Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellehető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítése
Kiíró:
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
Határidő:
04/13/2018
Érvényes:
04/13/2018
Tárgymutató:
zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója Mo-on
Pályázhat:
3.1.1. az Ehtv. 10. §-a szerinti egyházi jogi személy (GFO 551, GFO 552, GFO 555), nevezetesen bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye [a továbbiakban együtt: vallási szervezet] valamint a helyi önkormányzat (GFO 321), amennyiben működő vagy lezárt zsidó temető, illetve korábban zsidó temetőként használt terület tulajdonosa, illetve - a tulajdonos megbízása alapján vagy önként - gondoskodik a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, gondozásáról, vagy
3.1.2. az a vallási szervezet vagy helyi önkormányzat, amely rendelkezik a temető vagy a terület tulajdonosának írásos megbízásával arra, hogy a Kérelmet benyújtsa és a támogatni kért tevékenységet megvalósítsa
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
támogatási lehetőségre
az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellehető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése érdekében, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontjában foglal kormányzati szándék megvalósítása céljából támogatási lehetőségre történő felhívást [a továbbiakban: Felhívás] tesz közzé
"Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén
található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő
zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá
a kulturális örökség megismerésében, védelmében,
megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése,
különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére"
tárgyban,
összhangban
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény [a továbbiakban: 1999. évi XLIII. törvény],
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: közfoglalkoztatásról szóló törvény),
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.),
- az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezménye (a továbbiakban: Egyezmény), illetve az Egyezmény kihirdetéséről szóló 2012. évi CX. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1) Korm. renddelet [a továbbiakban: 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet],
- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet),
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet),
- az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat),
- az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének a zsidó temetők tárgyában 2012. évben elfogadott 1883. számú határozata (a továbbiakban: ET 1883/2012. számú határozata)
vonatkozó rendelkezéseivel.
FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a jelen Felhívásban foglaltak módosulhatnak.
A Felhívás részét képezi az "Útmutató az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójához, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítése érdekében, felhívás alapján igényelhető támogatási kérelem benyújtásához" című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató), amely letölthető a Támogató honlapjáról: http://www.mazsok.hu.
A Felhívás keretében támogatási igény (a továbbiakban: Kérelem) a jelen Felhívásban, továbbá az Útmutatóban foglaltak szerint nyújtható be.

1. A Felhívás célja
A Felhívás elsődleges célja, hogy - összhangban a Korm. határozat 1. pontjában foglaltakkal, és figyelembe véve az Egyezmény elveit és az ET 1883/2012. számú határozatban a tagállamok számára megfogalmazott ajánlásokat - támogatást nyújtson a magyarországi zsidó sírkertek, illetve zsidó sírhelyeket tartalmazó temetőrészek vagy temetőn kívüli területek, továbbá korábban zsidó temetőként használt területek (a továbbiakban együtt: temető) tulajdonosainak, fenntartóinak a temető fennmaradását veszélyeztető helyzet elhárításához és a síremlékek halaszthatatlan állagmegóvását szolgáló felújításokhoz, továbbá az emlékezést szolgáló beruházásokhoz.
További célok
- a közfoglalkoztatottaknak a támogatott tevékenységek megvalósításába való bevonásával a zsidó kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel elősegítése; - a fiatal nemzedék zsidó kulturális örökséggel kapcsolatos tudásának gyarapítása olyan iskolai közösségi szolgálat programok megvalósításán keresztül, amelyek biztosítják, hogy a tanulók közreműködjenek egy adott temető gondozásában, illetve a temető és annak fekvése szerinti település(ek) zsidó lakosságának történetével összefüggő ismeretek gyűjtésében, feldolgozásában és közreadásában;
- a Felhívás keretében nyújtott támogatásból felújított temetők folyamatos gondozásának, karbantartásának, védelmének biztosítása.

2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A Felhívás keretében benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás igénybevételéhez saját forrás biztosítása nem kötelező.
2.2. A támogatás intenzitása - a Felhívás 2.3. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett - 100%.
2.3. A támogatott tevékenységek megvalósításával közvetlenül összefüggő költségek 100%-a elszámolható. Amennyiben a Kérelmet benyújtó (a továbbiakban: Kérelmező), a közfoglalkoztatásról szóló törvény 1. § (3) bekezdése szerint közfoglalkoztató lehet, és a támogatott tevékenységek egy részét közfoglalkoztatottak bevonásával valósítja meg, az adott tevékenységekkel közvetlenül összefüggő költségeknek egy részét a közfoglalkoztatási program keretében számolhatja el és csak a fennmaradó rész kerülhet elszámolásra jelen Felhívás keretében. A 2.2. pontban meghatározott támogatási intenzitás a jelen Felhívás keretében igényelhető támogatás, illetve elszámolható költségek értéke alapján került meghatározásra.
A közfoglalkoztatási program lebonyolítására vonatkozó további információkat az Útmutató 3., 5.3. és 9.2.2./a) pontja tartalmaz.
2.4. Az igényelhető támogatás összege
A Felhívás keretében maximum 20 000 000 Ft igényelhető temetőnként.
Az igényelhető támogatás mértékének számításánál a közfoglalkoztatási program keretében elszámolni kívánt költségeket nem kell figyelembe venni.
2.5. A támogatás 100%-os előleg formájában kerül biztosításra.

3. Kérelem benyújtására jogosultak
3.1. A Felhívás keretében Kérelmet nyújthat be
3.1.1. az Ehtv. 10. §-a szerinti egyházi jogi személy (GFO 551, GFO 552, GFO 555), nevezetesen bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye [a továbbiakban együtt: vallási szervezet] valamint a helyi önkormányzat (GFO 321), amennyiben működő vagy lezárt zsidó temető, illetve korábban zsidó temetőként használt terület tulajdonosa, illetve - a tulajdonos megbízása alapján vagy önként - gondoskodik a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről, gondozásáról, vagy
3.1.2. az a vallási szervezet vagy helyi önkormányzat, amely rendelkezik a temető vagy a terület tulajdonosának írásos megbízásával arra, hogy a Kérelmet benyújtsa és a támogatni kért tevékenységet megvalósítsa.
3.2. Egyéb feltételek:
- Amennyiben a 3.1.1. pont szerinti Kérelmező nem a temető, illetve a terület tulajdonosa, a Kérelem érvényességi feltétele, hogy az annak keretében megvalósítandó felújításhoz, illetve beruházáshoz a tulajdonos írásban hozzájáruljon. Abban az esetben, ha az ingatlan-nyilvántartás szerint a tulajdonos egy megszűnt zsidó hitközség, a tulajdonosi hozzájárulást a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége jogosult megadni.
- A Felhívás keretében nyújtott támogatásból megvalósítandó tevékenységeket az adott temetőben, illetve már elpusztult korábbi temetőben eltemetettek vallási irányultsága szerint illetékes vallási szervezettel (a továbbiakban: vallási irányultság szerint illetékes vallási szervezet) együttműködésben kell megvalósítani annak érdekében, hogy a felújítás, illetve a beruházás a zsidó temetkezési helyek kezelésében, fenntartásában, megóvásában és helyreállításában érintett Agudath Israel Word Organisation rabbinikus bírósága által jóváhagyott halachikus szabályoknak megfelelően történjen.
- A temető fekvése szerinti település helyi önkormányzatnak vállalnia kell, hogy minimum 10 éven keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott támogatásból felújított temető fenntartását, gondozását A vállalt kötelezettség teljesítését a vallási irányultság szerint illetékes szervezet jogosult ellenőrizni.
3.3. Előnyben részesül az a Kérelmező, amely:
- a Felhívás 1. számú melléklete szerinti - a vallási irányultság szerint illetékes vallási szervezetek által összeállított - prioritás listán szereplő temető felújítását kívánja megvalósítani, a vallási irányultság szerint illetékes vallási szervezet által megfogalmazott igények szerint;
- a közfoglalkoztatásról szóló törvény 1. § (3) bekezdése szerint közfoglalkoztató lehet, és a Felhívás 4.1., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.5. és 4.2.6. pontjaiban jelölt tevékenységek megvalósítása során az Útmutató 3.2. pontjában meghatározott tevékenységeket közfoglalkoztatottak bevonásával valósítja meg, és/vagy
- vállalja, hogy oktatási intézménnyel kötendő együttműködési megállapodás keretében fogadó szervezetként közreműködik iskolai közösségi szolgálat program kidolgozásában és megvalósításában, és /vagy
- védnökséget vállal a felújításra kerülő temető felett, illetve védnökséget szervez helyi, országos, illetve nemzetközi civil szervezetek, vagy oktatási intézmények, vagy hiteles közéleti szereplők, illetve a kulturális és tudományos élet elismert képviselőinek megnyerésével.
3.4. Nem részesülhet támogatásban a Kérelmező, ha:
- nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
- az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében foglalt kizárás alá esik;
- a Kérelemben foglaltak megvalósításához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat, vagy ilyen nyilatkozatot tesz;
- a vonatkozó jogszabályokban, így különösen az Áht., az Ávr. és az MvM rendeletben a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
- a Kérelem benyújtásakor esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozása van (a továbbiakban: köztartozás);
- a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerint adósságrendezési eljárás alatt áll;
- a hibásan, hiányosan benyújtott Kérelmét a kijavításra megállapított határidőben ismételten hibásan, hiányosan nyújtja be, illetőleg a hiányosságokat a megállapított határidőben nem pótolja.
3.5. A Felhívás 3.2. pontja szerinti feltételekkel, valamint az előnyben részesítés feltételei teljesítésének módjával kapcsolatos további információkat az Útmutató tartalmaz (lásd különösen az Útmutató 1., 2.3., 3.-5. pontjait).

4. Támogatható tevékenységek
4.1. Kérelem előkészítésére (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet kérelmet benyújtani)
- a Támogató által erre a célra felkért vallási szakértő által kijelölt határvonal alapján a temető, illetve terület határvonalának megállapítását célzó földmérési tevékenység
- a terület megtisztítása a cserjéktől, bokroktól, aljnövényzettől (ha az állapotfelméréshez szükséges);
- a temető, illetve terület állapotának felmérése;
- hatósági engedélyek beszerzése;
- tervezési munkák.

FIGYELEM! A Kérelem előkészítése során kötelező egyeztetni a vallási irányultság szerint illetékes vallási szervezetet képviselő, a támogatott tevékenységek megvalósításában közreműködni jogosult személlyel, és a Kérelmet a támogatott tevékenységek megvalósításában közreműködni jogosult személlyel történt egyeztetésnek megfelelően kell előkészíteni.
Amennyiben a Felhívás keretében nyújtatott támogatásból felújításra kerülő temető szerepel a Felhívás 1. számú mellékletében, továbbá, ha a Kérelmező a jelen Felhívás 4.2.5. - 4.2.6. pontja szerinti tevékenységek megvalósítását tervezi, a megvalósítandó tevékenységeket teljes mértékben a vallási irányultság szerint illetékes vallási szervezet jogosult meghatározni.
A Kérelem részét képező szakmai programot a vallási irányultság szerint illetékes vallási szervezetet képviselő személynek is ellenjegyeznie kell.

A temető, illetve a terület határvonalának kijelölésére jogosult vallási szakértőt az alábbi szervezetek jogosultak jelölni:
- Committee of the Preservation of Jewish Cemeteries in Europe, London;
- World Federation of Orthodox Hungarian Jews, New York;
- European Jewish Association;
- Agudath Israel;
- Avoyseinu, Heritage Foundation for Preservation of Jewish Cemeteries, New York;
- Asra Kadisha, Israel;
- bevett egyház által kijelölt vallási szakértő.

5. A rendelkezésre álló keretösszeg
5.1. A jelen Felhívás keretében megítélhető támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg 400 000 000 Ft, azaz négyszázmillió forint.

6. Támogatott tevékenység időtartama
6.1. A Kérelmező által a Kérelemben megjelölt, 2018. január 29. és 2018. október 31. közé eső időszak (a továbbiakban: támogatott tevékenység időtartama).
6.2. A közfoglalkoztatási program keretében végzett munkákat úgy kell ütemezni, hogy a folyamatos munkavégzés biztosított legyen. Ennek érdekében a közfoglalkoztatottak bevonásával megvalósuló tevékenységek végrehajtását szükség szerint több folyamatos munkavégzést biztosító szakaszra (a továbbiakban: közfoglalkoztatási időszak) kell bontani úgy, hogy minden közfoglalkoztatási időszak a Felhívás 6.1. pontja szerinti támogatott tevékenység időtartamán belül essen.
6.3. A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás elszámolásakor csak a támogatott tevékenység időtartamán belül megvalósult tevékenységekhez kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatott tevékenység időtartamát követő 30. napig (felhasználási időszak) meg kell történnie.
6.4. A közfoglalkoztatási program keretében elszámolható költségekre a közfoglalkoztatási támogatások elszámolására vonatkozó szabályok és a közfoglalkoztatásra kötött hatósági szerződésben foglaltak az irányadóak.

7. A Kérelmek benyújtásának határideje
7.1. A Kérelmek benyújtásának határideje, a közzététel napjától 2018. január 29. napjától számított 75 nap, azaz 2018. április 13., ami a Kérelem feladását igazoló postabélyegző lenyomatán szereplő dátumot jelenti.

8. Benyújtható Kérelmek száma
8.1 A Felhívás keretében temetőnként külön-külön kell Kérelmet benyújtani.
8.2.A Felhívás keretében egy Kérelmező több Kérelmet nyújthat be.
8.3. A Felhívás 4.1. és 4.3. pontja szerinti tevékenységekre önállóan nem lehet Kérelmet benyújtani. A Kérelem előkészítés és az iskolai közösségi szolgálat program megvalósítása csak temető felújítás megvalósítására irányuló kérelem keretében támogatható.
9.2. A Kérelmek benyújtásának módja
9.1. A Kérelmet a 9.3. pontban részletezett dokumentumok képezik, amelyeket papír-alapon és - amennyiben a 9.3. pont alatti táblázatban jelölve van - elektronikusan is be kell nyújtani.
9.2. A papír-alapon benyújtandó eredeti dokumentumokat cégszerűen kell aláírni, a papír-alapú, egyszerű másolatként benyújtandó dokumentumokat a Kérelmező képviselője köteles hitelesíteni "Az eredetivel mindenben megegyező másolat!" szöveg, a keltezés és a képviselő aláírásának feltüntetésével (a továbbiakban: hitelesítési záradék).
Elektronikusan a cégszerűen aláírt papír-alapú dokumentumnak, illetve a papíralapú dokumentumról készült egyszerű másolatnak a hitelesítési záradékot is tartalmazó szkennelt változatát kell benyújtani. A szerkeszthető formátumban történő megküldés szükségességét a 9.3. pontban külön jelezzük.
9.3. A Kérelem részeként - az Útmutató 7. pontjában felsorolt szempontoktól függően - az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a megjelölt dokumentumformátumban és példányszámban. A benyújtandó dokumentumokra vonatkozó további információkat az Útmutató 7. és 8. pontja tartalmaz.
FIGYELEM! Elektronikus adathordozóként kizárólag NEM újraírható CD vagy DVD fogadható el. Az elektronikus adathordozón található és az aláírt, papír alapon benyújtott dokumentumok adatai közötti esetleges ellentmondás esetén az aláírt dokumentumon szereplő adatok irányadóak. A CD-n/DVD-n jól láthatóan fel kell tüntetni a Kérelmező nevét és címét.
9.5. A Kérelmet magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, kizárólag postai úton kell benyújtani a fenti tartalommal feltöltött CD-vel/DVD-vel együtt az alábbi címre:
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány
1054 Budapest, Tüköry u. 3.
FIGYELEM! A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget: Kérelem temető rekonstrukciós program támogatására
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum