Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ifjúsági programok támogatása közösségi aktivitás elősegítésére / EFOP-1.2.2-15
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/12/2016
Tárgymutató:
ifjúsági programok támogatása közösségi aktivitás elősegítésére / EFOP-1.2.2-15
Pályázhat:
kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
- a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban;
- főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra5 szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek);
- bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);
- rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól, arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz;
- a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye nem negatív;
- valamint a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:
- Egyéb szövetség (GFO 517)
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
- Bevett egyház (GFO 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel, 2016. március 12. napi határnappal az „Ifjúsági programok támogatása” című (EFOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívás felfüggesztésre kerül.
Ennek értelmében 2016. március 12-én 24.00 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók.FELHÍVÁS
az ifjúság közösségi aktivitását elősegítő programok megvalósítására
A felhívás címe:
Ifjúsági programok támogatása
A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.2-15

Magyarország Kormányának felhívása egyházi és civil szervezetek számára az ifjúsági korosztály közösségi aktivitását ösztönző programok megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció az ifjúsági korosztály aktív közreműködésére építve, a közösségi aktivitás előmozdításával, a helyi közösségek és az önkéntesség megerősítésével kíván hozzájárulni e célok eléréséhez. A cél elérését a Kormány civil és egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 18 millió Ft - 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak az ifjúság közösségi aktivitásának növeléséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A 2012. évi adatok alapján a magyar lakosság mintegy 18%-a, több mint 1,8 millió fiatal tartozik a 15-29 éves korcsoportba. A területi megoszlást tekintve látható, hogy a korcsoport az országos átlaghoz képest felülreprezentált az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régiókban, míg Budapesten az átlag alatti.
Ugyanakkor hazánkban Budapesten és a megyei jogú városokban koncentrálódik a fiatalokra irányuló szabadidős szolgáltatások jelentős része. A kisebb, vidéki településeken a fiataloknak jóval kevesebb lehetőségük van az érdeklődési körüknek, életkoruknak megfelelő programokból választani, azonos érdeklődésű kortársakkal közös programokban részt venni.
A 15-29 évesek szabadidős tevékenységei körében az elmúlt évtizedben ugyan a televíziózás helyett a számítógép- és internethasználat kapott hangsúlyt, azonban mindkét tevékenységről elmondható, hogy inkább passzív "fogyasztást” jelent, semmint tudatos, aktív cselekvést, tehát a szokások változásával nem emelkedett az aktív szabadidő eltöltési módok aránya. Hétvégenként csupán minden tizedik fiatal szokott kirándulni vagy túrázni, és mindössze a 15-29 évesek néhány százalékára jellemző, hogy valamilyen alkotó, művészi tevékenységet végez szabadidejében. Az aktív, közösségi tevékenységek hiánya a fiatalok későbbi életpályájára is kihatással van, megnehezíti felnőttkori szocializációjukat, munkaerő-piaci elhelyezkedésüket is.
A szabadidős tevékenységek közül - társadalmi hasznosságát tekintve - kiemelkedik az önkéntesség. Az önkéntesség magyarországi helyzetét felmérő országos reprezentatív kutatás adatai alapján 2013-ban a 18 év feletti magyar lakosság csaknem egyharmada végzett önkéntes tevékenységet, több mint 4 százalékponttal meghaladva a 2011-es arányokat. Az emelkedés ellenére az önkéntes tevékenységek jelentősége, elismertsége elmarad az uniós átlagtól.
A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. A külhoni szervezetek bevonása hozzájárul a magyar ifjúsági együttműködések fejlődéséhez a határra való tekintet nélkül.
A felhívás további célja, hogy a projektek szakmai megvalósítása is minél nagyobb mértékben önkéntesek bevonásával valósuljon meg. Ennek költségcsökkentő hatása mellett társadalmi hasznossága is jelentős, mivel a résztvevők a későbbiekben akár a program keretein kívül is vállalkoznak olyan tevékenységre, amelyhez érdekük - közvetlen módon - nem kötődik. A köz és a közösség érdekében végzett önkéntes munka jelentős megtakarításokat eredményezhet a helyi közösségek számára. A benne tevékenykedő személyek sokkal jobban magukénak érezhetik a feladatok megoldását, a közösségek összetartása is erősödhet. Az önkéntesség hozzájárul az öngondoskodás szemléletének elterjesztéséhez, és az alulról építkező megoldások, mint szemléletmód kifejlődéséhez. Az önkéntesség mindezeken felül egyben a társadalmi integráció egyik lehetséges hatékony eszköze, amely hozzájárulhat az előítéletek kialakulásának csökkenéséhez is.
A felhívás hozzájárul a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, segíti a szolidáris, cselekvőképes és önfenntartó informális helyi közösségek létrejöttét és közvetve, például az önkéntes tevékenységek által segíthet megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót.
A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. EU tematikus célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését célozza. A konstrukció az alábbi, EFOP-ban nevesített beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzést hivatott szolgálni:
1. B egyedi célkitűzés: A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése
A felhívás hozzájárul a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazott "a 18 és 26 év közötti fiatalok önkéntes tevékenységben való részvétele 25%-kal növekszik 2020-ig” cél eléréséhez.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-55 db.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
1.3. A támogatás háttere
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat jóváhagyta az Ifjúsági programok támogatása című felhívás meghirdetését.
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projektnek meg kell felelnie különösen a következőknek:
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS
1. A projekt szakmai tervének elkészítése.
2. Közbeszerzések előkészítése; feltételes közbeszerzések lebonyolítása.
A szakmai terv elkészítése kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el.

II. PROJEKTMENEDZSMENT
Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.
A projektmenedzsment feladatok ellátása kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el.

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA
1. Célcsoport toborzása.
2. Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.
3. Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.
4. Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.
5. Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.
6. A célcsoport számára tréningek, képzések.
7. Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.
8. Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.
9. Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.
10. Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése.
11. Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.

A tevékenységeket a 3.2. pontban meghatározott tématerületekhez kapcsolódóan szükséges tervezni és megvalósítani.
Fenti tevékenységeket kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén lehet megvalósítani.
A támogatható tevékenységek közül az Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása kötelezően megvalósítandó tevékenység.
A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben foglaltakat kell betartani.
A fent felsorolt tevékenységekbe külhoni szervezeteket is be lehet vonni együttműködő partnerekként.
Az együttműködő partnerek a projekt keretében nem részesülnek anyagi támogatásban.
Kizárólag olyan programok, tevékenységek támogathatók, amelyeket a támogatást igénylő a projekt megvalósítása során ingyenesen nyújt a célcsoport számára, és amelyből bevétele nem keletkezik.

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások című részben.

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG
A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF tartalmazza.
4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:
- a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban;
- főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra5 szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, (kivéve egyházi szervezetek);
- bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek);
- rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól, arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz;
- a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye nem negatív;
- valamint a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerint az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:
- Egyéb szövetség (GFO 517)
- Egyéb egyesület (GFO 529)
- Egyéb alapítvány (GFO 569)
- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
- Bevett egyház (GFO 551)
- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
- Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Egy szervezet csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF c. dokumentumban található Kizáró okok listája c. részben.
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év március hó 7-től 2016. március hó 12-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016. év április hó 8. nap
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással6 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás7/futárposta-szolgáltatás8 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1374 Budapest, Pf. 613.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Nem releváns.
5.3 A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

5.4 Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a lehet.
A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét..
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-ában foglaltak figyelembevételével.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. 23

A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
https://www.palyazat.gov.hu/node/57583
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum