon kiemelten fontos feltüntetni a célországra vonatkozó prioritást - a pályázó által megjelölt, célországra vonatkozó prioritás azonban a pályázat kiíróját nem köti;
- Géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
- Motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
- Közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása;
- amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol vagy a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum,
- A közösségi, hagyományőrző tevékenységekben (pl. cserkészet, néptánc, magyar nyelvoktatás, énekkar stb.) való jártasságra vonatkozó 2 db ajánlás; és/vagy a magyar szórvány közösségi életének szervezésére és szakmai ismereteinek fejlesztésére alkalmas szakmai tevékenység igazolására szolgáló 2 db ajánlás;
- Személyi igazolvány másolata, vagy honosítási okirat másolata;
- Útlevél másolata (kivéve, ha a célország a schengeni egyezményt aláíró állam);
- Vezetői engedély másolata (vezetői engedéllyel való rendelkezés esetén).
Nincs lehetőség hiánypótlásra a következő dokumentumok hiánya - vagy hiányos kitöltése - esetén:
- pályázati adatlap - ideértve azt is, ha a pályázati adatlapot a pályázó nem látta el aláírásával és dátummal;
- géppel írt, strukturált szakmai önéletrajz;
- motivációs levél;
- közép- vagy felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok esetén hallgatói jogviszony igazolása;
- nyelvismeretet igazoló dokumentum, amennyiben a pályázó rendelkezik ilyen dokumentummal.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy ha a pályázó nem rendelkezik útlevéllel, az ezen dokumentum hivatalos igényléséről szóló igazolást kötelező csatolni - kivéve, ha a célország schengeni egyezményt aláíró állam.
Hiányos pályázat esetén a pályázónak egyszeri lehetősége van hiánypótlásra, és annak a pályázat kiírójához való eljuttatására az erről szóló értesítés kézhezvételétől (tudomásszerzéstől) számított 5 naptári napon belül. A hiánypótlási felhívást elektronikus levélben küldi a Miniszterelnökség a pályázó azon elektronikus levélcímére, amelyet a pályázati adatlapon megjelölt.

8. A pályázat érvényessége
8.1. A pályázat érvénytelen, annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:
- a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett célra nyújtotta be;
- a pályázó a pályázatot a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
- a pályázati dokumentáció olyan hiányban, hibában szenved, amely esetén nincs lehetőség hiánypótlásra;
- a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy csak részben tett eleget.
- a pályázó nem állt rendelkezésre a megadott időpontban és helyen a pályázati elbeszélgetés során;
8.2. A pályázat érvényes, ha:
- a pályázati adatlapot, az adatlaphoz tartozó sablonok formátumát sem tartalmában, sem alakban nem változtatták meg;
- a pályázati adatlap megfelelően, hiánytalanul van kitöltve;
- a kötelező benyújtandó mellékleteket csatolta a pályázó;
- a pályázat a benyújtási határidőn belül lett benyújtva;
- a pályázó a szükséges nyilatkozati pontok minden feltételének megfelel.

9. A pályázatok elbírálása
9.1. Tartalmi értékelés szempontjai
A pályázó megfelel a pályázati kiírásban megjelölt célnak és feltételeknek. A motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a szórvány magyar közösségeinek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében. Előnyt jelent, ha a pályázó minél szélesebb hagyományőrző, közösségépítő vagy speciális tudással (például magyar nyelv oktatása nem magyar anyanyelvűek számára) ismeretekkel, korábbi - akár külhoni - ilyen irányú tapasztalattal, és/vagy kiemelkedő és a külhoni magyarság számára hasznosítható szakmai ismeretekkel rendelkezik.
A pályázókat a döntést hozó Bizottság (9.2.) egy körben, szóbeli elbeszélgetés során meghallgatja. Csak azon pályázó szóbeli meghallgatására kerül sor, aki a benyújtott pályázati dokumentáció alapján alkalmasnak tekinthető a pályázat elnyerésére.
A döntést a Bizottság (lásd. 9.2. pont) a fogadó szervezet igényeit figyelembe véve hozza meg. A Bizottság a döntését 2016. április 15. napjáig hozza meg.
9.2. Döntés a pályázatokról
A pályázatokra vonatkozóan és a pályázókkal való elbeszélgetést követően a Miniszterelnök általános helyettese által, a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott Bizottság hoz döntést. A döntésről minden pályázót az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk 2016. április 22. napjáig.

10. Szerződéskötés
A nyertes pályázókkal a Miniszterelnökség köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza a nyertes pályázó és a Miniszterelnökség jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati kiírással, illetve a Programszabályzattal.
Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása, valamint a nyertes pályázó rendelkezzen társadalombiztosítási azonosító jellel (TAJ szám), illetve adóazonosító jellel.

11. Elérhetőség
A pályázati kiíráshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségen:
psp@me.gov.hu
http://www.kormany.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum