Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás / MFP-ÖTU/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
05/08/2020
Érvényes:
05/08/2020
Tárgymutató:
önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás / MFP-ÖTU/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás / MFP-ÖTU/2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-ÖTU/2020.

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban: önkormányzat) kizárólagos tulajdonában lévő önkormányzati utak, hidak fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javítását.
A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló önkormányzati útról, hídról. Az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 9 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési önkormányzatok tulajdonában lévő utak, hidak építése, felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható, tevékenységek
- Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal1 történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása;
- Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő hidak építése, felújítása, korszerűsítése.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
- A fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak2 felújítása, korszerűsítése3;
- Út, híd és környezetében lévő nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása;
- Út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);
- Komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, padkák, rézsűk kialakítása);
- Zöldterület-építési, átalakítási munkák;
- Jelen kiírás 2.1.1. pontja alapján a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása;
- Projekt-előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége);
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás díja);
- Műszaki ellenőri szolgáltatás;
- Projektmenedzsment.
A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak.
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Az út- és hídépítés, felújítás esetén be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat4, amelyet a kiírás 4. számú melléklete tartalmaz.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban Útmutató 2020.) 3.3. pontja tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
ha a projekt megvalósulási helyszíne a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján 5000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú településen van.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2020. április 8. és 2020. május 8. között van lehetőség.
Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. május 8.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.

3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatóak, a Kincstár egy alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására (a továbbiakban: hiánypótlás). A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a támogató nem köteles figyelembe venni, a támogató a pályázatot elutasíthatja, illetve a döntés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül meghozatalra.
A további szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
30 millió forint.

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum