Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
150 év, 150 like
Kiíró:
MÁV Zrt.
Határidő:
08/30/2018
Érvényes:
08/30/2018
Tárgymutató:
fotó, lájkgyűjtés
Pályázhat:
bármely nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki saját Instagram profillal rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

150 év, 150 like

Fotózd le a MÁV jubileumi mozdonyát, a képet töltsd fel Instagram-oldaladra, add hozzá a #máv150 hashtaget, jelölj be rajta minket (@mavcsoport.hu), és persze kövess bennünket! Ha a fotód legalább 150 like-ot kap, értékes nyereményekkel lehetsz gazdagabb.
A játék 2018. augusztus 30-ig tart.

A MÁV-csoport a Magyar Államvasutak megalakulásának másfél évszázados évfordulója alkalmából a közösségi média lehetőségeit kihasználva köti össze a vasútrajongókat, és népszerűsíti a kötöttpályás közösségi közlekedést. 150 év, 150 like című játékunk értékes nyereményeire a vasúttársaság Instagram-oldalának követői pályázhatnak. A játékban azok a felhasználók vehetnek részt, akik az ünnepi díszbe öltöztetett mozdonyról készített felvételüket megosztják a közösségi oldalon. A nyertes pályaművet a százötven nyelven feliratozott Taurus mozdonyról készült, és #máv150, valamint @mavcsoport.hu jelöléssel ellátott, legalább 150 kedvelést összegyűjtött felvételek közül választjuk ki.
A nyertes kép készítője értékes - a fotózáshoz és a vasút világához köthető - ajándékokkal lesz gazdagabb. A játék 2018. augusztus 30-ig tart. A nyeremény átadására a jubileumi év kiemelt eseményeként a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban 2018. szeptember 8-9-én tartandó Nemzetközi Vasúti Járműparádé és Étkezőkocsi-találkozón kerül sor.
Kövesd te is a MÁV-csoport Instagram-oldalát (keresd a @mavcsoport.hu felhasználót), és készíts fényképet a vasúttársaság 150. születésnapját ünneplő mozdonyról! A részletes játékszabályzatot alább olvashatod.
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Fotózd le a "150 éves a MÁV" jubileumi matricával ellátott mozdonyt és töltsd fel az Instádra!

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) promóciós célú fotópályázatot (továbbiakban: pályázat, játék) hirdet Instagram felhasználók részére. A MÁV Zrt. kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

1. A játék szervezője és lebonyolítója
A fotópályázatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (továbbiakban: Szervező) Kommunikációs Igazgatósága útján szervezi és bonyolítja le.

2. A játék időtartama
A pályázati időszak: 2018. augusztus 13-30.
A pályaművek közzétételi határideje: 2018. augusztus 30. éjfél

3. A pályázat témája és célja
A fotók fő témája: a vasúttársaság megalakulásának 150. évfordulója alkalmából felmatricázott Taurus mozdony.
A Pályázat célja: A vasúti közlekedés népszerűsítése az Instagram felhasználók által készített hangulatos fotókkal. A fotópályázat erősíti vasútrajongók közösségét, egyben ösztönzi a vasúti témájú felvételek készítését és serkenti a másfél évszázados magyar vasúttársaság története iránti érdeklődést. A százötven nyelven feliratozott mozdonyról készült fényképek alkalmasak lehetnek az idegen nyelvek iránti érdeklődés növelésére is.

4. Részvételi feltételek
4.1. A beküldött pályázat kizárólag akkor érvényes, ha az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt követelményeknek. Azok a pályázati fotók, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékban nem vehetnék részt, azokat a Szervező automatikusan kizárja.
4.2. A játékban részt vehet bármely nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki saját Instagram profillal rendelkezik. 18 év alatti személy a játékban csak akkor vehet részt, ha a profilt törvényes képviselőjével közösen üzemelteti.
4.3. A játékban történő részvétel önkéntes. Játékos (a továbbiakban: Játékos) az, aki a https://www.instagram.com/mavcsoport.hu/ elnevezésű Instagram oldalt (a továbbiakban: "közösségi oldal") követi, a játék időtartama a jelen Játékszabályzatban részletezett módon cselekszik és a pályázat témáját megjelenítő fényképfelvételt tesz közzé (posztol) Instagram oldalán. A játékba lépéssel Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.
4.4. A Játékos a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy
a) rendelkezik az alkotáson ábrázolt személyek nyilvános megjelentetéséhez való hozzájárulásával, így a pályázat nem sérti harmadik személy(ek) személyhez fűződő jogait;
b) a pályázat saját szellemi terméke, így a játékban történő részvétel nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a fotó játékba küldését és közzétételét akadályozná, korlátozná vagy kizárná;
c) amennyiben nem saját szellemi terméke, úgy a szerző a játékban történő részvételhez és a pályázati fénykép nyilvánosságra hozatalához, valamint a fénykép jelen Játékszabályzatban rögzítettek szerinti felhasználásához hozzájárult;
d) elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
A pályázati fotó tartalmáért a Játékos tartozik felelősséggel, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag Játékos viseli.
A Játékos felel a pályázat során közzétett fotók jogtisztaságáért. Ha személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a játékba küldött fotóval kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékost a játékból és/vagy a közösségi oldalról kizárja.
A Játékos tudomásul veszi és vállalja továbbá, hogy amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a fotóval kapcsolatban bármilyen kifogása felmerülne, az ezzel kapcsolatos felelősséget teljes egészében vállalja. Amennyiben bármely személy vagy hatóság a Szervezővel szemben a pályázati fénykép jogsértő mivoltából eredően bármely jogcímen eljárást kezdeményez, a Játékos köteles a Szervezőt minden ezzel kapcsolatos és ebből eredő kártól mentesíteni, és a Szervező helyett helytállni, továbbá köteles a szükséges és lényeges információt és támogatást az érintett felek (Szervező és az eljáró hatóság) részére megadni.
4.5. Egy Játékos korlátlan számú, jelen Játékszabályzatnak megfelelő alkotással jelentkezhet, vehet részt a játékban.
4.6. A játékban nem vehetnek részt a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságán munkaviszonyban vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban állók, és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
4.7. Szervező a Játékosokat a rendelkezésre bocsátott felhasználói nevük alapján azonosítja. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag az adatok megváltozása, Instagram profil törlése stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
4.8. Szervező kizárólag azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Instagram profiljukon keresztül küldenek játékba. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a profil használatból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
4.9. A játékba lépéssel a Játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
4.10. Szervező a játék bármely szakaszában vizsgálhatja, hogy a Játékos által a játékba küldött fotó megfelel-e a Játékszabályzatban foglaltaknak.
4.11. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék bármely szakaszában kizárja azt a Játékost, illetve a Játékos győzelme esetén a nyeremény átadását megtagadja, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, vagy bármilyen nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
c) a játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.
4.12. A Játék szempontjából érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek
a) obszcén szavakat tartalmaznak,
b) szexuális tartalmúak,
c) sértik a jó ízlést,
d) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak,
e) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak,
f) a játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől "idegen" feliratot tartalmaznak,
g) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek,
h) reklám értékűek,
i) a Szervező jó hírnevét sértik,
j) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, vagy
k) bármely más módon jogsértők.
4.13. A játékból történő kizárás egyéb esetei:
A Szervező a játék bármely szakaszában, indokolás nélkül kizárhatja azokat a Játékosokat, akik
a) bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a játékkal kapcsolatos üzenőfali
posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit sértik, vagy
b) bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
c) sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a játékban,
d) az általuk közzétett (posztolt) fotók nem megfelelő formátumúak, nem megfelelő tartalmúak vagy bármely okból kifogásolhatóak (így különösen mások személyhez fűződő vagy szerzői jogait sértő, pornográf, vulgáris vagy a jó erkölcsöt sértő tartalmú stb.).
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatnak és a jogszabályoknak nem megfelelő fotókat minden előzetes értesítés nélkül a játékból kizárja, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.
A jogsértő és a Játékszabályzattal ellentétes tartalmú képek Instagram oldalról történő eltávolítását a Szervező azonnal kezdeményezheti a közösségi oldal üzemeltetőjénél.
4.14. A Játékos a Pályázat időtartama alatt bármilyen indokolási kötelezettség nélkül visszavonhatja részvételi szándékát a Szervező Instagram fiókjához privát üzenetben megküldött visszavonó nyilatkozattal, vagy a közzétett pályamű(vek) törlésével. Ebben az esetben a Játékos a játékban a továbbiakban nem vesz részt. A Játékos a játék időtartama jelen Játékszabályzatnak megfelelő pályamű közzétételével ismételten bekapcsolódhat a játékba.
4.15. A Játékos, mint szerző, illetve a szerzői jogokkal rendelkezni jogosult kifejezetten a pályázaton részvétellel/játékba lépéssel hozzájárul ahhoz, hogy pályázati fotója felhasználói nevének feltüntetése mellett megjelenjen a "150 év, 150 like" című játék mindenfajta promóciójával összefüggésben, illetve azokat a Szervező minden egyéb olyan módon felhasználja, melyek a pályázat céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek (pl. fotók nyilvánosságra hozatala promóciós kiállítások, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám, PR-tevékenység stb. keretében). Ezen felhasználási engedéllyel összefüggésben a Játékost semmilyen külön költségtérítés, jogdíj nem illeti meg, a Játékos a fénykép beküldésével (posztolásával) kifejezetten lemond a felhasználás ellenértékeként fizetendő díjazásról [szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (4) bekezdése].
Amennyiben a pályázati fényképfelvételt a Szervező szélesebb körben kívánja felhasználni (pl. későbbi kommunikációs anyagokban, a fényképek megjelentetése/többszörözése akár könyv alakban, akár elektronikus formában), a Játékossal egyedi megállapodás létrehozását kezdeményezi. A Játékos ezzel összefüggésben vállalja, hogy amennyiben a Szervező a pályázati fotót további célok érdekében is fel kívánja használni, úgy a Szervezővel tárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy egyedi megállapodás keretében díjmentes felhasználási jogot biztosítson a MÁV Zrt. számára.

5. A játék menete, bírálat, nyeremény
5.1. A Játékba lépés jelen Részvételi- és Játékszabályzat ("Játékszabályzat") elfogadását jelenti. Játékba lépni a "Játék menete" c. alpontban foglaltak maradéktalan megtételével lehet.
5.2. A Játék menete
A Játékos Instagram oldalának valósnak és publikusnak kell lenni ahhoz, hogy a feltöltött képei a játék során megtalálhatóak legyenek.
a) A Játékos követi a MÁV-csoport Instagram-oldalát (@mavcsoport.hu).
b) A Játékos saját, nyilvános Instagram oldalán közzétesz legalább egy, általa a Jubileumi mozdonyról készített fotót.
c) A Játékos a képet a "#máv150" hashtag-gel ellátottan osztja meg, és "@mavcsoport.hu" jelöléssel bejelöli (taggeli) a Szervező profilját.
d) A Játékos a játékba küldött képével like-ok gyűjtésébe kezd.
5.3. A Pályázat elbírálása
A mavcsoport.hu Instagram oldalt követő Játékosok által a "150 éves a MÁV" jubileumi matricával ellátott Taurus mozdonyról "#máv150" hashtaggel, valamint @mavcsoport.hu taggel 2018. augusztus 30-án éjfélig posztolt fotókat a Szervező nyomon követi. A Szervező a győztes fotót a legalább a 150 like-ot összegyűjtött fényképek közül választja ki.
5.4. Bírálat
Szervező összesen 1 (egy) db nyertes pályázati fotót választ ki. A további, legalább 150 like-ot összegyűjtő fényképek között a Szervező rangsort állít fel. A rangsor egyben a tartaléknyertesek rangsora is.
A tartaléknyertes a rangsor szerinti sorrendben válhat jogosulttá a nyereményre, ha az előtte álló nyertes vagy tartaléknyertes pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertest / tartaléknyertest a Szervező bármely okból kizárta, a nyeremény átadását megtagadta / az meghiúsult.
5.5. A bírálat időpontja: a játék lezárását követő 2 munkanapon belül.
5.6. A játék nyereménye
- 1 db Fujifilm Instax SQUARE SQ10 hibrid instant fényképezőgép,
- 2 csomag Fujifilm Instax SQUARE SQ10 film (20lap), valamit
- 1 db MÁV-csoport ajándékcsomag
A nyereményre a bírálat során kiválasztott pályázati kép közzétevője jogosult.
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

6. A nyertes értesítése, a nyeremény átadása
6.1. A Szervező a játék lezárását követő 2 munkanapon értesíti a nyertes Játékost privát Instagram üzenetben (a továbbiakban: "értesítés").
6.2. A nyertes Játékos a nyeremény átvételének feltételeként köteles az értesítést legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni a Szervező közösségi oldalának küldött privát Instagram üzenetben. A Szervező a visszaigazolást követően egyezteti a nyertes Játékossal a nyeremény átvételének pontos menetét.
6.3. Ha a nyertes a fenti határidőn belül az értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyertes Játékos pályázatát a Szervező bármely egyéb okból kizárja, a Szervező a bírálat során meghatározott rangsor alapulvételével tartaléknyertest jelöl ki. A tartaléknyertes(ek) értesítésére és a nyeremény átadására jelen pontban foglalt határidőket kell megfelelően alkalmazni. A soron következő tartaléknyertes kijelölésére a korábban kijelölt nyertes/tartaléknyertes kizárását követően kerülhet sor.
6.4. A nyeremény átadására a 2018. szeptember 8-9. között megrendezésre kerülő Nemzetközi Vasúti Járműparádé és Étkezőkocsi-találkozó elnevezésű rendezvényen (helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park, 1142 Budapest, Tatai út 95.) kerül sor. Amennyiben a nyeremény ezen rendezvényen történő átadása bármely okból meghiúsul, a nyereményt a nyertes / tartaléknyertes előre egyeztetett helyszínen, személyesen veheti át a Szervező általi visszaigazolást követő 2 héten belül. Előre egyeztetett helyszín a MÁV Zrt. székhelye, vagy utasforgalmat bonyolító állomás, pályaudvar lehet.
6.5. A nyereményt személyesen kell átvenni. Kiskorúval közösen üzemeltetett profil esetén a nyereményt kizárólag a profilt üzemeltetésében részt vevő nagykorú Játékos veheti át.
6.6. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a jelen szabályzatban megfogalmazott feltételekkel tudja biztosítani. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos / tartaléknyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
6.7. A Szervező kizárja a játékból azt a pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a beküldő Játékos az értesítést nem igazolja vissza, a nyeremény személyes átvételi helyének egyeztetési folyamatában nem együttműködő, a nyereményét nem veszi át, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek.
Ha a nyertes Játékos / tartaléknyertes a nyereményét a Játékszabályzatban megjelölt határidőben bármely okból nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. Ebben az esetben Szervező a soron következő tartaléknyertest értesíti a nyeremény átvételének lehetőségéről.
6.8. A Játékos elfogadja, hogy amennyiben a pályázat jogsértő mivolta a nyeremény átadását követően válik ismertté, a nyereményt vagy annak az értékét köteles visszaszolgáltatni, és a jogsértésből eredő károkat megtéríteni.

7. Adózás, költségek
A nyereményhez tartozó SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
A játék során a Szervező kizárólag a Játékos nyilvános Instagram profilján megosztott adatokat (így különösen: felhasználónév) ismeri meg. A Játékosokról egyéb személyes adatot nem kezel, nem tárol. A Szervező a játék lebonyolításával összefüggésben a Játékosokkal kizárólag az Instagram közösségi oldal által biztosított privát üzenetküldési lehetőség igénybevételével tart kapcsolatot. A játékkal kapcsolatos kérdéseket Szervező a játék promóciójára szolgáló, Szervező által közzétett poszt kommentjeiben kezeli.
A nyeremény átvételekor a Nyertes életkorát személyazonosításra alkalmas okirat felmutatásával köteles igazolni.

9. Vegyes rendelkezések
9.1 A pályázaton történő részvétel érdekében készülő fényképfelvétel készítése során a Játékos köteles tartózkodni a vasút biztonságát veszélyeztető tevékenységtől, és köteles betartani a vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó jogszabályi előírásokat, és a MÁV-csoport magáncélú fotózásra vonatozó szabályait (https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/bemutatkozas/magan-celu-fotozasi-engedely). A Szervező kizárja felelősségét a jogszabályok és a MÁV-csoport magáncélú fotózására vonatkozó szabályok be nem tartásából eredő károk vonatkozásában.
9.2. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény átadásának - a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.3. A nyeremény tekintetében az aktuálisan hatályban lévő jótállási feltételek irányadók. Az nyereménykészülék jótállásáról a jótállási jegy rendelkezik, amelyet Szervező a jótállási idő végéig megőriz. A jótállási igényét a nyertes Játékos a Szervezőn keresztül érvényesítheti.
9.4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Ennek alapján, amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok felhasználói fiókját feltörik, vagy a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
9.5. Ha a Játékos a pályázat beküldése (posztolás) közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
9.6. Szervező kizárja a felelősségét a közösségi oldal minden olyan, rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amelynek időtartama alatt a közösségi oldal nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
9.7. A Játékos az Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
9.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék, illetve a Játékszabályzat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, kiegészítse, illetve a játékot indoklás nélkül bármikor visszavonja, megszüntesse. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősség kizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.
9.9. A Játékosok a játékkal, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos, valamint a játék kapcsán felmerülő bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

10. További információk a Játékról
10.1. A Játékkal kapcsolatos további, részletes információk kérhetőek a MÁV-csoport Instagram-oldalán, a játékra való felhívás posztja alatt. Jelen Játékszabályzat megtalálható a https://www.mavcsoport.hu/instagram oldalon is.
10.2. A pályázati fotó fő témájául szolgáló, 470 006 pályaszámú mozdony azonosítását elősegítő fényképek jelen Játékszabályzat mellékletében találthatók.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatóság
1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 54-60.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum