Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Civil szervezetek működésének támogatása (Dél-alföldi régió) / NCA-DA-11
Kiíró:
Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő:
03/03/2011
Érvényes:
03/03/2011
Tárgymutató:
civil szervezetek működéstámogatása (Dél-A.) / NCA-DA-11
Pályázhat:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégiuma pályázatot hirdet
civil szervezetek működésének támogatására
(Pályázat kódja: NCA-DA-11)

A NCA Dél-alföldi Regionális Kollégium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (WSA) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban: NCA tv.), a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NCA Vhr.), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására. Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthető a http://www.wekerle.gov.hu oldalról.
1. A pályázat célja
A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás.
A működési költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás.
Nem lehet kedvezményezett olyan szervezet, amelyek tagjai illetve célcsoportja, tevékenységének kedvezményezettjei 50%-ot meghaladó mértékben profitorientált szervezetek.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégium az arra érdemes pályázatok között összesen 286 995 000 Ft-ot azaz kettőszáznyolcvanhatmillió-kilencszázkilencvenötezer forintot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.
3. A támogatottak köre
3.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú vagy elektronikus pályázatukat:
a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31.-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
b) a Dél-alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékben) van a székhelyük, valamint
c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1. pontja szerint.
A tevékenységét - önbevallás alapján - legalább 3 régióra és 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!
3.2 Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) pártok,
b) párt által alapított alapítványok,
c) párt részvételével létrehozott egyesületek,
d) a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,
e) biztosító egyesületek,
f) egyházak,
g) közalapítványok,
h) jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok,
i) azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban az állami költségvetésből - kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel igazolására az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges,
j) azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
A központi költségvetésből támogatás nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek - a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével - adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van. A támogató rendelkezhet úgy, hogy a támogatási kérelem, pályázat benyújtásának feltétele a kérelmező, pályázó köztartozás mentessége.
3.3 Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezeteket), civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei a saját működési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A szövetség, ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás és gyűjtőszervezet csak saját működéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál működési támogatásra. Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési támogatása szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységéhez (városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegű szervezet működési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14. § (3) bekezdése értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.
3.4 Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az Alapprogramhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
(Az összeférhetetlenség és érintettség fogalmáról a pályázati útmutató 4.7.2. pontjában adunk részletes tájékoztatást.);
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 13/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
i) szervezetnek a minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
l) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik.
3.5 Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
4. A támogatási időszak, a támogats formája és mértéke
4.1 A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.
4.2 A működési támogatások összeghatára:
Előző évnek azt kell tekinteni, amelyre nézve a számviteli beszámoló jogszabály szerint rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre kellene állnia (azaz amennyiben már rendelkezésre áll a 2010. évi, akkor az, ennek hiányában a 2009. évi).
4.3. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 3 millió Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
b) A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 9 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 3 millió Ft lehet működési támogatás.
A kollégium döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre a hatályos jogszabálynak megfelelően van lehetőség.
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a részletes pályázati útmutató 3.3. pontja tartalmazza.
A Nemzeti Civil Alapprogram a civilszervezetek fenntartható fejlődése érdekében az alábbi működési költségeket, tevékenységeket támogatja:
1) Alapvető működési, igazgatási költségek és fejlesztések
a) humánerőforrás, kapacitásfejlesztés
b) forrásteremtés, gazdálkodás
c) belső, külső kommunikáció
d) marketing, szolgáltatásfejlesztés
e) törvényi megfelelés, adminisztráció, irodai költségek
2) Célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosításának,
fejlesztésének kiadásait, ha az nem közvetlenül programhoz kapcsolódik.
f) célszerinti tevékenység humánerőforrás-, kapacitásfejlesztése
g) célszerinti tevékenység belső és külső kommunikációja
h) célszerinti tevékenység marketingje
i) célszerinti tevékenység technikai, logisztikai feltételeinek biztosítása
j) célszerinti tevékenység végzésének törvényi megfelelése
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során a három fősoron (A, B, C) felhasznált összeg lefelé korlátlan mértékben, felfelé legfeljebb 20%-kal térhet el a támogatási szerződésben jóváhagyottól, az ezt meghaladó eltérés minden esetben szerződésmódosítás köteles. A Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezdeményezheti a támogatási szerződés módosítását.
Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 10%-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani. Az önrész lehet: saját forrásból származó készpénzes és nem készpénzes (személyes közreműködés (társadalmi munka), tárgyi feltételek vagy szolgáltatás biztosítása). Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől, továbbá a más támogatótól kapott támogatás.
A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni. A nem készpénzes önrész elszámolásához a pályázati útmutató 16. pontjában nyilatkozatmintákat tettünk közzé.
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések és a kettőszázezer forint egyedi értéket meghaladó dologi és felhalmozási kiadások csak a vonatkozó szerződések, megállapodások kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai alapján támogathatóak.
A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére - akár megbízási vagy vállalkozási szerződés, akár munkaszerződés útján - nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%.
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
6.1 A benyújtás módja:
Azon szervezetek, amelyek 300 000 Ft-ot meghaladó támogatási összegre pályáznak (4.2 pont alapján a 2-4. sávban), kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat!
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak (papíros pályázat és elektronikus pályázat beadás esetén is) a http://www.wekerle.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).
A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.
Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen,
egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!
6.1.1. Papíralapú pályázat esetén:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag az NCA Dél-alföldi Regionális Kollégium által erre a pályázati célra és fordulóra kiadott pályázati programűrlapon nyújtható be. A programűrlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti- , ünnep- vagy szabadnapra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.
Kérjük, hogy a pályázati programűrlap kitöltése során fordítson fokozott figyelmet a forrás és költségkalkulációs tábla (pályázati programűrlap 2. pont) kitöltésére. A forrás és a költség összesen oszlopainak meg kell egyeznie! A pályázat mellékleteként papír alapon kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
a. Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példánya Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.
b. A létesítő okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolata (pályázati útmutató 4.7.1. pontja) Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve annak adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott
dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!) c. Az előző évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolata (fénymásolat) (pályázati útmutató 4.2.2. pontja)
Amennyiben már rendelkezésre áll a 2010. évi, akkor az, ennek hiányában a 2009. évi.
A számviteli beszámoló egyszerű másolatát (fénymásolat) minden naptári évben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó számviteli beszámolójának egyszerű másolatát 2011-ben NCA pályázaton már benyújtotta és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt beküldése nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
d. A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen).
e. Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács I. számú támogatási elve alapján).
f. Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2011. évben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által hitelesített másolata.
A papíralapú pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és 3 másolati, egymástól különrendezett és lefűzött példányokban, egy, zárt borítékban vagy csomagban kell benyújtani. Az eredeti példányt „eredeti” felirattal kell megjelölni, és ebben az eredeti adatlapokat kell elhelyezni. A mellékleteken kérjük feltüntetni a pályázó szervezet nevét.
A Regisztrációs Nyilatkozatot és a pályázatot együttesen is be lehet nyújtani a Kezelőszervezethez.
Fontos! Postán benyújtott pályázatok és dokumentumok esetén az elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe!
6.1.2. E-pályázat esetén:
Az elektronikus pályázat beadását a pályázati útmutatóban (útmutató 4.3. pont) rögzített módon kell elvégezni. Az internetes pályázati programűrlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati programűrlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
a. A létesítő okiratának oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató .7.1 pontja) az EPER Dokumentum beküldő menüpontjában csatolhatja pályázatához.
Amennyiben a pályázó a létesítő okirat másolatát korábbi NCA pályázaton már benyújtotta, és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, illetve annak adattartalmában nem történt változás, ezen dokumentum ismételt csatolása nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
b. Az előző évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát (pályázati útmutató 4.2.2. pontja) az EPER Dokumentum beküldő menüpontjában csatolhatja pályázatához.
Amennyiben már rendelkezésre áll a 2010. évi, akkor az, ennek hiányában a 2009. évi.
A számviteli beszámoló egyszerű másolatát (fénymásolat) minden naptáriévben egyszer, legkésőbb az első benyújtott pályázat beadási határidejéig kell megküldeni. Amennyiben a pályázó számviteli beszámolójának egyszerű másolatát 2011-ben NCA pályázaton már benyújtotta és az elutasítás oka nem az adott melléklet hiánya vagy formai hibája volt, ezen dokumentum ismételt
beküldése nem szükséges. (A korábban benyújtott dokumentumról a pályázati programűrlapon nyilatkozni kell!)
c. A pályázóval működési feltételeket közösen biztosító szervezetekkel kötött megállapodások (ha van ilyen).
d. Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek, civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek esetén a tagszervezetek listája, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e (az NCA Tanács I. számú támogatási elve alapján).
e. Azon civil szervezetek esetében, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a 2011. évben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek támogatásban az állami költségvetésből, az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által hitelesített másolata.
Továbbá e-pályázat esetén is postai úton meg kell küldeni
f. Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát.
Egy naptári évben csak egyszer kell benyújtani, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján.
6.2. Beadási határidő: 2011. március hó 03. nap 24.00 óra
Határidőben benyújtott pályázatokra vonatkozó szabályokat a részletes pályázati útmutató 3.5. pontja tartalmazza.
6.3. A beadás helye
6.3.1. A papíralapú pályázatot és az EPER dokumentumot (Regisztrációs Nyilatkozatot) az alábbi postacímre kell beküldeni:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Civil Támogatási Főosztály
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!
6.4. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a http://www.nca.hu, http://www.kim.gov.hu, valamint a http://www.wekerle.gov.hu honlapokról
A pályázattal kapcsolatban további információkat hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható a 1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen is kaphatnak.
7. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (vagy véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
7.1. A formai bírálat szempontjai:
7.1.1 e-pályázat esetén
a) az e-pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő véglegesítése
az internetes pályázatkezelő rendszerben,
b) a mellékletek megfelelősége,
c) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
d) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA tv. 3. §),
e) jelen pályázattal egy időben benyújtott további működési pályázatok vizsgálata,
f) kizárás fennállásának vizsgálata.
7.1.2 papíralapú pályázat esetén:
a) postára adás vagy személyes benyújtás dátuma,
b) a pályázati programűrlap formátuma, kitöltöttsége, megfelelősége,
c) a mellékletek formátuma, példányszáma, megfelelősége,
d) EPER regisztráció vizsgálata,
e) Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma,
f) a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (NCA tv. 3. §),
g) jelen pályázattal egy időben benyújtott további működési pályázatok vizsgálata, h) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a Kezelőszervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a programűrlapban foglalt feltételeknek - a 7.2. pontban meghatározott kivételekkel -, a szervezetet hiánypótlásra hívja fel az útmutatóban meghatározott módon. A Kezelő szerv a hiánypótlási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a pályázó szervezetet a hiánypótlás eredményéről.
7.2. A pályázat érvénytelen az Ámr. 134. § (2) bekezdése alapján, hiánypótlásnak nincs helye a következő esetekben:
a) A papíralapú pályázatot határidőn túl adták postára vagy nyújtották be a Kezelőszervezet székhelyén; az e-pályázat határidőig nem került véglegesítésre az internetes pályázatkezelő rendszerben.
b) A szervezetet a bíróság 2009. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba.
c) Nem az NCA törvény 3. §-a szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot.
d) Amennyiben a pályázó szervezet jelen működési pályázattal egy időben más kollégiumhoz is benyújtott működési célú pályázatot.
e) A programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen (ideértve az olvashatatlan kitöltést is).
f) A pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az NCA támogatási rendszeréből.
g) 300 000 Ft-ot meghaladó támogatási összeget igénylő pályázó papír alapon nyújtja be működési pályázatát.
h) Azok a nem országos hatókörű szervezetek, melyek nem a székhelyük szerint illetékes regionális kollégiumhoz nyújtottak be működési célú pályázatot.
i) Amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Kollégium által adott évre elfogadott programűrlapon került benyújtásra, vagy EPER űrlapon került véglegesítésre
j) A pályázat beadási határidejéig a szervezet nem regisztrálta magát az EPER-ben.
8. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályázatok elbírálása pontozás alapján, bírálólap használatával történik. A bírálólap jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete.
A pályázatok meghirdetésénél és elbírálásánál a Kollégium által nem érvényesíthető szempontok:
a) az ágazati-szakmai tevékenységek egymáshoz viszonyított vagy szakmacsoportokon belüli értékelése, rangsorolása;
b) a civil szervezeti forma szerinti megkülönböztetés;
c) a megyék szerinti keretek, arányok, sorrendek meghatározása vagy megyék szerinti külön eljárások kialakítása.
9. Az elbírálás határideje
A pályázati folyamat időrendjéről a pályázati útmutató 2.1. pontja ad részletes tájékoztatást.
10.Pályázók döntést követő kiértesítése
A Kollégium döntését Wekerle Sándor Alapkezelő hagyja jóvá. Támogató döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a Kezelőszervezet a pályázónak postai úton (e-pályázat esetén elektronikus úton is) értesítést küld a pályázat elbírálásáról. Elutasító vagy kizáró döntés esetén a Kezelőszervezet papíros pályázat esetén postai úton, illetve e-pályázat esetén elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az NCA honlapján (http://www.nca.hu) közzétételre kerülnek.
A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.
11.Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.
Támogatási szerződés nem köthető azzal a szervezettel, amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van.
A döntéskor megítélt összeg legalább 10%-ának mértékéig önrészt kell biztosítani (vagyis az igényelt és megítélt összeg arányában csökkenthető a vállalt önrész mértéke is). A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell a pályázati útmutató 4. pontjában leírtak szerint.
A Kezelőszervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a Kezelőszervezet a kedvezményezettet 8-8 munkanapos határidővel, két alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felszólítást papíralapú pályázat esetén postai úton, e-pályázat esetén az első felszólítást elektronikus úton, a második felszólítást elektronikus és postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Kezelőszervezet tájékoztatja a döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Kezelőszervezet által előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Kezelőszervezet köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.
12.A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben vagy a Kollégium által a hatályos jogszabályok szerint meghatározott részletekben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.
A támogatás első részletének (amely a Kollégium döntése szerint a teljes összeg is lehet) kiutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül kerül sor, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok. A támogatás, illetve a támogatási részletek folyósításának feltételeit és ütemezését a kollégium a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és kormányrendelet rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján hozza meg. A kifizetés feltételeit és ütemezését a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.
Ha a szervezet az előző évre működési támogatást kapott, akkor a 2011. évi pályázati kiírás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt, és a Kezelőszervezet az elszámolás ellen a beadástól számított 30 napon belül nem emelt kifogást. A megítélt támogatás nem folyósítható, ha a Kollégium az előző évi támogatás beszámolóját elutasította.
13.A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás és az elvárt 10%-os önrész felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató 11. pontja ad részletes tájékoztatást. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2011. szeptember 30.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a http://www.nca.hu és a http://www.wekerle.gov.hu honlapokról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az releváns:
- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat - honlap működtetése esetén, a Nemzeti Civil Alapprogram támogatóként történő megjelenítése
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Költségvetési táblázat papíralapú pályázat benyújtásához (Excel formátum)
Segédlet az "Előző évi korrigált ráfordítás kiszámítás"-hoz papíros pályázat esetén (Excel formátum)
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához (Word formátum)
Pályázati programűrlap papíralapú pályázat benyújtásához (Word formátum)
Pályázati útmutató
Pályázati kiírásIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum