Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása / HM KTKF HAGY-2019
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
05/15/2019
Érvényes:
05/15/2019
Tárgymutató:
katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása / HM KTKF HAGY-2019
Pályázhat:
civil szervezetek:
- alapítványok,
- egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),
amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel és
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KATONAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK FŐOSZTÁLY
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Honvédelem érdekében tevékenykedő
katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása 2019.

Pályázati kategória kódja: HM KTKF HAGY-2019
A Honvédelmi Minisztérium Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály (a továbbiakban: HM KTKF) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a "Kitöltési Útmutató”, valamint a Pályázati Adatlap, amely letölthető a http://www.kormany.hu/ hivatkozás alatt elérhető Magyarország Kormányának honlapjáról.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a honvédelem ügyét - a trianoni békediktátum 100., valamint a II. világháború befejezésének 75. évfordulóján tartott 2020. évi rendezvényekre való felkészülés által - népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység támogatása.

2. A támogatható tevékenységek
A katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem 1. pontban meghatározott korszakaira, kizárólag a reguláris haderőkre jellemző, azt hitelesen, szabályosan megjelenítő egyenruhák, szerelvények, fegyverek és fegyvermásolatok (a továbbiakban együtt: cikkek) beszerzése, készíttetése, javíttatása, melyet az adott történelmi időszakban, a hátországban, díszben viseltek, használtak.
FIGYELEM! Elsősorban olyan, az 1. pontban meghatározott, nemzetközi, állami, városi, vagy községi, illetve a Honvédelmi Minisztérium, vagy a Magyar Honvédség által szervezett megemlékezéseken való részvétel alkalmával adandó hagyományőrző díszőrségek, vagy díszalegység kivonulások képességének megteremtése élvez támogatást, amely megfelel a magas protokoll-követelményeknek is.
Olyan civil szervezetek esetében, ahol a pályázatban szereplő korszak adott fegyvernemének katonai hagyományőrzése még nem kezdődött meg (új alegység felszerelés), ott csakis és kizárólag 2 fő legénységi és 1 fő őrvezetői állomány (díszőr-pár felvezetővel) teljes felszerelésére lehet pályázni.
Nem minősül támogatható tevékenységnek az alábbi cikkek beszerzése, készíttetése, vagy javíttatása:
a) szükségmegoldásokat bemutató cikkek,
b) (múzeumi) kiállítási tárgyak,
c) gyermek méretű cikkek,
d) a korszaknak megfelelő polgári ruhák és kiegészítői,
e) idegen hadseregek (porosz, német, szovjet stb.) cikkei és
f) olyan egyenruhák, melyeket a képviselt korban csak ellenkező nemű egyén viselhetett (pl.: női szabású honvéd gyalogsági egyenruha).
FIGYELEM! A Magyar Vöröskereszt cikkeinek beszerzése, készíttetése, vagy javíttatása a támogatható tevékenységek közé tartozik.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrás 55 000 000 Ft, (azaz ötvenötmillió forint) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény Honvédelmi Minisztérium fejezet 8/2/3/6 "Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása” jogcím szerinti fejezeti kezelésű előirányzat 929 hagyományőrző pályázatok CRK terhére 30 000 000 Ft (azaz harmincmillió forint) áll rendelkezésre (továbbiakban: pályázati keretösszeg).

4. A pályázat benyújtásának határideje
Benyújtási határidő: 2019. május 15. 23:59

5. Pályázók köre
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
- alapítványok,
- egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),
amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel és
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek.
5.2. Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, amelyek:
- nem minősülnek átlátható szervezetnek;
- az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
- nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeket a pályázat benyújtásának évében vett nyilvántartásba (jogerős döntés) a bíróság;
- 2019-ben a HM KTKF által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
- a támogatótól jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezettek, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.
FIGYELEM! Egy szervezet egyszer nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra. A pályázat visszavonása esetén, jelen kiírásban további pályázat benyújtására nincs lehetőség.
A benyújtott pályázat módosítására nincs lehetőség.
A pályázat befogadásáról a HM KTKF legfeljebb a pályázat benyújtási határidejét követő hetedik napig elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó által megadott e-mail címre.
FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!

6. Támogatási időszak
Támogatási időszak kezdő időpontja: 2019. április 15. (pályázat kiírásának időpontja)
Támogatási időszak záró időpontja: 2019. október 15.

7. A támogatás formája és mértéke
7.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100 %-os támogatási előleg formájában történik. A támogatás folyósítása egy összegben történik, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként (azaz utólagos elszámolással valósul meg a támogatási összeg felhasználása).
7.2. Az igényelhető támogatás összegének alsó határa 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
Az igényelhető támogatás összegének felső határa 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.
FIGYELEM! A Bíráló Bizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Ebben az esetben a nyertes pályázót az alacsonyabb összegnek megfelelő új költségvetés benyújtására kéri fel, vagy meghatározza pályázó részére, hogy a benyújtott pályázat mely részét támogatja.
7.3. Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához szükséges önrészként a projekt összköltsége 10%-nak megfelelő saját forrást szükséges biztosítani.
Önrész: Minden, a HM KTKF-től folyósított támogatáson kívüli forrás. Az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 83. §-ában foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.
Az önrész rendelkezésére állásának igazolása:
a) a pályázó hivatalos képviselője által aláírt, a pályázat benyújtásánál 30 napnál nem régebbi nyilatkozata a pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrásról, melyhez csatolni kell a pályázó házipénztárának 30 napnál nem régebbi pénztárjelentése hitelesített másolatát és
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének 30 napnál nem régebbi nyilatkozata a pályázó fizetőképességéről, illetve saját forrásának rendelkezésre állásáról, azaz a pályázó számlavezető pénzintézetének a pályázó által az adatlapon megjelölt bankszámlaszámra vonatkozó igazolása a számlanyitás keltéről, illetve a megpályázott összeg 10%-ának megfelelő összegű önerő rendelkezésre állásáról. Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie.
FIGYELEM! A fenti igazolások külön-külön és együttesen is használhatóak az önrész rendelkezésére állásának igazolására.
7.4. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90%

8. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás csakis és kizárólag a Bíráló Bizottság által támogatott, pályázatban szereplő tételek és azok postai úton, vagy futárszolgálat általi egyszeri szállításának finanszírozására használható fel.
A pénzügyi elszámolásban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.
A pályázatban a tényleges bekerülési költséget kell figyelembe venni, azaz azt az összeget, melyet átvételkor ki kell fizetni a kedvezményezettnek a megrendelt termékért. Az ÁFA visszaigénylést nem kell figyelembe venni a pályázat során.

9. Kapcsolattartási rend
A pályázatok benyújtásától a Bíráló Bizottság döntésének közléséig a teljes folyamat nyomon követését az e-mailben történő kapcsolattartás szolgálja. Jelen pályázati eljárás keretében e-mailen, a pályázó által megadott e-mail címen keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal. A HM KTKF elektronikus kapcsolattartásra alkalmazott e-mail címe: hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu, amelyen a pályázóval a levelezést folytatja.
FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy a pályázókkal történő kapcsolattartás elektronikusan történik, a pályázónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az általa megadott elektronikus elérhetőséget. A kapcsolattartás ezen módjából eredő problémákért, határidő-mulasztásért a HM KTKF felelősséget nem vállal, azok következményeit a pályázó viseli.
Amennyiben a pályázó által küldött e-mail vírust, vagy egyéb olyan biztonsági kockázatot tartalmaz, melyet a Honvédelmi Minisztérium biztonsági rendszere nem enged át, az e-mail HM KTKF-hez történő meg nem érkezésének következményeit a pályázó viseli.

10. A pályázatok benyújtásának módja és helye
10.1. A pályázatot papíralapon és elektronikusan, azaz e-mailben kell benyújtani, mindkettőt a benyújtási határidőn belül.
10.2. A pályázat papíralapú példánya tartalmának teljes egészében meg kell egyeznie az elektronikus példány tartalmával.
10.3. A pályázata papíralapú változatát 1 példányban kell benyújtani. A pályázatnak a teljes pályázati dokumentációt (pályázati adatlap és mellékletek) tartalmaznia kell, egy dossziéban összefűzve (összetűzve, vagy spirálozva). A pályázatban minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult, illetve - ahol azt a felhívás lehetővé teszi - a pályázó képviseletére jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie. A pályázó képviseletére jogosult személynek a pályázati adatlapot a megjelölt helyeken hitelesítenie kell. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy a pályázata mennyi lapot (nem oldalt, hanem ívet!) tartalmaz. A pályázatot tartalmazó borítékon fel kell tüntetni a pályázati kódot: HM KTKF HAGY-2019.
A pályázat papíralapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály
1885 Budapest Pf. 25.
A támogató a pályázat papíralapú példányát kizárólag postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Személyes benyújtásra nincsen lehetőség!
10.4. Az elektronikus példány pályázati adatlapját Microsoft Word formátumban (.doc, .docx kiterjesztés) kell beküldeni. A mellékleteknél kérjük, a Portable Document Format (.pdf kiterjesztés) használatát.
FIGYELEM! Az adatlap elektronikus példányát nem kell semmilyen formában sem aláírni.
10.5. A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni: hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu
10.6. A pályázatok benyújtása során pályázati díjat nem kell fizetni.

11. Benyújtandó dokumentumok
Legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
A. Kötelezően benyújtandó:
a) az önerő rendelkezésre állásnak igazolása,
b) a költségvetési táblázatot és annak indokolását alátámasztó, 30 napnál nem régebbi árajánlat(ok) (cikkenként 1 db),
c) a pályázó pályázatában szereplő korszak és fegyvernem területén végzett eddigi katonai hagyományőrző tevékenység rövid összefoglalása (legfeljebb 1 oldal) fényképmelléklettel (legfeljebb 2 oldal, oldalanként 2 db színes képpel).
B. Pályázathoz csatolható:
a) HM/MH szervekkel együttműködést igazoló dokumentum(ok) hiteles másolatai,
b) nyomtatott/elektronikus sajtóban való megjelenések másolatai.

12. A pályázat befogadása:
A pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot.
A támogató befogadja a pályázatot, ha:
a) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
b) az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, nem alacsonyabb a minimálisan igényelhető mértéknél és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, valamint
c) a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
FIGYELEM! A pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha mind a papíralapú, mind az elektronikus példánya határidőn belül, a meghatározott úton került benyújtásra.

13. A pályázat formai vizsgálata
A befogadott pályázatok formai ellenőrzése során a Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a pályázat érvényes-e. A benyújtott pályázat érvényes, ha:
a) a pályázatot benyújtó személy jogosult a támogatást igénylő civil szervezet képviseletére1,
b) a pályázót a bíróság legalább a pályázat benyújtásának évét megelőző évben jogerősen nyilvántartásba vette,
1 Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott és hitelesített jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben, az új képviselő is elfogadható benyújtóként. Meghatalmazott benyújtóként abban az esetben fogadható el, amennyiben a meghatalmazott az aláírásokat tartalmazó két tanúval hitelesített eredeti meghatalmazás (a meghatalmazó aláírásának / aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző által készített okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájával együtt) a támogatóhoz beküldésre került a pályázat benyújtásakor. Meghatalmazott benyújtó közreműködése abban az esetben fogadható el, amennyiben rendelkezik joghatályos meghatalmazással és a meghatalmazott aláírási mintájával. A meghatalmazásnak teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban foglaltnak kell lennie. Aláírás mintaként elfogadni kizárólag a közjegyző által kiállított aláírás képet igazoló eredeti okiratot, vagy nevezett okirat közjegyző által hitelesített eredeti másolatát lehet.
c) a pályázat benyújtásakor a pályázónak a támogatóval szemben nem áll fenn visszafizetési kötelezettsége,
d) korábbi támogatásokról elfogadott beszámolóval rendelkezik,
e) a pályázó jelen pályázati felhívásra legfeljebb egy pályázatot nyújtott be,
f) a papíralapú és az elektronikus példány tartalma teljes egészében megegyezik egymással,
g) a pályázó a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte (az érdemi adatot nem tartalmazó rubrikákat áthúzta, vagy kötőjelet írt bele),
h) az adatlapon és a bírósági nyilvántartásban szereplő adatok maradéktalanul egyeznek egymással,
i) a pályázó a pályázati adatlaphoz mellékelt minden kötelezően benyújtandó dokumentumot az előírási követelményeknek megfelelő formában csatolt,
j) a pályázat elektronikus példánya a meghatározott formátumokban került beküldésre,
k) a költségvetési táblázat forintban van kitöltve (az érdemi adatot nem tartalmazó rubrikákat áthúzta, kötőjelet vagy "0”-t írt bele) és számszakilag helyes,
l) a költségvetési táblázat mögött érdemi információt tartalmazó szöveges indokolás (részletes költségvetés) van, ami számszakilag helyes és
m) a költségvetési táblázat, a szöveges indokolás és az árajánlat(ok) között nincs ellentmondás, az adatok egyértelműen azonosíthatók.
FIGYELEM! Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely az előző szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a Bíráló Bizottság a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

14. A pályázat tartalmi bírálata
A befogadott, formai szempontból megfelelő pályázatok tartalmi ellenőrzése során a Bíráló Bizottság megállapítja, hogy a pályázat érvényes-e. A benyújtott pályázat érvényes, ha:
a) a pályázat célja megfelel az 1. pontban foglaltaknak és
b) a pályázó a pályázati kiírás szerinti támogatható tevékenység megvalósítására pályázott.
FIGYELEM! Tartalmi szempontból érvényes az a pályázat, mely az előző szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében tartalmi hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat tartalmi hibát tartalmaz, akkor a Bíráló Bizottság a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

15. A pályázat szakmai bírálata
15.1. A befogadott, formai és tartalmi szempontoknak megfelelő pályázatok szakmai bírálata keretében a Bíráló Bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli, majd rangsort állít fel.
Minden szakmailag elfogadható pályázathoz kapcsolódóan a Bíráló Bizottság meghatározza, hogy mekkora (a pályázatban szereplőhöz képest csökkentett vagy teljes) támogatási összegben részesül a kedvezményezett.
15.2. A tartalmi elbírálás szempontjai fontossági sorrendben:
a) a pályázati kiírás céljának való megfelelés,
b) a pályázat szakmai megvalósíthatósága,
c) a pályázat szakmai színvonala,
d) a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség katonai hagyományőrzéssel összefüggő feladatairól szóló stratégia (a továbbiakban: stratégia) szakmai céljához való illeszkedés,
e) a pályázó eddigi, korszaknak és fegyvernemnek megfelelő katonai hagyományőrző tevékenysége,
f) a pályázó 2020. évben, a stratégia melléklete szerinti elsődleges relevanciával bíró tevékenységek csoportjába tartozó rendezvényen való részvételeinek tervezett száma,
g) a pályázat költséghatékonysága,
h) a pályázó pályázott korszaknak és fegyvernemnek megfelelő, aktív katonai hagyományőrzéssel foglalkozó tagjainak létszáma,
i) a pályázat tárgyát képező cikkek beszerzése esetén a már meglévőkkel együtt hány fő szerelhető fel teljesen, szabályosan,
j) a támogatótól az elmúlt 3 évben elnyert támogatási összeg mértéke,
k) az önrész nagysága,
l) a támogató rendelkezésére álló keretösszeg,
m) együttműködés HM/MH szervekkel,
n) a pályázó teljes taglétszáma,
15.3. A Bíráló Bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:
a) a pályázat (teljes, vagy csökkentett) támogatása,
b) a pályázat feltételes (várólistás) támogatása,
c) a pályázat elutasítása.
15.4. Csökkentett támogatás esetén a Bíráló Bizottság
a) tételesen meghatározza, hogy a pályázat mely elemeit támogatja, vagy
b) új költségvetés benyújtására szólítja fel kedvezményezettet, meghatározott támogatási összegre vonatkozóan.
Várólista: pályázati felhívásra benyújtott pályázatok esetén a támogatási döntés meghozatala után - a források korlátossága miatt - költségvetési támogatásban nem részesülő, szakmailag megfelelő pályázatokat tartalmazó, a Bíráló Bizottság által felállított rangsor, amely alapján, esetlegesen felszabaduló összeg esetén - az Ávr. 77. § (1) szerint - a támogató lehetővé teheti a támogatás igénybevételét.

16. A támogatási döntéshez kapcsolódó határidők
16.1. A Bíráló Bizottság legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő 1 hónapon belül bizottsági ülést tart.
16.2. A Bíráló Bizottság támogatási döntését követő hetedik napig a HM KTKF e-mail-ben tájékoztatja a pályázókat a döntésről.
16.3. A 15.4 a) pont szerinti csökkentett támogatás esetén a döntés közlésétől számítva 8 napon belül a pályázónak elfogadó nyilatkozatot kell küldenie a meghatározott e-mail címre. Amennyiben az elfogadó nyilatkozat megtétele adott határidőig nem történik meg, azt a HM KTKF nemleges válasznak tekinti, és a pályázatot elutasítja. Erről pályázót a HM KTKF nyolc napon belül értesíti.
16.4. A 15.4 b) pont szerinti csökkentett támogatás esetén a döntés közlésében a HM KTKF - határidő megszabásával - új költségvetés benyújtására szólítja fel kedvezményezettet. Amennyiben az új költségvetés benyújtása adott határidőig nem történik meg, azt a HM KTKF a pályázat visszavonásának tekinti. Erről pályázót a HM KTKF nyolc napon belül értesíti.

17. Szerződéskötés, támogatói okirat kibocsátása
A végleges rangsor rendelkezésre állását követően a HM KTKF a kedvezményezetteknek megküldi a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos információkat, dokumentumokat.
A támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló időtartam: a döntés közlését követő 1 hónap.
A HM KTKF a Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén köti meg a támogatási szerződést.
A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:
a) A képviselő (meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a nem természetes személy meghatalmazott) közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási-mintája, vagy a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya,
b) a Kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó pénzintézeti felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás alkalmazásához,
c) létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételt igazoló okirat (bírósági kivonat) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példánya,
d) ÁFA nyilatkozat,
e) 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a pályázónak 60 napnál régebbi köztartozás fizetési kötelezettsége nem áll fenn. (A támogató a közhiteles adóhatósági nyilvántartásból elektronikusan lekért igazolást is elfogadja).
FIGYELEM! A pályázó saját aláírási mintájának másolatát nem hitelesítheti!
A fenti dokumentumok visszaküldésére a szerződéskötési csomag kézhezvételét követő 15 nap áll rendelkezésre. A HM KTKF a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kedvezményezettet egy alkalommal, 8 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a Kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti és a döntés eredményéről szóló értesítésben megjelölt tervezett szerződéskötési időponttól számított 1 hónapon belül nem kerül sor szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti, amelyről a HM KTKF tájékoztatja a Kedvezményezettet.
Ha a Kedvezményezettnek - a döntés eredményéről szóló értesítésben megjelölt tervezett szerződéskötési időponttól számított 30 napon belül benyújtott - a szerződéskötési határidő meghosszabbítására irányuló kérelme alapján, a támogató úgy ítéli meg, hogy a Kedvezményezett mulasztása méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az eredeti határidőnél nem hosszabb időtartamú új határidő állapítható meg.

18. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására mindkét fél által aláírt és elfogadott támogatási szerződés keretei között van lehetőség.
FIGYELEM! A folyósításra kerülő költségvetési támogatásból a költségvetési támogatásban részesülő kedvezményezettet terhelő köztartozás összegét a Magyar Államkincstár visszatartja és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján jóváírja.

19. Jogorvoslati lehetőség
A pályázó, amennyiben a pályázati eljárás, vagy a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, kifogással élhet a honvédelemért felelős miniszternél a támogatói döntés közlésétől számított 8 napon belül.
A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő szervezet és képviselője nevét, székhelyét, a pályázat azonosításához szükséges adatokat, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt, vagy elmulasztott intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, valamint a kifogást tevő aláírását.
A jogorvoslati kérelmet csakis és kizárólag postai úton lehet benyújtani.

20. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak lehetőség szerint nyilvánossá kell tennie, hogy a Honvédelmi Minisztérium támogatja. A nyilvánosság biztosításának módjai:
- hagyományőrző események végrehajtása során az eseményről szóló tájékoztatásban történő feltüntetés (pl.: sajtóközlemény),
- a hagyományőrző civil szervezetet népszerűsítő tájékoztató anyagok (szórólap, plakát, honlap) esetén támogatóként történő feltüntetés.

21. Adatszolgáltatás a támogató felé
A HM KTKF személyazonosításra alkalmatlan adatokat és a projektre vonatkozó adatokat kérhet a kedvezményezettektől. A pályázó által szolgáltatott adatok statisztikai célra felhasználhatók, közzé tehetők és továbbíthatók.
A HM KTKF a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, továbbá monitoring tevékenységének keretében - a pályázati program jellegétől függően - a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon felül további adatokat kérhet, a megvalósított eredmények tekintetében projektlátogatásokat folytathat.

22. Támogatás felhasználása és elszámolás
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (a továbbiakban együtt: elszámolás) benyújtásának végső határideje 2019. november 04.
22.1. A szakmai beszámoló a pályázatban vállalt feladatok (beszerzések) megvalósulását mutatja be. A beszámolónak fényképes részt is tartalmaznia kell. 22.2. A kedvezményezett a támogatás, valamint a saját forrás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában, valamint a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint köteles elszámolást benyújtani.
FIGYELEM! A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni.
22.3. Helyszíni ellenőrzés
A HM KTKF-nek és egyes, jogszabályban meghatározott szervezeteknek (pl.: Honvédelmi Minisztérium belső ellenőrzési tevékenységet ellátó szervezete/szervezeti egysége, az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal) lehetőségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolás elfogadásától számított 5 éven belül ellenőrizze a támogatás felhasználását. A pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és az ellenőrzésre nyitva álló időtartamon belül köteles lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen.

23. Lezárás
A támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvalósulását követően, a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a támogatási összeg és az elvárt önrész elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás elfogadásával kerül sor a pályázat lezárására.

24. Egyéb információk
A pályázati dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu oldalról.
A pályázattal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum