Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító programok és rendezvények támogatása / KKETTKK-56P-06
Kiíró:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2016
Tárgymutató:
programok és rendezvények támogatása, 1956. forradalom és szabadságharc
Pályázhat:
országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetek, minisztériumok, minisztériumok által fenntartott intézmények, minisztériumi háttérintézmények, államháztartási szervezetek, valamint államigazgatási szervek, továbbá a külképviseletek, és a külképviseletek által fenntartott intézmények és háttérintézményeik, valamint az Emlékbizottság által kiemeltnek minősített szervezetek
A kiíró(k) adatai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító olyan programok és rendezvények támogatására, melyek megvalósítói kiemelt minősítésű országos illetve országhatáron átnyúló hatáskörrel és illetékességgel rendelkező államháztartási szervezetek, háttérintézmények, valamint államigazgatási szervek, illetve olyan szervezetek melyeket az 1956-os Emlékbizottság kiemeltnek minősít
Pályázat kódja: KKETTKK-56P-06
A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, (továbbiakban: a Közalapítvány) mint támogató Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévének 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozata keretében és az 1956-os Emlékbizottság (továbbiakban: az Emlékbizottság) megbízásából pályázatot hirdet az antikommunista forradalmat és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító évfordulós rendezvények és programok szervezésére a kiemelt pályázói minősítést elnyerő, 2. pontban írt országos illetve országhatáron átnyúló hatáskörrel és illetékességgel rendelkező államháztartási szervezetek, minisztériumi háttérintézmények, valamint államigazgatási szervek számára.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató, valamint a magyar antikommunista hősökre emlékező programok és rendezvények szervezését, továbbá olyan országos és/vagy nemzetközi hatókörrel megvalósuló ismeretterjesztő, illetve országimázsépítő projektek támogatása, melyek megvalósítói a 2. pontban írt országos illetve országhatáron átnyúló hatáskörrel és illetékességgel rendelkező államháztartási szervezetek, minisztériumi háttérintézmények valamint államigazgatási szervek. A létrejövő programelemekkel az Emlékbizottság hozzá kíván járulni a hazai társadalmi emlékezet ébren tartáshoz, a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez, valamint a XX. egyik legjelentősebb antikommunista forradalmának nemzetközi meg- és elismertetéséhez.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
A pályázat keretében az országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetek, minisztériumok, minisztériumok által fenntartott intézmények, minisztériumi háttérintézmények, államháztartási szervezetek, valamint államigazgatási szervek, továbbá a külképviseletek, és a külképviseletek által fenntartott intézmények és háttérintézményeik, valamint az Emlékbizottság által kiemeltnek minősített szervezetek pályázhatnak. A benyújtott pályázat ezen pályázati konstrukció keretében történő elbírálásának feltétele, hogy az Emlékbizottság az adott pályázót kiemelt minősítésűnek ismerje el.
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:
- melyek nem tartoznak a fenti felsorolás egyikébe sem
- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- amelyeknek nem rendezettek a munkaügyi kapcsolatai;

3. Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírásban támogatható minden olyan tevékenység, amelynek tematikus horizontja illeszkedik a pályázat céljaihoz, továbbá szerepel az Emlékév központi programjában.

4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. március 1.-2017. április 30.

5. Az elnyerhető támogatás mértéke
Az elnyerhető támogatásról az 1956-os Emlékbizottság eseti elbírálás alapján határoz, a támogatási igénynek nincs maximalizált összege.
A fenti összeg nem vehető igénybe általános forgalmi adó finanszírozására, csak abban az esetben ha a rendezvény vagy program térítésmentesen látogatható. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

6. Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Ez utóbbi megkötést az Emlékbizottság döntése feloldhatja.

7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati Közalapítvány alábbi címére:
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Iroda
1122 Budapest, Határőr út 35.
Beadási határidő: Folyamatos (a pályázati forráskeret erejéig)
FIGYELEM! A pályázati keret kimerüléséről a Közalapítvány az emlékév hivatalos honlapján, a http://www.magyarforradalom1956.hu ad tájékoztatást. Azok a pályázatok, melyek a fenti határidőt követő postai bélyegző dátummal kerülnek benyújtásra, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és a pályázati lebonyolító által ellenőrzés alá sem kerülnek.

8. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- pénzügyi terv;
- a tervezett program, rendezvény, projekt 3 oldalnál nem nagyobb terjedelmű bemutatója (eseménynél a tervezett helyszín és időpont megjelölése);
- minisztériumi háttérintézmények és egyéb államháztartási szervek esetében kötelező az irányítási jogköröket gyakorló költségvetési szerv hozzájáruló nyilatkozata
A pályázónak a fenti dokumentációkat CD-n vagy más elektronikus fizikai adathordozón (pendrive-on vagy adatkártyán) is be kell nyújtania a pályázatában.

9. A pályázat formai vizsgálata
A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a Közalapítvány végzi. A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben:
- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- a pályázó jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közalapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
- a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
- a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Amennyiben a Közalapítvány a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 8 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a Közalapítvány a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

10. A pályázat tartalmi bírálata
A Közalapítvány az ezen kategóriában benyújtott pályázatokat az Emlékbizottság elé terjeszti jóváhagyásra. Az Emlékbizottság ülése egyedileg dönt a pályázatok kiemeltté történő minősítéséről, a támogatásáról, amely alapján az alábbi három döntést születhet:
- a pályázat támogatása;
- a pályázat támogatása csökkentett összeggel;
- a pályázat elutasítása

11. A támogatási szerződés megkötése
A támogatói döntés meghozatalát követően a Közalapítvány elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Közalapítvány köti meg a támogatási szerződést.
A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:
- Alapító okirat/Társasági szerződés, államkincstári törzskönyvi kivonat (másolat);
- Banki aláírás bejelentő karton és képviseletre jogosultságot igazoló dokumentum, vagy aláírási címpéldány (eredeti);
- 30 napnál nem régebbi együttes nemleges adóigazolás vagy NAV köztartozásmentes adatbázis nyomtatvány (nullás) (eredeti);
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy államkincstári törzskönyvi kivonat;
- Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti);
- Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti);
- Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra (eredeti);
- A pályázatra vonatkozó költségvetés;
- Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén)
A fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 8 munkanap áll rendelkezésre. A Közalapítvány a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kedvezményezettet egy alkalommal, 8 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Közalapítvány tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés meghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti. A döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

12. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak kötelezően fel kell tüntetniük, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet az "1956-os Emlékbizottság” támogatja és az "A magyar szabadság éve” elnevezésű programsorozat keretében valósult meg. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:
- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- a pályázó saját honlapján, vagy más módon elérhető internetes felületén;
- a pályázatból megvalósított "büszkeségponthoz” kapcsolódó esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban a támogató feltüntetése (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény, stb.), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
- a pályázatból megvalósított "büszkeségponthoz” kapcsolódó kiadványok esetén a kiadványban támogató feltüntetése

13. A pályázati csomag dokumentumai
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:
- pályázati kiírás és útmutató;
- pénzügyi útmutató;
- pályázati adatlap;
- adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei;
- támogatási szerződéstervezet
- elszámolási útmutató
E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

14. További információk
Az aktuális pályázati kiírás és útmutató a "http://www.magyarforradalom1956.hu” honlapról tölthető le. Pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
http://www.magyarforradalom1956.hu/

1956_2016_angyal_istvan_palyazat.zip



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink



Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>




Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum