Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2020. évi és 2021. évi mobilitási igénybejelentésekhez
Kiíró:
Magyar Tudományos Akadémia
Határidő:
10/30/2020
Érvényes:
10/30/2020
Tárgymutató:
kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2020. évi és 2021. évi mobilitási igénybejelentés
Pályázhat:
MTA köztestületének tagjai jelentkezhetnek az MTA tudományos osztályainak ajánlásával
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott
2020. évi és 2021. évi mobilitási igénybejelentésekhez

I. A felhívás célja
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTA-tv.) 3. §-a (1) bekezdésének j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján az Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében mobilitási támogatást nyújt egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásokhoz. Az egyezmények értelmében a kiutazás költségét a küldő fél, a szállást és a napidíjat a fogadó fél fizeti. A felhívással kapcsolatos igazgatási, pénzügyi és ellenőrzési feladatokat az MTA Titkársága költségvetési szerv látja el az MTA tv. 19. § (1) alapján.
A felhívás keretében az alábbi relációkban lehet jelentkezést benyújtani:
- Belorusz Nemzeti Tudományos Akadémia
- Belga Kutatási Alap (FNRS)
- Bolgár Tudományos Akadémia
- Észt Tudományos Akadémia
- Indiai Nemzeti Tudományos Akadémia (INSA)
- Izraeli Tudományos Akadémia
- Kínai Tudományos Akadémia
- Kínai Társadalomtudományi Akadémia
- Lengyel Tudományos Akadémia
- Lengyel Tudományos és Művészeti Akadémia
- Lett Tudományos Akadémia
- Litván Tudományos Akadémia
- Mongol Tudományos Akadémia
- Osztrák Tudományos Akadémia
- Román Akadémia
- Skót Királyi Társaság*
- Svéd Királyi Irodalom- és Történettudományi Akadémia
- Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia
- Szlovák Tudományos Akadémia
- Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia
- Török Tudományos Akadémia
- Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia
- Vietnami Társadalomtudományi Akadémia (VASS)
*A Skót Királyi Társaság évente két alkalommal bírálja a partner akadémiáktól beérkezett jelöléseket. Ezért a kiutazások megtervezésekor kérjük figyelembe venni, hogy az őszi-téli tanulmányutakra szóló jelöléseket legkésőbb május 31-ig kell az MTA-nak kiküldenie elbírálásra a Skót Királyi Társaság számára, míg a következő év tavaszi-nyári időszakára tervezett jelöléseket november 29-ig.

II. Igényjogosultak köre
A felhívására az MTA köztestületének tagjai jelentkezhetnek az MTA tudományos osztályainak ajánlásával.
A jelentkezőnek már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló meghívólevéllel kell rendelkeznie.

III. A felhívásra való jelentkezést kizáró okok
Nem részesülhet támogatásban a jelentkező, ha
a. a benyújtott kérelmében a döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett;
b. korábban megítélt támogatás felhasználása a jelentkezőnek felróható okból nem megfelelően történt;
c. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt igénybejelentését jogerősen kizárták;
d. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben;
e. a jelentkezés feltételeként meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A rendelkezésre álló forrás megnevezése:
A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia / I. cím MTA Titkárság Igazgatása, tiszteletdíjak / Sajátos nemzetközi kapcsolatok / Egyezményes (bilaterális) keret / tematikus együttműködések, egyezmény szerinti egyéni utazások pénzügyi alkerete.

V. Az elnyerhető támogatás formája és mértéke, támogatási időszak
A rendelkezésre álló teljes pénzügyi keret:
- a 2020. évben: 10 000 000 Ft
- a 2021. évben: 20 000 000 Ft
A mobilitási támogatás a felsorolt partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások alapján legkésőbb 2021. december 15-ig lezáruló utazások finanszírozására használható fel. A támogatás egyszeri és jogszerű felhasználás esetén vissza nem térítendő.
A támogatás a kétoldalú megállapodások értelmében a küldő fél esetében az utazási költséget, esetlegesen szállás költséget, a fogadó fél esetében a szállást és a napidíjat fedezi.
Az utazáshoz kapcsolódó szállás- és jegyfoglalásokért az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya felelős.

VI. A mobilitási igények benyújtása
a. A mobilitási igényeket július 8-tól lehet benyújtani elektronikus igénybejelentési rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2020_2021 oldalon érhető el.

b. A partnerszervezetek engedélyezési eljárása miatt a kiutazások megszervezését legkésőbb az utazás kezdetének időpontja előtt 1 hónappal el kell indítani (egyes távoli relációkban - így különösen az ázsiai térségben - az ügyintézés több időt is igénybe vehet). A jelentkezésben megjelölt kiutazási időponttól csak nagyon ritka, szakmailag indokolt esetben lehet eltérni. Az utazásokhoz kapcsolódó bármilyen költség utólagos elszámolására nincs lehetőség.

A 2020. évi utazások támogatására jelen felhívás közzétételétől kezdődően, legkésőbb 2020. október 30-án 12 óráig lehet jelentkezni.

A 2021. évi utazások támogatására jelen felhívás közzétételétől kezdődően 2021. október 30-án 12 óráig lehet jelentkezni.

A felhívásra való jelentkezés folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerülése után további igénybejelentés nem fogadható be és nem támogatható.

c. Az elektronikus formában benyújtandó igénybejelentésnek tartalmaznia kell:
1. Az elektronikus igénybejelentési rendszerből letölthető és oda visszatöltendő adatlapon:
1. A jelentkező adatait (személyes adatok, munkahely adatai, tudományos fokozat és tudományos pálya rövid bemutatása);
2. A tervezett tanulmányútra vonatkozó adatokat (meglátogatandó intézmény adatai, a tanulmányút részletezett programterve, tervezett kiutazás dátuma, hossza, partner intézmény adatai)
3. A jelentkező, valamint a tudományterület szerint illetékes MTA tudományos osztály elnökének aláírásával ellátott nyilatkozatot.
2. A már létező szakmai kapcsolatot igazoló meghívólevelet
(aláírt, szkennelt változata az elektronikus igénybejelentési rendszerbe feltöltendő);

VII. Az igénybejelentés érvényessége és a hiánypótlás feltételei
a. A jelentkezés befogadásáról az MTA Titkársága a beérkezést követő 7 napon belül befogadó nyilatkozatot küld a jelentkező részére az általa megadott e-mailcímre.
b. Az igénybejelentés formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal beérkezett, ha a jelentkező személye megfelel a felhívás feltételeinek, továbbá, ha a jelentkező a felhívásban meghatározott, igényjogosultak körébe tartozik és személyével szemben nem áll fenn kizáró ok. Amennyiben az igénybejelentés hibás vagy hiányos, az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a jelentkezőt az általa megadott e-mailcímen. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre a hiánypótlási felhíváskézhezvételét követő 5 munkanap áll a jelentkező rendelkezésére.
Ha a jelentkező a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, vagy ha a jelentkező személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, az igénybejelentés érvénytelenség okán elutasításra kerül. Az elutasítás okát az MTA Titkárságának meg kell jelölnie. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő jelentkezések.

VIII. Az igénybejelentés elbírálása, döntés a támogatásról
a. Támogatásban azok a jelentkezők részesülhetnek, amelyeket mind az Akadémia, mind a partnerintézmény elfogadott és támogatásra javasolt.
b. Nem támogatható az az igénybejelentés,
- amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
c. Az Akadémia képviseletében eljáró Titkárság a döntésről a döntés meghozatalát követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a jelentkezőt.

IX. Elszámolható költségek köre
Az igénybejelentést követően megítélt támogatás kizárólag az MTA Titkárság által megrendelt utazási és szállásköltségekre fordítható.

X. Beszámolás
A nyertes jelentkező az utazást követő 8 napon belül köteles benyújtani úti beszámolóját a MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályához a szakmai beszámoló című formanyomtatványon az Elektronikus Pályázati Keretrendszerbe feltöltve.

XI. Adatvédelem
A jelentkező tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének a jogalapja törvényben meghatározott közfeladat ellátása, az adatkezelés célja az igénybejelentés elbírálása és teljesítése. Az MTA Titkársága és az MTA közös adatkezelési tájékoztatója, az mta.hu honlapon a hasznos információk menüpontbanérhető el.

XII. Jogorvoslat
A igénybejelentés eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

XIII. További információk
Az MTA Titkársága tájékoztatja a jelentkezőket, hogy
a. az Áht.-ban foglaltak alapján gondoskodik az igénybejelentés útján biztosított támogatásra vonatkozó adatoknak a közzétételéről;
b. közérdekből nyilvános a jelen felhívást előkészítő, a igénybejelentést kiíró, a döntést előkészítő és a döntéshozó személy által az igénybejelentéssel, az igénybejelentési eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt, közérdekű adat és különleges adatnak nem minősülő adat;
c. az MTA Titkársága a támogatás felhasználását az Ávr.-ben meghatározott rendelkezések alapján ellenőrzi.
A felhívással kapcsolatban további felvilágosításért kérjük, forduljon az MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának munkatársaihoz a mobilitas@titkarsag.mta.hu e-mailcímen.
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/palyazati-felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2020-evi-es-2021-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-110741

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum