Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása / AUT2014
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
08/31/2014
Érvényes:
08/31/2014
Tárgymutató:
autista otthont fenntartó szervezetek kiegészítő támogatása / AUT2014
Pályázhat:
Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezeti fenntartó, amelyik a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős Szolgáltatói Nyilvántartásba vételről szóló határozattal, illetve a határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:
- alapítvány (KSH 568), (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
- egyesület (KSH 52), (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet);
- nonprofit gazdasági társaság (KSH 572)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

2014
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett
AUT2014 kódjelű

"Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása"
című pályázati programhoz

A Pályázati Útmutató a Pályázati Dosszié elválaszthatatlan része, amely a pályázáshoz szükséges feltételeket tartalmazza.
Érvényesnek csak az a pályázat tekinthető, amely a Pályázati Felhívásban, valamint a Pályázati Útmutatóban foglalt előírásoknak megfelel.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
Az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (lakóotthont, fogyatékosok nappali intézményét, ápoló-gondozó otthont, támogatott lakhatást; továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:
- az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
- segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
- a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

A program célcsoportja
Közvetlen célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek.

Közvetett célcsoport: autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthoni ellátásokban részesülő autista személyek.

A fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással - illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;" 2013. évi LXII. törvény

2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 94 700 000 Ft, azaz kilencvennégymillió-hétszázezer forint.

3. A PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Támogatást az a pályázó kaphat, aki pályázatát az előírt követelmények szerint határidőre benyújtotta.

A támogatás elosztása a Pályázati Útmutatóban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik.

4. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező.

5. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása előfinanszírozás keretében történik utólagos elszámolási kötelezettséggel.

A támogatás kedvezményezettek részére történő folyósítása a támogatási szerződésben rögzítettek szerint alakul. A finanszírozás mód és az ütemezés támogatási szerződésben történő megállapításánál az Ávr.46. § (1), Ávr. 78. §, Ávr. 84. § (4a) (4b) együttesen irányadó. A támogatási összeg utalásának alapvető feltétele, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a program forrását biztosító keretösszeget átutalja a Nonprofit Kft. számára.

A pályázatban csak a támogatási időszakban felmerült költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el.

6. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
2014. szeptember 1. és 2015. április 30. nap közé eső időszak.
A pénzügyi teljesítés határideje: 2015. április 30. nap.
Szakmai és pénzügyi záró elszámolás benyújtásának határideje: 2015. május 20. nap.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a Támogató felkérése esetén a pályázati program teljes futamideje alatt előadás, vagy workshop formájában beszámol a nyertes projektjéről.

7. BEADHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA
A pályázó szervezetnek külön rendelkező intézményenként külön-külön pályázatot kell benyújtania. Egy intézményre értelemszerűen egy pályázat nyújtható be.

8. A PÁLYÁZÓK KÖRE
Vissza nem térítendő támogatást igényelhet az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezeti fenntartó, amelyik a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős Szolgáltatói Nyilvántartásba vételről szóló határozattal, illetve a határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára és megfelel az alábbi feltételeknek:
- alapítvány (KSH 568), (kivéve a párt által alapított alapítványt és a közalapítványt);
- egyesület (KSH 52), (kivéve a párt részvételével létrehozott egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet);
- nonprofit gazdasági társaság (KSH 572)

A pályázathoz a jogerős Szolgáltatói Nyilvántartásba vételről szóló határozatot kell csatolni; a "Tanúsítvány" nem elfogadható!

9. A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
A pályázat benyújtásához szükséges teljes pályázati dokumentáció megtekintéséhez, letöltéséhez az érdeklődőknek regisztrálniuk kell a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján (http://www.fszk.hu). A regisztráció során megadott adatokat a Nonprofit Kft. bizalmasan kezeli, kizárólag kapcsolattartásra és statisztikák készítésére használja, harmadik félnek nem adja át.
A pályázati formanyomtatvány utasításait szigorúan be kell tartani, és követni kell a számozás sorrendjét. Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

10. REGISZTRÁCIÓS DÍJ
Jelen pályázati programban való részvételhez pályázatonként 5000 Ft, azaz ötezer forint regisztrációs díjat kell fizetni a Társaság MÁK 10032000-00322472-00000017 számú számlájára a pályázati kód (AUT2014) feltüntetésével.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HELYE
A pályázóknak a pályázatokat lezárt borítékban tértivevényes levélként kell az alábbi címre eljuttatniuk:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.

A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni.
A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát (kód: AUT2014), a pályázó teljes nevét és címét.

A pályázatokat A4-es papírra, Arial 11 betűtípussal és 1,5 sorközzel kell kinyomtatni és spirálozva, tartalomjegyzékkel ellátva kell beadni.
Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott autizmussal élő személyek létszámától, továbbá a társuló fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük.

11. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázatok benyújtási határideje 2014. augusztus 31.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

12. A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZAKMAI SZEMPONTRENDSZERE ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatok elbírálásának írásbeli dokumentálása, a pályázatok elbírálásáról készült emlékeztetők és a pályázat nyerteseiről szóló döntési listák tartalma tekintetében az Ávr. 68. §-a az irányadó, melynek alapján a Támogató (Emberi Erőforrások Minisztériuma) képviselője, azaz a szociális és családügyért felelős államtitkár dönt.

A támogatói döntést követően a Nonprofit Kft. ügyvezetője kéri a megítélt támogatási összeg költségvetési tervezését a Pályázati Útmutatóban ismertetett szempontok figyelembevételével.

13. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben lehet eljuttatni az alábbi elérhetőségre:

E-mail cím: aut2014@fszk.hu

A feltett kérdéseket, illetve a rájuk adott válaszokat a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a Nonprofit Kft. honlapján kerül megjelentetésre: http://www.fszk.hu

14. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának további részletes szabályait a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás, a Pályázati Útmutató és a pályázati adatlap letölthető a http://www.fszk.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati adatlapIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum