Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatása
Kiíró:
Magyar Tudományos Akadémia
Határidő:
10/15/2014
Érvényes:
10/15/2014
Tárgymutató:
tudományos konferencia-részvétel támogatása, MTA
Pályázhat:
azok az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (továbbiakban: intézmény) alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, fiatal kutatói álláshelyen) foglalkoztatott magyar állampolgárságú kutatók, akik külföldi tudományos rendezvényen kívánnak aktívan (egy- vagy első szerzős előadással vagy poszter-bemutatóval) részt venni, és még nem töltötték be a 40. életévüket. A 35 és 40 év közötti kutatók csak megszerzett PhD birtokában pályázhatnak
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


IFJÚSÁGI NEMZETKÖZI KONFERENCIA PÁLYÁZAT
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - ŐSZI FORDULÓ
fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására

I. A támogatás célja
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatot alapított.
A Magyar Tudományos Akadémia - a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján - 2015. január 1-jétől 2015. szeptember 30-ig terjedő időtartamra nyílt jellegű pályázatot hirdet fiatal kutatók külföldi tudományos rendezvényen (konferencián, szimpóziumon) való aktív részvételének támogatására.
Az MTA az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) kiírásával azoknak a fiatal kutatóknak kívánja a nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét támogatni, akik jelentős tudományos eredményeket értek el, és az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgoznak.

II. A támogatásra jogosultak köre
Pályázatot nyújthatnak be azok az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (továbbiakban: intézmény) alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatárs, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, fiatal kutatói álláshelyen) foglalkoztatott magyar állampolgárságú kutatók, akik külföldi tudományos rendezvényen kívánnak aktívan (egy- vagy első szerzős előadással vagy poszter-bemutatóval) részt venni, és még nem töltötték be a 40. életévüket. A 35 és 40 év közötti kutatók csak megszerzett PhD birtokában pályázhatnak. A korhatár a 10 éven aluli gyermeke(ke)t nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik.

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai
Nem részesülhet támogatásban az, aki
a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;

IV. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke
A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben kerülhet sor. Ugyanarra a konferenciarészvétel-támogatásra adott évben csak egyszer lehet pályázni.
A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe. Elszámoláskor csak a támogatási időszakra (a döntéstől számítva 2015. szeptember 30-ig) eső számlák fogadhatóak el.
A pályázati keret összege 2015. évre 10 00 000 Ft, a 2015. január 1-jétől 2015. szeptember 30-ig terjedő időszakra az irányadó összeg 5 M Ft.
A minimálisan kiosztható összeg személyenként bruttó 100 000 Ft. A maximális támogatás Európán belüli rendezvény esetén személyenként bruttó 300 000 Ft, más kontinensen megtartott program esetén személyenként bruttó 500 000 Ft.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje
A pályázat menete
A pályázatokat 2014. szeptember 10-től október 15-ig lehet benyújtani az INKP elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/inkp).
A belépéshez az Akadémiai Adattár azonosítója szükséges.
1) Amennyiben a pályázó nem tagja az MTA köztestületének és nincs még Akadémiai Adattár azonosítója (AAT), regisztrálnia kell, és az alábbi útmutató segítségével kezdheti meg a pályázatának benyújtását. (útmutató 1)
2) Amennyiben a pályázónak van AAT-azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően) az alábbi útmutató 3. pontjától kezdve töltheti ki az AAT-ben a kötelező mezőket. (útmutató 1)
3) Az AAT-ben való adatkitöltést követően léphet be a pályázó az INKP weboldalra. A pályázat kitöltését az alábbi útmutató segíti. (útmutató 2)

A pályázathoz kapcsolódóan kitöltendő adatok és benyújtandó dokumentumok:
1) Weboldalra való feltöltéssel:
A pályázati felületen szereplő adatok kitöltése, illetve a szükséges dokumentumok feltöltése:
1. a pályázó adatai (AAT-ből származó kötelező adatok: lásd útmutató);
2. a pályázat adatai (az INKP weboldalán töltendő ki);
3. a Mellékletek menüpont alá feltöltendő dokumentumok (pdf);
1. számú melléklet: rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz;
2. számú melléklet: a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása;
3. számú melléklet: amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata, illetve ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor helyette kb. 1 oldalas absztrakt és az absztrakt elfogadásának várható ideje;
4. számú melléklet: 10 éven aluli gyermek(ek)et nevelő kutatónők esetében a 10 éves kor alatti gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata(i).
2) Az alábbi dokumentumok eredeti példányát postán kérjük megküldeni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.):
1. nyilatkozat: a pályázati weboldal "Letöltés” menüpontja alól letölthető dokumentumot kérjük kitölteni
2. közalkalmazotti munkajogviszony igazolása (aláírás, pecsét).
A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2014. október 15. lehet. A borítékon fel kell tüntetni: "INKP 2015/1”.
A pályázati anyagok lezárásának határideje 2014. október 15. éjfél.

VI. A pályázat érvényessége
A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, és valamennyi szükséges dokumentum az előírt tartalommal, aláírva, határidőre beérkezett, illetve a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok.
Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül.
Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

VII. A pályázat elbírálása, a támogatói döntés
A pályázatok szakmai bírálat alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra, melynek főbb szempontjai a következők:
- a pályázó tudományos teljesítménye,
- a konferencia jelentősége,
- a konferencián bemutatni kívánt poszter vagy előadás témájának aktualitása,
- a konferencia remélt hatása a pályázó szakmai előrehaladásának érdekében.
A pályázati támogatás odaítéléséről az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat Kuratóriuma 2014 őszén dönt. A pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben kapnak tájékoztatást a döntésről.

VIII. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása, beszámolás
A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság a nyertes kutatót foglalkoztató intézmény részére biztosítja a megítélt támogatást. Az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására a kutatót foglalkoztató intézményen keresztül kerül sor.
A nyertes pályázó köteles értesíteni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályát, ha a megpályázott rendezvény szervezői mégsem fogadták el az absztraktot.
A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az összeg - a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak szerint - késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetés ütemezését külön megállapodás rögzíti.
A támogatást elnyert pályázó a rendezvény utolsó napjától számított egy hónapon belül köteles - számlákkal is alátámasztott - pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni, és azt átadni az őt foglalkoztató intézménynek.
Költségként elszámolhatók a külföldön rendezett tudományos rendezvényen való részvétel költségei: útiköltség, biztosítás, szállás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, napidíj, külföldi tömegközlekedés, repülőtéri transzfer.
Az elszámolás részletes szabályait a támogató a támogatás indításakor határozza meg.

IX. Jogorvoslat
A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázó az MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül írásban van lehetőség.

X. Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk:
- a támogatási intenzitás mértéke 10-100%, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó projekt ennyi százalékát fedezi az elnyert támogatás,
- a támogató saját forrás meglétét nem követeli meg,
- pályázati díj nincs.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán Kern Boglárka szakreferens (tel.: 06 1 411 6260, e-mail: inkp@titkarsag.mta.hu) áll rendelkezésre.
http://mta.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum