Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
ELLE több nőt az irodalomba - novellaírás hölgyeknek
Kiíró:
Hearst Central Kft.
Határidő:
01/10/2017
Érvényes:
01/10/2017
Tárgymutató:
novellaírás hölgyeknek - ELLE #többnőtazirodalomba
Pályázhat:
minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

#többnőtazirodalomba

Keressük a legújabb tehetségeket!

Pályázati feltételek
A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Hearst Central Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, http://www.ellemagazin.hu weboldalon elérhető és a kiadott ELLE című magazin, 2016/11 lapszámában megjelenő ELLE #többnőtazirodalomba elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Hearst Central Kft. (továbbiakban: Hearst).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Hearst nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása
Az ELLE mindig is elkötelezetten kiállt a fiatal tehetségek mellett. Idén ezért kampányt és pályázatot indítunk Több nőt az irodalomba címmel, melynek részeként várjuk hölgyolvasóink maximum 20 000 karakteres novelláit.
A #többnőtazirodalomba pályázat célja, hogy a szakmai zsűri különleges írói vénával bíró női szerzőket fedezzen fel. Az elle@centralmediacsoport.hu email címre várjuk a szabadon választott témában megírt novellákat. Az e-mailben küldött pályázatok "tárgy” mezőjében kérjük, tüntesse fel a „#többnőtazirodalomba” jeligét! Az e-mailben kérjük küldje meg pontos nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát. A novella megküldésével elismeri, hogy jelen szabályzatot elolvasta, megértette, és a pályázat beküldésével kifejezetten hozzájárul a szabályzatban részletezett adatkezeléshez.
Kézzel írott anyagot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatra a jelentkezők csak és kizárólag az általuk megírt pályaművekkel nevezhetnek.

A pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
Egy pályázó csak egy novellával jelentkezhet a pályázatra. A pályaműveket a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályaművel nem jelentkezhet.
A pályázatra csak olyan novella nyújtható be, amelyet még országos megjelenésű lapban nem publikáltak.

3. A Pályázat időtartama
A Pályázat 2016. október 14. és 2017. január 10. között zajlik.
A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:
- a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
- a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
- az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
- hozzájárulás, hogy a Hearst közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
- egy Pályázó csak egy novellával jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Hearst a Pályázót valamennyi jelentkezését tekintve kizárja a Pályázatból.
A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Hearst-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. Nyeremény
A Pályázat nyereménye: a szakmai zsűri által kiválasztott 10 legjobb novellát az ELLE Magazin 2017. áprilisi normál árus példányaihoz csomagolva jelentetjük meg egy kis füzetben.
Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Hearst és a Pályázó kötelesek együttműködni.
A Hearst vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Hearst nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A Hearst az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása
A pályázatok elbírálása 2016. január 10. és 2017. január 20. között történik.
A pályázatok saját hatáskörben szakmai zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:
Liptai Lívia, az ELLE magazin főszerkesztője
A zsűri további tagjai a 2016. november 11-én megjelenő decemberi lapszámmal kerülnek bemutatásra.

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Hearst, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése
A Hearst a nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével az ELLE magazin 2017/márciusi lapszámában 2016. február 11-én, valamint az ellemagazin.hu weboldalon teszi közzé.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. Adatkezelés
A Hearst az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Pályázó tartozik felelősséggel.
A Hearst minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Pályázók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
A Pályázó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
A Pályázó személyes adatait akkor is törli a Hearst, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
A Pályázó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
Törlés helyett a Hearst zárolja a személyes adatot, ha a Pályázó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos érdekeit.
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, http://www.naih.hu).
A kezelt személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázatban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Hearst nyereményjáték adatbázisába kerüljenek ((adatkezelési nyilvántartási azonosító: 633-0001, NAIH-101943/2016), és azokat a Hearst kezelje az alábbiak szerint:
- a pályázatra való regisztráció során megadott adataikat - a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a zsűrizést követő 6 hónapig kezelje;
- a Pályázat során beküldött novellákat az ELLE című magazin 2017. évi március lapszáma mellé csomagolva megjelenjen
- a nyertes Pályázó(ok) név és lakcím adatait tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
- a nyertes Pályázó(ok) nevét a zsűrizést követő 30 napig a http://www.ellemagazin.hu weboldalon és az ELLE című magazin 2017. évi márciusi lapszámában kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye valamint a magazin 2017. évi áprilisi lapszámában a nyertes novellát közzé tegye;
- a pályázat nyerteseinek kihirdetéséről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Pályázó(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan a sorsolást követő 30 napig a http://www.ellemagazin.hu weboldalon és az ELLE című magazin 2017. évi márciusi és áprilisi lapszámában nyilvánosságra hozza.

A Pályázatban való részvétellel a Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hearst Central Kft. pontjában közvetlen üzletszerzési célból (adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Pályázó adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy az elle@centralmediacsoport.hu email címen vagy írásban postai úton a Hearst Central Kft. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Pályázatból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Pályázókat megillető adatkezelési igények esetén igényérvényesítési cím: elle@centralmediacsoport.hu,
Heasrt Central Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.

9. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Hearst nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Hearst-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.
A Hearst a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Hearst kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Hearst-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Hearst a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Hearst nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Hearst nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Hearst-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Hearst által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Hearst-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Hearst-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
10. Egyéb
A Hearst fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a http://www.ellemagazin.hu boldalon.
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az elle@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum