Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása - Somogy megye
Kiíró:
Somogy Megyei Kormányhivatal
Határidő:
03/31/2016
Érvényes:
03/31/2016
Tárgymutató:
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása - Somogy megye
Pályázhat:
Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban illetve rehabilitációs járadékban részesül és
- vállalja önmaga foglalkoztatását - munkaviszonyon kívüli tevékenységgel -
a) egyéni vállalkozás (egyéni cég) keretében, vagy
b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatására

A Somogy Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján
PÁLYÁZATOT HIRDET
az álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.

A támogatás célja:
Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése beruházási célú támogatással.

A pályázaton részt vehet, aki
- a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is - a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban illetve rehabilitációs járadékban részesül és
- vállalja önmaga foglalkoztatását - munkaviszonyon kívüli tevékenységgel -
a) egyéni vállalkozás (egyéni cég) keretében, vagy
b) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
c) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy
d) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki az alábbi feltételekkel rendelkező gazdasági társasághoz kíván csatlakozni:
- legalább egy naptári éve létrehozott, s a hivatkozott naptári évben nem veszteséggel működik;
- a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt, továbbá
- lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással nem rendelkezik, és
- a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként vesz részt.

Nem támogatható az a pályázó:
- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy
- nem a megjelölt adatlapon, nem az előírt példányban, illetve nem megfelelően (ideértve a formai és/vagy számszaki hibákat is), vagy hiányosan nyújtja be pályázatát, vagy
- a pályázatában és/vagy a hatósági szerződés megkötése során valótlan adatot közöl (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), vagy
- akinek az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, vagy
- aki a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerőpiaci Alapból) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) lejárt esedékességű tartozása van, vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (korábban Munkaerő-piaci Alapból) kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt,
- aki ugyanannak a vállalkozásnak lesz tagja, melynél álláskeresővé válását, illetve rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban részesülő személy esetében a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül alkalmazásában állt, vagy annak a vállalkozásnak tagja volt,
- aki a pályázatát őstermelői tevékenység támogatása iránt nyújtotta be és a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül már folytatott mezőgazdasági őstermelői tevékenységet, illetve ezen idő egésze vagy egy része alatt rendelkezett mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal,
- aki olyan tevékenységi körrel kíván vállalkozást működtetni, amely tevékenységet a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül vállalkozás formájában folytatott.
- aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény (továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban,
- akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig.
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely:
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- ·a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek,
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

A támogatás forrása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének a megyére meghatározott, e célra elkülönített pénzügyi kerete 66 650 000 Ft.

A támogatás formája és mértéke:
1. Legfeljebb 2 millió Ft vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (áfa) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs.
Ezzel a támogatással együttesen illetve külön is igényelhető legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vállalkozóvá válás vissza nem térítendő támogatás. Együttes igénylés esetén a pályázatot és a kérelmet is a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán egyidejűleg kell benyújtani.
Kizárólag a 6 hónapra vonatkozó támogatás igénylése esetén a kérelmet a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán kell beadni.
Fontos! A 6 hónapra a minimálbér összegéig terjedő támogatás Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályon történő igénylését követően már nem kerülhet sor a tőkejuttatás megállapítására!

A támogatás az áfa levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető, az áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az áfa összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.
(Az igényeltnél kevesebb összegű támogatás is megítélhető.)

A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatást az a pályázó igényelheti, aki:
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel, és
- rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás bruttó összköltségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással, készpénzzel (Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, bankhitel.) és
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi. A pályázó a hatósági szerződésben megjelölt támogatási időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet, és
- rendelkezik anyagi biztosítékkal, mely lehet:
- a Magyar Köztársaság területén fekvő, per-, szolgalommentes, forgalomképes nem lakás céljára szolgáló ingatlan, melynek értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a (pl. üzlet, garázs, zárt kert felépítménnyel, erdő, szőlő, gyümölcsös, telek, nyaraló stb.). Az ingatlan egésze szolgálhat fedezetül.
Ingatlan fedezet felajánlásához
o 3 napnál nem régebbi eredeti földhivatali tulajdoni lap másolat-szemle, amelyet a hatósági szerződés megkötéséhez kell csatolni, és
o érvényes, hivatalos eredeti értékbecslés szükséges, (ennek az 54/1997.(VIII.1.) FM rendeletben és a 25/1997.(VIII. 1.) PM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek meg kell felelnie), melyet a hatósági szerződés megkötéséhez kell benyújtani.
Amennyiben a felajánlott ingatlan már jelzálogjoggal terhelt, de a jelen támogatással kapcsolatban a 150%-os mértékű fedezeten kívüli mértékkel együtt a terhelés nem éri el az ingatlan piaci értékének 75%-át, terhelt ingatlan is elfogadható biztosítékként, legfeljebb a 3. ranghelyig.
A jelzálogjog bejegyzésének költségeit a pályázónak kell viselnie.
Abban az esetben, ha a támogatásban részesített Pályázó és a biztosítékul szolgáló ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Zálogkötelezett) eltér, a Zálogkötelezettnek - mint harmadik személynek, akinek jogát, jogos érdekét a hatósági szerződés érinti - írásban nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul a hatósági szerződés megkötéséhez és az ingatlan megterheléséhez, melyet a pályázathoz kell csatolnia.
- A támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, melyet a hatósági szerződés megkötéséhez kell benyújtani.
A biztosítékok a fent felsoroltak kombinálásával is teljesíthetőek.

A támogatás a vállalkozással közvetlen kapcsolatban álló alábbi tételekre igényelhető:
- Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai, műszaki, irodai berendezések, felszerelések, ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon - és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat - függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során "leválasztható” terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)
- A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (műhely, üzlet, iroda) a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint telek, földterület (pl. erdő, ültetvény, mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
- Közeli hozzátartozók (házastárs, egyenes-ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan- és tárgyi eszközvásárlás nem támogatható.
- A vállalkozás profiljához illeszkedő bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz.
- Egyéb költségekhez (pl. forgóeszköz, indulókészlet vásárlása), melyre a teljes fejlesztési költség legfeljebb 20%-a fordítható.

A támogatás nem igényelhető:
- Lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházásra, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költségére, személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) vásárlására, bérleti jog megszerzésére.
- A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzésre, beruházásra. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával.
- Forgóeszköz vásárlásra, amennyiben annak költsége az "Egyéb költségek” pontban meghatározott mértéket meghaladja. (A teljes fejlesztési költség 20%-a.)

A támogatás igénybevételének egyéb feltételei:
Támogatás nyújtható annak a pályázónak, aki:
- a beruházást a pályázat benyújtását követően kezdi meg,
- vállalja önmaga foglalkoztatását a hatósági szerződés aláírásától számított legalább 3 évig, mely időszak alatt a pályázó az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt - az önfoglalkoztatási jogviszonya mellett - nem létesíthet,
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel,
- a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a Somogy Megyei Kormányhivatallal,
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat,
- a bejelentési kötelezettséggel járó egyéni vállalkozás létrehozása esetén a vállalkozói igazolvány, a vállalkozói tevékenység megkezdését igazoló a 2009. évi CXV. törvény 9. §-a szerinti igazolás,
- mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetében a mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja
- gazdasági társaság esetén
- a társasági szerződés és cégbírósági végzés annak bejegyzéséről, valamint már működő társasághoz való csatlakozás esetén társasági szerződésmódosítás és cégbírósági végzés a változás bejegyzéséről
- cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya vagy aláírási mintájának másolata, valamint cégjegyzékszáma, és adószáma,
- vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására a hatósági szerződés megkötéséig vállalkozói bankszámlát nyit,
- vállalja, hogy amennyiben működési engedélyköteles tevékenységet kíván folytatni, úgy a hatósági szerződés megkötéséig az illetékes hatóság által kiadott működési engedélyt benyújtja,
- vállalja, hogy a bankszámlájára beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez,
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben részletezett időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi,
- vállalja, hogy a Kormányhivatal megkeresésére a pályázat érdemi elbírálásához - az előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol,
- a támogatás felhasználása során vállalja - amennyiben a közbeszerzés kötelező feltételei fennállnak - a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását,
- több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben minden pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
- a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy
- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
- a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg.
A rendelkezésre álló forrást meghaladó támogatási igény beérkezése esetén az igényeltnél kisebb összegű támogatás is odaítélhető, illetve a pályázat forráshiány miatt elutasítható.

A támogatás folyósítása:
A támogatás a Somogy Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés aláírása után - a támogatás fedezeteként felajánlott biztosítékokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével (jelzálogszerződés megkötését és a jelzálogjog bejegyzését követően) - az alábbiak szerint kerül folyósításra:
A támogatás összege a bemutatott eredeti bizonylatok (pl. kiegyenlített számla, adásvételi szerződés, marhalevél stb.), valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (pénzintézeti terhelési értesítés, vagy igazolás az átutalásról, illetve kiadási pénztárbizonylat) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott mértékben - teljesítés és forrás arányosan - a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott vállalkozói bankszámlájára. Egymillió forint vagy ezt meghaladó összegű számla/adásvételi szerződés esetén a pénzügyi lebonyolítás csak átutalással lehetséges, melynek igazolására az átutalásról szóló bizonylat csatolása szükséges.
- A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követő naptól 2016. november 30. napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatóak el.

A szerződésszegés jogkövetkezményei:
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 132. §-a (2) bekezdése szerint kiszámított késedelmi pótlékkal növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a befizetés napjáig a támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi pótlékot is köteles fizetni. Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása
A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 eredeti példányban, (valamennyi oldalt aláírva) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
Postán történő benyújtáskor a pályázatot tértivevénnyel feladott küldeményként kell továbbítani és ellátni a "Pályázat- Sk. felbontásra” felirattal. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít. A pályázat személyes benyújtása esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya a pályázat átvételéről igazolást ad a pályázónak.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, határidőn túl, vagy hiányosan, illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya kezdeményezhet.
Formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 8 napon belül felszólítja a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül pótolja.
Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlap, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az űrlaphoz csatolandó valamelyik adatlap, nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek - ide értve az esetleges hiánypótlást követően is formailag hiányos - illetve nem felel meg a pályázati adatlapban foglaltaknak, vagy határidőn túl érkezik, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a pályázó által kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra, és a pályázó nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy a vállalkozás költségtervének a rendelkezésre álló összeg figyelembe vételével történő átdolgozását, a pályázat szintén elutasításra kerülhet.
Amennyiben a pályázó a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást is igényli, úgy az erre vonatkozó kérelmet a hozzá tartozó adatlapokkal és nyilatkozatokkal együtt a tőkejuttatás támogatására benyújtott pályázatához mellékelve, azzal együtt, egy borítékban postázza a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály címére.

A pályázatok benyújtásának helye:
Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály, 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39.

A benyújtás határideje: 2016. március 31.

A pályázatok elbírálásáról a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetőjének szakmai javaslatára a Kormánymegbízott mérlegelési jogkörben, a pályázat benyújtását követően, legfeljebb 60 napon belül dönt. A támogatási döntésről a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály írásban értesíti a pályázót, a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek.
A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályán, illetve a Somogy Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályain, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető, illetve kinyomtatható a http://somogy.munka.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
VVT 6 havi támogatás [WORD 124KB]
VVT Tőkejuttatás [WORD 294KB]
Aktuális támogatások Somogy Megyében 2016. 03. 01. [EXCEL 31KB]
Tájékoztatás a munkahelymegőrzésről [WORD 186KB]
Tájékoztató a lakhatási támogatásról [WORD 134KB]
Tájékoztató a helyközi utazásról [WORD 134KB]Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum