Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása / MFP- BJA/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
05/08/2020
Érvényes:
05/08/2020
Tárgymutató:
önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása / MFP- BJA/2020
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása / MFP- BJA/2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében "Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP- BJA/2020.

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai (a továbbiakban: önkormányzat) számára, járdák fejlesztésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A vidéki települések épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmaradnak a városokétól. Szinte valamennyi hazai település esetében beszélhetünk felújításra szoruló járdáról. Az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések esetében ez hatványozottan igaz. A kisebb településeken a gondos gazdálkodás ellenére sem tudnak forrást biztosítani ezen felújítási munkákra.
Magyarország Kormányának alapvető célja a vidéki települések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Ezen céllal összhangban az alprogram vonatkozásában a Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakosság életminőségének javulását.
Jelen támogatás megoldási javaslatot tartalmaz az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken található járdák építésének, felújításának anyagtámogatására.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2. pontja tartalmazza.

2. A pályázat célja
A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések járdáinak építésének, felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatása (pl. térkő, zsaluanyag, stb.);
- Szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása (települési önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz);
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
- Előkészítés, tervezés (pályázati dokumentáció összeállítása);
- Projektmenedzsment.
A 2.1.2. pontban felsorolt tevékenységek kizárólag a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak.
2.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható (pl. kivitelezési munkadíj és kivitelezési gépek/eszközök pl. lapvibrátor beszerzése, bérlése).

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
A támogatott projekt megvalósítása során be kell tartani a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásokat1, amelyet a kiírás 4. számú melléklete tartalmaz.
1 http://ume.kozut.hu/statusz/ervenyben-levo-utugyi-muszaki-eloirasok
A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak:
- A projekt keretében beszerzett járdafelújításhoz szükséges anyagokat a 2.4.2. pontban meghatározott időtartam végéig szükséges beépíteni a pályázatban megjelölt és a támogatói okirattal jóváhagyott ingatlanokon (megvalósítási helye(ke)n).
- A projekt keretében támogatott anyag(ok) felhasználását, beépítését az elszámolás és beszámoló keretében, felmérési naplóval és minimum 3 db fényképpel is szükséges igazolni.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató 2020.) 3.3. pontja tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
Jelen kiírás keretében a projekt fizikai befejezését a beszerzett anyagok felhasználásával létrehozott/megvalósított/ felújított járda műszaki átadása jelenti. (Több járdaszakaszt érintő fejlesztés esetén a legkésőbbi műszaki átadás időpontja tekintendő a projekt fizikai befejezésének.)
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

2.8. Biztosítékok köre
A pályázók körének jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.

2.9. Saját forrás
A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésének az állandó lakosság száma 5000 fő, vagy ez alatti a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen pontot az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval. A kapcsolattartás kizárólag a hivatali kapun keresztül, elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2020. április 8. és 2020. május 8. között van lehetőség.
Pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. május 8.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség. További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem! A csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni.
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok, 1. c) pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
- Az Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Ha járda építésénél vagy felújításánál a helyi lakosság társadalmi munkában kerül bevonásra.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatóak, a Kincstár egy alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására (a továbbiakban: hiánypótlás). A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a támogató nem köteles figyelembe venni, a támogató a pályázatot elutasíthatja, illetve a döntés a rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül meghozatalra.
A további szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege
5 millió forint.

5. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje
A Támogató a benyújtott pályázat támogathatóságáról a pályázat beadására nyitva álló határnapot követő 65 napon belül dönt. A Támogató a döntésről elektronikus úton értesíti a Kedvezményezettet. Amennyiben a Támogatói Okirat kiállításának feltétele valamilyen, jelen kiírás szerint kötelező dokumentum benyújtása, a pályázónak legkésőbb a támogató döntésről szóló értesítés kézbesítését követő legfeljebb 45 napon belül szükséges azt benyújtania, ennek hiányában a pályázat elutasításra kerül.
A további szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.5. pontja tartalmazza.

5.1. Jogorvoslat
Kifogás benyújtására nincs lehetőség.
Jelen pontot az Útmutató 2020. 4. pontja tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Támogatói Okiratban foglaltak végrehajtásának és a vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését elsősorban a Kincstár végzi. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettsége van.
A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
A teljesítmény nyilatkozat benyújtása az elszámoláshoz szükséges (lásd 4. számú melléklet).
Állami tulajdonú ingatlanon lévő járda esetében köteles beszerezni a munkavégzéshez a vagyonkezelő vagy a tulajdonosi joggyakorló által kiadott közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást (amennyiben a fenntartó és a tulajdonos személye eltérő). A hozzájárulás megléte a Támogatói okirat kibocsátásának feltétele. A nyilatkozatok az alábbi elérhetőségen megtalálhatók:
https://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/tulajdonosi-vagyonkezeloi-nyilatkozatok.
Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.
További szabályokat az Útmutató 2020. 5. pontja tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
A Kincstár és annak területi szerve személyes, elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. További szabályokat az Útmutató 2020. 6. pontja tartalmazza.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum