Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"MOBIL-TÁRS" Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással - csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek részére / MT_ÖNFOGL_2015
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
05/31/2016
Tárgymutató:
önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással - csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek részére / MT_ÖNFOGL_2015
Pályázhat:
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással támogatásra azon a program célcsoportjába tartozó személy pályázhat, aki
- saját vállalkozás indítását illetve vállalkozói tevékenység indítását tervezi, vállalkozói szemlélettel rendelkezik, amennyiben más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, és
- rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel,
- vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, új induló vagy már működő gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
"MOBIL-TÁRS"
elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással - csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek részére
(Pályázati azonosító: MT_ÖNFOGL_2015)
pályázat megvalósítására

1. Program háttere
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2013-ban "Foglalkoztatási válsághelyzetek kezelése, javítása" címmel indított programot, melynek keretében foglalkoztatási válsághelyzetek hatékony és gyors kezelésére alkalmas, új típusú, egymásra épülő, outplacement szolgáltatásokat és az egyéni igényeknek és kompetenciáknak megfelelő képzéseket biztosít egyrészt a legalább 20 főt érintő létszámcsökkentések kezelésére, másrészt munkáltatói igények alapján - legalább 50 főt érintő - üres álláshelyek betöltésére. A foglalkoztatási válsághelyzetek megfelelő kezelése, a nemzetgazdasági mutatók egyensúlyban tartása érdekében elengedhetetlenül fontos a foglalkoztatási válsághelyzetek következtében állásukat vesztett személyek munkában tartása, valamint a válsággal érintett vállalkozások versenyképességének javítása, stabilizálása.
A program segítségével a foglalkoztatási válsághelyzetek következtében állásukat vesztett személyek saját képességeik, készségeik fejlesztésével, munkaerő-piaci tapasztalataiknak megfelelően lesznek képesek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez és vállalkozás indításával önmaguk foglalkoztatását biztosítva a gazdasági élet aktív piaci szereplőjévé válni.

2. Program célja
A program alapvető célja a csoportos létszámcsökkentésben érintett személyek önfoglalkoztatóvá válásának támogatása, gazdasági és munkaerő-piaci aktivitásuk növelése érdekében.

3. Program keretében nyújtott támogatás
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással

4. A pályázók köre, program célcsoportja
A program keretében azon természetes személy nyújthat be pályázatot, aki 2014. augusztus 12-ét követően a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 71. §-a szerinti csoportos létszámcsökkentésben érintett, és akit a döntésről a létszámcsökkentést végrehajtó munkáltató a pályázat benyújtását megelőzően írásban tájékoztatott.

Pályázat benyújtására jogosult:
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással támogatásra azon a program célcsoportjába tartozó személy pályázhat, aki
- saját vállalkozás indítását illetve vállalkozói tevékenység indítását tervezi, vállalkozói szemlélettel rendelkezik, amennyiben más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, és
- rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges, megfelelő szakképzettséggel,
- vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, új induló vagy már működő gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként,
munkaviszonyon kívüli tevékenységgel.
Munkaviszony alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés a) pontja alatt meghatározott munkaviszonyt kell érteni.
Amennyiben már működő gazdasági társasághoz való csatlakozással a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként vállalja önmaga foglalkoztatását, úgy a már működő gazdasági társaságnak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
- legalább egy naptári éve (2014. január 1-jétől) már működő gazdasági társaság,
- mely a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt továbbá
- nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása,
- átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint.

5. Rendelkezésre álló forrás
A program keretében nyújtott támogatások forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének 2013. évi központi kerete.
Támogatási keretösszeg: 80 000 000 Ft

6. A pályázat területi korlátozása
A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország.

7. Pályázat tartalma
Önfoglalkoztatóvá válás támogatása tőkejuttatással
A program keretében a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint vissza nem térítendő tőkejuttatás támogatás nyújtható.
A program keretében 2 millió Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatást igényelhet, a program célcsoportjába tartozó személy, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át vagy az általános forgalmi adót (áfa) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs.
A támogatás az áfa levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető, az áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az áfa összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.
Az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető.
A támogatás megállapításának feltétele, hogy a pályázó személy rendelkezzen a vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, bankhitel.
Támogatható tevékenységek:
- saját vállalkozás indítása, vállalkozói tevékenység indítása, amennyiben a pályázó más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, és
- a pályázó önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, új induló vagy már működő gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként,
munkaviszonyon kívüli tevékenységgel biztosítja
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntést követően kezdi meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal.
Munkaviszony alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés a) pontja alatt meghatározott munkaviszonyt kell érteni.
Ennek értelmében munkaviszony:
- a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony,
- közszolgálati jogviszony,
- kormányzati szolgálati jogviszony,
- közalkalmazotti jogviszony,
- bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszony,
- a közfoglalkoztatási jogviszony,
- a biztosított bedolgozói - és az 1994. június 1-jét megelőzően létesített - ezzel egy tekintet alá eső bedolgozói jogviszony,
- a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony,
- a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya - ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló, hallgató tagját és a szociális szövetkezet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban munkát végző tagját -,
- fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonya.
Amennyiben már működő gazdasági társasághoz való csatlakozással a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagként vállalja önmaga foglalkoztatását, úgy a már működő gazdasági társaságnak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
o legalább egy naptári éve (2014. január 1-jétől) már működő gazdasági társaság,
o mely a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, illetve egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt továbbá
o nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása,
o átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint.

Támogatás odaítélésének feltétele:
A pályázati program keretében önfoglalkoztatóvá válást támogató tőkejuttatás támogatás nyújtható a 2014. augusztus 12-ét követően az Mt. 71. §-ban rögzítettek szerinti csoportos létszámcsökkentéssel érintett személynek, akit a pályázat benyújtását megelőzően a döntésről a létszámcsökkentést végrehajtó munkáltató írásban tájékoztatott, és
- más vállalkozásban, gazdasági társaságban befolyást biztosító közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonrésszel nem rendelkezik, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, és
- esedékessé vált, meg nem fizetett adótartozással (ide nem értve a helyi adókat), valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozással (együtt: köztartozással) nem rendelkezik,
- vállalja önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, új induló vagy már működő gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként, munkaviszonyon kívüli tevékenységgel, és
- rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
- rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás bruttó összköltségének legalább 20%-át elérő - saját forrással, készpénzzel, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, bankhitel, és
- vállalja, hogy a támogatási szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi, és a projektet megvalósítja, továbbá a támogatott tevékenység megkezdésekor munkaviszonyban nem áll, valamint
- vállalja, hogy a projekt megvalósítását követő 12 hónapig (fenntartási időszak) önmaga után rendszeresen megfizeti a kötelező járulékokat és szociális hozzájárulási adót, és az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesít,
- vállalja, hogy legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről kiállított igazolás; mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, adószáma; gazdasági társaság esetén társasági szerződés/ szerződés módosítása, ennek cégbírósághoz történő benyújtása, beszedési megbízás, jogerős hatósági engedélyek - működési engedély, telephely engedély), őstermelő esetén - amennyiben releváns - az álláskeresők nyilvántartásából való törlés, melyet a támogatás elnyerése esetén a pályázónak kell kérelmeznie,
- gazdasági társaság tevékenységében történő személyes közreműködés esetén vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában rögzítésre kerül,
- vállalja, hogy amennyiben álláskeresőként nyilvántartott személy, úgy a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig kérelmeznie kell törlését az álláskeresők nyilvántartásából,
- amennyiben a csoportos létszámcsökkentésben érintett személy a pályázat benyújtásakor munkaviszonyban áll, munkaviszonya a támogatási szerződés megkötésének időpontjáig illetve a támogatott tevékenység megkezdéséig megszűnik,
- a pályázatában megjelölt összegnél kevesebb támogatási összeg megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja és a pályázatában szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervet a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki
- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy
- a pályázatában és/vagy a támogatási szerződés megkötése során valótlan adatot közöl (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), vagy
- aki a pályázatról szóló döntést megelőzően kezdte meg őstermelői tevékenységét és a pályázata benyújtását megelőző 2 éven belül mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkezett, vagy
- aki nem rendelkezik az előírt mértékű saját forrással,
- aki nem rendelkezik a meghatározott formájú anyagi biztosítékkal,
- akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van,
- aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) alapján nem részesülhet támogatásban,
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely:
- jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási, vagy egyéb a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt,
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,
- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek,
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.
A támogatásban részesülő köteles a vállalkozási tevékenységének megszűnését öt napon belül az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nak bejelenteni.

8. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás kifizetése utólagos formában, a számlák, kifizetési bizonylatok, átutalási igazolás illetve alátámasztó dokumentumok Támogatott általi benyújtását és elfogadását követően történik, közvetlenül a Támogatott fizetési számlájára
A támogatási összeg kifizetése havi, negyedéves valamint a támogatási időszak végén utólag egyösszegű elszámolás alapján kérhető.
A program keretében nyújtott tőkejuttatás támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU rendelet, valamint az 1408/2013/EU rendelet 3. cikke szerinti általános és mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
8.1. A csekély összegű támogatások közös szabályai
A támogatás általános csekély összegű esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet esetében pedig a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet és az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozások minősülnek.
Az euróban meghatározott felső határok a csekély összegű támogatás formájától és kitűzött céljától függetlenül alkalmazandók, tekintet nélkül arra, hogy a támogatást teljesen vagy részben uniós forrásokból finanszírozzák-e. Amennyiben új csekély összegű támogatás nyújtása az euróban meghatározott felső határok túllépését eredményezné, úgy az új támogatás nem nyújtható az adott rendelet szerinti csekély összegű támogatás formájában.
A csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélés idején érvényes referenciarátát kell alkalmazni.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezettre ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától.
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A csekély összegű támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárásokra a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11-11/A. §-ában foglaltak irányadóak.
8.2. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás
Nem nyújtható általános csekély összegű (de minimis) támogatás:
- az 1379/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak,
- a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,
- a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:
i. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
ii. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
- a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatásához;
Amennyiben egy vállalkozás, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdés a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni - feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése által biztosított -, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott általános csekély összegű támogatás a 360/2012/EU bizottsági rendeletnek3 megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében (200.000/100.000 eurós felső határok) meghatározott felső határig halmozható.
A vállalkozásnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
8.3. Mezőgazdasági (de minimis) támogatás
Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján a mezőgazdasági (de minimis) támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtható a következők kivételével:
a) olyan támogatás, amelynek összege a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
b) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
c) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.
A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített alkalmazandó felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenység(ek)re tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén - biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelő tevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások a 717/2014/EU bizottsági rendeletben rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységekre tekintettel a 717/2014/EU bizottsági rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottság rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.

9. Támogatás mértéke, támogatásintenzitás, elszámolható költség
Támogatás mértéke
A program keretében 2 millió Ft-ig terjedő, vissza nem térítendő tőkejuttatást igényelhet, a program célcsoportjába tartozó személy, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át vagy az általános forgalmi adót (áfa) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán áfa levonási joga nincs.
A támogatás az áfa levonási joggal rendelkező pályázók esetében a beruházás nettó (áfa nélküli) költségéhez igényelhető, az áfa levonási joggal nem rendelkező pályázók esetében az áfa összegét is tartalmazó beruházás költségéhez igényelhető.
Az igényeltnél kisebb összegű támogatás is megítélhető.
A támogatás megállapításának feltétele, hogy a pályázó személy rendelkezzen a vállalkozás beindításához a beruházás bruttó költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből kapott más támogatás, bankhitel.
Saját forrás igazolására elfogadható:
- számlapénz (pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat, banki igazolás);
- bankbetét (pályázat benyújtásátától számított 30 napnál nem régebbi számlavezető, vagy hitelintézet által kiadott igazolás);
- névre szóló értékpapír (pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi a pályázó nevére kiállított értékpapír számlakivonat, vagy banki igazolás az összegről és annak meglétéről);
- a program megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés (pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi, a tőkeemelésről és összegéről szóló tagi -, közgyűlési határozat, a tőkeemelés végrehajtását igazoló cégbírósági végzés, a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke emelés címén befizetett összegről);
- tagi (tulajdonosi) kölcsön (pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi, a tulajdonos, illetve a tagok határozata a kölcsön nyújtásáról, az általuk kiadott ígérvény, megkötött szerződés és a banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat).
Elszámolható költség:
1. Egyéni vállalkozás és mezőgazdasági őstermelői tevékenység esetén;
- Tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai, műszaki, irodai berendezések, felszerelések, ügyviteli és számítástechnikai eszközök, szoftverek, haszon - és mezőgazdasági haszongépjárművek, tenyészállatok) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják. (Tenyészállatnak kell tekinteni azokat az állatokat - függetlenül attól, mennyi ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet -, amelyek a tenyésztés, a tartás során "leválasztható" terméket termelnek, s az ezen termékek értékesítéséből vagy a tenyészállatok egyéb hasznosításából megtérülnek a tartási költségek.)
- Termelőeszközök, gépek lízingelése, bérleti díja, melyek a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódnak, indokoltak. A vállalkozási tevékenység céljaira használt termelőeszközöknek, gépeknek a megvalósítás időszakában felmerült bérleti díja, lízing költsége számolható el.
- A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő felépítménnyel rendelkező ingatlan (műhely, üzlet, iroda) a benne lévő használati, berendezési tárgyak nélkül, valamint telek, földterület (pl. erdő, ültetvény, mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához. Közeli hozzátartozók (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha-, és nevelőszülő, valamint testvér) közötti ingatlan- és tárgyi eszközvásárlás nem támogatható.
- Egyéb költségekhez (pl. forgóeszköz, indulókészlet vásárlása), melyre a teljes beruházási költség legfeljebb 20%-a fordítható.
- A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási munkálatok, legfeljebb a teljes beruházási költség 50%-ig.(amennyiben nem bérelt az ingatlan)
2. Gazdasági társaság alapítása esetén;
- a jegyzett tőke/törzstőke befizetése;
3. Gazdasági társasághoz történő csatlakozás esetén;
- a jegyzett tőke/törzsbetét növelése.
A támogatás nem igényelhető:
- Részletfizetési konstrukcióban történő beruházásra, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költségére,
- Személygépjármű (kivéve, ha a vállalkozás profilja személyszállítás, vagy gépjárművezetői oktatás) vásárlására, bérleti jog megszerzésére.
- Közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás teherszállító járművek vásárlására nem vehető igénybe.
- Kocsma, italbolt, dohánybolt, játéktermek, nyerőgépek üzemeltetéséhez, egyszámlás vállalkozásokhoz pl. vagyon- és biztonsági őr, pénzügyi- biztosítási tanácsadó, befektetési tanácsadó, ügynöki tevékenységhez.
- A pályázat benyújtása előtt már megkezdett beszerzésre, beruházásra. (Megkezdettnek minősül a beszerzés az adásvételi szerződés keltével, az eladó által kiállított számla dátumával, építési beruházás esetén az építési naplóba történt első bejegyzéssel.)
- Azon költségek, melyek meghaladják az elszámolható költségek vonatkozásában meghatározott %-os mértéket.
A támogatott vállalkozás elindításához, és kizárólag az üzleti tervben tervezett vállalkozói tevékenység folytatásához elengedhetetlenül szükséges, gazdaságos működést elősegítő, költséghatékony tételek számolhatók el.
Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. A piaci ár igazolására legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell beszerezni. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek.
Nem fogadható el olyan árajánlat, amelyben a pályázó - a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés) értelmében - közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely személy illetve szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a.
A projekt végrehajtása során pályázó a hatályos közbeszerzési jogszabály (továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei foglaltak szerint köteles eljárni.
Amennyiben a Pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretében kell eljárnia.
A vállalkozói tevékenység megkezdéséhez és folytatásához az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. regionális hálózatának munkatársai térítésmentes tanácsadást biztosítanak.

10. Projektek időrendje
A projekt megkezdése, a projekt megvalósításának időtartama
A projektet legkorábban a pályázat támogatásáról szóló döntés hivatalos közlését követő naptól lehet megkezdeni. A projekt megvalósításának időtartama maximum 5 hónap.
A projekt befejezése és a szakmai és pénzügyi elszámolás végső határideje
A támogatás legkorábban a támogatási döntés írásban történő közlését követő naptól, azonban legkésőbb 2016. 10. 31-ig vehető igénybe. A projekt a fenntartási kötelezettség (önfoglalkoztatás) teljesítésével együtt legkésőbb 2017.10.31-ig valósítható meg.
A projektzáró jelentés végső benyújtási határideje, a projekt teljesítését követő 30. nap, azonban legkésőbb 2017. 11. 30.

11. Pályázat benyújtása
A pályázatot 3 példányban (egy eredeti és kettő másolati példány) kell elkészíteni szövegszerkesztővel, a pályázati dokumentáció kitöltését Times New Roman 10-es nagyságú, a mellékleteteket pedig Times New Roman 12-es betűtípussal. A pályázati adatlapot és a csatolt mellékleteket elektronikus adathordozón (CD-n) - is rögzíteni kell.
A pályázónak a pályázat mindhárom példánya esetében (1 eredeti, 2 másolati) a pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) a pályázónak szignálnia is kell. A pályázat 1 másolati példánya a pályázó tulajdonában marad.
A pályázatot - annak mellékleteivel együtt - 2 lefűzött példányban (egy eredeti és egy másolati példány) papíron, valamint 1 példányban elektronikus adathordozón (CD), zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként illetve személyesen vagy futárszolgálat közreműködésével kell benyújtani az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-hez.
Postai úton történő benyújtás esetén (2 kg alatti küldemény):
Cím: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
1301 Budapest, Postafiók 84.
Személyes, vagy futárszolgálat közreműködésével történő benyújtása, illetve 2 kg feletti csomag postai úton történő benyújtása esetén:
Cím: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 80. II. emelet
hétfő - csütörtök 9 és 15 óra, péntek 9 és 14 óra között
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó zárt borítékon és a CD lemez tokján is jól láthatóan tüntesse fel:
- "PÁLYÁZAT"
- a pályázó nevét,
- a pályázó címét, és
- a pályázati azonosítót: MT_ÖNFOGL_2015
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a honlapján történő erre vonatkozó közlemény megjelentetését követően biztosít lehetőséget. A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló közlemény megjelentetéséig a pályázatok benyújtására a fent leírtak szerint van lehetőség.
A pályázatok benyújthatók:
A pályázati felhívás megjelenésétől folyamatosan, legkésőbb 2016. 05. 31-ig illetve visszavonásig.
Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon érkeznek be az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-hoz, elutasításra kerülnek.
A pályázati dokumentáció letölthető az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapjáról (http://www.ofa.hu), vagy személyesen vehető át az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. irodájában (1036 Budapest, Lajos u. 80.; telefon: 06-1-555-2900).
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményes pályázás elősegítésének érdekében tájékoztatást és térítésmentes tanácsadást biztosít az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. regionális munkatársainak a közreműködésével, a regionális munkatársak elérhetősége megtalálható az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján (http://www.ofa.hu).
A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. A pályázat felfüggesztéséről szóló döntést az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján közzéteszi.
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a pályázati kiírást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. §-ban rögzítettek szerint jogosult módosítani.
Amennyiben a pályázat ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a pályázót egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel.

12. Pályázatok értékelése
A pályázatok értékelése a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendeletben (Ávr.) és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. szabályzatában rögzítettek alapján, a pályázati útmutatóban leírtak szerint történik.
A beadott pályázatok bírálata beérkezési sorrend alapján történik, a rendelkezésre álló keret erejéig. A beérkezett pályázatokról az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a beérkezést követő 30 napon belül dönt, mely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható.
A pályázatokról szóló döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

13. Biztosíték
Támogató döntés esetén anyagi biztosítékként a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat benyújtása szükséges, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

14. A kifogás
A Pályázó vagy a Támogatott az Ávr. 102/D. § alapján a pályázat benyújtásának időpontjától, valamint a támogatási jogviszony időtartama alatt az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. döntése ellen kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatási szerződésbe ütközik.
A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban van lehetőség.
A kifogást a következő helyre lehet benyújtani az Ávr. 102/D. § (4) bekezdése szerinti tartalommal:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 80.
1301 Budapest, Postafiók 84.
A kifogás címzettje: Nemzetgazdasági Minisztérium
A kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben, azt
- határidőn túl,
- nem az arra jogosult,
- a korábbival azonos tartalommal nyújtották be,
- nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat,
- a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
- a kifogás benyújtásának nincs helye, a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.
A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye.

15. Támogatási szerződés
A támogatásról szóló döntés a támogatási szerződés tervezetének megküldésétől számított 30 napig érvényes, amennyiben a támogatási szerződés aláírására a Támogatott hibájából a fenti határidőtől számított további 30 nap alatt nem kerül sor, úgy a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.
A nyertes pályázókkal az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) előírásai alapján támogatási szerződést köt. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a támogatási szerződést kiegészítse, illetve módosítsa.
A pályázati kiírás és a megkötött támogatási szerződés ellentmondása esetén a támogatási szerződés rendelkezései irányadóak.

16. Támogatási szerződés módosítása
A támogatási szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna.
A támogatási szerződésben rögzítésre kerül, hogy a Támogatott köteles a programmal összefüggő, általa észlelt szabálytalanságokat felfedni, megkeresés esetén a kért információt, dokumentumokat a Támogató rendelkezésére bocsátani. E kötelezettség nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén a Támogató jogosult a szerződésben kikötött szankciókat alkalmazni.

17. Szerződésszegés következményei
A Támogató a támogatási szerződésben rögzített támogatási feltételek megszegése esetén, a megítélt támogatást a kötelezettségszegés arányában részben vagy egészben jogosult visszakövetelni. A Támogatott adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósításáról.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ennek megszegése esetén a Támogató a szerződéstől elállhat és a kifizetett támogatási összeget visszafizetteti.
Önfoglalkoztatóvá válás támogatás tőkejuttatással esetén a támogatási szerződés megszegésének minősül különösen, amennyiben a pályázó;
- a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokban vállalt kötelezettségeit megszegi, vagy
- a támogatásból beszerzett eszközöket Támogatónak a támogatási szerződésben foglaltak szerinti hozzájárulása nélkül elidegeníti, bérbe adja vagy apportálja,
- a támogatás eredményeként létrehozott kapacitásokat a pályázatában vállaltak szerinti időpontig nem működteti,
- a támogatást nem rendeltetésszerűen használja fel, illetve a támogatásról a támogatási szerződésben meghatározottak szerint nem tud hitelt érdemlően elszámolni.
A szerződésszegés részletes szabályait a támogatási szerződés rögzíti.

18. Általános tudnivalók
A határidőn belül érkezett pályázatnak számít az, amelyet legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének utolsó napján adtak fel postán vagy nyújtottak be személyesen vagy futárszolgálat közreműködésével. A határidőn túl feladott pályázat érvénytelen.
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a postai úton, személyesen vagy futárszolgálattal kézbesített pályázatokat pályázatkezelő rendszerében érkezteti és megvizsgálja, hogy a benyújtott pályázat az alábbi, befogadási feltételeknek megfelel-e:
- a pályázat a megfelelő példányszámban, lefűzve, zárt borítékban került benyújtásra;
- a pályázati adatlap aláírt, megfelelő formátumú, elektronikus formában (CD-én) is rendelkezésre áll, az adatok épek, és használhatóak;
- a pályázó a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételeket betartotta;
- az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitást;
- a pályázó a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.
A pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére. Amennyiben a benyújtott pályázat a befogadási feltételek vonatkozásában nem felel meg a feltételeknek, a pályázat beérkezését követő 7 napon belül érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A pályázat ezen szakaszában hiánypótlásra nincs lehetőség. Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. az elutasításról írásban értesíti a pályázót. A pályázat 1 eredeti példánya az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. irattárában archiválásra kerül.
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást harmadik személy részére nem ad.
A befogadott pályázatokról szóló támogatási döntésről az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. a támogatási döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban értesíti a pályázót.
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a támogatásokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a támogatási szerződést kiegészítse, illetve módosítsa.
A pályázat elkészítéséhez és a támogatást nyert projekt végrehajtásához további információkat talál a pályázati útmutatóban, mely a pályázati felhívás elidegeníthetetlen része.

mobil_tars.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum