Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Domus magyarországi ösztöndíj 2014 - kutatóknak
Kiíró:
Magyar Tudományos Akadémia
Határidő:
10/17/2014
Érvényes:
10/17/2014
Tárgymutató:
kutatói ösztöndíj, Domus
Pályázhat:
Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 13. § (2) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti külső köztestületi tagok.
Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Domus magyarországi ösztöndíj pályázat 2014

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása
magyarországi ösztöndíjak elnyerésére
A pályázat célja
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az akadémiai Alapszabály (a továbbiakban: Alapszabály) 5. § (1) és (2) bekezdése szerint a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) kapcsolatot tart a külföldön élő, magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel, támogatja a határon túli magyar tudományosságot.

A támogató megnevezése
Az Akadémia az MTAtv., az Alapszabály, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára magyarországi kutatói ösztöndíjak elnyerésére.
Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.
Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.

A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.
Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 13. § (2) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti külső köztestületi tagok.
Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázás új feltétele a regisztráció és a publikációs adatok feltöltése a Magyar Tudományos Művek Tárában a pályázási határidőn belül.

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás megnevezése és összege
A pályázat forrása: az Akadémia 2014. évi költségvetésében rendelkezésre álló MTA Titkársága Köztestületi feladatok alcím előirányzatai.
Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben: 14 000 000 forint, azaz tizennégy millió forint.

Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa
A megpályázható senior ösztöndíj összege 40 000-160 000 forint, a junior ösztöndíj összege 30 000-120 000 forint. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 3 hónapig terjedhet.

A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre
A támogatási időszakban felmerülő, az ösztöndíjas kutatási tevékenységével kapcsolatos személyi és dologi jellegű költségek, eszközbeszerzés, könyvkiadás és egyéb, a pályázatban feltüntetett, a Kuratórium által jóváhagyott tevékenységek költségei.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ha a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a Kuratórium elfogadja. Ellenkező esetben a Domus Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni.
Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás illeti meg a Domus Hungarica Vendégházban, vidéki kutatómunka esetén pedig havonta maximum 50 000 forint - kizárólag számlával igazolt - szállásköltség-térítés adható.

Támogatási intenzitás: 100%

A támogatási időszak
Jelen pályázat keretében a 2015. január 1. és 2015. június 30. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható. Az ösztöndíj elnyerését követően a kutatási tevékenység pontos ideje az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának bejelentendő, mivel az ösztöndíj utalása ehhez igazodik. A budapesti szállásigény a Domus Hungarica Vendégház vezetőjével előzetesen egyeztetendő. Az elnyert ösztöndíj lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan, illetve maximum két részletben vehető igénybe.
A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatot 2014. szeptember 15-től október 17-én pénteken, 14 óráig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken:
Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_2014_osz/
Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_2014_osz/
A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:
1. a pályázó regisztráljon és feltöltse/frissítse adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT),
2. a pályázó regisztráljon és feltöltse/frissítse publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).
Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei
A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek. Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok. A pályázat befogadásáról az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága elektronikus értesítést küld a pályázónak.

A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A senior és junior ösztöndíjak odaítéléséről a Domus Kuratórium 2014. december 1-ig dönt.
A Kuratórium, illetve az egyes kurátorok elsősorban a megpályázott kutatási téma társadalmi hasznossága, a pályázó szakmai felkészültsége, valamint a kutatási terv eredetisége, kidolgozottsága és megvalósíthatósága alapján bírálják el a pályázatokat. A döntés eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést kapnak.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) korábban az Akadémia által nyújtott ösztöndíjjal az előírt határidőre nem számolt el,
c) a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az Akadémia visszautasította,
d) Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres jövedelemmel rendelkezik.

A pályázatok érvényessége
A pályázatok csak akkor érvényesek, ha valamennyi szükséges dokumentum hiánytalanul feltöltésre került a meghatározott időpontig, továbbá a pályázóval szemben nem áll fenn a jelen pályázati kiírás vagy a vonatkozó jogszabály szerinti kizáró ok.

A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása
A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj folyósítása átutalással, egy összegben történik, az ösztöndíjas időszak megkezdése előtt, támogatási előleg formájában.

A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek
Az ösztöndíjak felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amely az elektronikus rendszerbe töltendő fel, a letölthető sablon alapján.

A kutatási beszámolók feltöltési határideje: az ösztöndíjas időszak letelte után egy hónap.

A kutatási beszámolókat a Domus Kuratórium értékeli. Ha az ösztöndíjas határidőre nem tesz eleget beszámoló-készítési kötelezettségének, a következő 3 évre kizárja magát a pályázási lehetőségből. Kérjük ösztöndíjasainkat, hogy a Domus ösztöndíj segítségével készült munkáikból - megjelenés esetén - 2 példányt a Domus Könyvtár részére szíveskedjenek eljuttatni.

Jogorvoslat
A támogatást igénylő pályázó vagy az ösztöndíjban részesülő személy kifogást nyújthat be az Akadémia elnökéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, írásban van lehetőség.
A pályázattartalmi elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

További információk
Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196 titkársági telefonszámon.

A pályázást megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati munkatársai nyújtanak segítséget.
A munkatársak telefonon, e-mailben és Skype-on is elérhetőek. Elérhetőségük az MTMT Portálon, a Munkatársak menüpont alatt megtalálható. Telefon: +36 1 4116323 vagy +36 1 4116330, mobiltelefon: +36 20 5681585 vagy +36 20 5681393, e-mail: domuspalyazat@mtmt.hu.

A pályázási időszakban az MTMT-vel kapcsolatos kérdéseket a tudtar@titkarsag.mta.hu címre és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati telefonszámra várjuk.
http://mta.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum