Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére, kiemelt művészeti célok megvalósítására
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
08/13/2020
Érvényes:
08/13/2020
Tárgymutató:
kiemelt művészeti célok megvalósítása, határon túli
Pályázhat:
A Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei. Lebonyolító közreműködése nem szükséges
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás határon túli magyar színházak és táncegyüttesek részére,
kiemelt művészeti célok megvalósítására

A pályázat kiírója (támogató):
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat lebonyolítója:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (EMET NKAI)

A pályázat benyújtásának feltétele: az EMET Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerébe (továbbiakban: EPER) történő sikeres regisztráció (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx)

A regisztrációs nyilatkozatot az alábbi címre szükséges postai úton megküldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
NKA Igazgatósága
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.

A pályázat célja:
Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés f) pontja alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására határon túli magyar színházak és táncegyüttesek számára.
A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:
A pályázat keretösszege 57 500 000 forint, azaz ötvenhétmillió-ötszázezer forint, amely a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/5/18/2 "Határon túli kulturális feladatok támogatása elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 1. Kiemelt művészeti célok - Határon túli színházak és táncegyüttesek pályázata részfeladaton rendelkezésre áll.
Az egyes altémákra fordítható keretösszegek meghatározása jelen kiírás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei" fejezetében található.
A beérkezett pályázatok függvényében az egyes altémákra meghatározott keretösszegek módosíthatók. Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.

A támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás intenzitása:
Maximum 100%.

A pályázók köre:
A Kárpát-medence területén, határon túli székhellyel rendelkező és határon túli működési területű professzionális magyar színházak és határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei. Lebonyolító közreműködése nem szükséges.

Nem nyújthat be pályázatot:
Természetes személy, magyarországi székhellyel rendelkező szervezet.
Azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2019. évi kiemelt művészeti célú EMMI által a határon túli színházak és táncegyüttesek részére meghirdetett pályázaton támogatást nyert, továbbá azon szakmai programhoz, amely részben vagy egészben az EMMI 2019. évi kiemelt művészeti célú, színházak és táncegyüttesek részére meghirdetett pályázatán támogatást nyert.

Nem folyósítható támogatás:
Annak a nyertes pályázónak, amely az az EMET NKAI (vagy jogelődje) által kezelt vagy bonyolított EMMI (vagy jogelődjei) által nyújtott, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy az elszámolást az arra illetékes szerv egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2020. szeptember 1.-2021. május 15.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka:
2020. szeptember 1.-2021. május 31.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati kiírásnak az EPER felületén történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, a jelen pályázat esetében 2020. augusztus 13.

Saját forrás:
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek:
Jelen kiírás "Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei" című fejezetében található.

A pályázati adatlaphoz feltöltendő mellékletek:
1. Az adott altémában meghatározott szakmai anyag(ok);
2. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (legfeljebb 3 oldal terjedelemben)
3. 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldány
4. 30 napnál nem régebbi cégkivonat
5. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről
6. Egyéb dokumentum (olyan dokumentum, amit a pályázathoz egyéb mellékletként kíván feltölteni)

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap "Csatolandó dokumentumok" menüjébe szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot, amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.
A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a dokumentumok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.
Amennyiben a szervezet 2018. január 1-jét követően az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz (Effector, EPER) nyújtott be támogatási igényt valamint érvényes jogi dokumentációt és nem történt változás az adatokban, úgy csak egy nyilatkozat benyújtására kötelezett, melyben meg kell jelölni azt a pályázati azonosító számot, melyhez postai úton az eredeti jogi dokumentációt megküldte. A nyilatkozatot a "Csatolandó dokumentumok - Egyéb melléklet" menüpontba cégszerű aláírással ellátva (aláírás, pecsét) szükséges feltölteni!
Felhívjuk figyelmét, hogy az új illetve a 2018. január 1-jét megelőzően beküldött jogi dokumentumokkal rendelkező pályázóinknak 30 napnál nem régebbi Aláírási címpéldányt és 30 napnál nem régebbi Cégkivonat eredeti példányait kötelező megküldeni postai úton is az alábbi címre legkésőbb a támogatói okirat kiállítását követő 60 napon belül:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.

A pályázat elbírálásának határideje:
Az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár, mint döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejét követően, legkésőbb 65 napon belül hozza meg döntését.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:
A. Formai elbírálás
Aa) A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy
- a pályázó a pályázói körbe tartozik-e;
- a támogatási arány meghaladja-e a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást;
- a pályázó teljes körűen benyújtotta-e a jogi dokumentációt vagy az erről szóló nyilatkozatot.
Ab) A hiánypótlás
Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI - a hibák, hiányosságok megjelölése mellett - egyetlen alkalommal - felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal - a megadott határidőig - van lehetőség. A hiánypótlásról a pályázó az EPER online felületen hivatalos felszólító levelet kap. A felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.
A hiánypótlásról szóló felszólító levél kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mailcímet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.
Az EMET NKAI az általa be nem fogadott pályázatokat, illetve a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratóriumnak.

B. Tartalmi elbírálás
A beérkezett pályázatokról szóló döntései megalapozásához a kultúráért felelős miniszter nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár - az érintett előadó-művészeti bizottságok javaslatának figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel. A beérkezett pályázatokat egy - 3 tagú - szakmai kuratórium bírálja el.
A döntésre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján az érintett előadó-művészeti bizottságok tesznek javaslatot. A döntést a kultúráért felelős államtitkár hozza meg.
A szakmai kuratórium a pályázatokat a kuratórium munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint és saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és az adatlapon szereplő információk alapján bírálja el.
A szakmai kuratórium a formailag érvénytelennek minősített pályázatot nem értékeli. A szakmai kuratórium a bírálat során vizsgálja a költségvetésben igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is. A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést pontozásos értékelés alapján határozza meg és a döntési előterjesztést indokolással látja el.

A pályázat bírálata során a szakmai kuratórium az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
Prioritást élvező szempont:
1. a magyar kultúra értékeinek magas színvonalú, affirmatív bemutatása és nemzeti önazonosság-tudatunk erősítése, valamint az európai keresztény kultúrához való tartozásunk szakmailag igényes, korszerű színházi eszközökkel történő pozitív megjelenése
Továbbá
2. a program szakmai minősége és értéke
3. a szakmai program megvalósíthatósága
4. a szakmai program és igényelt összeg realitása, összhangja
5. a program várható hatása
6. a költségvetés realitása

Közzététel:
A döntést követően a http://www.nka.hu, http://www.emet.gov.hu és http://www.kormany.hu oldalon közzéteszik:
1. a nyertes pályázó nevét, székhelyét / megvalósítás helyét;
2. a támogatás célját;
3. a megítélt támogatási összeget;

Értesítés:
A pályázót a döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül az EMET NKAI tájékoztatja az eredményről és az alábbiakról: a döntés általános, kuratóriumi indoklása, az elért összpontszám, a támogatáshoz szükséges, minimálisan elérendő pontszám, egyéb, a pályázóra nézve releváns információ (pl. nem támogatás/érvénytelenség és oka).

Jogorvoslat:
Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.
Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.
Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.
Az EMET NKAI - ha a kifogásban foglaltakkal egyetért - megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.
A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Támogatói okirat kiállítása:
A támogatói okirat kiállításának feltétele, hogy a nyertes pályázó az okirat kiadásához előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A pályázati adatlap tartalmazza azokat a nyilatkozatokat, amelyeket az Ávr. 75. §-a az okirat kiadásához kötelezően előír. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem állítható ki okirat.

A támogatás folyósítása:
A támogatás folyósítására támogatási előleg címén vagy az elszámolás elfogadását követően, legkésőbb 2020. december 31-ig kerül sor. A támogatás folyósítására az okirat mindkét fél általi elfogadását követően az okiratban meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.
Az okirat kiállításának időpontjában
a) folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló programok esetén a támogatás támogatási előlegként folyósítandó;
b) már megvalósult programok esetén a támogatás a benyújtott szakmai beszámoló az EMMI Előadó-művészeti Főosztálya, illetve a pénzügyi elszámolás az EMET NKAI általi elfogadását követően utófinanszírozással folyósítandó.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A kedvezményezett az elnyert támogatást csak a támogatói okiratban rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról az okirat és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámolóban altémán belüli kategóriánként kell részletesen ismertetni a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).

Produkció létrehozása esetén a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a létrehozott produkcióról, vagy annak részleteiről készült videó felvétel linkjét, továbbá a produkcióról megjelent sajtóanyagokat (vagy a sajtóanyagok linkjét tartalmazó felsorolást).
Be kell számolni a lejátszott előadások számáról, előadásonkénti nézőszámáról, az előadások helyszíneiről, a részletes szereposztásról.
Feltöltendő a produkcióban részt vett, színpadra lépő művészek névsorát továbbá a produkció előadásában részt vevő további munkatársak névsorát (a produkcióban ellátott feladat konkrét megnevezésével) tartalmazó táblázat.
Az 1. B kategória tekintetében feltöltendő az aktivált (beépített, használatba vett) eszközről készült fotódokumentáció.
A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell a támogatói okiratban rögzített költségvetés alapján:
1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti záradékolt bizonylatokat.
2. a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az ilyen értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
3. a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit 200 000 Ft feletti összegnél.
4. nagyértékű eszközbeszerzés esetén (jelen felhívás 1.B kategóriában igényelt eszközbeszerzés esetén!) az aktiválásról - pályázó tulajdonba vételéről - szóló dokumentumot.
5. deviza átváltásról szóló dokumentum másolatát.
Tiszteletdíj elszámolásánál az eredeti számlára a produkció címének a felvezetése is kötelező.

Nem számolhatók el:
a) a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
b) a pályázati cél megvalósításához ténylegesen szükséges kiadásokon kívüli kiadások
c) más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
d) a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai,
e) ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
f) visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
g) társasági adó, helyi adó (ilyen például az idegenforgalmi adó szállásköltség esetében), vámköltség, illeték,
h) bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
i) banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
j) árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
k) társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
l) föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
m) természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is)
n) utazásszervezés és rendezvényszervezés költsége.

Vendégjáték esetén kizárólag az előadott produkció színpadra állításában közvetlenül közreműködő szakemberek díja számolható el.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
- szakmai kérdésekben az EMMI Előadó-művészeti Főosztályán: Bucsai Tímea színházi referens a timea.bucsai@emmi.gov.hu és dr. Fáy Borbála jogi referens a borbala.fay@emmi.gov.hu e-mailcímen;
- a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az EMET NKA Igazgatóságán: Etényi Ilona +36-1 550-28-84-es telefonszámon vagy az ilona.etenyi@emet.gov.hu e-mailcímen; és Fekete Adrienn a + 36-1 550-28-85-ös telefonszámon vagy az adrienn.fekete@emet.gov.hu e-mailcímen.

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, a támogatási szerződésre vonatkozó szabályok a támogatói okirat kiállítására is alkalmazandók, így többek között:
- a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell - a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költséghaszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
- a 70. § (1) bekezdés alapján a pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
- a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható.
- A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
- a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
- a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. A támogatási szerződés az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
- a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
- a 95. § (1) bekezdés alapján a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
- a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.

Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, az altémák keretösszegei
A pályázat altémái
1. Határon túli professzionális magyar színházak támogatása
2. Határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyütteseinek támogatása

1. altéma: Határon túli professzionális magyar színházak támogatása
A pályázók köre: határon túli professzionális magyar színházak.
Altémán belüli kategóriák (pályázati cél meghatározását és részletes információkat lásd alább):
1/A kategória: önálló produkció létrehozása
1/B kategória: technikai fejlesztés támogatása
Az 1. altémára fordítható keretösszeg: 46 000 000 Ft az alábbiak szerint:
1/A kategória: 36 000 000 forint
1/B kategória: 10 000 000 forint.
A kategóriánkénti keretösszegek a beérkezett pályázatok függvényében módosulhatnak.
Az 1/A kategória részletes információi:
Pályázati cél: határon túli magyar nyelvű színház önálló produkciójának létrehozása.
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
minimum 2 000 000 forint, maximum 4 000 000 forint.
Igényelhető költségjogcímek 1/A kategória:
kizárólag az alkotók, közreműködők, előadó-művészek
1. tiszteletdíjára, napidíjára
2. szállásköltségére
3. útiköltségére, továbbá
4. szállításra
5. jogdíjra
6. a produkcióban látható díszletköltségre
7. a produkcióban látható jelmezköltségre.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó szakmai anyagok:
1/A kategória esetében
1. a produkció szerzőjét, címét, a megtartandó előadás(ok) tervezett időpontját és számát, a részletes szereposztást az alkotók - rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző stb. - névsorával, a premier (tervezett) időpontját és helyszínét, a pályázat benyújtásáig lejátszott előadások számát, továbbá a szinopszist és a létrehozásra vonatkozó, megvalósítandó célokat és szakmai koncepciót tartalmazó tájékoztató;
2. alkotók - rendező, tervező(k), koreográfus, zeneszerző - szándéknyilatkozata a szakmai munkában való részvételi szándékról;

Az 1/B kategória részletes információi:
Pályázati cél: technikai fejlesztések támogatása
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
maximum 2 000 000 forint.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó szakmai anyagok:
1/B kategória esetében
A beszerzendő technikai eszközök szükségességének indoklása maximum 2 oldal terjedelemben, továbbá pontos leírás (gyártmány, típus, darabszám, egységár).

Igényelhető költségjogcímek 1/B kategória:
A színház szakmai működéséhez, minőségének fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges technikai, szcenikai eszközök, például fény- és hangtechnikai eszközök, függönyök, szőnyegek beszerzésére.
A támogatás számítógép, laptop, tablet, telefon és kapcsolódó eszközök, alkatrészek költségeire, továbbá eszköz-karbantartásra, javításra, felújítására nem fordítható!
A támogatás segítségével beszerzett eszközök a beszerzéstől számított öt évig nem idegeníthetőek el és csak a pályázó szervezet saját és koprodukcióban megvalósuló előadásaihoz használhatóak fel.

2. altéma: Határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyütteseinek támogatása
A pályázók köre: határon túli professzionális vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű magyar táncegyüttesei.

Altémán belüli kategóriák (pályázati cél meghatározását és részletes információkat lásd alább):
2/A kategória: szakmai együttműködés
2/B kategória: határon túli magyar professzionális néptáncegyüttesek találkozójának támogatása
A 2. altémára fordítható keretösszeg: 11 500 000 Ft
2/A kategória részletes információ:
Pályázati cél: szakmai együttműködés támogatása határon túli és határon túli vagy hazai és határon túli magyar táncegyüttesek között az alábbiak szerint: határon túli produkció vendégjátékának megvalósítása, koprodukció létrehozása, koprodukció továbbjátszása;
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
maximum 2 000 000 Ft.
Igényelhető költségjogcímek:
kizárólag az alkotók, közreműködők, előadó művészek
1. tiszteletdíjára, napidíjára
2. szállásköltségére
3. útiköltségére, továbbá
4. szállításra
5. jogdíjra
6. a produkcióban látható díszletköltségre
7. a produkcióban látható jelmezköltségre.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó szakmai anyagok a 2/A kategória esetében:
1. a produkció szerzőjét, címét, a Magyarországon tartandó előadás(ok) tervezett időpontját és számát, a részletes szereposztást az alkotók - rendező, tervezők, koreográfus stb. - névsorával, a premier (tervezett) időpontját és helyszínét, a pályázat benyújtásáig lejátszott előadások számát és a szinopszist tartalmazó leírás;
2. alkotók - rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző - szándéknyilatkozata;
3. tájékoztató a vendégjáték által elért közönségről és a további együttműködések lehetőségeiről;
4. az utazók névsorának és feladatkörének listája produkciónként;
5. a fogadó fél hivatalos felkérése a produkció címének feltüntetésével.

2/B kategória részletes információ:
Pályázati cél: határon túli magyar professzionális néptáncegyüttesek találkozójának támogatása.
Elnyerhető támogatás összege pályázatonként:
minimum 5 000 000 Ft
Igényelhető költségjogcímek:
előadó művészek, közreműködők
1. tiszteletdíjára, napidíjára,
2. szállásköltségére,
3. útiköltségére,
4. terembérletre,
5. csoportos étkeztetésére max. a támogatás 10%-áig (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel és ásványvíz vásárlására fordítható, más alapanyag beszerzésre nem).
A pályázathoz kötelezően benyújtandó szakmai anyagok a 2/B kategória esetében:
1. tájékoztató anyag a találkozó tradícióiról, jellegéről, szakmai sokszínűségéről (hány éve és hány évente kerül megrendezésre, milyen helyszínen)
2. tájékoztató anyag a találkozó tervezett időpontjáról, a program részletes leírásával, a résztvevő táncegyüttesek és fellépők névsorával és a tervezett létszámával;
3. a találkozót szervező táncegyüttes vezetőjének, szervezőjének nyilatkozata a meghívott néptáncegyüttesekkel való együttműködésről, a hivatalos felkérések másolata.

Egy pályázó a 2. altémára egy pályázatot nyújthat be.
Egy szakmai program csak egy kategóriában nyerhet támogatást.
A pályázatok bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai:
Balogh Tibor, Dr. Várszegi Tibor és Mihályi Gábor.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/a_hataron_tuli_magyar_szinhazak_es_tancegyuttesek_reszere_kiemelt_muveszeti_celok_megvalositasara/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum