Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014 / IST-14
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2014
Tárgymutató:
civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014 / IST-14
Pályázhat:
alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Civil szervezetek infrastruktúra támogatása 2014.
Kategória kódja: IST-14

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Nyilvántartó szerv) nyílt igénybejelentési felhívást hirdet civil szervezetek támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban ISTr.)
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendeletnek (továbbiakban NEAr.) a kollégiumok működésére vonatkozó rendelkezései;
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.

1. A felhívás célja
A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.

2. Igény benyújtására jogosultak
2.1. Igény benyújtására jogosultak:
- alapítványok, egyesületek, valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei

2.2. Az IST-14 jelű kategórián az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek tehetik meg igénybejelentésüket. Az igénybejelentésre jogosultak a Kollégium által támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenysége (a NEAr. 1. mellékletében meghatározottak figyelembevételével) és a Kollégiumhoz kapcsolt Befogadó szervezetek szerinti besorolása alapján tehetik meg igénybejelentéseiket alábbiaknak megfelelően.
IST-KK-14 Közösségi környezet kollégium
- kulturális tevékenység,
- közművelődés,
- tudomány és kutatás,
- hagyományápolás,
- audio- és telekommunikáció,
- informatika,
- elektronikus hírközlés,
- szak- és felnőttképzés,
- ismeretterjesztés,
- társadalmi párbeszéd,
- fogyasztóvédelem,
- település és közösségfejlesztés.

IST-MA-14 Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
- élet és vagyonbiztonság,
- közbiztonság,
- polgári védelem,
- önkéntes tűzoltás,
- mentés és katasztrófa-elhárítás,
- közrend és közlekedésbiztonság védelme,
- szabadidő,
- hobbi és sport,
- a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme.

IST-NO-14 Nemzeti összetartozás kollégium
- a Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése;
- az európai integráció elősegítése;
- a Magyarországon élő nemzetiségek,
- az emberi és állampolgári jogok védelme,
- vallási tevékenység.

IST-TF-14 Társadalmi felelősségvállalás kollégium
- nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
- szakmai és érdekképviselet;
- adományosztás;
- szociális tevékenység;
- családsegítés;
- időskorúak gondozása;
- rehabilitációs foglalkoztatás;
- hátrányos helyzetű rétegek segítése,
- egyéb nonprofit tevékenységek.

IST-UN-14 Új nemzedékek jövőjéért kollégium
- nevelés és oktatás;
- képességfejlesztés;
- gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
- gyermek- és ifjúságvédelem;
- egészségmegőrzés;
- betegségmegelőzés;
- gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;
- kábítószer-megelőzés,
- természet- és környezetvédelem.
2.3. Igény bejelentésére nem jogosult szervezetek:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
- biztosító egyesületek,
- közalapítványok,

valamint azon szervezetek:
- amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) sz. NGM rendeletben meghatározott követelményeknek;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeket az igénybejelentés benyújtásának évében (2014-ben) vett nyilvántartásba a bíróság;
- amelyek ellen jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárás van folyamatban;
- amelyek a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaival vagy az ISTr. szerinti infrastruktúra-támogatással kapcsolatosan kizárás hatálya alatt van.

3. Befogadó szervezetek
3.1 Befogadó szervezetként civil szervezetek részére infrastruktúra-támogatást biztosíthat:
- az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;
- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ;
- az állami fenntartású sportlétesítmény;
- az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár;
- a közművelődési intézmény;
- a Balassi Intézet;
- a fővárosi és megyei kormányhivatal;
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal;
- a nemzeti park igazgatóság;
- a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, az Integrált Közösségi Szolgáltató.

3.2 Befogadó szervezetek kötelezettségei különösen:
- Regisztráció az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban EPER) valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Befogadó Szervezeteket nyilvántartó Rendszerében (a továbbiakban BSZR).
- A regisztráció során rögzített adatokban bekövetkező évközi változást a befogadó szervezet a változást követő 15 napon belül az EPER-ben és a BSZR-ben köteles jelezni, különös tekintettel a felajánlott szabad kapacitásra.
- A befogadó szervezet a rangsorról kapott tájékoztatást követő tizenöt napon belül a rangsor szerinti sorrendben szerződést köt az igénybejelentővel az infrastruktúra-támogatás biztosítására.
- A befogadó szervezet a kedvezményezettel az igénybevétellel összefüggésben kötött szerződés létrejöttét - az azt követő öt napon belül - visszaigazolja a nyilvántartó szervnek.
- A befogadó szervezet köteles ellenőrizni a szabad kapacitás igénybevételét.
- A szakmai beszámoló kézhezvételét követő tizenöt napon belül a befogadó szervezet az EPER útján tájékoztatja a döntéshozót a szakmai beszámolóval kapcsolatos álláspontjáról.

4. A támogatás formája és mértéke
A befogadó szervezetek a BSZR útján teszik meg szabad kapacitásaik tekintetében felajánlásaikat. Egy igénybejelentésnél egy szabad kapacitás jelölhető meg, továbbá egy szervezet több igénybejelentéssel is élhet.
Szabad kapacitásnak minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti befogadó szervezet időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásai, amelyet a befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz rendelhető közvetett kiadás megtérítésével igénybe vehetővé tesz civil szervezet számára.
Szabad kapacitás jellemzőit a befogadó szervezet határozza meg:
- Befogadó szervezet név, cím
- Szabad kapacitás típusa (Ingatlan/ingó/ szolgáltatás)
- Kapacitás mérete/ mennyisége/ jellemzői
- Igénybevétel időbeli korlátja, feltételei (rendelkezésre állási idő, szervezetre vagy létszámra vetítve)
- Igénybevétel gyakorisága (pl. heti/havi)
- Kapacitás elérési adatai (pontos cím, elektronikus elérés, kapcsolattartó személy)
- Befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz rendelhető közvetett kiadás bruttó összege (Ft/mértékegység)

5. Az igények bejelentésének helye és módja
5.1. Az igénybejelentést kizárólag elektronikusan az EPER-ben lehet benyújtani. Az igénybejelentési felhívás elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint kell elvégezni.
FIGYELEM! Az EPER rendszert a http://www.eper.hu oldalon vagy a http://www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni. Az igény bejelentését megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
5.2. Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER-ben megadott adatait, amennyiben nem történt adatváltozás nincs további teendője a regisztrációs nyilatkozattal.
5.3. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a módosítást követően az EPER-ből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen igény bejelentésének napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1407.

6. Az igénybejelentés határideje
Az igénybejelentések benyújthatók folyamatosan. Kérjük a benyújtás során legyenek tekintettel az 1. számú mellékletben meghatározott egyes kategóriákhoz tartozó havi bontás szerinti benyújtási határidőkre.
Az igénybejelentés EPER-ben való véglegesítésének határideje minden hónap utolsó napja az 1. számú melléklet szerinti ütemezésben.
FIGYELEM! Azon igénybejelentések, amelyek határidőben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott igénybejelentésnek, és a Nyilvántartó szerv formai ellenőrzésnek sem veti alá.

7. Benyújtandó dokumentumok
Az igénybejelentés megtételekor az elektronikus felület kitöltése mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
Dokumentum megnevezése
Utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló (Abban az esetben, ha nem elérhető az EPER-ben vagy a http://www.birosag.hu oldalon.)
Benyújtás módja
elektronikusan az igénybejelentési adatlapon felcsatolva, vagy a http://www.birosag.hu oldalon.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Befogadó szervezetek listája (xlsx)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum