Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező NEM fővárosi zeneművészeti szervezetek az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2021. évi működési támogatására
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
03/17/2021
Érvényes:
03/17/2021
Tárgymutató:
zeneművészeti és előadó-művészeti szervezetek 2021. évi működési támogatása, regionális
Pályázhat:
zenekar vagy énekkar, amely
- nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
- a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként, nem fővárosi székhellyel szerepel, továbbá
- nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező NEM fővárosi zeneművészeti szervezetek az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2021. évi működési támogatására

Pályázati felhívás
a minősítéssel nem rendelkező NEM fővárosi zeneművészeti szervezetek
az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2021. évi működési támogatására
A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI)
A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)
Pályázat benyújtásának feltétele: az EPER rendszerbe történő sikeres regisztráció (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx)
A regisztrációs nyilatkozatot az alábbi címre szükséges postai úton megküldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
NKA Igazgatósága
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.

A pályázat célja
Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező, nem fővárosi székhellyel rendelkező zeneművészeti szervezetek
2021. április 1-2022. március 31.
közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai program megvalósításának támogatására.
A jelen pályázat alapján nyújtott támogatás a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 2017. 6. 20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).) (a továbbiakban: 651/2014/EU rendelet) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján 80 millió Ft. A pályázati keretösszeg az EMMI 2021. évi költségvetésében a 20/13/1/4 "Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 2021. január 1-jétől rendelkezésre áll.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely
- nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
- a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként, nem fővárosi székhellyel szerepel, továbbá
- nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.
A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az EMET-NKAI részére.
Nem nyújthat be pályázatot
- természetes személy;
- aki nem szerepel a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként;
- aki szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben;
- állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet;
- fővárosi székhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet.

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely
- a 2017. december 31-ig a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kezelt vagy bonyolított EMMI illetve jogelődjei, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által kezelt/nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogató az elszámolást nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2021. április 1.-2022. március 31.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2021. április 1.-2022. április 15.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok feltöltésének határideje: a pályázati kiírásnak az EPER felületén történő megjelenésétől számított 30 naptári nap a jelen pályázati felhívás esetében 2021. március 17.

Nevezési díj, saját forrás
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.).

Támogatható tevékenységek:
A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.
A jelen pályázati felhívás keretében támogatás a következőkhöz nyújtható:
a) művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,
b) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység.
c) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
Beruházási támogatás esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. A működési eredményt az elszámolható költségekből visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni. Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és ésszerű nyereséget fedező összeget.
A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
Ezt visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell biztosítani.
Azonos vagy részben azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

Igényelhető jogcímek
A kiválasztott jogcímeket a költségkalkulációkban tételesen kell felsorolni!
a) a kulturális intézmény, vagy projekt személyi jellegű ráfordítása
- az időszakosan és rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkavégzésre irányuló meghatározott havi munkabére és annak közterhei (béren kívüli juttatás finanszírozására, továbbá jutalom, 13. havi bér kifizetésére támogatás nem igényelhető!),
- alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja (járulékokkal együtt),
b) a kulturális intézmény állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség, - adminisztrációs költség, (pl.: irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
- közüzemi díj,
- kommunikációs költség, maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5%-a (pld: telefon-, internet előfizetés, telefon előfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársaság által kiállított számla fogadható el, közvetítő bevonása nem lehetséges!),
c) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
ca) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének költsége,
- bérleti díj,
cb) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,
- a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig,
- biztosítási költség,
- szakmai anyagok költségei, (pl.: kottavásárlás)
- utazási költség,
- tevékenységhez kapcsolódó kis értékű (200 000 Ft-ig) eszközök beszerzésére,
cc) a marketing költsége
- reklám- és PR-költség,
cd) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség
- jogdíj,
d) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség
- alkotók, közreműködők, előadók megbízási díjainak számlás kifizetése (dologi költség),
- szolgáltatás vásárlása (pl.: könyvelés költsége),
- szállásköltség (IFA nem),
- szállítási költség.

Nem igényelhető támogatás felújításra, nagy értékű eszközbeszerzésre, béren kívüli juttatásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra.
További feltételeket lásd még "A támogatás elszámolása és ellenőrzése" és a "Nem igényelhető és nem elszámolható költségek" bekezdésekben felsoroltaknál!

A pályázati adatlaphoz feltöltendő mellékletek:
1. szakmai és működési terv a 2021. évre szóló szakmai és működési terv (részletezve a hangversenyprogramok, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, a hangfelvételek programja)
2. szakmai beszámoló a 2020. évi tevékenységről
3. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről
Amennyiben nem rendelkeznek 2019. január 1. utáni érvényes regisztrációval:
4. 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány (kizárólag ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintát vagy az aláírásminta hitelesített másolatát fogadunk el)
5. Gazdasági társaságok esetében (nonprofit kft., nonprofit bt.) 30 napnál nem régebbi cégkivonat
6. Egyéb melléklet (olyan dokumentum, amit a pályázathoz egyéb mellékletként fel kíván tölteni)

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap "Csatolandó dokumentumok" menüjébe szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot, amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.
A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a dokumentumok visszaolvashatók-e. Amennyiben olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB
Amennyiben a szervezet 2019. január 1-jét követően az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz (Effector, EPER) nyújtott be támogatási igényt valamint érvényes jogi dokumentációt (eredetiben, postai úton) és nem történt változás az adatokban, úgy csak egy nyilatkozat benyújtására kötelezett, melyben meg kell jelölni a pályázati azonosító számot és a pályázati évet is, amikor a dokumentumok beküldésre kerültek.
A nyilatkozatot a "Csatolandó dokumentumok" menüpontba cégszerű aláírással ellátva (aláírás, pecsét) szükséges feltölteni! A nyilatkozat megtalálható az EPER rendszerben a kategóriához tartozó "Letölthető dokumentumok" menüpont alatt.
Felhívjuk új, illetve a 2019. január 1-jét megelőző regisztrációval rendelkező pályázóink figyelmét, hogy a feltöltött Aláírási címpéldány és a Cégkivonat eredeti példányait kötelező megküldeni postai úton is az alábbi címre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:
Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:
1. szakmai és működési terv 2021.
2. szakmai beszámoló 2020.
Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI FKPI nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a fent megnevezett dokumentumok bármelyike hiányzik, vagy a pályázó - bármely csatolandó melléklet esetében - üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához.
A pályázat elbírálásának határideje
Az adott kategóriában rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázónkénti elosztásáról a döntést a támogató 2021. április 30-ig nyilvánosságra hozza.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja
A) A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy
- a pályázó a pályázói körbe tartozik-e,
- ha bármely olyan mellékletet nem csatolt, amely nem hiánypótolható és/vagy üres dokumentumot csatolt fel a pályázatához.

B) A hiánypótlás
Ha a befogadott pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI - a hibák, hiányosságok megjelölése mellett - egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.
A hiánypótlásról a pályázó az EPER online felületen hivatalos felszólító levelet kap.
A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.
A hiánypótlásról szóló felszólító levél kiküldésének tényéről, a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mailcímet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.
A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.
Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratórium részére.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás
A beérkezett pályázatokról szóló döntés megalapozásához a döntéshozó a döntési javaslatot megfogalmazó érintett előadó-művészeti bizottság - az érintett előadó-művészeti szervezetek szakmai érdekképviseleti szervezetei által véleményezett - javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.
A döntésre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján az Zeneművészeti Bizottság tesz javaslatot.
A szakmai kuratórium a pályázatokat a szakmai kuratórium munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, valamint saját szakmai tapasztalatuk, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázati anyagban szereplő információk alapján, a pályázati kiírásban megadott szempontrendszer szerint bírálják el.
A szakmai kuratórium a formailag érvénytelennek minősített pályázatot nem értékelik, és nem pontozzák.
A szakmai kuratórium döntési javaslatot tesz az EMET NKAI által tájékoztatással megküldött, hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázat elutasításáról és a szakmailag érvénytelen pályázatról. A szakmailag érvénytelennek minősített pályázatot a kuratórium nem értékelik, és nem pontozzák.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
- a pályázati kiírásnak való megfelelés
- a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása
- a pályázati cél regionális jelentősége
- a pályázati cél nemzetközi jelentősége
- a pályázati cél ifjúság-nevelő hatása
- a költségvetés realitása, (a pályázati cél és a kért összeg közötti összhang)
- a pályázat igényessége.
Közzététel
A támogató a http://www.emet.gov.hu és a http://www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza
- a pályázók nevét, székhelyét;
- a támogatás célját;
- a megítélt támogatási összeget;
- indokolást.

Értesítés
Az EMET NKAI a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül elektronikus úton tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Jogorvoslat
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője, vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.
Az EMET NKAI - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.
A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Támogatói okirat kiállítása
A támogatói okirat (továbbiakban: okirat) kiadásának feltétele, hogy a támogatott pályázó az okirat kiadásához előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 75. §-a az okirat kiállításához kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem állítható ki.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy vagy több részletben kerülhet sor támogatási előleg címén a kedvezményezett által benyújtott és a támogató által elfogadott költségterv és finanszírozási ütemterv alapján.
A támogatási előleg folyósítására az okirat pályázó fél általi elfogadását követően, az okiratban meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezett az elnyert támogatást csak az okiratban rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról az okirat és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.
Vis maior esetén - kiemelten pandémia idején - a teljesítendő, okiratban rögzített cél online, de fizető közönség előtt lejátszott előadásokkal lehet kiváltani.
A szakmai beszámolóban részletesen ismertetni kell a támogatás felhasználásának, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait. Ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint összevetve a benyújtott, és a visszatervezésre tekintettel módosított szakmai és működési tervet, valamint költségkalkulációt a tényleges teljesítéssel, elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).

A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az okiratban rögzített költségvetésalapján:
1. A kedvezményezett nevére szóló, eredeti dokumentumokon érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylatok, ennek hiányában pénztárfőkönyv / pénztárnapló / átvételi elismervény / könyvelési dokumentum, illetve banki terhelési értesítő), és a szerződésekről, teljesítésigazolásokról készített hiteles másolatokat.
2. A kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe (repülőjegy elszámolása esetén is kötelező!).
3. A munkavégzésre irányuló megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit is értékhatártól függetlenül szükséges beküldeni.
4. Bérszámfejtéssel útján kifizetett munkabér, megbízási díj, illetve tiszteletdíj szerződéseinek másolati példányát értékhatártól függetlenül..
5. Az idegen nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni kell, oly módon, hogy a fordítás tényét cégszerű aláírással igazolni kell,
6. a forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítési időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani.
7. 1 500 000 Ft feletti kifizetések kizárólag banki átutalással teljesíthetők, melynek igazolása a banki terhelési értesítővel történik az elszámolásban.
8. A támogatás terhére tényleges pénzmozgással nem járó - kompenzálással, engedményezéssel teljesített - költség nem számolható el/a költségvetésben nem szerepeltethető.

Nem igényelhető és nem elszámolható költségek
1. a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
2. más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
3. az előadó-művészeti szervezet - amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti tevékenységen, mint alap- / főtevékenységen kívül más tevékenységet is folytat - központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada,
4. a nem előadó-művészeti tevékenységek közvetlen kiadásai,
5. ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
6. visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
7. társasági adó, helyi adó, idegenforgalmi adó, vámköltség, illeték, különadó stb.,
8. bírság, kötbér, perköltség, hatósági díj,
9. banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
10. árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
11. társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
12. föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
13. természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is).

Az elszámolás pontos menetéről az Elszámolási Útmutató rendelkezik.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
szakmai kérdésekben az EMMI Előadó-művészeti Főosztályán:
- Illés Eszter az eszter.illes@emmi.gov.hu email- címen;
a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET NKAI-nál
- Etényi Ilona pályázati referens a (00-36-1) 550-28-84 telefonszámon vagy az etenyi.ilona@emet.gov.hu e-mailcímen,
- Papp Gergely programiroda vezető a (00-36-1) 550-28-53 telefonszámon vagy az gergely.papp@emet.gov.hu e-mailcímen.

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:
- a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
- a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek ismertetését, valamint az azokhoz kapcsolódó részletes költségtervet. .
- a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható.
- A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
- a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését/okirat kiállítását követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell. A 97. § (3) bekezdése alapján a támogatói okirat alkalmazása esetén a költségvetési támogatás visszavonása külön okirat kiadásával és a kedvezményezett részére történő megküldésével történik.
- a 90. § (1) bekezdése szerint köztartozás esetén a köztartozás, de legfeljebb a költségvetési támogatás kifizetésére irányuló átutalási megbízás összegét a Kincstár kedvezményezettenként és adónemenként - ha valamennyi köztartozásra nem biztosít fedezetet adónemenként, a fennálló köztartozás arányaiban - utalja át az állami adó- és vámhatóságnak. A visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
- a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. A támogatási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
- a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
- a támogatási szerződés/ támogatói okirat módosítására a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására vonatkozóan, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. (5) bekezdésében, valamint az Ávr. 95. § (1) bekezdésében és 95/B. §-ában rögzítettek szerint kerülhet sor.
- a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.

Ahol jelen felhívás támogatási szerződést említ, azon rendelkezéseket a támogatói okirattal létrejött támogatási jogviszonyra is alkalmazni kell.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a jelen pályázati felhívás alapján juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.
https://emet.gov.hu/eloado-muveszeti-felhivasok-2021/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum