Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Európai Ifjúsági Hét - ajánlatkérő
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
03/27/2017
Érvényes:
03/27/2017
Tárgymutató:
ajánlatkérő - Európai Ifjúsági Hét
Pályázhat:
bármely, Magyarországon működő ifjúsági civil szervezet, vagy fiatalokkal foglalkozó szervezet – szükség esetén konzorciumot alkotva az adott régió más együttműködő szervezeteivel
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Az Ajánlatkérő
"AZ Európai Ifjúsági Héthez, és annak 2017-es témáihoz - szolidaritás, a fiatalok társadalmi elköteleződése, és az Erasmus30 évforduló - kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítása" tárgyú beszerzést kíván megvalósítani a jelen ajánlatkérés megküldésével régiós/helyi ifjúsági programok megvalósítására az Európai Ifjúsági Héten.

Ajánlatkérő felkéri az Ajánlattevőket, hogy tegyenek ajánlatot az e dokumentumban, valamint annak mellékleteiben leírtak figyelembevételével. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy értékét tekintve a beszerzés az ajánlatkérés időpontjában nem tartozik a Közbeszerzésekről szóló törvény (Kbt.) hatálya alá. Az Ajánlatkérő kifejezetten kijelenti, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadhatja.

1. A MEGVALÓSÍTANDÓ FELADAT LEÍRÁSA
A) A programok célkitűzései
A programok célja az Európai Ifjúsági Hét európai kezdeményezés helyi szintű megvalósulásának biztosítása. Az Európai Ifjúsági Hét fókuszába kerülő téma megismertetése a fiatalokkal, az Erasmus+ program és az európai ifjúsági mobilitási lehetőségek népszerűsítése, a szolidaritás és a fiatalok társadalmi elköteleződésének növelése, a nem-formális tanulás és az ifjúsági részvétel elterjedésének az ösztönzése, elősegítése.
- Új célcsoportok elérését biztosító népszerűsítő tevékenység, nagyobb nyilvánosság biztosítása az Európai Ifjúsági Hét kezdeményezésnek, az Európai Ifjúsági Hét fókuszában álló témának.
- A fiatalok aktív bevonásával megvalósuló helyi szabadidős és/vagy szakmai programok lebonyolítása.
- A régiókban működő ifjúsági civil szervezetek együttműködésének ösztönzése.
B) Alkalmasság
Ajánlatot nyújthat be bármely, Magyarországon működő ifjúsági civil szervezet, vagy fiatalokkal foglalkozó szervezet - szükség esetén konzorciumot alkotva az adott régió más együttműködő szervezeteivel. Az ajánlatban pontosan meg kell határozni a konzorciumi partnerek közti feladat- és forrásmegosztást.
C) A tevékenység célcsoportja
A programok keretében megvalósuló tevékenységek fiatalok közösségeinek, illetve egyéneknek (13-30 év közötti fiataloknak), valamint fiatalokkal foglalkozó szakembereknek, szervezeteknek illetve a helyi közösségnek szólhatnak.
Az ifjúsági közösségek lehetnek civil szervezetek, fiatalok formális és informális csoportjai - iskolai osztályok, egyéb iskolai vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó csoportok (pl. szakkör, sportklub stb.), illetve online ifjúsági közösségek is. A helyi közösség azokban a projektekben jelenhet meg célcsoportként, amelyekben a fiatalok aktív résztvevői és megvalósítói a tevékenységeknek.
D) A feladat leírása
A programok megvalósításának időpontja az Európai Ifjúsági Hét: 2017. május 1-május 7.
Lehetséges tevékenységek
Az ajánlattevők (konzorciumi partnerek) a programok során az alább felsorolt tevékenységeket és egyéb, a fent részletezett célok teljesülését segítő tevékenységeket valósíthatnak meg:
- Akciók, események, fesztiválok, fiatalok bevonásával, közreműködésével megvalósuló zenei vagy más művészeti program szervezése;
- Workshopok, beszélgetések, előadások, vitaestek, kávéházi délutánok az iskolákban, közösségi házakban, művelődési házakban, ifjúsági irodákban, közösségi tereken;
- Információ-szolgáltatás, műhelyfoglalkozások, kiállítások, aktivizáló programok és az ehhez szükséges eszközök beszerzése, fejlesztése;
- Plakátkampány, vetélkedők, versenyek, installáció, kiállítás, street art vagy public art esemény szervezése;
- Közvetítők - szociális munkások, kortársak, tanárok, helyi közösségi vezetők, aktivisták - bevonásával megvalósuló közösségi tevékenységek;
- Mobil szabadidős, sport és információs tevékenység;
- Internetes kommunikációs felületek alkalmazása (különös tekintettel a közösségi oldalakra) és egyéb web 2.0-ás megoldások használata;
- Videoklipek készítése és vetítése, megosztása.
Az alábbi tevékenységeket az ajánlattevőnek (ill. a konzorciumi partnereknek) kötelező megvalósítani a projekt során:
- együttműködési megállapodás feladat- és forrásmegosztással a partnerek között (konzorciumi projekt esetén);
- rendszeres kapcsolattartás az Tempus Közalapítvány munkatársaival a projekt előrehaladása és értékelése során;
- aktív részvétel a programok helyi és országos kommunikációjában;
- a projekt folyamatos dokumentálása (statisztikák, jelenléti ívek, programleírások);
- beszámoló elkészítése.
Nem támogatható tevékenységek
- kiadványok, szóróanyagok, reklámajándékok készítése (ezeket a Tempus Közalapítvány központilag készíti el, és biztosítja a projekt számára).

2. AZ AJÁNLATI ÁR KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK, SZÁMLÁZÁS
Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb feltételeket és szakmai tartalmat kínáló, legjobb ár-érték kombinációt nyújtó ajánlatot választja ki a megadott szempontok és tartalmi előírások alapján. Az ajánlatok összesített értéke régiónként max. 400 000 Ft lehet. Az Ajánlatkérő a feladatok ellátására a következők szerint vár árajánlati árat:
Az Ajánlatot az 1.sz. mellékleten kell benyújtani.
1. Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség elszámolására nem jogosult. A díj magában foglalja a szerződés teljesítése érdekében végzett valamennyi tevékenység ellenértékét.
2. A szerződés maradéktalan teljesítését ajánlattevő a beszámoló elküldésével igazolja.
3. Az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő(k) által kiállított számlá(ka)t a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlíti ki.

3. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA, HATÁLYA, TELJESÍTÉSEI HATÁRIDŐ
Az Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt a nyertes Ajánlattevőkkel. A szerződéskötés időpontjáról az Ajánlatkérő értesíti a nyerteseket.
A projekt megvalósításának és a szerződés teljesítésének időtartama: 2017. április 18.- május 22. Amelybe beletartozik az Európai Ifjúsági Hét helyi programjainak előkészítése, megvalósítása, értékelése és dokumentálása. A programok megvalósításának 2017. május 1-7. közé kell esnie. A projekthez kapcsolódóan ezen időtartamon belül keletkező költségek elszámolhatók el.
A vállalkozói díj folyósítása a nyertes ajánlattevővel kötött vállalkozási szerződések alapján két részletben történik. Az ajánlat alapján kötött vállalkozási szerződésben szereplő szolgáltatás értékének 80%-a előlegként kifizethető előlegszámla alapján. A fennmaradó 20% a beszámoló elfogadásakor kerül teljesítésre.

4. ALKALMASSÁG. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTRENDESZERE
Ajánlatot nyújthatnak be olyan ifjúsági vagy fiatalokkal foglalkozó szervezetek, melyek rendelkeznek a megfelelő szaktudásbeli és személyi feltételekkel a feladathoz.
Kizárólag számlaképes ajánlattevővel tudunk szerződést kötni. Az ajánlat végső bírálati pontszámában az ajánlati árra és a tartalmi szempontokra kapott részpontszámok 30-70%-ban jelennek meg. Az adható maximális pontszám összesen 100 pont.
Az ajánlatok az alábbi szakmai szempontok alapján kerülnek értékelésre:
- a kidolgozott programterv szakmai tartalma, kapcsolódása az Európai Ifjúsági Hét témájához;
- a programok által elért fiatalok száma, az aktív bevonásukat célzó tevékenységek minősége, kreativitása, innovációja;
- a régió földrajzi lefedettségének biztosítása (a különböző célcsoportok, azaz a bevonni kívánt közösségek megjelölése);
- a partnerek aránya és szerepe, valamint a projektpartnerek közötti feladat- és forráselosztás átláthatósága;
- az ajánlati összeg és a tervezett tevékenységek összhangja;
- új csoportok, közösségek azonosítása és elérése (pl. gyermekotthonok, iskolai szabadidő-szervezők, gyermekvédelmi szakemberek, művelődésszervezők, fiatalok informális csoportjai, szakkörök, klubok, sportegyesületek, munkanélküli fiatalok stb.)
- a programok hatékony kommunikációját biztosító kommunikációs terv;
- a programok eredményességét mutató mérési eszközök beépítése és alkalmazása.
Az elbírálásánál előnyt élveznek:
- a több szervezet együttműködésével, régiós szinten megvalósuló programok;
- Eurodesk partnerekkel vagy Erasmus+ programban aktív szervezetekkel való együttműködésben megvalósuló projektek;
- innovatív módszereket alkalmazó programok.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki döntését bármilyen módon befolyásolni próbálja.

5. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
- Az ajánlattétel beadási határideje: 2017. március 27. dél
- Az ajánlattevők ajánlati kötöttségének határideje: az eredményhirdetéstől számított 30 nap.
- Az Ajánlatkérő nem tart nyilvános bontási eljárást.
- A benyújtott ajánlatok nem igényelhetők vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.
- Az ajánlattétel nyelve: magyar.
- Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat az 1.sz. melléklet Ajánlattételi űrlapján kell benyújtani elektronikusan az alábbi e-mailcímre: eniko.tarjan@tpf.hu
- Szerződéskötés esetén a beszámoló beküldésének határideje: 2017. május 22.
http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/121/felhivas_programok_megvalositasara_az_europai_ifjusagi_heten

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum