Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a szakmához / UTR-15-USZ
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
01/20/2016
Érvényes:
01/20/2016
Tárgymutató:
ösztöndíjprogram - Út a szakmához / UTR-15-USZ
Pályázhat:
Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
- halmozottan hátrányos helyzetű, (ide tartozik a nevelésbe vett és az utógondozói ellátásban részesülő tanuló is) vagy
- családba fogadott, vagy
- védelembe vett, vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- utógondozásban részesül, vagy
- hátrányos helyzetű,
- VAGY továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 2015/2016-os tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
- a szakiskolai szakképző évfolyamain (9-11. évfolyam) tanul
- a szakiskola valamely szakképző évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul
Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be:
- szakiskolában, szakközépiskolában oktató, tanári vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy vagy szakoktató
- a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkező személy
- gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkező személy
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan szakiskolában vagy szakközépiskolában oktató hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2015. év őszi vagy 2016-es tavaszi félévben kezdi meg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a szakmához

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A pályázati kategória kódja: UTR-15-USZ

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő Út a szakmához alprogramjában való részvételre, összhangban
- az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseivel.

A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése. Az Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetű - köztük roma/cigány - tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai tanulók a köznevelés rendszerében maradjanak, sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

1. A pályázat célja
Az Út a szakmához alprogram célja, a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.

2. A pályázat forrása
A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 127 321 000 Ft, azaz egyszáz huszonhétmillió háromszázhuszonegyezer forint, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/59/7 Roma Ösztöndíjak című fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, azonban a teljes támogatási összeg 100%-ának folyósítása a kedvezményezett kérelmére egy összegben, támogatási előleg formájában is történhet.
3.2. A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás.
3.3 A támogatás mértéke
- a mentor 7.000 Ft/tanuló/hó ösztöndíjban
- a tanuló mentori támogatásban és előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül
3.4 A mentor utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjra abban az esetben jogosult, ha az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII.2.) Korm. rendelet szerinti mentori vállalásokat maradéktalanul teljesítette és:
- az általa mentorált tanuló felsőbb évfolyamba lép és az előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében 5 tizednél többel nem rontotta, vagy
- az általa mentorált tanuló az előző tanév végi tanulmányi átlagát a megvalósítás tanévében 5 tizednél többel nem rontotta és sikeres szakmai vizsgát tett
3.5. Amennyiben a mentorált tanuló javító, vagy sikertelen osztályozó vizsgát tesz, a mentor az utolsó kéthavi ösztöndíjra nem jogosult.
Amennyiben a mentor az utolsó kéthavi (május-június) ösztöndíjra nem válik jogosulttá, azt haladéktalanul köteles a köznevelési intézmény - állami fenntartású intézmény esetében a fenntartó - részére visszafizetni. A köznevelési intézmény - állami fenntartású intézmény esetében a tankerület- a záró beszámoló elkészítésével egyidejűleg köteles a kéthavi mentori ösztöndíjat visszautalni a Támogatáskezelő részére.
Az ösztöndíjasok ösztöndíja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.16. pontja szerint adómentes bevételnek minősül.

4. A pályázati program tartalma
A tanuló- a pályázat benyújtásával - vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el:
- Együttműködik a mentorral;
- Közreműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, és aktívan részt vesz a háromhavonkénti értékeléseken, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén túl a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz;
- Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt igazolatlanul 10 óránál többet nem mulaszt.
A mentor - a pályázat benyújtásával - vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el:
- Az általa mentorált tanulóval kapcsolatosan vele és szüleivel egyeztetve egyéni fejlesztési tervet készít, ez alapján a mentor az osztályfőnök és az érintett pedagógusok bevonásával legalább háromhavonta értékeli a tanuló haladását, fejlődését, illetve az ezeket hátráltató okokat. Az értékelésre meghívja a tanuló szülőjét, a tanulót, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képviselőjét. Az értékelés eredményét - kitérve az értékelésen résztvevők észrevételeire is - az egyéni előrehaladási naplóban írásban is rögzíti;
- Az ösztöndíjas időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő - tanulónként eltérő tartalmú - egyéni előrehaladási naplót vezet. Az egyéni előrehaladási naplót a Támogatáskezelő által előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el;
- A vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 2 órában - önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan - a mentorált tanuló felkészítésével foglalkozik, amely foglalkozásokat folyamatosan dokumentálja a tanulóról vezetett egyéni előrehaladási naplóban;
- Rendszeresen, személyesen kapcsolatot tart az osztályfőnökkel, illetve szükség esetén a szaktanárokkal;
- Családlátogatáson vesz részt a tanév során minimum egy alkalommal;
- Részt vesz azokon a találkozókon, szemináriumokon és egyéb rendezvényeken, amelyeket a pályázat kiírói a program sikeres lebonyolítása érdekében szerveznek;
- Amennyiben a pályázaton nyertes tanuló nem rendelkezik adóazonosító jellel, segítséget nyújt az érintett tanulónak, illetve szüleinek az adóazonosító jel igénylése során.
Amennyiben a mentor a köznevelési intézmény alkalmazásában áll, úgy a fenti feladatokat a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott munkaköri feladatain felül köteles ellátni.

5. Támogatási időszak
Az Út a szakmához esélyteremtő alprogram keretében a jelen pályázati forduló során elnyerhető támogatás a 2015. szeptember 1-től a 2016. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

6. A pályázat benyújtására jogosultak köre
6.1 Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
- halmozottan hátrányos helyzetű, (ide tartozik a nevelésbe vett és az utógondozói ellátásban részesülő tanuló is) vagy
- családba fogadott, vagy
- védelembe vett, vagy
- ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy
- utógondozásban részesül, vagy
- hátrányos helyzetű,
- VAGY továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 2015/2016-os tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
- a szakiskolai szakképző évfolyamain (9-11. évfolyam) tanul
- a szakiskola valamely szakképző évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében tanul
Kizáró okok:
A 2014/2015. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a 2015/2016. tanévre új pályázatot nem nyújthat be.
A 2014/2015. tanévben ösztöndíjas és a 2015/2016. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új belépőként pályázatot nem nyújthat be.
Nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában-ösztöndíjban; illetve aki az Út a szakmaválasztáshoz (TÁMOP 2.2.7. A-13/1.) programban ösztöndíjban részesül.
6.2 Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be:
- szakiskolában, szakközépiskolában oktató, tanári vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy vagy szakoktató
- a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkező személy
- gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkező személy
- pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan szakiskolában vagy szakközépiskolában oktató hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2015. év őszi vagy 2016-es tavaszi félévben kezdi meg
A szülő saját gyermekének mentorálasát nem végezheti!
Egy személy egyazon tanévben, az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 tanuló tekintetében nyújthat be mentori pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így azon mentor aki, a korábbi pályázati fordulóban nyertes - továbbfutó - ösztöndíjas vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanulókat beszámítva vállalhatja összesen 5 tanuló tekintetében a mentorálást.
Az esélyteremtő ösztöndíjak esetében mentorként pályázó személy abban az esetben vállalhat a fenti számot meghaladó, de legfeljebb 8 tanuló tekintetében mentorálást, ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló köznevelési intézménye a településen az egyetlen köznevelési intézmény, és a köznevelési intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot (a két feltételnek együttesen kell fennállnia).
Az a személy, aki az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogramjában mentorként pályázatot nyújt be, vagy az Út a szakmaválasztáshoz programban mentorként részt vesz, az Útravaló- esélyteremtő ösztöndíjak keretei között mentorként nem pályázhat.

7. A pályázás menete
7.1. Új belépők esetében
A tanuló és a mentor a pályázati kiírás 1. számú és 2. számú mellékletét képező pályázati űrlap benyújtásával jelzi pályázati igényét a köznevelési intézmény felé.
A pályázati űrlapokat azon köznevelési intézménynek kell összegyűjtenie, amellyel a pályázó tanuló tanulói jogviszonyban áll. Tagintézmény/feladatellátási hely pályázatot közvetlenül nem nyújthat be, a hozzá beérkezett pályázati űrlapokat a székhelyen működő köznevelési intézményhez/szakképzési centrumhoz kell továbbítania. A köznevelési intézmény az általa összegyűjtött tanulói/mentori adatokat tartalmazó űrlapokat egy összesített pályázat formájában rögzíti a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszer (a továbbiakban: FAIR), Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen (a továbbiakban: EPTK)
A Támogatási kérelem kitöltő felület a https://eptk.fair.gov.hu/ weboldalon érhető el.
Az Út a szakmához alprogram keretében köznevelési intézménynek számít a Magyarország területén működő szakiskola, vagy szakképző iskolai feladatot ellátó többcélú intézmény.
Az Út a szakmához esélyteremtő alprogram keretében kizárólag diákotthoni vagy kollégiumi feladatokat ellátó köznevelési intézmény nem jogosult pályázat benyújtására.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat benyújtásához minden pályázó intézménynek regisztrálnia kell magát a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Központi Rendszerében (FAIR), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). Ezt követően az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs (EPTK) pályázói felületen van mód a pályázat benyújtására.
A köznevelési intézmény:
- az EPTK elektronikus felületen megadja az intézményre vonatkozó pályázati és a tanévhez kötődő adatokat, majd
- rögzíti a hozzá benyújtott tanulói és mentori pályázati űrlapok adatait
- tanulónként feltölti a szociális jogosultságot igazoló szkennelt dokumentumokat valamint roma tanulók esetében a 7. számú melléklet szerinti Ajánlást
- feltölti a tanulói, mentori, szülői nyilatkozatok aláírt példányát (3. számú,4. számú, 5. számú,6. számú melléklet)
- feltölti a Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. dokumentum aláírt, pecséttel ellátott példányát
- lezárja a felületen rögzített intézményi pályázatot
- a kinyomtatott "Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez" című dokumentumot határidőre beküldi a Támogatáskezelő részére.
A tanuló és a mentor:
- a pályázati űrlap rá vonatkozó részét kitölti, aláírja és átadja az intézménynek
A székhelyen működő köznevelési intézmény a begyűjtött tanulói és mentori űrlapok adatait rögzíti az EPTK felületen úgy, hogy a hozzá benyújtott űrlapok között nem szelektálhat, azokat nem véleményezheti.
Az EPTK felületről csak az alábbi dokumentumot kell kinyomtatni és beküldeni postai úton az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest Pf.1411 címre:
- "Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez".
A roma származásról történő nyilatkozat esetén a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlását a jelen pályázati kiírás 7. számú mellékletében található sablon szerint pontosan kitöltött (a pályázó tanuló adatainak megadásával) példányát szükséges a dokumentum csatolóba feltölteni. A megfelelő módon feltöltött ajánlás hiányában (nincs/nem pontosan kitöltött/ nem eredeti) a pályázat értékelésekor csak a szociális jogosultság kerül figyelembe vételre.
Az EPTK felületről kinyomtatott "Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez dokumentum érvényességének feltétele az intézményvezető/tankerület vezető saját kezű aláírása és körbélyegző lenyomata is.
A különböző nyomtatványokon az alábbi aláírások szükségesek:
- Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott pályázati kérelemhez című dokumentum űrlap esetében a székhelyen működő köznevelési intézmény vezetőjének aláírása, állami fenntartású köznevelési intézmény esetén a tankerületi igazgató aláírása is
- Tanulói űrlap esetében (1. számú melléklet), a tanuló aláírása, amennyiben a tanuló kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte), szükséges a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása is
- Tanulói nyilatkozat esetében (3. számú melléklet), a tanuló aláírása;
- Tanulói nyilatkozat roma származásról esetében (4. számú melléklet), a tanuló aláírása;
- Szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat esetében (5. számú melléklet), a szülő/törvényes képviselő aláírása
- Mentori űrlap esetében (2. számú melléklet), a mentor aláírása
- Mentori nyilatkozat esetében (6. számú melléklet), a mentor aláírása
Amennyiben a szülő/törvényes képviselő írástudatlan (olvasásra és nevének aláírására képtelen), a tanulói űrlap és a szülői nyilatkozat aláírásánál névírót kell alkalmazni.
7.2.Továbbfutók esetében (ha a programban a 2014/2015-ös tanévben részt vevők a programot a 2015/2016-os tanévben folytatni kívánják)
A 2014/2015. tanévben ösztöndíjas és a 2015/2016. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult tanuló esetében amennyiben ugyanazon alprogramban kívánja folytatni az ösztöndíjas jogviszonyt, a tanuló és a mentor az erre vonatkozó szándékát írásban jelezte a köznevelési intézmény felé és egyidejűleg nyilatkozott arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott - az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló - feltételek (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény vagy hátrányos helyzetet igazoló szociális jogosultság) továbbra is fennállnak.
A köznevelési intézmény a szándéknyilatkozatot a Támogatáskezelő által működtetett Útravaló Ösztöndíjpályázat ellenőrzött adatrögzítési felületen a záró beszámoló elkészítésekor rögzítette és a 2014/2015. tanévről szóló záró beszámoló megküldésével egyidejűleg továbbította azt a Támogatáskezelő részére elektronikusan, valamint egy, az ellenőrzött
adatrögzítési felület szerinti rendszerből nyomtatott és a nyilatkozók által aláírt példányban postai úton. A Köznevelési intézmény egyidejűleg, a pályázat benyújtására előírt módon nyilatkozott arról, hogy az ösztöndíjas tanuló és mentora az alprogramban való részvétel feltételeinek megfelel.
A Támogatáskezelő a fenti nyilatkozatok megvizsgálásán túl mérlegeli azt is, hogy a tanuló és a mentor közös tevékenységének eredményei - a mentor által benyújtott előrehaladási napló alapján - indokolttá teszik-e az ösztöndíjas jogviszony fenntartását.
Amennyiben az ellenőrzött adatrögzítési felületen a fentiek nem kerültek rögzítésre, a tanuló és a mentor nem kerülhet be továbbfutó ösztöndíjasként 2015/2016-os tanévben a támogatottak közé.
A továbbfutó tanulók támogatásának további feltétele, hogy a köznevelési intézmény rögzíti a továbbfutási szándékot jelzett tanulók és mentorainak adatait az EPTK elektronikus felület Tanulói törzsadatok menüpontban: a Továbbfutó ösztöndíjasként vesz részt az idei tanévben opció kiválasztását követően.
A szociális jogosultságot igazoló dokumentumokat, ajánlást és a tanulói, mentori, szülői nyilatkozatokat CSAK az új pályázó tanulók esetében szükséges feltölteni!
A továbbfutó tanulók a tanulói alapadatok kitöltésével kerülnek be a támogatott ösztöndíjasok közé.

8. A pályázatok benyújtásának helyes módja
A pályázatot elektronikusan az EPTK felületen kell benyújtani. Az elektronikusan benyújtott pályázat dokumentumaiból a felületről csak a kinyomtatott és aláírt, "Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez" című dokumentumot kell postai úton is benyújtani a Támogatáskezelő postai címére a pályázati azonosító szám feltüntetésével:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postai cím: 1381 Budapest Pf.1411
8.1. Kötelezően feltöltendő mellékletek
Az EPTK felületen benyújtott pályázat kötelezően feltöltendő mellékletei (csak új pályázók esetében)
- a tanuló szociális jogosultságát igazoló eredeti hatályos dokumentum (ok) vagy azok köznevelési intézmény által hitelesített, szkennelt példányának feltöltése;
- a tanuló roma származásáról szóló eredeti ajánlás (pályázati kiírás 7. számú melléklete), amennyiben a tanuló roma származásáról önkéntes nyilatkozatot tett szkennelt példány feltöltése.
- Tanulói nyilatkozat feltöltése (3. számú melléklet)
- Tanulói nyilatkozat roma származásról (amennyiben nyilatkozott roma származásáról, 4. számú melléklet)
- Szülői nyilatkozat feltöltése (5. számú melléklet)
- Mentori nyilatkozat feltöltése (6. számú melléklet)
8.2. A tanuló szociális jogosultsága az alábbi hatályos, (a pályázat benyújtásának időpontjától számított 1 éven belül kiállított) eredeti dokumentum (ok) vagy azok köznevelési intézmény által hitelesített másolatának feltöltésével igazolható:
- Minden tanuló esetében, aki nem nevelésbe vett, nem ideiglenes hatállyal elhelyezett, nem utógondozott vagy nem részesül utógondozói ellátásban: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat szkennelt példányának feltöltése
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében: a halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról hozott határozat szkennelt példányának feltöltése. Nevelésbe vett tanuló esetében az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel tényét megállapító hatósági döntés szkennelt példányának feltöltése. Utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetében az utógondozás tényét megállapító hatósági döntés szkennelt példányának feltöltése.
- Családba fogadott tanuló esetében: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról szkennelt példány feltöltése
- Védelembe vett tanuló esetében: a jegyzői védelembe vételről hozott határozat szkennelt példányának feltöltése
- Ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló esetében: az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes hatállyal történő elhelyezés fennállásáról szkennelt példány feltöltése.
- Utógondozásban részesülő tanuló esetében: az utógondozásról hozott határozat szkennelt példányának feltöltése
- Hátrányos helyzetű tanuló esetében: a hátrányos helyzetről hozott határozat szkennelt példányának feltöltése
8.3 A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a tanuló, ha a roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata esetében a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának szkennelt példányát csatolja. Amennyiben a tanuló roma származásáról nyilatkozott, azonban ajánlást nem nyújtott be, a pályázat értékelésekor csak a szociális jogosultsága kerül figyelembe vételre.
Figyelem! A 8.1. 8.2. és a 8.3. pontokban meghatározott mellékletek benyújtása csak az új pályázóknál és kizárólag az elektronikus felületen, a dokumentumok csatolása menüponthoz való feltöltéssel történik!

9. A pályázat lebonyolítója
A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

10. A pályázat benyújtásának határideje
Az elektronikus felületen a pályázat benyújtási határideje: 2016. január 20. 24:00 óra.
A "Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez" című dokumentum postára adási határideje: 2016. január 21. 24:00 óra
FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPTK felületen határidőre véglegesítésre került és a papír alapon beküldendő "Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez" című dokumentum postai úton határidőre beérkezett a Támogatáskezelő részére.
Az Értékelő Bizottság a döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől számított 30 napon belül teszi meg.

11. A pályázat érvényességének vizsgálata
11.1. A köznevelési intézmény által benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha:
- a pályázatot tagintézmény nyújtja be
- az elektronikus felületen rögzített pályázat nem került lezárásra
- az elektronikus felületen rögzített pályázat kötelező dokumentuma (Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez) postai úton nem került benyújtásra;
- a pályázat az elektronikus felületen nem került rögzítésre, kizárólag postai úton került benyújtásra;
- a köznevelési intézmény valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett
- a köznevelési intézmény a 2014/2015. tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogram keretében nyújtott támogatással az előírt határidőre önhibájából nem számolt el - a köznevelési intézmény a 2014/2015. tanévben az Útravaló Ösztöndíjprogram megvalósítása során engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól
11.2. A tanulói pályázat érvénytelennek minősül, ha:
- a pályázatot magánszemélyként nyújtották be (nem intézményen vagy fenntartón keresztül)
- a tanuló nem rendelkezik a jelen pályázati kiírás 6.1 pontjában meghatározott jogosultsággal
11.3. A mentori pályázat érvénytelennek minősül, ha:
- a pályázatot magánszemélyként nyújtották be (nem intézményen vagy fenntartón keresztül)
- a mentor végzettsége nem felel meg jelen pályázati kiírás 6.2 pontjában felsorolt végzettségeknek
Az érvénytelennek minősített pályázatot a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja.

12. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlási lehetőségek
A Támogatáskezelő az érvényesnek minősített, de formai hibás pályázatok esetében egy alkalommal elektronikus úton a kiküldéstől számított 8 napos határidő kitűzésével hiánypótlási felszólítást bocsát ki. A hiánypótolt dokumentumokat elektronikus úton szkennelve kell eljuttatni a Támogatáskezelőhöz.
KÉRJÜK A PÁLYÁZÓKAT, HOGY KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL AZ ELEKTRONIKUS LEVELEZÉST!
Hiánypótlásra kizárólag az alábbi formai hibák esetében van lehetőség:
- a szociális jogosultságát igazoló dokumentum formai hibái
- a területi roma, cigány nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának formai hibái
- Az EPTK-ban rögzített pályázati anyag kötelezően beküldendő dokumentuma ("Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez" című dokumentum) a megfelelő címre határidőben történt postai feladását követően - a köznevelési intézménynek fel nem róható okból - nem érkezik meg a Támogatáskezelő jelen pályázati kiírásban közzétett postacímére. A köznevelési intézménynek a hiánypótlás során igazolnia kell, hogy a dokumentumot határidőben a megfelelő címre postán feladta. Az igazolás az ajánlott levél feladóvevényével vagy tértivevénnyel történhet.
- A postai úton beérkezett "Nyilatkozat az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram c. felhívásra benyújtott támogatási kérelemhez" című dokumentumról hiányzik a székhelyen működő köznevelési intézmény aláírásra jogosult képviselőjének (állami fenntartású intézmény esetén a tankerületi igazgató) aláírása, vagy az intézmény körbélyegzőjének lenyomata.
- A felcsatolt tanulói űrlapról vagy nyilatkozatról hiányzik a tanuló aláírása.
- Kiskorú (azaz 18. életévét még nem töltötte be), vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (pl. a bíróság gondnokság alá helyezte) tanuló esetében a felcsatolt tanulói űrlapról hiányzik a tanuló törvényes képviselőjének (szülő, gyám) aláírása a származásról történő nyilatkozattétel esetében (amennyiben a tanuló származásáról nyilatkozott), valamint a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása a tanuló programban való részvételéhez.
- A felcsatolt szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatról hiányzik a szülő/szülők aláírása.
- A felcsatolt mentori űrlapról vagy nyilatkozatról hiányzik a mentor aláírása.
- A köznevelési intézmény által a felületen benyújtott pályázat nem tartalmazta a tanulói vagy mentori nyilatkozatot, vagy a szülői (törvényes képviselői) nyilatkozatát.
A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs, a formailag hibás pályázat érvénytelennek minősül, azt a Támogatáskezelő további bírálat nélkül elutasítja.
13. A pályázat bírálata
Bírálatra csak érvényesnek minősített pályázat bocsátható. A beérkezett tanulói és mentori pályázatok egyenként és nem iskolánként csoportosítva kerülnek elbírálásra.
Amennyiben a pályázati keretet meghaladó támogatási igény érkezik, a pályázatok elbírálásakor az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdése alapján előnyben részesülnek azok a tanulók, akik az alábbi feltételek közül az itt meghatározott sorrendben előbb álló feltételnek megfelelnek:
- a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, védelembe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, utógondozásban, részesül
- a tanuló hátrányos helyzetben lévő településen, kistérségben él (kedvezményezett járásban)
- a tanuló háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a többi pályázóéhoz viszonyítva alacsonyabb
- a tanulóval egy háztartásban élők száma a többi pályázóhoz viszonyítva magasabb
- a tanuló hátrányos helyzetű
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az a tanuló, aki 8.3 pont szerint roma származásáról szóló nyilatkozatot és ajánlást csatolja a pályázatához.
Az esélyteremtő alprogramokban a támogatott ösztöndíjasok legalább felének roma származásúnak kell lennie. Amennyiben a fenti keret roma származású tanulókkal nem tölthető fel, az Értékelő Bizottság a fennmaradt ösztöndíjakat nem roma származású tanulók részére ítéli meg.
A pályázatokról az Értékelő Bizottság előterjesztése alapján a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár dönt.
A döntést követően a Támogatáskezelő 2 munkanapon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.emet.gov.hu honlapon kerülnek közzétételre.

13. A pályázók döntést követő értesítése
A pályázatokról szóló döntésről a Támogatáskezelő döntés kézhezvételét követő 15 napon belül postai úton, valamint a Támogatáskezelő honlapján történő közzététel útján értesíti a pályázatot továbbító köznevelési intézményeket.

14. A pályázati döntés elleni jogorvoslati lehetőség
A pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak.
A pályázó (kedvezményezett) kifogást nyújthat be az emberi erőforrások miniszterének címezve, amennyiben véleménye szerint pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő. A kifogást, a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül (kiértesítéstől számított 8 nap), de legkésőbb a kifogásolt intézkedés bekövetkezésétől vagy a mulasztástól számított 45 napon belül kell benyújtani.
A kifogást írásban a Támogatáskezelő postacímére kell benyújtani.
A pályázati döntéssel szemben egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

15. Szerződéskötés
A Támogatáskezelő az ösztöndíjak folyósításáról, felhasználásának feltételeiről, a felhasználás ellenőrzéséről, a beszámolás, elszámolás rendjéről, a szerződésszegés eseteiről és annak jogkövetkezményeiről, az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének eseteiről a székhelyen működő köznevelési intézménnyel - állami fenntartású intézmény esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő intézmény esetében a szakképzési centrummal, a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában lévő intézmény esetében a hozzá tartozó köznevelési intézménnyel - támogatási szerződést köt, és ez alapján bocsátja rendelkezésére az ösztöndíjak összegét.
Az ösztöndíjasokkal (tanuló és mentor) a székhelyen működő köznevelési intézmény - állami fenntartású intézmény esetében a feladat- és hatáskör tekintetében az illetékes tankerület, Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában lévő intézmény esetében a szakképzési centrum, a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában lévő köznevelési intézmény esetében a hozzá tartozó köznevelési intézmény - köt ösztöndíjszerződést.
A támogató irányítása alá tartozó költségvetési szervnek minősülő kedvezményezettel kötendő támogatási szerződés kivételével, támogatási előleg fizetése esetén megfelelő biztosítékot kell kikötni a támogatási szerződésben a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából. Biztosíték a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás felhatalmazó nyilatkozata. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állnia. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek nyilatkoznia kell a bankszámlák sorrendiségéről.
Amennyiben a támogatási szerződés vagy az ösztöndíjszerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül a köznevelési intézmény vagy az ösztöndíjas mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, a pályázati döntés hatályát veszti.

16. A beszámolás általános alapelvei
A támogatás felhasználásáról és a pályázat megvalósításáról a köznevelési intézmény a támogatási időszak végén záró beszámolót köteles készíteni a támogatási szerződésben, valamint az "Útmutató a záró beszámoló elkészítéséhez" dokumentumban meghatározott módon és határidőig. A szakképzési centrum és az állami intézményfenntartó központ a beszámolójához csatolja az egyéni fejlesztési tervekről és az előrehaladási naplókról írt véleményt is.
A köznevelési intézmény - állami fenntartású intézmény esetében a fenntartó- a záró beszámoló benyújtásával egyidejűleg köteles a fel nem használt támogatást a Támogatáskezelő részére visszautalni.

17. Adatkezelés
A tanuló, a tanuló törvényes képviselője, valamint a mentor a pályázat benyújtásával írásban hozzájárul személyes adatainak az e pályázati kiírásban meghatározottak szerinti kezeléséhez. A pályázat benyújtásával vállalják azt is, hogy haladéktalanul bejelentik a köznevelési intézménynek az olyan személyes adatukban bekövetkezett változást, amely az ösztöndíjszerződést, az ösztöndíjra való jogosultságot érinti. A kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes tanuló nyilatkozatához szükséges a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása, illetve cselekvőképtelen tanuló esetén a törvényes képviselő adja meg a hozzájárulást a tanuló személyes adatainak kezeléséhez. Állami fenntartású intézmény esetében az intézmény továbbítja az információt a tankerület felé.
A Rendelet 3. § (1) és (4) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott - a hátrányos helyzetre, valamint a külföldi állampolgár pályázó jogállására vonatkozó - személyes adatokat a köznevelési intézmény - illetve állami fenntartású intézmény esetében a fenntartó is - kezeli az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől számított 3 évig. A köznevelési intézmény ezen adatokat a pályázat benyújtásakor a pályázat elbírálása és a támogatási szerződés megkötése céljából, illetve akkor továbbítja a Támogatáskezelő részére, ha azokkal összefüggésben az ösztöndíjszerződést vagy a támogatási szerződést módosítani vagy megszüntetni, felbontani szükséges, valamint az ösztöndíj esetleges visszafizetéséről szóló döntés céljából.
A Támogatáskezelő a részére továbbított adatokat az ott meghatározott célokra és csak a pályázatok elbírálásához, a támogatási szerződés megkötéséhez, valamint az ösztöndíjszerződés, illetve a támogatási szerződés módosításához, megszüntetéséhez, felbontásához szükséges mértékben és ideig, illetve az ösztöndíj visszafizetéséről szóló döntés esetén az ösztöndíj tényleges visszafizetéséig használhatja fel.
A fentieken túl személyes adatokat a lebonyolító szerv és a köznevelési intézmény kezeli az ösztöndíjas jogviszony megszűnésétől a támogatási szerződésben meghatározott intézményi beszámoló, elszámolás benyújtásától számított 3 évig.
Az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatosan kezelt személyes adatok statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználhatóak és továbbíthatóak.

18. Információ
Az UTR-15-USZ pályázati csomag dokumentumai:
1) Pályázati kiírás
2) Pályázati útmutató
3) Általános Szerződési Feltételek
egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
Az UTR-15-USZ pályázati csomag dokumentumai letölthetőek a Támogatáskezelő honlapról (http://www.emet.gov.hu).
A pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kapnak.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati kiírás (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)
1. sz. melléklet - Tanulói űrlap (docx)
2. sz. melléklet - Mentori űrlap (docx)
3. sz. melléklet - Tanulói nyilatkozat (docx)
4. sz. melléklet - Tanulói nyilatkozat roma származásról (docx)
5. sz. melléklet - Szülői nyilatkozat (docx)
6. sz. melléklet - Mentori nyilatkozat (docx)
7. sz. melléklet - Ajánlás (docx)
Egyéni előrehaladási napló (doc)
Egyéni fejlesztési terv (doc)Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum