Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása 2017 / HM TKKF HAGY-2017
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
11/07/2017
Érvényes:
11/07/2017
Tárgymutató:
katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása 2017 / HM TKKF HAGY-2017
Pályázhat:
civil szervezetek:
- alapítványok,
- egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),
amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek és
- alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
TÁRSADALMI KAPCSOLATOKAT KOORDINÁLÓ FŐOSZTÁLY
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása 2017.
Pályázati kategória kódja: HM TKKF HAGY-2017

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály (a továbbiakban: HM TKKF) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Kitöltési Útmutató”, valamint a "Pályázati Adatlap”, amely letölthető a http://www.kormany.hu hivatkozás alatt elérhető Magyarország Kormányának honlapjáról.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a honvédelem ügyét egy adott történelmi korszak magyar katonáinak hiteles megjelenítése által népszerűsítő katonai hagyományőrző tevékenység támogatása.

2. A támogatható tevékenységek
A hazafias és honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló rendezvényeken viselt, használt, a magyar hadtörténelem különböző korszakaira (preferáltan, de nem kizárólag a reguláris haderőkre) jellemző, azt hitelesen megjelenítő egyenruházati cikkek, szerelvények, tábori eszközök, fegyverek és fegyvermásolatok, zászlók illetve a katonai táborozás eszközeinek (a továbbiakban együtt: cikkek) készíttetése, javítása, beszerzése. A szükségmegoldások bemutatása nem tartozik a támogatható tevékenységek közé.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrás 25 000 000 Ft, azaz huszonötmillió forint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 8/2/3/6 "Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása” jogcím szerinti fejezeti kezelésű előirányzat terhére (a továbbiakban: pályázati keretösszeg).

4. A pályázat benyújtásának határideje
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása: katonai hagyományőrzés.
Benyújtási határidő: 2017. november 07. 23:59

5. Pályázók köre
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
- alapítványok,
- egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),
amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek és
- alapító okiratukban szerepel a katonai hagyományőrzéssel kapcsolatos tevékenység.
5.2. Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, amelyek:
- nem minősülnek átlátható szervezetnek;
- az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
- nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba (jogerős döntés) a bíróság;
- 2017-ben a HM TKKF által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
- a támogatótól jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezettek, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.

FIGYELEM! Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra. Nem nyújthatnak be pályázatot az 5.1. pontnak nem megfelelő civil szervezetek. A benyújtott pályázat nem vonható vissza.
A pályázat befogadásáról a HM TKKF legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során a HM TKKF vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást és
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról a HM TKKF elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére, a pályázó által megadott e-mail címre.

FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
A HM TKKF a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő húsz napon belül az Országos Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja és elutasítja:
- ha a támogatási igény hiányosan vagy elektronikus és postai úton nem került benyújtásra;
- ha a támogatási igény pályázati kiírás 13. pontjában előírt mellékletei hiányoznak;
- ha a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között ellentmondás van vagy az adatok hiányosan kerültek benyújtásra;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére;
- ha a HM TKKF főosztályvezetőjének, kijelölt ügyintézőinek, a szakértőként közreműködő ügyintézőknek vagy ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázott;
- ha az Áht. 48/B. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll;
- ha a pályázatot benyújtó a támogatótól jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezett, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.

6. Támogatási időszak
Támogatási időszak kezdő időpontja: 2017. november 15.
Támogatási időszak záró időpontja: 2018. március 31.

7. A támogatás formája és mértéke
7.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, egyösszegben 100 %-os támogatási előleg formájában történik.
7.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint.

FIGYELEM! A HM TKKF a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Ebben az esetben a nyertes pályázót az alacsonyabb összegnek megfelelő új költségvetés benyújtására kéri fel.
7.3. Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10%-át saját forrásként szükséges vállalni.
FIGYELEM! A szükséges saját forrás biztosítása csak pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben történhet. A pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban a 13. pontban foglaltaknak megfelelő formában nyilatkozni kell. Kérjük, a költségvetés készítésekor fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a költségek a megfelelő sorban kerüljenek feltüntetésre! A kitöltetlen költségvetési tábla a pályázat formai érvénytelenségét eredményezi.
7.4. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90%

8. Támogatásból elszámolható költségek köre
A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében felmerült költségek finanszírozására használható fel.
A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik. A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.
A támogatási összeg legfeljebb 10 %-a használható a pályázat megvalósításával összefüggő működési kiadások finanszírozására. Ezek a következők lehetnek: irodabérleti díj, telefon, internet szolgáltatási díj, postaköltség, irodaszer, fénymásolás, nyomtatással összefüggő kiadások, közüzemi díjak, könyvelési költségek. Az egyesület által a működésre felhasznált költségeket is bizonylatokkal kell igazolni a pályázati elszámolásban.

9. Támogatásból el nem számolható költségek köre
- A pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
- A visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).
- Beruházási kiadások: ingatlan vásárlás, új építmény építése; gépjármű beszerzés,
- Felújítási kiadások: meglévő ingatlanon (építményen) végzett építési tevékenység (pl.: bővítés, átalakítás, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés, jókarbantartás, állagmegóvás, rendeltetésmódosítás, stb.), gépjármű karbantartás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
- Adók és illetékek: vagyonszerzéshez kapcsolódó adók; ingatlanszerzés, gépjárműszerzés; vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
- Jogkövetkezmények: bírságok, büntetések; késedelmi pótlék/kamat; kötbér
- Személyi jellegű kifizetések: tiszteletdíjak; szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak; jutalmak (természetbeni, pénzbeli)
- Adósságszolgálat teljesítése: hitel-, kölcsön tőketörlesztése; pénzügyi lízing tőketörlesztése
- Dohányáru és szeszesital beszerzés

10. Kapcsolattartási rend
A pályázatok benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését az e-mailben történő kapcsolattartás szolgálja. Jelen pályázati eljárás keretében e-mailen, a pályázó által megadott e-mail címen keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal. A HM TKKF elektronikus kapcsolattartásra alkalmazott e-mail címe: hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu, illetve a kijelölt ügyintéző e-mail címe, amelyen a pályázóval a levelezést folytatja.

FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy a pályázókkal történő kapcsolattartás elektronikusan történik, a pályázónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az általa megadott elektronikus elérhetőséget. A kapcsolattartás ezen módjából eredő problémákért, határidő-mulasztásért a HM TKKF felelősséget nem vállal, azok következményeit a pályázó viseli.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
11.1. A pályázatot papíralapon és elektronikusan, azaz e-mailben kell benyújtani.
A pályázat papíralapú változatát 1 példányban kell benyújtani. A pályázatnak a teljes pályázati dokumentációt (pályázati adatlap és mellékletek) tartalmaznia kell, külön dossziéban lefűzve. A pályázatban minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult, illetve - ahol azt a felhívás lehetővé teszi - a pályázó képviseletére jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie. A pályázó képviseletére jogosult személynek a pályázati adatlapot hitelesítenie kell. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy a pályázat hány lapot (nem oldalt, hanem ívet!) tartalmaz. A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük, írja rá a pályázati kódot: HM TKKF HAGY-2017.
A pályázat papíralapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály
1885 Budapest Pf. 25.
A támogató a pályázat papíralapú példányát kizárólag postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma.
11.2. A pályázat elektronikus változatának csak a pályázati adatlapot kell tartalmaznia microsoft word formátumban (.doc, .docx). A pályázat elektronikus változatát is a benyújtási határidőn belül kell megküldeni. A határidőn túl megküldött elektronikus példány nem minősül benyújtott pályázatnak, a HM TKKF azt formai ellenőrzésnek sem veti alá.
11.3. A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni:
hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu
11.4. A pályázatok benyújtása során pályázati díjat nem kell fizetni.

12. Benyújtandó dokumentumok
Legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- a pályázó számlavezető pénzintézetének igazolását a pályázó fizetőképességéről, illetve saját forrásának rendelkezésre állásáról, azaz a pályázó számlavezető pénzintézetének a pályázó által az adatlapon megjelölt bankszámlaszámra vonatkozó igazolása a számlanyitás keltéről, illetve a megpályázott összeg 10%-ának megfelelő összegű önerő rendelkezésre állásáról. Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie (kérjük a rendelkezésre álló önerő összegét betűvel feltüntetni).
- együttműködést igazoló dokumentum(ok) (kizárólag abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó más szervezetekkel együttműködésben valósítja meg a projektet)

FIGYELEM! Kizárólag azon együttműködőket kérjük itt megjeleníteni, amelyekkel a pályázónak van együttműködést igazoló dokumentuma és azt mellékeli a pályázathoz. Amennyiben a pályázó a pályázatában együttműködőket sorol fel, de nem mellékeli az együttműködést igazoló dokumentumokat, a pályázatát kizárjuk.
Figyelem: Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ávr. 75. § (5) bekezdésében foglaltakra való tekintettel, a támogatási szerződéshez benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi.
- szakmai referencia (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó kíván csatolni szakmai referenciát)

13. Egyéb információk
A pályázati dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu oldalról.
A pályázattal kapcsolatos információ a +36 (1) 474 11 11 (HM mellék:21-267) telefonszámon, valamint a hagyomanyorzopalyazat@hm.gov.hu e-mail címen kérhető.
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

FW__Pályázati_csomag_véleményezése.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum