Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019 - Új nemzedékek jövőjéért kollégium / NEA-UN-19-Ö-M, NEA-UN-19-Ö-V
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
02/21/2019
Érvényes:
02/21/2019
Tárgymutató:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása
Pályázhat:
civil szervezetek (hatókörtől függetlenül) nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019 - Új nemzedékek jövőjéért kollégium
/ NEA-UN-19-Ö-M, NEA-UN-19-Ö-V

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Civil szervezetek működésének biztosítására
vagy
szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására
fordítható összevont támogatás 2019.
Pályázati kiírás kódja: NEA-UN-19-Ö
Pályázati kiírás kategóriái: NEA-UN-19-Ö-M kategória kódú működési költségek támogatása
és
NEA-UN-19-Ö-V kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása
Pályázat benyújtási időszak (kollégiumonként eltérően jelen kiírás 4. pontja szerint):
2019. január 16.-2019. február 21.
Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek számára, működésük vagy szakmai programjuk és működési költségeik támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet.
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet)
- a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tao tv.) alapján kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési Rendszer (a továbbiakban: EPER) útján benyújtandó pályázati formában.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019. "című dokumentum (továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a http://www.civil.info.hu/web/NEA, illetve a http://www.bgazrt.hu linkeken.

1. A pályázat célja
A pályázat célja
NEA-UN-19-Ö-M esetében: A civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.
NEA-UN-19-Ö-V esetében: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek támogatása.

2. A támogatható tevékenységek
NEA-UN-19-Ö-M esetében: A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti tevékenysége működési feltételeinek biztosítására fordítható.
NEA-UN-19-Ö-V esetében: A támogatás a civil szervezet alapcél szerinti a Civil tv. 56. § (1) bek b) pontjában foglalt működési és az alábbi kollégiumonként eltérő szakmai tevékenységeinek biztosítására fordítható:
NEA-UN-19-Ö-V esetében:
- civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása; (a Civil tv. 59. § (4) bekezdése szerint határon túli szervezet önálló pályázatára ennél a pontnál van lehetőség).;
- nemzetközi civil kapcsolatokban Magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
- civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
- civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
- civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.
Civil tv. 56. §; 3663/2018. (11.16.) sz. UN döntés

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrás jelen pályázati kiírás tekintetében 704 596 000 Ft a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 29. sorának Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére (a továbbiakban: pályázati keretösszeg).
Civil tv. 55. §, NEAr. 29. §

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatási időszak
A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek.
2019. 02. 21. 23:59

5. Pályázók köre
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi - Magyarországon nyilvántartásba vett - civil szervezetek (hatókörtől1 függetlenül) nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
a. szövetség vagy
b. alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot).
Civil tv. 59. § (1) bek., Civil tv. 2. § 13. pontja
Külföldön nyilvántartásba vett civil szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat a NEA-UN-19-Ö-V kategóriára a 2. pontban meghatározott pályázati célra, mint határon túli civil szervezet önálló benyújtóként.
Határon túli pályázó szervezet a Civil tv. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján önálló támogatási igény benyújtására jogosult, ha:
a) társpályázóként egy alkalommal már támogatásban részesült,
b) támogatási igényét az EPER-en keresztül nyújtja be, és
c) a támogatási igény benyújtásának évében más kategóriában együttesen benyújtott támogatási igény keretén belül társpályázóként nem vesz részt.
NEAr. 3 §. (4) bek. c) pont
Határon túli civil szervezet: határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő civil szervezet.
Civil tv. 2. § (12) pont
5.2. Jelen pályázati kiírásra a NEAr. 1. mellékletében foglalt alapcél szerinti tevékenységeket ellátó civil szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

FIGYELEM!
Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium tevékenységi köréből kikerült és a Társadalmi felelősségvállalás kollégium tevékenységi körébe bekerült a természet- és környezetvédelem.
5.3. Pályázat benyújtására nem jogosult, a Civil tv. hatálya alá tartozó szervezetek:
- szakszervezetek,
- pártok,
- párt által alapított alapítványok,
- párt részvételével létrehozott egyesületek,
- kölcsönös biztosító egyesületek,
- közalapítványok,
- civil társaságok.
Nem jogosultak pályázat benyújtására továbbá a bevett egyházak, egyházi jogi személyek.
A határon túli civil szervezet jelen pályázati kiírásban nem nyújthat be támogatási igényt a NEA-UN-19-Ö-M kategória esetében.
Civil tv. 59. § (4) bek.

6. Benyújtható pályázatok
A fenti támogatási célokra a szervezet területi hatókörétől függetlenül lehet pályázatot benyújtani.
Azon szervezet, mely összevont támogatásra nyújt be pályázatot, nem pályázhat egyszerűsített támogatásra.
17/2018. (10.24.) sz. tanácsi döntés

FIGYELEM!
Egy szervezet csak egy kollégium összevont pályázati kiírására, azon belül is egy kategóriájára nyújthat be pályázatot az alábbiak szerint.
Jelen pályázati kiírás esetében:
- 1 db pályázatot nyújthat be egy Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet a NEA-UN-19-Ö-M kategóriában működési költségeinek támogatására
vagy
- 1 db pályázatot nyújthat be NEA-UN-19-Ö-V kategóriában szakmai programjának és működési költségeinek támogatására az alábbiak szerint:
- egy Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet
vagy
- egy külföldön nyilvántartásba vett civil szervezet (határon túli civil szervezet).
Nem nyújtható be határon túli civil szervezettel együttműködésben megvalósuló pályázat.

7. A támogatás formája, mértéke
7.1. A támogatás formája:
A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában vagy a beszámoló elfogadását követően folyósított támogatás formájában történhet. Támogatási előleg folyósítására a pályázó erre irányuló kérelme esetén kerülhet sor. A civil szervezet erre vonatkozó kérelmét a pályázati adatlap tartalmazza.
Ávr. 86. §, 87. § és NEAr. 4. § (18) bek.
FIGYELEM! Azon civil szervezetek részére, melyek éves összes bevétele az utolsó lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési célú támogatás (NEA-UN-19-Ö-M) nyújtható.
Civil tv. 57. § (1) bek., NEAr. 14. § (1) bek.
NEA-UN-19-Ö-M kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.
NEA-UN-19-Ö-V kategória esetében: a Kollégium a civil szervezet támogatási időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

12. A pályázatok benyújtásának módja és helye
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Civil tv. 53. § (3) bekezdése szerint a civil szervezetek részére nyújtott költségvetési támogatások szakmai összehangolása, a támogatási programok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszer működik. Párhuzamos finanszírozás akkor áll fenn, ha ugyanazon pályázó nyertes pályázataiban a projekt célok azonossága megállapítható az adott költségvetési év forrása vonatkozásában. Párhuzamos finanszírozás esetén csak az egyik projekt támogatható.
12.1. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan EPER-ben lehet benyújtani. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben4 leírtak szerint, illetve a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

FIGYELEM! Az EPER-t a http://www.bgazrt.hu honlapon (EPER belépési pontra kattintva) keresztül lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.

12.2. Pályázati díj
A pályázat benyújtása során, a pályázat beadása napjáig a pályázónak egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, amelynek összege 2000 Ft. A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (pl. banki átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük az EPER-ben a "Dokumentum beküldő"-n keresztül felcsatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017
IBAN HU20100320000031002400000017
A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse EPER-ben, ha a pályázati díjat már elutalta és az utalást alátámasztó banki dokumentumot az EPER-ben a "Dokumentum beküldő"-n keresztül feltöltötte.
Kérjük, a pályázati díj befizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó szervezet - EPER-ben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.
12.3. Regisztrációs Nyilatkozat
Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázónak az Alapkezelő által elfogadott (érvényesnek nyilvánított) regisztrációs nyilatkozattal kell rendelkeznie.
FIGYELEM! Nem kell beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás. Regisztrációjának érvényességét a "Reg. nyilatkozat" menüpontban ellenőrizheti az EPER-ben.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Magyarországon bejegyzett szervezet adatait az Országos Bírósági Hivatal alábbiakban megjelölt honlapján a Civil Szervezetek Névjegyzékével szükséges egyeztetni.
http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses
Új regisztráció esetén vagy ha a megadott adatokban változás történt vagy más okból módosításra van szükség, az EPER-ből kinyomtatott és a pályázó képviselője által aláírt regisztrációs nyilatkozat egy eredeti példányát és az azt alátámasztó dokumentumok hiteles másolatait5 ajánlott küldeményként postai úton legkésőbb a jelen pályázat benyújtása napján beérkezőleg az alábbi postacímre kell küldeni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1253 Budapest Pf. 36.

FIGYELEM! Az új vagy adatmódosítást/adatfrissítést tartalmazó regisztrációs nyilatkozatnak legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig (EPER-ben történő véglegesítés) be kell érkeznie az Alapkezelőhöz.
Amennyiben a regisztrációs nyilatkozat nem, vagy határidő után kerül postázásra, az a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! Határon túli pályázó esetében jogi státuszként a "Személyek egyéb közössége" jogi státuszt szükséges választani a regisztrációkor.
A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibák merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok;jsessionid=815c8ddf50a53ccbdc89cb97b590
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum