Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tudatosan a pénzügyekben
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
12/20/2018
Érvényes:
12/20/2018
Tárgymutató:
tudatosan a pénzügyekben
Pályázhat:
- szövetségek, (GFO 517)
- alapítványok, egyesületek (GFO 519, 529, 563, 565, 569),
- nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572, 573, 575, 576
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Tudatosan a pénzügyekben

(Nonprofit szervezetek a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében végzett tevékenységének támogatása)
című pályázathoz

Pályázati Kiírás kódja: PM_PÉNZÜGYI_TUDATOSSÁG_2018

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA
A lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia elfogadásáról szóló 1919/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján, valamint a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiához kapcsolódó első kétéves cselekvési tervről (2018-2019) szóló 1344/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet Nonprofit szervezetek a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében végzett tevékenységének támogatása érdekében.
A Pályázati Kiírás vonatkozásában különösen az alábbi jogszabályokat kell figyelembe venni:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
  2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA
  A Kormány kiemelten fontosnak tartja a lakosság pénzügyi tudatosságának erősítését, amelyhez egységes szemlélet, irányítás és kidolgozott rendszer szükséges, ezért a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia (2017-2023) elfogadásáról döntött. A témában már létező programokat nemzeti szinten is össze kell hangolni, ennek érdekében a pénzügyi tudatosság fejlesztésének kormányzati centrumaként a PM került kijelölésre.
  A pályázat célja a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló programok támogatása azokon a nonprofit szervezeteken keresztül, amelyek saját szakmai területükön a pénzügyi ismeretek terjesztését, a tudatos háztartási gazdálkodás erősítését szolgálják.
  A támogatás továbbá azon nonprofit szervezetek innovációit is elő kívánja segíteni, amelyek interaktív informatikai alkalmazásokat fejlesztenek a pénzügyi tudatossághoz szükséges ismeretek és készségek virtuális csatornákon történő terjesztése érdekében.
  Cél az anyagi források hiányában eddig meg nem valósított új, pénzügyi kultúrafejlesztő programok megvalósítása a lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégia végrehajtásának keretei közé illesztve.

  3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
  A Pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
  Negyvenmillió (40 000 000) forint
  A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének XV. Pénzügyminisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím 4. Nemzetgazdasági programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzata.
  A pályázatok benyújtásának lehetőségét a Pályázati Kiírás közzétételét követő 30 napot követően (2018.12. 20.) a PM lezárja. A forráskeret 200%-át elérő támogatási igény beérkezése esetén a PM automatikusan felfüggeszti a Pályázatot.
  A felfüggesztésről vagy a lezárásról a PM hirdetményt tesz közzé a PM (http://www.kormany.hu/) hivatalos honlapján.

  4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK
  Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
  · szövetségek, (GFO 517)
  · alapítványok, egyesületek (GFO 519, 529, 563, 565, 569),
  · nonprofit gazdasági társaságok (GFO 572, 573, 575, 576).
  Általános szabályok:
  - pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be;
  - egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult;
  - a Pályázat egy program, projekt (a továbbiakban: program) megvalósulására nyújtható be;
  - a Pályázati Kiírásra benyújtható már 2018. június 30. napját követően megkezdett, de be nem fejezett programra vonatkozó pályázat is;
  - Pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
  A támogatás igénybevételére kizárólag az a Pályázó jogosult, aki:
  - a 6.2. pont szerinti - a Pályázati Adatlaphoz tartozó - Nyilatkozatot és a szükséges dokumentumokat határidőre benyújtotta;
  - megfelel az Áht. 48/B. és 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
  - nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról;
  - hozzájárul a támogatás tárgyának és a program megvalósítási helyének, időpontjának nyilvánosságra hozatalához;
  - hozzájárul az Infotv. alapján a pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához.
  Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, amennyiben
  - a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
  - a pályázatban megjelölt célra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
  - jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
  - a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
  - esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása van.
   5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
   5.1. Támogatható tevékenységek
   a) Pénzügyi tudatosság témájú iskolai versenyek rendezése;
   b) Pénzügyi tudatosság témájú rendhagyó iskolai tanórák megvalósítása;
   c) Pénzügyi tudatosság témájú szünidei iskolai táborok lebonyolítása;
   d) Iskolai diákújságok, diákrádiók számára pénzügyi tudatosságot fejlesztő, növelő tartalom biztosítása;
   e) Pénzügyi tudatosság témájú munkahelyi tematikus tréningek;
   f) Pénzügyi tudatosság témájú e-learning anyagok fejlesztése és elérhetővé tétele;
   g) Pénzügyi tudatosság témájú webes, mobiltelefonos pénzügyi készségfejlesztő játékok fejlesztése és elérhetővé tétele;
   h) Pénzügyi tudatosság témájú webes, mobiltelefonos pénzügyi készségfejlesztő játékok beszerzése, ingyenes terjesztése (platformműködtetés, letölthető applikáció elérhetővé tétele);
   i) Sérülékeny csoportok pénzügyi tudatosságát és önállóságát erősítő tréningek megtartása;
   j) Nyugdíjasok pénzügyi tudatosságát és önállóságát erősítő tréningek, fórumok szervezése és megtartása.
   5.2. A támogatott tevékenység szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
   A Pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:
   1) A programnak illeszkednie kell a Kormány lakosság pénzügyi tudatosságát fejlesztő stratégiájához kapcsolódó kétéves cselekvési terv (http://www.kormany.hu/download/f/9f/61000/El%C5%91terjeszt%C3%A9s-CselekvesiTerv-2018_.pdf) programpontjaihoz.
   2) A pályázat támogatásának, azaz a Támogatói Okirat kiadásának feltétele, hogy rendelkezésre álljon a program költségeit bemutató költségterv.
   3) A program szükségességének alátámasztása érdekében a pályázatban be kell mutatni a célcsoport pénzügyi kultúrájának fejlesztése irányába teendő lépéseket, elemeket.
   4) A pályázat keretében szükséges bemutatni, hogy a tervezett program hogyan hat a célcsoport pénzügyi tudatosságára.
   5) A támogatott program kapcsán kötelező a nyilvánosság biztosítása, az alábbiak szerint:
   - a Kedvezményezett működő honlapján (amennyiben rendelkezik) a programhoz kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a támogatott tevékenység befejezésig;
   - kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése;
   - sajtóközlemény a program zárásáról.
   5.3. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama
   5.3.1. A támogatott tevékenység megkezdése
   A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja a következő:
   o az első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
   o a megrendelés hiányában az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
   o szolgáltatás vásárlása esetén az első teljesítésigazolás.
   A támogatott tevékenység megkezdésének időpontja nem lehet korábbi, mint 2018. július 1. és nem lehet későbbi, mint a Támogatói Okirat keltétől számított három hónap.
   5.3.2. A támogatott tevékenység befejezése
   A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha
   a) a támogatott tevékenység megvalósítása a Támogatási Okiratban meghatározottak szerint teljesült,
   b) a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént,
   c) a költségvetési támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz(ök) aktiválásra került(ek),
   d) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a PM számára benyújtotta,
   e) a Kedvezményezett a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját a PM jóváhagyta és a költségvetési támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
   A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges beszámoló részletes szempontjait a 10. pont, valamint a Támogatói Okirat tartalmazza.
   A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges a)-c) pontban szereplő kritériumok megvalósítására 2019. augusztus 31-ig van lehetőség.
   5.3.3. A támogatott tevékenység lezárása
   A támogatott tevékenység - eszközbeszerzés, eszköz létrehozása esetén - akkor tekinthető lezártnak, ha
   - a Kedvezményezett Támogatói Okirat szerinti és 5.4 szerint vállalt kötelezettségek teljesültek,
   - a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló, a Támogatói Okirat melléklete szerinti záró beszámolóját benyújtotta, a PM elvégezte a záró ellenőrzést és a záró-jegyzőkönyvben a beszámolót jóváhagyta.
   Amennyiben a PM a záró jegyzőkönyvben megállapítja, hogy a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségek nem teljesültek maradéktalanul, a támogatott tevékenység abban az esetben tekinthető lezártnak, ha a Támogató által a 8.3. pont szerint megszabott szankciót a Kedvezményezett maradéktalanul teljesítette.
   5.4. Fenntartási kötelezettség
   A fenntartási kötelezettség a támogatott tevékenység keretében létrehozott vagy beszerzett eszközök tekintetében a támogatási időszakra vonatkozó beszámoló elfogadásával kezdődik, és a beszámoló elfogadásától számított 3 évig tart.
   A támogatás által létrehozott vagy beszerzett eszköz - ha az a Kedvezményezett tulajdonába kerül - a fenntartási időszak végéig csak a PM előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A PM a jóváhagyás feltételeként kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagy beszerzett eszköz elidegenítése esetén az új tulajdonos a Kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés esetén a Kedvezményezett mellé - bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - a Kedvezményezett mellé a támogatási jogviszonyba lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
   Szoftver létrehozása vagy beszerzése esetén a fenntartási időszak alatt a szoftvert az eredeti célnak megfelelően folyamatosan, díjmentesen, mindenki számára elérhetővé kell tenni.
   Kedvezményezett köteles a támogatás által létrehozott vagy beszerzett eszközök vagyoni szempontú védelmét saját költségén folyamatosan biztosítani, továbbá köteles gondoskodni azok rendeltetésszerű használatáról, illetve szükség esetén az eredeti állapotnak megfelelő pótlásokról. Kedvezményezett köteles az eszköz-karbantartási munkálatait a hatályos jogszabályok által előírt módon dokumentálni és ezt az elszámolás/ellenőrzés során a PM, valamint az ellenőrzésre jogosult szervek számára igazolni.
   Amennyiben a támogatásból beszerzett eszközök karbantartására kerülne sor, úgy a Kedvezményezett jogosult - támogatói okirat módosítás és előzetes támogatói jóváhagyás nélkül - munkálatok elvégzésére, amennyiben a támogatási cél nem sérül, valamint a munkálatok elvégzése nem veszélyezteti a támogatói okiratban vállalt kötelezettségek teljesítését.
   A PM előzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idő előtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése.
   5.5. A Biztosítékok köre
   Az Áht. 50/A. § és az Ávr. 84. § (2) a) pontja alapján a PM az alábbi biztosítékot köti ki a támogatási összeg és kamatai visszafizetésére irányuló követelés érvényesítése céljából, amennyiben a fizetési felszólítás megküldését követően, az abban foglalt határidőn belül a Kedvezményezett nem teljesíti fizetési kötelezettségét.
   Kedvezményezett köteles bejelenteni valamennyi számlavezetőjénél a PM beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt (35) napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak PM-mel együttesen, annak szignálásával és kizárólag a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnését követően jogosult.
   A biztosítéko(ka)t 1 eredeti példányban - papír alapon - a Támogatói Okirat közlésétől számított 10 munkanapon belül kell a Kedvezményezettnek rendelkezésre bocsátania a PM részére. Biztosíték hiányában a támogatás nem folyósítható.
   A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia.

   A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
   5.6. A támogatás formája
   A Pályázati Kiírás keretében vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
   5.7. A támogatás mértéke, összege
   Az igényelhető támogatás összege: minimum egymillió forint - maximum ötmillió forint.
   5.8. A saját forrás mértéke és a támogatás intenzitása
   A program megvalósításhoz saját forrás nem szükséges. A támogatás maximális intenzitása: 100%
   Amennyiben a Pályázó a program megvalósításához saját forrást is biztosít, a saját forrás a Pályázó önerejéből és egyéb forrásból állhat. Az államháztartás egyéb alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható bele az egyéb forrásb/a.
   A saját forrás rendelkezésre állásáról a Pályázónak nyilatkozni szükséges.
   Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokkal összhangban nyújtott önerő támogatás.
   5.9. A támogatás igénybevétele
   A PM a támogatás összegének 100%-át támogatási előlegként, az 5.5. pont szerinti biztosíték PM-hez történő beérkezésétől számított 10 munkanapon belül átutalja a Kedvezményezett számára.
   A Kedvezményezett köteles beszámolót benyújtani a program megvalósulásáról és a felhasznált támogatásról és - igénybevétel esetén - a saját forrásról. A beszámoló követelményei a 10. pontban valamint a Támogatói Okiratban kerülnek meghatározásra.

   6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
   6.1. A pályázat benyújtásának módja
   A pályázatot - a pályázati adatlap és a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az aláírt nyilatkozatnak (a továbbiakban: Nyilatkozat) csatolásával (feltöltésével) - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) meghatározottak szerint az alább megjelölt internetes felületen keresztül, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, Ügyfélkapus azonosítást követően szükséges benyújtani:
   Pénzügyminisztérium
   https://epapir.gov.hu/
   A levél témacsoportja: pályázat, ügytípusa: Nonprofit szervezetek lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése érdekében végzett tevékenységének támogatása (2018)
   Adószámmal nem rendelkező egyesület, vagy alapítvány Pályázónak az aláírt Nyilatkozatot eredeti példányban, zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai vagy személyes úton (utóbbi esetben 14:00 óráig) határidőben meg kell küldeni a PM részére az alábbi címre:
   Pénzügyminisztérium
   Pénzügyi Szabályozási Főosztály
   1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
   A Pályázat benyújtását követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.
   A pályázat benyújtásának, illetve postára adásának határideje:
   a Pályázati Kiírás közzétételét követő 30. nap.
   http://www.kormany.hu
   A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

   KDHT2018.zip   Ingyenes e-mail tanfolyam
   Legalább ennyit a
   forrásteremtésről címmel
   Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
   Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
   Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

   Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
   A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
   Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
   Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
   Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
   Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
   Huszerl József szerkesztő
   Itt iratkozhat fel

   Távoktatási tanfolyamaink   Hírek a Főoldalról


   Ingyenes hírlevelünkre
   itt iratkozhat fel

   Nyomtatóbarát változat
   A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
   Vissza
   Felhasználási feltételek
   Adatvédelem
   Levél a szerkesztőnek
   Médiaajánlat
   Impresszum