Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál, Közép-Mo. / TÁMOP- 5.3.8.A3-12/2
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
09/07/2012
Érvényes:
09/07/2012
Tárgymutató:
munkaerő-piaci képzés, leghátrányosabb helyzetű csoportoknak, Közép-Mo. / TÁMOP- 5.3.8.A3-12/2
Pályázhat:
- Egyéb alapítvány (569)
- Egyéb egyesület (529)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (699)
- Egyesülés (591)
- Központi költségvetési szerv (312)
- Helyi önkormányzat (321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)
- Egyéb egyházi szervezet (559)
- Egyházi intézmény (552)
- Közalapítvány (561)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2 jelű, " A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál" című konstrukciók kitöltő programja elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és
kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci
szolgáltatóknál c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP- 5.3.8.A3-12/2
Közép-magyarországi régió

A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
Alapvető cél és háttér információ
Jelen pályázati felhívás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával.
Jelenleg a foglalkozási rehabilitációra szakosodott szervezetekben foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek nehezen tranzitálhatók, és általában bennragadnak a támogatott foglalkoztatás rendszerében.
Ugyanakkor ezen szervezeteknek kiemelt jelentősége van a megváltozott munkaképességű személyek védett környezetben történő foglalkoztatása területén, illetve a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásának elősegítésében. A megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonysága növelése érdekében speciális kompetencia- és készségfelmérésekre, fejlesztésekre, valamint képzésekre van szükség.
A megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően egyszerre valósul meg a célcsoport tagjainak hatékony felmérése és képzése, valamint lehetőségük nyílik lakóhelyükhöz közel hatékony, komplex munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételére, ezáltal az elhelyezkedési esélyeik jelentősen javulnak.
Jelen konstrukció célkitűzései egybe esnek az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, melyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés a magas foglalkoztatottság, a készségek fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása. A képzési rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésére, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására.
A pályázati kiírás hozzájárul a Társadalmi Operatív Programban megfogalmazott munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megakadályozáshoz és önálló jövedelemszerzésre való képesség javításához.
A hazai fejlesztési terveknek is célja a jelenleg inaktív, munkaképes korú lakosság azon tagjainak integrálása - tranzit foglalkoztatás erősítése által is - a munkaerő-piacra, akik megmaradt munkaképességük alapján képesek munkát végezni, s részükre biztosítható is munkahely.
Európának teljes mértékben ki kell használnia munkaerő-potenciálját. Ezen cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási arányának növelése, amely jelenleg az EU-ban 50%, Magyarországon pedig 23%.
2008-ban Magyarországon a magánháztartásokban élő tartós betegséget, egészségkárosodást vagy fogyatékot jelző mintegy 1,748 millió 18-64 éves (793 ezer férfi és 955 ezer nő) 53,7%-a válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy a munkavállalásban, illetve a munkavégzésben egészségi állapota miatt akadályozva érzi-e magát. Ez az összességében 938 ezer fő - 432 ezer férfi és 506 ezer nő - tekinthető megváltozott munkaképességűnek, hiszen ők azok, akiknek a munkaerő-piaci szerepvállalását egészségi állapotuk megakadályozza, illetve valamilyen mértékben nehezíti.
A népszámlálási adatok szerint2 a megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. Az aktivitási arány 27,4%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeknél 72,7%-ot. A foglalkoztatási rátájuk pedig 23% a megváltozott munkaképességűek esetében és 67,3% a változatlan munkaképességűeknél.
A fogyatékossággal élők körében az alacsonyabb foglalkoztatottság miatt a szegények aránya 70%-kal nagyobb az átlagosnál. A fogyatékos emberek körében hazánkban még mindig átlag alatti az iskolázottsági szint, az alapfokú végzettséget sem sikerül megszerezni 29%-nak.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyei rendkívül csekélyek, és jelenleg nehezen jutnak hozzá olyan, az elhelyezkedést elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatáshoz, mely hatékony, a fejlesztéseket és a munkaerő-piaci elhelyezkedést segíti elő. A 2011. évi CXCI. törvény a “A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról" hatására várhatóan több megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci szolgáltatáshoz való hozzáférését kell biztosítani.
A TÁMOP-5.3.8 konstrukció céljait egy kiemelt (TÁMOP-5.3.8-11/A1) és két pályázatos komponens keretében kívánja elérni.
A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt program keretében egy Országos szakmai és módszertani központ kerül létrehozásra, mely szakmai, módszertani, informatikai hátteret, szolgáltatásokat, szakmai támogatást biztosít a kiemelt programhoz szorosan illeszkedő TÁMOP-5.3.8.A2-es és a TÁMOP-5.3.8.A3-as konstrukció kedvezményezetteiből létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjai számára.
A munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjai egyfelől a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedését segítő szolgáltatásokat nyújtanak, másfelől a védett foglalkoztatók által foglalkoztatottak tranzitálásával kapcsolatos tevékenységekhez járulnak hozzá, és segítik ezzel elő a nyílt munkaerő-piaci integrációt.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírásra 2012. január 1-je előtt jogerősen bejegyzett szervezetek pályázhatnak.
Megváltozott munkaképességű személyek számára alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, amelyek:
a. a pályázati kiírás megjelenésének napján már biztosítják a szolgáltatást a célcsoport tagjainak számára (működő szolgáltatók) az alábbi módszertanok egyikének alkalmazásával:
- Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak (4M) módszertan
- Támogatott Foglalkoztatás (TF) módszertan
- Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatás (KMP) módszertan
- Munkaasszisztensi Szolgálat (MSZ) módszertan)
- Látássérült személyek foglalkozási rehabilitációja (LFR) módszertan.
Az a. pontban szereplőpályázói kör az alábbi dokumentumokkal igazolja az elvárásoknak történő megfelelést:
1. magán-munkaközvetítői engedély
2. alapító okirat (vagy azzal egyenértékű hivatalos okirat)
3. az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás tényét a pályázó szervezet írásbeli kérésére a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazolja.
b. új munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek (új szolgáltatók)
Olyan szervezet, amely
- tapasztalattal rendelkezik munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásában, vagy
- tapasztalattal rendelkezik megváltozott munkaképességű személyek részére humán szolgáltatás nyújtásában, vagy
- vállalja a pályázati útmutató "C1.3 Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban" című fejezet 2./b pontjában meghatározottak szerint megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazását vagy
- olyan, az a.) pontba tartozó szervezet, amely olyan megyében kíván szolgáltatást nyújtani, amelyben a benyújtás időpontjában nem nyújt szolgáltatást.
A b. pontba tartozó. pályázói kör az alábbi dokumentumokkal igazolja az elvárásokat:
1. alapító okirat (vagy azzal egyenértékű hivatalos okirat)
2. előzetes tapasztalatok bemutatása (projekt adatlap)
3. a programba bevonni kívánt szakemberek önéletrajza.
Jelen kiírásra egy szervezet egy megyében egy pályázatot adhat be. Egy szervezet maximum 3 pályázatot nyújthat be.
B1. Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25. KSH közlemény alapján:
- Egyéb alapítvány (569)
- Egyéb egyesület (529)
- Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (599)
- Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (699)
- Egyesülés (591)
- Központi költségvetési szerv (312)
- Helyi önkormányzat (321)
- Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)
- Egyéb egyházi szervezet (559)
- Egyházi intézmény (552)
- Közalapítvány (561)
Jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
Az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.
Székhely
Támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére nyújtható.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló 24/2011. (V.6.) NFM utasítása (a továbbiakban: EMK) szabályozza.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be. A Projekt Adatlap kitöltése kizárólag az NFÜ által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Projekt Adatlapot kizárólag .xzip formátumban fogadjuk el; pdf vagy más formátumban benyújtott Projekt Adatlap feldolgozására nincsen lehetőség.
Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia.
A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Jelen Útmutató 11. számú mellékletében szereplő nyilatkozatot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon aláírva kell benyújtani.
A pályázatot (kitöltött Projekt Adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt Nyilatkozat elektronikus formában benyújtott pályázathoz dokumentummal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai1/futárposta1 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-5.3.8.A3-12/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TAMOP-5.3.8.A3-12/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetőek le.
További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
e-mail: ujszechenyiterv@nfu.gov.hu
honlap: http://www.nfu.hu
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak.
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 15-től 2012. szeptember 7-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.
Amennyiben az elektronikus benyújtás során a benyújtott dokumentum(ok)ban érzékelhető minőségromlás van, ami a bírálatot érdemben befolyásolhatja, a KSZ kérheti az érintett dokumentumok utólagos, papír-alapú benyújtását is, ami azonban nem minősül hiánypótlásnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 1 177 kB)
Adatlap (docx, 120 kB)
2_melleklet_adatlap_kitoltesi_utmutato (pdf, 104 kB)
1.2_melleklet_Koltsegvetes (xlsm, 1 769 kB)
7_melleklet_Tamogatasi_szerzodes (pdf, 175 kB)
8_melleklet_Szakmai_Oneletrajz minta (docx, 22 kB)
9_ melleklet_Kozzeteteli_kerelem (docx, 139 kB)
10_melleklet_Nyilatkozat_Knyt_szerinti_erintettsegrol (docx, 136 kB)
11_melleklet_Nyilatkozat_elektronikusan_benyujtott_palyazathoz (docx, 135 kB)
12_melleklet_Nyilatkozat_csekely_osszegu_tamogatasrol (docx, 167 kB)
13_melleklet_Erteket_a_penzert_utmutato (pdf, 46 kB)
13_melleklet_Kozbeszerzesi_utmutato (pdf, 464 kB)
14_melleklet_Kornyezeti_fenntarthatosagi_szempontok (pdf, 109 kB)
15_melleklet_Eselyegyenlosegi_utmutato (pdf, 105 kB)
16_melleklet_szakmai_terv (pdf, 48 kB)
17_melleklet_Egyuttmukodesi_megallapodas (docx, 144 kB)
18_melleklet_Egyuttmukodesi_megallapodas_szolgaltato_foglalkoztato_kozott (docx, 142 kB)
19A_melleklet_Dokumentum_matrix (xlsx, 21 kB)
19B_melleklet_Dokumentum_matrix_ellenorzesi_szempontok (pdf, 182 kB)
Csatolt dokumentumok letöltése egybenIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum