Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatása / TÉT_16
Kiíró:
Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
07/22/2016
Érvényes:
07/22/2016
Tárgymutató:
kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatás / TÉT_16
Pályázhat:
a) Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, 2 lezárt üzleti évvel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepei pályázhatnak, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá, (GFO 11x, 226)
b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek, (GFO 3xx)
c) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, (amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nonprofit gazdasági társaságnak minősülnek), (GFO57x)
d) államilag elismert, magyarországi székhelyű állami, egyházi, vagy magán felsőoktatási intézmények1 (GFO: 312, 552, 559, 562, 563 és 599)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÉTOLDALÚ TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TÉT) EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁMOGATÁSA
KÓDSZÁM: TÉT_16

1. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
Jelen Felhívás célja, hogy nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (továbbiakban TéT) együttműködési projektek elindítását, illetve létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával. A sikeres pályázatok hozzájárulnak:
- a magyar tudományos élet nemzetközi pozícióinak erősítéséhez;
- hazai kutatói közösség nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítéséhez és erősítéséhez,
- nemzetközi TéT kiválósági központokban/programokban való fokozott magyar jelenlét biztosításához;
- a fiatal kutatók nemzetközi TéT kapcsolatrendszerbe történő bevonásához, nemzetközi tapasztalatszerzésük előmozdításához, és ezen keresztül a kutatói életpályamodell megszilárdulásához és a kutatói munkahelyteremtéshez;
- két- vagy többoldalú nemzetközi KFI együttműködés keretében megvalósuló projektek előkészítéséhez (kiemelten Horizont 2020 program keretében megvalósuló projekt-együttműködések).
A Horizont 2020 tag- és társult országaival megvalósuló projekt-együttműködések során fontos célkitűzés a Horizont 2020 programban való magyar részvétel elősegítése.

2. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Rendelkezésre álló forrás: 300 millió forint.
A relációnként aktuális keretösszegeket az adott relációra vonatkozó Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.
A támogatott pályázatok várható száma összesen 100-120 darab, relációnként 5-15 darab. A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat.

3. JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK
3.1 Támogatást igénylők köre
Pályázat csak egyénileg nyújtható be.
A jelen Felhívásra pályázhatnak:
a) Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, 2 lezárt üzleti évvel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepei pályázhatnak, akik nem tartoznak az EVA hatálya alá, (GFO 11x, 226)
b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek, (GFO 3xx)
c) jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek, (amennyiben főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző nonprofit gazdasági társaságnak minősülnek), (GFO57x)
d) államilag elismert, magyarországi székhelyű állami, egyházi, vagy magán felsőoktatási intézmények (GFO: 312, 552, 559, 562, 563 és 599).
3.2. A projekt területi korlátozása
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

4. A PÁLYÁZATI PROJEKTTEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
4.1 Támogatható tevékenységek bemutatása
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek:
- külföldi beutazó kutató/PHD hallgató magyarországi tartózkodása,
- külföldi beutazó kutató/PHD hallgató Magyarországon belül, a projekttel kapcsolatos utazása,
- magyar kiutazó kutató/PHD hallgató külföldi (adott relációban) kiutazása,
- projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység
A kedvezményezettek kötelesek a nyilvánosságot tájékoztatni a támogatást elnyert projekt céljáról, hasznáról, a futamidő második felében az elért eredményről. A projekt eredményeinek elterjesztése pl. technikai és tudományos konferenciákon, tudományos és műszaki lapokon, szabadon hozzáférhető adattárakon, vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül történhet.
- nemzetközi konferencián történő részvétel.
Az adott reláción belül támogatható tevékenységek körét és a támogatási összegeket a relációhoz tartozó Pályázati Felhívás Kiegészítése szabályozza.
4.2 A pályázat és a projekt szakmai tartalmával, a projekt megvalósítással kapcsolatos elvárások
A pályázat keretében nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatás-fejlesztési és innovációs projektek előkészítéséhez és megvalósításához nyerhető kiegészítő támogatás a 4.1. pontban felsorolt tevékenységekhez.
A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni.
4.3 A projekt végrehajtásához, pénzügyi elszámolásához, fenntartásához kapcsolódó határidők
A projekt költségeinek elszámolása a projekt - támogatási szerződésben rögzített - kezdetének dátumától lehetséges. A legkorábbi projekt kezdési időpontot a relációhoz tartozó Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.
A projekt futamideje maximum 24 hónap, vagyis a projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a támogatási szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos szakmai és pénzügyi záró beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
A határidőkhöz kapcsolódó kiegészítő információkat az Útmutató 4. pontja tartalmazza

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége: Az egyes relációkra vonatkozó maximális elszámolható összeget az aktuális Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás összege: Az egyes relációkra vonatkozó maximális elszámolható összeget az aktuális Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.
Előleg:
Az NKFI Hivatal az Útmutatóban az előlegre vonatkozóan előírt feltételeknek megfelelő projektek esetén az elszámolható költségekhez a támogatás 75%-ának megfelelő előleget biztosít. Az előleg folyósításának ütemét és feltételeit a támogatási szerződés határozza meg.
A szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül.
A finanszírozással kapcsolatos kiegészítő információk az Útmutató 2. pontjában találhatók.

7. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
7.1 A pályázatok benyújtásának módja
A pályaművet mindkét országban azonos tartalommal, a partnerrel egyeztetve kell benyújtani. Az együttműködésben résztvevő magyar félnek a jelen felhívásban leírtak szerint, a partner intézetnek a partnerország felhívásában meghatározottak szerint kell pályaművét elkészíteni és beadni. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot továbbá a Felhívásban és az Útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (xzip3 formátumban, kizárólag nem újraírható, írásvédett CD lemezen), valamint a kinyomtatott és cégszerűen aláírt pályázati adatlapot és a mellékleteit együtt, 1 példányban zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével kell beküldeni.
Kérjük, hogy a csomagoláson és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát (TÉT_16), a pályázó nevét és címét.
A pályázatok személyes, illetve kizárólag elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.
7.2 A pályázatok benyújtásának helye
A pályázatokat az NKFI Hivatal pályázati levelezési címére kell beküldeni:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatos információk az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (http://nkfih.gov.hu/) találhatóak meg.
További felvilágosítás kérhető e-mailen és telefonon az NKFI Hivatal ügyfélszolgálatán:
E-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu
Telefon: +36 (1) 795 9500
Ügyfélfogadási idő: H-CS 09:00-16:00; P 09:00-12:00
7.3 A pályázatok benyújtásának határideje
Végső beadási határidő: 2016.07.22
Az egyes relációkra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtási idejét az aktuális Pályázati Felhívás Kiegészítése tartalmazza.
A fenti beadási határidőig benyújtásra kerülő projektek együttesen kerülnek elbírálásra.
7.4 A pályázati felhívás felfüggesztése és megszüntetése
Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre jelezhető, az NKFI Hivatal a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a pályázatot lezárhatja, és az erről szóló tájékoztatást az NKFI Hivatal honlapján közzéteszi. A benyújtási lehetőség felfüggesztése az erről szóló tájékoztató NKFI Hivatal honlapján való megjelenését követő harmadik naptól lehetséges. Ha a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokról hozott döntést követően a támogatásra rendelkezésre álló keret nem merült ki, a felfüggesztést meg lehet szüntetni, és új benyújtási határidőt lehet meghatározni.
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2016/magyar-portugal-tet/tet-16-pt
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum