Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Innovációs Ökoszisztéma / ÖKO_16
Kiíró:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Határidő:
01/31/2017
Érvényes:
01/31/2017
Tárgymutató:
innovatív startup vállalkozások támogatása
Pályázhat:
- gazdasági társaság (GFO 11x);
- az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, Közép-magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok (GFO 226).
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
INNOVÁCIÓS ÖKOSZISZTÉMA
(STARTUP)

KÓDSZÁM: ÖKO_16
1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) nyújtott támogatások célja, hogy kiszámítható forrást biztosítsanak a magyar gazdaság innovációjának ösztönzésére, és lehetővé tegyék a gazdaság és a társadalmi élet területein hasznosuló kutatás-fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, az innovációs infrastruktúra és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységek fejlesztését.
A pályázati felhívás célja az innovatív startup vállalkozások támogatása az ötlet fázistól, a validáción, prototípusfejlesztésen át a piacra vitelben, a fenntartható üzleti modell kialakításában, valamint a befektetésre való alkalmasság elérésében. A pályázatban olyan kutatás-fejlesztési és innovációs (továbbiakban: KFI) eredményeken alapuló projektötletek nyerhetnek támogatást, amelyekből gyorsan növekedő innovatív vállalkozások kifejlődése várható, melyek az eredmények piaci hasznosulásával, exportpiaci pozíciók elfoglalásával, a tudás-intenzív foglalkoztatás hazai növelésével, valamint az üzlet- és termékfejlesztési tudás felhalmozásával a versenyképes, innovatív KKV szektort erősítik meg, hozzájárulva a magyar gazdaság hosszú távú növekedéséhez. Az ilyen startup vállalkozások fejlődéséhez, sikeréhez, nemzetközi piacra lépéséhez elengedhetetlen az a szakmai támogató környezet, kapcsolati háló, céges infrastruktúra kialakításához szükséges segítség, melyet az inkubátorok nyújthatnak számukra.
Jelen pályázati felhívás (a továbbiakban Felhívás) ezért célul tűzi ki a startupok fejlődését lehetővé tevő ökoszisztéma megerősítését: a kezdeti, inkubációs fázis támogatása, már működő, tapasztalattal rendelkező, piaci inkubátorok megerősítése, és új inkubátorok létrehozásának ösztönzése révén. A Felhívás célja, hogy a magvető (pre-seed és seed) befektetési szakaszt támogató inkubátorok kockázatvállalási hajlandósága és pénzügyi forrása növekedjen, ezzel még több lehetőséget biztosíthassanak az innovatív ötletek felszínre kerülésének és megvalósításának.
A Felhívás olyan projektek támogatására irányul, melyek minőségét piaci szereplők igazolják, és bizalmukat élvezve tőkebefektetést is kapnak a minősített inkubátortól. Ezáltal az induló innovatív vállalkozások támogatásában rejlő jelentős kockázat megoszlik a piaci szereplők és az állam között, az inkubátorok tőkebefektetése révén azok tulajdonosként segítik a vállalkozást a KFI projektben, cégépítésben, nemzetközi piacra lépésben és újabb tőke bevonásában.
A konstrukció oly módon kerül megvalósításra, hogy az első fázisban kiválasztásra kerülnek a Támogatás Közvetítő szerepet betöltő inkubátorok, mint kedvezményezettek, melyek feladata a második fázisban a startupok fejlődésének támogatására kiírt felhívás finanszírozása, a támogatandó startupok kiválasztása, szerződéskötés és a kapcsolódó adminisztráció lebonyolítása, továbbá a programmal kapcsolatos általános információnyújtási tevékenység végzése a startupok részére.
Jelen Felhívás kizárólag az inkubátorok kiválasztásának folyamatát és feltételrendszerét (Első Projekt Elem) tartalmazza, továbbá a Második Projekt Elemre (az inkubált startupok tevékenységére) vonatkozó azon feltételeket, amelyek az inkubátor pályázatának összeállítása szempontjából mérvadóak.

A konstrukció lebonyolításának menetrendje:
1. Inkubátor kiválasztása egyfordulós, nyílt Felhívással, jelen Felhívás keretében.
2. A támogatásban részesült inkubátorok által a startup támogatási kérelmek folyamatos elbírálása, tevékenységeik támogatása. Ezeket a tevékenységeket az inkubátor önállóan látja el.

A Felhívástól elvárt eredmények:
- az inkubátorok működési feltételei javuljanak, befektetésre fordítható forrásaik bővüljenek;
- a startup vállalkozások inkubálásához, fejlődésük támogatásához szükséges infrastrukturális háttér javuljon;
- az inkubátorok megteremtsék a lehetőséget az ötletek megvalósítására, startupok indítására;
- minél többekhez eljusson a startup vállalkozásokkal kapcsolatos tudás és információ;
- az inkubátorok üzletfejlesztési támogatást, mentorálást nyújtsanak a startupok részére;
- az állami támogatás kedvezményezettjei piaci szempontú szelekcióval kerüljenek kiválasztásra, olyan projektek kaphassanak állami támogatást a Felhívás keretében, melyek egy minősített inkubátor bizalmát élvezik;
- a Felhívásban részt vevő startupok tőkebefektetést kapjanak az inkubátoroktól vagy más piaci szereplőktől, mely befektetéssel a piaci befektető csökkenti az állami kockázatokat;
- a startupok a cég sikerre vitelére alkalmas csapatot szervezzenek meg, magas hozzáadott értéket tartalmazó terméket fejlesszenek ki, sikeresen vigyék piacra terméküket.

Jelen Felhívás keretében kizárólag közép-magyarországi vállalkozások jelentkezését várja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal).

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Rendelkezésre álló forrás: 1,5 milliárd forint.
A támogatott pályázatok várható száma 3 db. Ez a szám indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
Az Első Projekt Elem keretében pályázatot Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, üzletszerűen inkubációval foglalkozó gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető, kifejezetten inkubációval foglalkozó gazdasági társaság nyújthat be. Jogi forma szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság; korlátolt felelősségű társaság nyújthat be pályázatot - amennyiben rendelkezik minimum az igényelt teljes támogatási összeg 20 százalékának megfelelő összegű saját tőkével.
Jelen felhívásra pályázhat:
- gazdasági társaság (GFO 11x);
- az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, Közép-magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok (GFO 226).

A Második Projekt Elem keretében az inkubátor inkubációs megállapodást kizárólag az alábbi feltételeket együttesen teljesítő startup vállalkozással köthet: legfeljebb három éve bejegyzett, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikrovállalkozás, jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely
- tőzsdén nem jegyzett;
- nem összefonódás útján jött létre;
- még nem osztott fel nyereséget.
Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, a három éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.
A pályázókkal szemben támasztott további feltételek az Útmutató 7. pontjában találhatóak.
3.2 A projekt területi korlátozása
A Felhívás keretében kizárólag a Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekt támogatható. A projekt megvalósításának helyszíne: a pályázó bejegyzett közép-magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztés. Az Első Projekt Elem tekintetében a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per-, teher- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett a teher jogosultja).
Amennyiben a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik, a kedvezményezettnek a megvalósítás helyszínére vonatkozó valamennyi engedéllyel rendelkeznie kell legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdéséig1.
1A vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel legkésőbb az engedélyköteles tevékenység megkezdésekor, majd a tevékenység teljes időtartamában rendelkeznie kell.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek.
A támogatott inkubátoroknak kizárólag az alábbiak szerint van lehetősége startup vállalkozások támogatására:
 olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek székhelye, telephelye vagy fióktelepe a közép-magyarországi régióban található, és vállalják, hogy tevékenységüket is a közép-magyarországi régióban fogják végezni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy Közép-Magyarországon a tevékenység meglétét minden ellenőrző szerv figyelemmel kíséri a végső kedvezményezettek szintjén is.

4. A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Első Projekt Elem keretében (az alábbi tevékenységekért az inkubátor a startuptól ellenszolgáltatást nem kérhet):
1) A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenységek
a) startup kiválasztási folyamat kidolgozása;
b) startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és a befektetői döntés meghozatala;
c) inkubációs megállapodás megkötése;
d) a startupok számára a szükséges támogatási összeg kifizetésének adminisztrálása;
e) a megvalósítás és a startup támogatással történő elszámolásának nyomon követése;
f) a projektmegvalósítás dokumentálása;
g) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása;
h) jelentéstétel, beszámolás az NKFI Hivatal felé.
2) Inkubációhoz kapcsolódó tevékenységek
a) technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése érdekében nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása;
b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi startup rendezvényeken való részvétel (pl.: konferencia, kurzus, vásár);
c) speciális technológiai háttér kialakítása (kizárólag olyan eszközök/szoftverek melyek valamely, a Második Projekt Elembe bevont startup számára szükségesek);
d) az inkubációs tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások a következő területeken: jogi szolgáltatás, könyvelés, adózás, innováció-menedzsment, pénzügy, közbeszerzés;
e) a projektmegvalósításhoz közvetlenül kapcsolódó PR és kommunikációs tevékenységek.
Az Első Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező végezni az 1) pontban meghatározott valamennyi tevékenységet és a 2) pontban meghatározottakból legalább az a), c) és d) tevékenységelemeket.

Második Projekt Elem keretében:
1) Címzettek (startupok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek
a) MVP2 és prototípusfejlesztés, validáció;
b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl. konferencia, vásár, startup verseny, tárgyalások, vállalkozói ismeretek megszerzése);
c) marketing és megjelenés;
d) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele;
e) kötelező tájékoztatási tevékenység biztosítása.
A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolását az Útmutató 4. pontja, az elszámolhatóság feltételeit pedig az Útmutató 8. pontja részletezi.

4.2 A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projektmegvalósítással kapcsolatos elvárások
- A projektet legalább a pályázatban leírt tartalommal kell megvalósítani. A pályázatnak tartalmaznia kell a kitűzött célt.
- A projektjavaslat költségvetésének megalapozottnak kell lennie. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést a szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás vagy költségszerkezet-módosítás esetén is.
- A Felhívás keretében támogatott költségek/költségtételek semmilyen egyéb hazai és/vagy Európai Uniós forrásból nem kerülhetnek finanszírozásra.
- A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, és az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
- A beszerezni kívánt eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, az adott területen irányadó körülmények között meggyőző referenciával rendelkező kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek mellett.
- A támogatási kérelem vonatkozó pontjait a támogatást igénylőnek ki kell tölteni.
- A Kedvezményezettnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a társaság vezetőjének és közvetlen helyetteseinek személyében bekövetkező változásokról 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja az NKFI Hivatalt.
- Az inkubátor az NKFI Hivatal felé felelősséget vállal mind a saját, mind a kiválasztott startupok projektjeinek szabályszerű megvalósításáért és viseli a saját és a kiválasztott startupok projektmegvalósítása során felmerült esetleges szabálytalanságok jogkövetkezményeit.
- A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben (különösen: Útmutató, Címzetti felhívás és Működési Kézikönyv) foglalt egyéb feltételeknek.
- A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül.
- Szakmai menedzsment biztosítása: az inkubátor menedzsmentjében a következő tapasztalatokkal, kompetenciákkal rendelkező vezetőkkel szükséges rendelkezni:
- minimum 4 év fiatal, innovatív cégekbe való tőkebefektetések területén szerzett vezetői tapasztalat, és
- minimum 4 év startup vállalatok menedzselésében és nemzetközi piacra vitelében szerzett vezetői tapasztalat.
- A menedzsmentnek az inkubátor ügyvezetője/vezérigazgatója kötelezően tagja kell, hogy legyen.
- Az inkubátor vállalja, hogy a szakmai menedzsmentre vonatkozó kompetenciák biztosítását a megvalósítási és - amennyiben fenntartási kötelezettséggel rendelkezik a projekt - fenntartási időszakban folyamatosan biztosítja, és személycsere esetén nem telik el 4 hónap úgy, hogy hiányzik a fenti kompetencia.
- Amennyiben a fent említett legfontosabb menedzsment tagokat érintően a megvalósulási vagy - amennyiben fenntartási kötelezettséggel rendelkezik a projekt - fenntartási időszak alatt változás következik be, az inkubátor 8 munkanapon belül írásban köteles tájékoztatni az NKFI Hivatalt a változásról.
- Az inkubátor köteles a startup projektek megvalósulása során folyamatosan tájékoztatni az NKFI Hivatalt a rendezvényekről, projektek előrehaladásáról, a startupok által elért eredményekről, fejlődésükről. A tájékoztatással kapcsolatos részletes elvárásokat a program Működési Kézikönyve tartalmazza.

4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához kapcsolódó határidők
A projekt futamideje legfeljebb 42 hónap lehet.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot (az NKFI Hivatal honlapjáról letölthető elektronikus kitöltő programmal kitöltött projekt adatlapot, továbbá a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip9 formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlap részét képező nyilatkozatot, egy példányban, zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény szerinti időgarantált szolgáltatás igénybevételével (express postai szolgáltatás; futárposta-szolgáltatás) kell beküldeni akként, hogy kézbesítéskor az NKFI Hivatal a küldeményen feltüntetett adatok alapján egyértelműen megállapíthassa, hogy a pályázó a Felhívásban rögzített határidőben adta át a küldeményt a kézbesítési szolgáltatónak.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemezen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát (ÖKO_16), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, és győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről, olvashatóságáról!
7.2 A pályázatok benyújtásának helye
A pályázatokat az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatának levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására, valamint kizárólag elektronikusan történő benyújtásra nincs lehetőség!
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg. További felvilágosítás kérhető e-mailen és telefonon az NKFI Hivatal pályázati ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00
7.3 A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása a kitöltőprogram megjelenésétől 2017. január 31-ig lehetséges.
7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/innovacios-okosztisztema/innovacios-okoszisztema
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum